Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  LMS
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The paper discusses the application of the method of least squares to the linear approximation of the results of the measurements distributed evenly along the axis of abscissae or the axis of ordinates. This makes it possible to significantly simplify the formulae for calculating the values of the coefficients of the approximating straight line. The application of the proposed solution to frequency measurements is outlined.
PL
W artykule rozpatruje się metodę najmniejszych kwadratów do liniowej aproksymacji wyników pomiarów rozmieszczonych równomiernie wzdłuż osi odciętych lub rzędnych. W takim przypadku otrzymuje się znaczne uproszczenie wzorów do obliczania wartości współczynników prostej aproksymującej. Przedstawiono zastosowanie proponowanego rozwiązania do pomiarów częstotliwości.
2
PL
Projekt SP4CE, czyli Partnerstwo Strategiczne na Rzecz Kreatywności i Przedsiębiorczości (ang. Strategic Partnership for Creativity and Entrepreneurship) jest odpowiedzią na potrzeby zidentyfikowane w komunikacie z Brugii w sprawie ściślejszej europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego w latach 2011 - 2020. W projekcie zaprojektowano i uruchomiono portal SP4CE bazujący na oprogramowaniu WordPress i Moodle. WordPress wykorzystano głównie do udostępnienia materiałów informacyjnych oraz szkoleniowych dostępnych w pięciu językach partnerskich; angielskim, greckim, polskim, słowackim i węgierskim. Moodle umożliwia współpracę konsultantów, nauczycieli i studentów oraz współpracę międzyuczelnianą wykorzystując koncepcję tzw. pokojów nauki (ang. Learning Rooms). Przykładami wykorzystania platformy SP4CE są pokoje nauki wspierające m. in. proces przygotowania prac na konferencje naukowe, organizację warsztatów, prowadzenie projektów międzyuczelnianych, kół naukowych, prac dyplomowych, doktorskich itd.
EN
The project SP4CE (Strategic Partnership for Creativity and Entrepreneurship) is a response to the needs identified in the Bruges Communiqué on enhanced European cooperation in vocational education and training for the period 2011 - 2020. In order to implement the SP4CE portal WordPress and Moodle have been used. WordPress provides information and training materials in five languages: English, Greek, Polish, Slovak and Hungarian. Moodle allows the collaboration of consultants, teachers and students from different universities using the concept of Learning Rooms. An example of using the SP4CE platform, among others, can be the process of preparation of materials for the training conferences, workshops, intercollegiate projects, scientific circles' websites, diploma works, PhDs etc., and also the effects of these works.
PL
Projekt SP4CE (Partnerstwo strategiczne na rzecz kreatywności i przedsiębiorczości) jest odpowiedzią na potrzeby zidentyfikowane w komunikacie z Brugii w sprawie ściślejszej europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego w latach 2011 - 2020. Do realizacji portalu SP4CE wykorzystano oprogramowanie WordPress i Moodle. WordPress wykorzystano m.in. do udostępnienia materiałów informacyjnych oraz szkoleniowych w pięciu językach partnerskich; angielskim, greckim, polskim, słowackim i wegierskim. Moodle umożliwia współpracę konsultantów, nauczycieli i studentów z wykorzystując koncepcję tzw. pokojów nauki (ang. Learning Room). W celu poznania środowiska LMS Moodle partnerom zaproponowano udział w szkoleniach MOOC. W artykule pokazano również wyniki ewaluacji platformy SP4CE przeprowadzone z wykorzystaniem dedykowanego pokoju nauki.
EN
The project SP4CE (Strategic Partnership for Creativity and Entrepreneurship) is a response to the needs identified in the Bruges Communiqué on enhanced European cooperation in vocational education and training for the period 2011 - 2020. In order to implement the portal SP4CE WordPress and Moodle have been used. WordPress provides information and training materials in five languages: English, Greek, Polish, Slovak and Hungarian. Moodle allows the collaboration of consultants, teachers and students using the concept of Learning Rooms. While there is a need to know better LMS Moodle taking part in 3 MOOCs was proposed to partners. The article shows the results of the evaluation of SP4CE platform and evaluation of Learning Rooms.
PL
Gamifikacja jako forma wzbudzania motywacji wewnętrznej poprzez wykorzystanie elementów zaczerpniętych z gier cieszy się coraz większym zainteresowaniem instytucji edukacyjnych i nauczycieli. Jednak pomimo iż wzrasta liczba dostępnych podręczników gamifikacji, to jej praktyczna implementacja nadal wymaga znaczących nakładów sił i środków. Choć popularne systemy zarządzania nauczaniem udostępniają już moduły pozwalające na wprowadzanie do kursów elementów gamifikacji, ich wykorzystanie jest pracochłonne, a możliwości nader ograniczone. Rozwiązaniem jest wykorzystanie systemu zarządzania nauczaniem, w którym gamifikację uwzględniono już na etapie projektowania, co pozwoli na jej łatwe wykorzystanie przez projektujących i prowadzących kursy. W niniejszym opracowaniu zaproponowano i skonkretyzowano wizję struktury funkcjonalnej takiego systemu.
EN
Gamification, as a form of inducing intrinsic motivation by using elements characteristic for games, is gaining more and more interest in educational institutions and among teachers. Notwithstanding the increasing number of available gamification textbooks, its practical implementation still requires substantial effort on instructor’s behalf. Although the popular Learning Management Systems already provide modules allowing to include gamification elements within the courses, making use of them is labor-intensive, and the range of provided features is very limited. The solution is to use a Learning Management System not only having a wide range of gamification features embedded already at its design stage, but also suitable for easy use by course designers and teachers. This paper proposes a detailed vision of the functional structure of such a system.
PL
Artykuł stanowi krótki przegląd rozwiązań dostępnych na rynku, pozwalających tłumić drgania w trakcie obróbki skrawaniem. W opisie można również znaleźć informacje dotyczące istoty drgań samowzbudnych. Kolejną cześć artykułu stanowi model aktywnego narzędzia na bazie piezoelektrycznego siłownika wraz z przedmiotem obrabianym oraz modelem procesu skrawania. Następnie zaprezentowane zostały wyniki badań symulacyjnych dla dwóch układów sterowania (LQG, LMS). Całość symulacji przeprowadzona została w środowisku MatlabSimulink.
EN
The article account for short overview of solutions which are available on the market, which let dumping the vibrations during machining process. In the description it is also possible to find information about essence of chatter vibrations. The next part of this paper include model of active machine tool based on piezoelectric actuator with work piece and model of machining process. In the next step the results of simulation research were presented for two control systems. All of the simulations were made in Matlab Simulink Softwere.
PL
W artykule przedstawiono problematykę oraz ogólną zasadę działania filtrów adaptacyjnych. Przedstawione zostały także wyniki badań skuteczności działania filtrów z rodziny LMS (LMS, NLMS, oraz LMS i NLMS ze wstępną dekorelacją sygnału) z wykorzystaniem realnego zarejestrowanego sygnału radiokomunikacyjnego. Na potrzeby realizacji badań zostało wykonane programowe środowisko w którym zaimplementowano tą rodzinę algorytmów.
EN
The article presents the issues and the general operation principle of the adaptive filters. Article also includes test results of the effectiveness of the filters in the LMS family (LMS, NLMS and also LMS and NLMS with initial signal decorrelation) using record of real radio communications signal. For the implementation of research has been done programming environment that implements this family of algorithms.
EN
The article represents a short overview of solutions available on the market, which allow for vibrations damping during the machining process. The description also provides information on the essence of chatter vibrations. The next part of the following paper includes the model of active machine tool based on piezoelectric actuator with work piece and the model of machining process. Next, the results of simulation research are presented for two control systems. All simulations were carried out in Matlab Simulink Software.
PL
Artykuł stanowi krótki przegląd rozwiązań dostępnych na rynku, pozwalających tłumić drgania w trakcie obróbki skrawaniem. W opisie można również znaleźć informacje dotyczące istoty drgań samowzbudnych. Kolejną cześć artykułu stanowi model aktywnego narzędzia na bazie piezoelektrycznego siłownika wraz z przedmiotem obrabianym oraz modelem procesu skrawania. Następnie zaprezentowane zostały wyniki badań symulacyjnych dla dwóch układów sterowania (LQG, LMS). Całość symulacji przeprowadzona została w środowisku Matlab Simulink.
EN
Our university’s Learning Management System had been ready for use for two years or so, but largely ignored by most of the teachers at our language centre. The situation changed when the real need to try it appeared. We were asked to meet a new requirement – namely, to cover for our temporarily absent colleagues, sometimes at a moment’s notice. It seemed a good solution to harness our Learning Management System, or Pegasus, to help us do that. A year has passed since then, and the scheme is working – helping us very well. Hopefully, it all happens without “shortchanging” the students. In this paper, as one of the participants in the scheme, I will present the story of how we managed – not without a few hurdles – to turn our LMS into a useful, everyday tool in our language centre.
PL
Platforma edukacyjna na naszym uniwersytecie była dostępna od co najmniej dwóch lat, ale przeważnie ignorowana przez większość lektorów, prowadzących zajęcia w Jagiellońskim Centrum Językowym. Sytuacja zmieniła się z chwilą, kiedy pojawiła się rzeczywista potrzeba jej wykorzystania, a mianowicie konieczność zapewnienia krótkoterminowych zastępstw, czasem dosłownie z dnia na dzień. Okazało się, że można w tym celu ‘zaprząc’ Pegaza, czyli naszą uniwersytecką platformę edukacyjną. Od tego czasu minął rok i Pegaz znakomicie się sprawdza. Wydaje się, że nie tracą na tym również nasi studenci. Artykuł ma na celu opisanie jak udało się nam zamienić mało wykorzystywaną platformę w bardzo przydatne narzędzie, z którego korzystamy na co dzień w naszym centrum językowym.
EN
A modification of the most efficient version of MPEG4 Lossless Audio with extension of the RLS (Recursive Least Square) and NLMS (Normalized Least-Mean-Square) blocks is described in the paper. Moreover, a segmentation block influencing the selection of proper predictive modelling parameters is introduced. These blocks have been implemented in hardware description language ImpulseC and synthesised into a reprogrammable device from the Xilinx Virtex5 family.
PL
W pracy zaprezentowano rozwinięcie najwydajniejszej wersji MPEG4 Lossless Audio przez rozbudowanie bloków RLS (Recursive Least Square) i NLMS (Normalized Least-Mean-Square), wprowadzając przy tym blok segmentacji wpływający na dobór odpowiednich parametrów modelowania predykcyjnego. Zwiększono nie tylko rząd predykcji w poszczególnych blokach modelowania, ale też rozwinięto metodę NLMS do ES-NLMS i dobrano eksperymentalne wartości współczynników uczących, a także odpowiednie proporcje liczby współczynników predykcji w trybie stereo. Ponadto opracowano własny blok adaptacyjnego kodera arytmetycznego, w którym wykorzystano adaptacyjne kodowanie Golomba-Rice'a. Każdy z tych bloków został przygotowany do potrzeb implementacji sprzętowej. Bloki RLS i NLMS wykorzystują dane pochodzące z modułu segmentacji, co ma pozytywny wpływ na efektywność kompresji. Głównym zadaniem bloku segmentacji jest wydzielenie segmentów różniących się zawartością akustyczną. Wykorzystano na tym etapie dwa podejścia do segmentacji – pierwsze z nich realizuje podejście polegające na porównywaniu sąsiednich ramek sygnału w przestrzeni cech składającej się z 12 współczynników MFCC (Mel-Frequency Cepstral Coefficients) i drugie polegające na ocenie dwóch modeli w przestrzeni cech w użyciem typowego podejścia opartego o Bayesowskie kryterium informacyjne. Wyniki uzyskane z obu technik są następnie łączone w celu kompensacji potencjalnych błędów określających granice segmentów. Dla każdego z uzyskanych segmentów wyznaczany jest uśredniony wektor cech MFCC, który dostarczany jest do bloków RLS i NLMS jako źródło do określania kontekstu. Bloki funkcjonalne zostały zaimplementowane w języku opisu sprzętu ImpulseC oraz dokonano syntezy do układu reprogramowalnego z rodziny Xilinx Virtex5.
EN
In this paper, a comparative study between a blind algorithm, based on higher order cumulants, and adaptive algorithms, i.e. Recursive Least Squares (RLS) and Least Mean Squares (LMS) for MultiCarrier Code Division Multiple Access (MC-CDMA) systems equalization is presented. Two practical frequency-selective fading channels, called Broadband Radio Access Network (BRAN A, BRAN B) normalized for MC-CDMA systems are considered. In the part of MC-CDMA equalization, the Zero Forcing (ZF) and the Minimum Mean Square Error (MMSE) equalizer techniques were used. The simulation results in noisy environment and for different signal to noise ratio (SNR) demonstrate that the blind algorithm gives approximately the same results obtained by adaptive algorithms. However, the proposed algorithm presents the advantage to estimate the impulse response of these channels blindly except that the input excitation is non-Gaussian, with the low calculation cost, compared with the adaptive algorithms exploiting the information of input and output for the impulse response channel estimation.
EN
Global Navigation Satellite Systems technology in the years 2004 and 2008. The aim of the work is to evaluate the influence of parameters entering the model, estimate parameters of the first and second grades of the network structures and present the results of the deformation analysis with graphic visualisation of individual processes and analyses. Four types of cofactors or weights were used to process and adjust the observations as recommended by the manufacturer of the GNSS receiver by way of substitution of a covariance matrix from the Spectrum Survey using RMS and constant 1 as an a priori nominal variance factor. The MINQUE method was also used to estimate cofactors of the observation components. The greatest weights were estimated by the application of the MINQUE method and assigned to their vectors. Based on the coordinate estimates of the determined points, a solution with cofactors using the covariance matrix proved to be the one that has the least deviations. From the viewpoint of standard deviations, the solution using the covariance matrixes from the Spectrum Survey achieved the highest degree of accuracy. Numerical results from processing showed the use of the MINQUE method as a suitable alternative to laborious input of covariance matrixes into the Spectrum Survey software environment.
PL
Niniejsza praca dotyczy analizy deformacji geodezyjnych sieci 3D w elektrowni wodnej Cierny Vah zaobserwowanych za pomocą technologii nawigacji satelitarnej w latach 2004 i 2008. Celem pracy jest ocena wpływu parametrów wprowadzanych do modelu, oszacowanie parametrów pierwszego i drugiego stopnia struktury sieci oraz przedstawienie wyników analizy zniekształceń za pomocą graficznej wizualizacji poszczególnych procesów i analiz. Cztery typy kofaktorów zostały użyte do przetworzenia i dostosowania obserwacji zgodnie ze wskazówkami producenta odbiornika GNSS (Global Navigation Satellite Systems) poprzez zastąpienie macierzy kowariancji z pomiaru widma przy użyciu RMS oraz stałej 1 jako wariancji nominalnej. Metoda MINQUE została również zastosowana w celu określenia kofaktorów komponentów obserwacyjnych. Największe wagi zostały oszacowane przez zastosowanie metody MINQUE i przypisanie im wektorów. Bazując na szacunkowych współrzędnych określonych punktów, rozwiązaniem okazał się być wybór kofaktorów z użyciem macierzy kowariancji ze względu na najmniejsze odchylenia. Z punktu widzenia odchyleń standardowych, wybór macierzy kowariancji z badania widm osiągnął najwyższy stopień dokładności. Wyniki liczbowe otrzymane z przetworzenia danych pokazały, że użycie metody MINQUE jest odpowiednią alternatywą dla żmudnego wprowadzania macierzy kowariancji do środowiska programistycznego.
PL
W artykule przedstawiono wyniki prac nad implementacją systemu do weryfikacji efektów kształcenia na rzecz Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej. Projektanci systemu dążyli do zbudowania „budżetowej” wersji oprogramowania, która umożliwi wydziałowi przejście etapu wdrożenia i modernizacji systemu zarządzania jakością przy minimalnych kosztach i nakładach pracy. Optymalnym rozwiązaniem, zdaniem autorów, okazało się zastosowanie CMS jako platformy implementacyjnej. Wykorzystanie gotowych komponentów i procedur skróciło czas wykonania projektu, a opracowanie własnych scenariuszy postępowania i wzorców dokumentów umożliwiło dopasowanie systemu do wymogów wydziału.
EN
This paper presents the results of work on the implementation of a system to verify the learning outcomes for the Department of Electronics and Computer Science Technical University of Koszalin. System designers sought to build a “budget” version of the software, which will allow the Department to pass the stage of implementation and modernization of the quality management system at minimal cost and effort of work. The optimal solution, according to the authors, was to use the CMS as an implementation platform. The-shelf components and procedures shortened the duration of the project, and the develop their own scenarios and document templates allowed to adjust the system to the requirements of the department.
PL
W artykule przedstawiono analizę adaptacyjnych metod modelowania predykcyjnego stosowanych do bezstratnej kompresji obrazów. Skupiono się głównie na najefektywniejszych metodach OLS, WLS, AVE-WLS, które dla każdego kodowanego piksela wymagają wyznaczenia macierzy i rozwiązania równania macierzowego. Metody te przeanalizowano pod kątem efektywności i złożoności obliczeniowej, porównując je także do metod o znacznie mniejszej złożoności, takich jak RLS. Omówiono też zaletę kaskadowego łączenia modelowania predykcyjnego z blokiem NLMS.
EN
In the paper, it is presented an analysis of adaptive predictive modelling methods applied to lossless image compression. We focus on the most effective methods: OLS, WLS, AVE-WLS. which for each encoded pixel require constructing a matrix and solving a matrix equation. These methods are analysed with respect to their effectiveness and computational complexity; they are also compared with the methods of considerably lower complexity, such as RLS. The benefits of cascade merging of predictive modelling with the NLMS block are also discussed.
EN
The Platform for Distant Learning has been used in Geometry and Engineering Graphics Centre for didactic aims sińce 2007. The páper presents examples of using the Moodle Platform in checking the learning progress. The practical realization of tests with two types of questions: "match the answer" and "multiple choice" has been shown. The presented tests cover the basics of technical drawing. The method of creating the tests and their application in didactics process has been presented in the paper.
PL
W ośrodku Geometrii i Grafiki Inżynierskiej Politechniki Śląskiej od roku 2007 stosowana jest w celach dydaktycznych Platforma Zdalnej Edukacji. W artykule przedstawiono przykłady zastosowania platformy MOODLE w kontroli postępów w nauce. Przedstawiono praktyczną realizację testów z pytaniami typu „dopasuj odpowiedź" oraz „wielokrotny wybór", opracowanych z zakresu podstaw rysunku technicznego. Omówiono metodykę tworzenia testów oraz ich zastosowanie w procesie dydaktycznym.
EN
The paper deals with a new training technologies' development based on distance learning web–services, implemented for laboratory of a Pharmacy Study branch at Medical University in Katowice. The discussed computing interfaces allow students to perform analysis of free radicals' spectra provided by EPR device. These training facilities are now available at home; at their remote terminal. The training resources consist of electronic ⁄ computer based training. The laboratory provide the students with an interface incorporated into simulation packages along with statistic apparatus for data analysis. The dynamically configured application provide the user with his individual set of training samples. Additionally it provides a valuable skill training for students, otherwise available only as part of master ofscience thesis work.
EN
The paper introduces the need of improving skills level of students using Internet network. The solution has been discussed on an example with remarks for the medical diagnostic devices. The laboratory, which is not large enough, for performing all needed training courses, can be provided the trainee after their main work hours. The elaborated solution is supported by various training interfaces, provided by standard Learning Management System (LMS) and the applications controlling machine called Multimedia Applications Management Shell (MAMS). The example platforms were supported by networking Debian Linux services and an open-source technology that is used freely, by many developers.
PL
Artykuł zawiera rozważania dotyczące wykorzystywania mechanizmów sztucznej inteligencji w kursach e-Iearningowych tworzonych w środowisku TeleEdu ™ LMS. Pokazuje rolę, jaką w tworzeniu profilów osób szkolonych może odegrać dialog prowadzony w języku naturalnym.
EN
The paper includes considerations on Al methods application in e-courses created in TeleEdu ™ LMS environment. The role of dialogue in natural language in student personal profile creation is discussed.
PL
Celem artykułu jest ocena możliwości funkcjonalnych platformy open source Moodle w zakresie wykonywania adaptowalnych kursów elektronicznych, opracowanych za pomocą narzędzi autorskich dostępnych na platformie. Kursy adaptowalne umożliwiają dostosowanie procesu nauczania do możliwości szkolonego, jego początkowego stanu wiedzy, postępów, preferencji i potrzeb. Kursy takie wpływają na zwiększenie skuteczności procesu szkolenia i są obecnie ważnym kierunkiem rozwoju e-learningu. Artykuł obejmuje porównanie tych możliwości z funkcjonalnością rozwijanej w Instytucie Maszyn Matematycznych technologii TeleEdu™.
EN
The aim of the article is to analyse open source Moodle platform with respect to ability to develop adaptive e-courses, using built-in authoring tools. Adaptive e-courses just adapt learning process to students' abilities, their starting level of competence, progress in studies, their needs and expectations. Thus they increase the effectiveness of learning. Adaptive courses have essential significance in contemporary trends of e-learning. The paper covers also the comparison of Moodle platform with relative abilities of TeleEdu™ - a technology created and developed in Warsaw Institute of Mathematical Machines.
EN
An adaptive iterative receiver for layered space-time coded (LSTC) systems is proposed. The proposed receiver, based on a joint adaptive iterative detection and decoding algorithm, adaptively suppresses and cancels co-channel interference. The LMS algorithm and maximum a posteriori (MAP) algorithm are utilized in the receiver structure. A partially filtered gradient LMS (PFGLMS) algorithm is also applied to improve the convergence speed and tracking ability of the adaptive detector with a slight increase in complexity. The proposed receiver is analysed in a slow and fast Rayleigh fading channels in multiple input multiple output (MIMO) systems.
EN
One of the main differences between standard industrial automation plants and acoustic plants is the presense of acoustic feedback between the contol value ("active" loudspeaker output) and measured disturbance value (reference microphone) [5]. There are reference sensor or feedback neutralization. This paper presents the author's experience with another approach to the problem, namely virtual unidirectional source of sound [13].
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.