Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Hydrofobowa pianka melaminowa – innowacyjny materiał izolacyjny
PL
W artykule przedstawiono uzyskane parametry fizyczne, chemiczne i wytrzymałościowe hydrofobowej pianki melaminowej. Zaletą badanego materiału jest bardzo dobra izolacyjność termiczna, zdolność do absorpcji dźwięków (do 90%), superhydrofobowość, bardzo duża odporność ogniowa, niewielka masa w porównaniu z innymi tego typu materiałami, duża elastyczność i podatność na formowanie, kompatybilność z laminatami zwiększającymi jej wytrzymałość oraz łatwość montażu i kształtowania. Ponadto przeanalizowano możliwość zastosowania hydrofobowej pianki melaminowej jako: izolacji termicznej i akustycznej betonowych stropów między kondygnacyjnych; izolacji ognioodpornej i przeciwwilgociowej przejść przewodów instalacyjnych, tras kablowych i przepustów instalacyjnych oraz jako nowoczesny materiał do wykończenia wnętrz.
EN
The article presents the obtained physical, chemical and strength parameters of the hydrophobic melamine foam. The advantages of this material being tested is very good thermal insulation, ability to absorb sounds (up to 90%), superhydrophobicity, very good fire resistance, low weight compared to the other materials of this type, high flexibility and moldability, compatibility with laminates increasing its strength and ease of assembly and shaping. In addition, the possibility of using a hydrophobic melamine foam as a function of thermal and acoustic insulation of concrete inter-floor ceilings was analyzed as a fire-proof and damp-proof insulation of passages for installation ducts, cable routes and culverts as well as an elegant and modern interior finish.
EN
This article presents guidelines developed by the Research Institute of Roads and Bridges for estimating the loss of the load capacity and determining the time between failures of steel road bridges resulting from corrosion. Mathematical relationships which enable the determination of load capacity and durability of bridge structures were discussed. Reduction coefficients required to calculate the percentage decrease of the load bearing capacity of the corroded structure and reduction coefficients that are significant in determining the degree to which lifespan of the structure is shortened were defined. Mathematical algorithms of presented method made it possible to obtain information, that are necessary for further maintenance and possible modernization of the bridge in Wisla.
PL
W artykule przedstawiono wytyczne opracowane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów dotyczące szacowania utraty nośności oraz określania czasu bezawaryjnej pracy stalowych, drogowych obiektów mostowych z uwzględnieniem zjawiska korozji. Omówiono zależności matematyczne pozwalające na wyznaczenie nośności i trwałości konstrukcji mostowych. Scharakteryzowano współczynniki redukcyjne niezbędne do obliczenia procentowego spadku nośności skorodowanej konstrukcji oraz istotne współczynniki zmniejszające pozwalające na określenie czasu bezawaryjnej pracy konstrukcji. Algorytmy matematyczne przedstawionej metody pozwoliły na uzyskanie danych, które są niezbędne do dalszego utrzymania oraz ewentualnej modernizacji mostu w Wiśle.
EN
The following article discusses the problem of durability of girders made of structural steel S355 affected by corrosion. It presents the Polish procedure for calculating the time between failures of steel elements of bridge and durability factors necessary to estimate the impact of corrosion on the durability of steel road bridges. According to the presented procedure, two real bridges of steel structure were analysed. The bridges selected for analysis are located in extremely different corrosive environments in Poland. This bridges were built in different areas of the country which are characterized by different (mountain, urban) aggressiveness of the environment. The objects of the analysis differ in terms of corrosion type occurring on the bearing system. Their age is also different which has a significant impact on their safety. The results obtained allowed to determine the time when, with the existing corrosion damage, failures may occur.
PL
W artykule omówiono standardy zimowego utrzymania dróg (ZUD) w Polsce. Przeanalizowano wpływ zimowego utrzymania dróg na strukturę produktów korozji powstających na skutek oddziaływania NaCl na stal konstrukcyjną S355. Badania przeprowadzono na trzech obiektach mostowych o stalowej konstrukcji nośnej zlokalizowanych w województwie śląskim, zaklasyfikowanych do I, II i III standardu ZUD. Próbki badawcze rozmieszczono na dźwigarach wybranych obiektów i pozostawiono na rok, a następnie poddano je badaniom składu chemicznego i topografii powierzchni przy użyciu mikroskopu skaningowego – SEM.
EN
In the article discusses the standards of the winter maintenance of roads (WMR) in Poland. The influence of WMR, on the structure of the corrosion products, which are due to effects NaCl on structural steel S355. The research was conducted on three bridges of steel structure located in Silesia Province. Objects are classified into I, II and III standard WMR. Samples are placed on the girders of selected objects for one year. After one year, the samples were tested chemical composition and topography of the surface. The research was conducted using a scanning electron microscope (SEM).
PL
W artykule przedstawiono aktualne statystyki dotyczące sieci dróg województwa śląskiego zarządzanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich oraz ilości konstrukcji w zależności od typu ich ustroju nośnego. Poruszono aktualny w Polsce problem dotycząc trwałości stalowych obiektów mostowych z uwzględnieniem zjawiska korozji. Scharakteryzowano podstawowe czynniki wpływające na szybkość korozji niezbędne do oszacowania wpływu korozji na trwałość stalowych mostów drogowych m.in. czynniki atmosferyczne oraz czynniki wynikające z utrzymania obiektu. Zwrócono szczególną uwagę na kategorie korozyjności środowiska w którym wznoszone są konstrukcje stalowe, mające bardzo znaczący wpływ na postęp i szybkość procesu korozji. Omówiono procedurę badania wpływu korozji na trwałość stalowych konstrukcji mostowych opracowaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Przedstawiono metodę obliczania czasu bezawaryjnego użytkowania konstrukcji. Szczegółowo scharakteryzowano, niezbędne do przeprowadzenia procedury obliczeniowej, redukcyjne współczynniki trwałości. Na podstawie własnej analizy określono czas bezawaryjnej pracy wybranych konstrukcji. Do obliczeń przyjęto cztery rzeczywiste mosty o dźwigarach stalowych, będących konstrukcją nośną dla żelbetowej płyty pomostowej. Wybrane mosty wzniesione zostały w różnych częściach kraju, charakteryzujących się odmienną agresywnością środowiska – środowisko nadmorskie, górskie, miejskie oraz neutralne. Obiekty różnią się rodzajem korozji występującym na ustrojach nośnych konstrukcji. Mosty różnią się również czasem powstania obiektów, co wpływa w znacznym stopniu na ich bezpieczne użytkowanie. Na zakończenie przeanalizowano wyniki otrzymane z przeprowadzonej analizy.
EN
The article presents the current statistics on road network Silesian province managed by the Province Road Authority. Shows the amount of the structure depending on the type of the bearing structure. Presents problems concerning the durability of steel bridges taking into account the corrosion current in Poland. Characterizes basic factors affecting the corrosion rate relevant for the assessment of the impact of corrosion on the durability of steel road bridges, among others, weather conditions and factors concerning facility maintenance. Particular attention is paid to the categories of corrosivity of the environment in which they are constructed steel structures, which have a very large impact on the progress and rate of the corrosion process. Procedure to study the effect of corrosion on the durability of the steel bridge structures developed by the Research Institute of Roads and Bridges. Presents a method for calculating the uptime of the structure. Characterized needed to carry out the calculation procedure, reduction coefficients of durability. Based on its analysis of the specified lifetime of the selected design. The calculation is four real bridges with steel girders, which are the supporting structure for the reinforced concrete plate bridge. Selected bridges were built in different areas of the country, characterized by different aggressiveness of the environment - the environment coastal, mountain, urban and neutral. Objects differ in the type of corrosion occurring on the bearing system. Bridges also differ in the age of objects, which has a significant impact on their safety. At the end of the analyzed results obtained from the analysis.
EN
The paper describes the occurrence of crisis situations on public roads caused by landslides and the issue of ensuring traffic safety in crisis situations. Particular attention has been paid to structural errors, which often represent the root cause of road structure failures, and the possibilities of eliminating such errors at the design stage. The article analyses the methods of calculating the stability of road embankments and presents example calculations of the factor of safety for a road embankment without and with reinforcement with geosynthetics. It has been demonstrated that the application of geosynthetics makes it possible to design road structures with the factor of safety of the embankment slope for which the probability of a sliding failure is very low.
PL
W artykule omówiono aktualne warunki techniczne dotyczące ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych. Przeprowadzono analizę porównawczą kosztów termoizolacji ścian zewnętrznych domu jednorodzinnego, względem wybranych, współcześnie wykorzystywanych materiałów termoizolacyjnych, w celu dokonania wyboru najtańszego rozwiązania.
EN
The article discusses the current technical conditions for the exterior walls of residential buildings. A comparative analysis of the costs of the thermal insulation of exterior walls of a detached house, in relation to selected recently used thermal insulation materials, in order to choose the cheaper solution.
8
PL
W artykule omówiono konstrukcję ścian zewnętrznych domów jednorodzinnych wznoszonych w technologii lekkiego szkieletu stalowego oraz szkieletu drewnianego. Na podstawie normy PN-EN ISO 6946: 2008 wyznaczono współczynnik przenikania ciepła analizowanych przegród niejednorodnych cieplnie. Otrzymane wyniki analizy porównano ze sobą oraz zweryfikowano z aktualnymi wymaganiami warunków technicznych izolacyjności termicznej niejednorodnych przegród zewnętrznych.
EN
The article discusses the construction of exterior walls of houses built in the technology of light steel frame and light timber frame. On the basis of the standard PN-EN ISO 6946: 2008 was calculated heat transfer coefficient for the analyzed composite heat barrier wall. The results of analysis were compared with each other and verified with current technical conditions for thermal insulation composite heat barrier wall.
PL
W artykule omówiono aktualne warunki techniczne dotyczące testów szczelności budynków. Przedstawiono metodę wyznaczania parametrów opisujących szczelność budynku zgodnie z normą PN-EN 13829:2002. Opisano metodologię wykonywania badania szczelności budynku przy użyciu urządzenia Blower Door. Scharakteryzowano podstawowe materiały budowlane zapewniające szczelność budynku oraz możliwości szczelnych rozwiązań detali konstrukcyjnych.
EN
The article discusses the current technical conditions concerning the testing of a building for airtightness. Presented method for determining parameters describing the building for airtightness in compliance with PN-EN 13829: 2002. It describes a methodology for performance of the test of airtightness of the building using the Blower Door device and the basic construction materials that ensure tight sealing of the building and the possibility of airtight solutions design details.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.