Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ground vibrations
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule podzielono się doświadczeniami z dwudziestoletniego okresu prowadzenia ciągłych obserwacji drgań gruntu od wstrząsów górniczych w obszarze miasta Katowice. Monitoring sejsmiczny prowadzono kolejno w trzech różnych dzielnicach Katowic, takich jak Ligota, Panewniki oraz Ochojec. Rejestrowano drgania generowane nie tylko eksploatacją górniczą prowadzoną przez katowickie kopalnie, takie jak Murcki – Staszic czy też Wujek Ruch Śląsk, ale również kopalnie odległe, których wstrząsy charakteryzowały się dużymi wartościami magnitudy lokalnej. Do rejestracji drgań zastosowano system AMAX-99 wraz z zintegrowanym oprogramowaniem do ich interpretacji według rozwijanych skal intensywności, takich jak początkowo MSK-64, następnie GSI-GZW, GSI-GZW-2012 oraz najnowsza GSIS-2017. Utworzona z zarejestrowanych akcelerogramów i sejsmogramów baza dostarczyła również cennego materiału do prowadzonych prac naukowo-badawczych udokumentowanych wieloma publikacjami, o których jest mowa w artykule.
EN
The article presents experiences from quite a long period of twenty years of continuous observation of ground vibrations from mining tremors in the area of Katowice. Seismic monitoring was carried out successively in three different districts of Katowice such as Ligota, Panewniki and Ochojec. Vibrations were recorded not only in mining operations conducted by Katowice mines such as Murcki - Staszic or Śląsk, but also in distant mines, whose tremors were characterized by high magnitude values. The AMAX-99 system was used to record vibrations and integrated software to interpret them according to developed intensity scales such as initially MSK-64, then GSI-GZW, GSI-GZW-2012 and currently recommended GSIS- 2017. The database created from registered accelerograms and seismograms has also provided valuable material for the conducted research work documented by many publications referred to in the article.
EN
A methodology for assessing the ground vibrations caused by the movement of rail vehicles is presented in the paper. A description of the results of experimental studies and assessment of the risks associated with the operation of rail vehicles on the road and tram crossing located in Silesia is also presented. The proposed method of assessing risks is based on the time-frequency analysis of signals and the estimation of a histogram of the distribution of amplitude signals.
PL
W pracy przedstawiono metodologię oceny drgań gruntu wywołanych ruchem pojazdów szynowych. Przedstawiono także opis wyników badań eksperymentalnych i oceny ryzyka związanego z eksploatacją pojazdów szynowych na drogach i przejazdach tramwajowych na Śląsku. Proponowana metoda oceny ryzyka opiera się na analizie czasowo-częstotliwościowej sygnałów i oszacowaniu histogramu rozkładu sygnałów amplitudowych.
EN
The paper presents the principles and methodology for analyzing the dynamic impacts from newly designed rail transport routes for high-speed rail. These type of interactions and, in particular, the nature of vibration propagation should be taken into account in any environmental opinion prepared for newly designed rail transport routes. The article presents the steps of assessment of dynamic impacts, which should be a basic methodology in the process of design and construction of rail transport routes.
PL
W pracy przedstawiono zasady i metodologię postępowania w przypadku szacowania oddziaływań dynamicznych od nowoprojektowanych tras komunikacji szynowej dla kolei dużych prędkości. Tego typu oddziaływania a w szczególności zagrożenia natury drganiowej winny być uwzględniane w każdej opinii środowiskowej dotyczącej nowoprojektowanych szlaków komunikacyjnych. W artykule przedstawiono kolejne etapy oceny zagrożeń dynamicznych, które powinny być stanowić podstawową metodologię przy projektowaniu i budowie tras komunikacji szynowej.
EN
This work presents the methodology for analyzing the impact of ground vibrations induced during the drilling of gas/oil exploration wells on the surrounding constructions, as well as on humans and the natura environment. In the primary stage, this methodology is based on measurements of ground vibrations induced by a specific type of drilling system in the so-called reference site. In the next stage, ground vibrations are estimated in similar conditions to another design site, these conditions are assumed for a given drilling system, treated as a vibration source. In both sites, special seismic and geotechnical data are collected to construct numerical models for dynamic analyses. Finally, if it is required, a protection system is proposed with respect to the drilling technology and local conditions. The methodology presented has been tested on the terrain of an active natural gas mine used as the design site, and located in the southeastern part of Poland. The reference site was placed in the terrain of a working drilling system in similar conditions in the central part of Poland. Based on the results of numerical simulations, one may verify the different locations of the drilling rig in the design site with respect to the existing industrial structure. Due to the hazard from destructive ground vibrations, a certain vibroisolation system was proposed at the design site. Based on the results of numerical simulations one could rearrange the components of the drilling system in order to provide maximum security for the surrounding structures.
PL
W pracy przedstawiono, składającą się z kilku etapów, metodykę oceny wpływu drgań podłoża indukowanych w trakcie wiercenia otworów poszukiwawczych gazu/ropy na znajdujące się w pobliżu obiekty budowlane i infrastrukturę, ludzi a także środowisko naturalne. W pierwszym etapie wykonywane są pomiary drgań podłoża generowane przez system wiercący danego typu w tzw. miejscu referencyjnym. Jest to na ogół miejsce, w którym dany system wiercący jest aktualnie używany. Następnie szacowane są drgania wywołane przez dany system wiercący w miejscu nowo projektowanego otworu poszukiwawczego. W obydwu miejscach wykonywane są specjalistyczne badania sejsmiczne i geotechniczne w celu opracowania oraz wykalibrowania modeli numerycznych dla opisu propagacji drgań wywołanych pracą systemu wiercącego. W przypadku, gdy jest to niezbędne, dla nowego otworu poszukiwawczego, projektowany jest system wibroizolacyjny, którego celem jest istotna redukcja amplitud drgań w podłożu. Przedstawiona w pracy metodyka została przetestowana na terenie czynnej kopalni gazu ziemnego zlokalizowanej w południowo-wschodniej części Polski, na terenie której planowany był nowy otwór. Miejsce referencyjne zostało wybrane w centralnej części Polski gdzie odbywały się prace wiertnicze w podobnych warunkach geologiczno-inżynierskich do tych odpowiadających lokalizacji nowo projektowanego otworu. Na podstawie wyników symulacji numerycznych MES zweryfikowano położenie platformy wiertniczej w miejscu nowo projektowanego otworu względem istniejącej infrastruktury przemysłowej. Ze względu na zagrożenie destrukcyjnym wpływem drgań zaprojektowano i zweryfikowano specjalny system wibroizolacji. Opracowana metodyka umożliwia ocenę wpływu drgań podłoża przez systemy wiercące oraz optymalizację ich położenia tak aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo otaczającym konstrukcjom.
PL
Przedstawiono metodykę oraz wyniki przeprowadzonych badań. Analizowano przyspieszenia oraz prędkości drgań. Przeprowadzono analizę przebiegów czasowych oraz analizę widmową w tercjowych pasmach częstotliwości. Porównano z wynikami badań opisanymi w literaturze, dotyczącymi drgań od przejazdów pociągów, prac strzałowych oraz wstrząsów górniczych.
EN
Paper presents both the methodology and results of the research. Acceleration and velocity of vibration were analysed. Time histories and one-third octave frequency bands spectra were analysed. Results were compared to case studies presented in literature, concerning railway, quarring and mining induced ground vibration.
EN
The paper deals with the analysis of measurements of vibrations induced by mining rockbursts in the Legnica–Glogow Copperfield District (LGCD) to estimate the influence of mining tremor epicentral distance on the curve of relationship (RRS) between the response spectra from the simultaneously measured ground and building foundations vibrations. Non-dimension acceleration response spectra (β) as well as dimension acceleration response spectra (Sa) from the horizontal vibrations were taken into account. The focus is on apartment buildings – medium-rise and high-rise buildings. Additionally, a comparison of conclusions of research carried out in the case of response spectra with the corresponding earlier results regarding the reduction of maximum values of accelerations of vibrations during the transfer from the ground to building foundations were performed.
PL
W pracy dokonano analizy wyników pomiarów drgań górniczych w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym (LGOM) w celu oceny wpływu odległości epicentralnej wstrząsu górniczego na postać krzywej relacji (RRS) spektrum odpowiedzi od drgań gruntu i spektrum odpowiedzi od jednocześnie mierzonych drgań fundamentu budynku. Pod uwagę wzięto bezwymiarowe przyśpieszeniowe spektra odpowiedzi (β) i odpowiednie spektra wymiarowe (Sa) policzone na podstawie drgań poziomych. Skupiono się na budynkach mieszkalnych – budynku średniej wysokości i budynku wysokim. Dodatkowo dokonano porównania wniosków z badań przeprowadzonych w przypadku spektrów odpowiedzi, z wcześniejszymi wynikami uzyskanymi w odniesieniu do redukcji maksymalnych wartości przyśpieszeń drgań przy ich przekazywaniu z gruntu na fundamenty budynków.
PL
W wielu kopalniach istotny problem stanowią drgania gruntu wywoływane silnymi wstrząsami indukowanymi prowadzonymi robotami górniczymi. W rejonach, w których stwierdza się występowanie drgań powierzchni terenu generowanych wstrząsami górotworu, konieczne jest sporządzanie prognoz parametrów drgań gruntu, które mogą wystąpić w trakcie realizacji założeń projektowych zakładów górniczych. W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem było określenie możliwości zastosowania, do prognozy parametrów drgań gruntu wywoływanych wstrząsami, sieci neuronowych. Wykorzystano obserwacje drgań gruntu pochodzące z obszaru jednej z silnie zagrożonych sejsmicznie kopalń GZW. Otrzymane rezultaty wykazały możliwość zastosowania sieci neuronowych do obliczania wartości prędkości i przyspieszeń drgań powierzchni terenu powodowanych wstrząsami. Dla rozpatrywanego zbioru rejestracji uzyskano dokładniejsze wyniki niż w przypadku zastosowania powszechnie wykorzystywanego, prostego modelu regresji liniowej.
EN
In many mines there is a problem with ground vibrations caused by severe tremors induced by carried out mining works. In the areas, where surface vibrations occurred due to highenergy tremors it is necessary to forecast the velocity and acceleration of vibrations that may occur during the future excavation process. This paper presents results of studies describing the possibility of using neural networks to forecast ground vibrations caused by mining tremors. During those studies data from highly seismically endangered region of Upper Silesian Coal Basin were used. The results of calculations proved the possibility of using neural networks to calculate the velocity and acceleration of ground vibrations caused by mining tremors. For the considered set of observations more precise results than, from widely used, a simple linear regression model, were obtained.
EN
This article summarizes two years of observations of ground vibrations induced by mining tremors generated by hard coal mining within the Upper Silesian Coal Basin. Seismograms recorded in seismometric monitoring carried out in the area of the Piekary Sla˛skie junction of the A1 motorway were analysed. The purpose of the analysis was an attempt to explore a set of records in terms of the so-called attenuation relation. As a result, regression relations of the velocity of ground vibrations were obtained together with their statistical evaluation, in the function of tremor energy and their epicentric distances, divided by the duration of seismograms. The strongest regression dependencies with a determination coefficient of 91% were obtained for the tremors registered from a distance of up to approximately 5.5 km with a wide energy range from 5E4J to 3E8J for recording times longer than 3s. Moreover, the spectrum analysis of recorded seismograms showed that the scope of the maximum frequencies is between 5 Hz and ca. 15 Hz and it was confirmed that high frequency components are attenuated with the distance from the source.
PL
W artykule przedstawiono sposób określania wartości poziomej stycznej wektora prędkości Vy drgań gruntu dla różnych odległości od źródła drgań wytworzonych poprzez odpalenie ładunku materiału wybuchowego umieszczonego w otworach strzałowych, znajdujący zastosowanie w górnictwie odkrywkowym w celu określenia czy rozkład drgań parasejsmicznych układa się kołowo. Sposób ten może być stosowany również przy urabianiu za pomocą ładunków materiału wybuchowego [MW] zamarzniętych gruntów i skał pod trasy gazociągu, ropociągu, trakcję kolejową, drogi i autostrady. Podano przykład zastosowania opisanego rozwiązania w praktyce.
EN
The paper presents a method of determining the horizontal tangential velocity Vy of ground vibrations at different distances from the source of vibration generated by firing an explosive charge placed in the blast holes which is applied in surface mining to determine whether the paraseismic oscillation distribution is circular. This method can also be used when mining using explosive charges [MW] frozen soils and rocks under the route of the pipelines, railway traction, roads and highways. An example of using the described method in practice has been presented.
PL
Wstrząsy pochodzenia górniczego (zaliczane do tzw. parasejsmicznych źródeł drgań) nie są kontrolowane przez człowieka. Są zjawiskami losowymi z uwagi na czas, miejsce i intensywność, podobnie jak jest to w przypadku trzęsień ziemi. Drgania gruntu wywołane przez takie wstrząsy mogą skutkować uszkodzeniami konstrukcji powierzchniowych. Szkodliwość drgań wywołanych wstrząsami górniczymi dla budynków można w sposób przybliżony oceniać za pomocą specjalnie przygotowanych skal, które bazują na parametrach drgań gruntu. Jednak na skutek przekazywania drgań gruntu na fundamenty budynku, jednocześnie mierzone przebiegi drgań gruntu obok budynku i przebiegi drgań fundamentu mogą się znacząco różnić. Różnice te można tłumaczyć zjawiskiem interakcji dynamicznej podłoże-budynek. Praca dotyczy oceny szkodliwości drgań pochodzenia górniczego w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym (LGOM). Pod uwagę wzięto cztery wstrząsy wysokoenergetyczne, które wystąpiły w strefie epicentralnej, w zbliżonych odległościach epicentralnych od analizowanego budynku mieszkalnego średniej wysokości. Wy - korzystano uaktualnioną empiryczną Górniczą Skalę Intensywności GSI-2004/11 w wersji prędkościowej (skala podstawowa) i wersji przyśpieszeniowej (skala pomocnicza). Ocenę intensywności drgań powierzchniowych według skali GSI-2004/11 prowadzono z użyciem jednocześnie zarejestrowanych przebiegów drgań gruntu obok budynku, a w celach poznawczych i fundamentu budynku. Analizowano wpływ miejsca pomiaru drgań na powierzchni terenu na wyznaczany stopień intensywności drgań. Stwierdzono, że klasyfikacja stopnia intensywności drgań od tego samego wstrząsu może się istotnie różnić w zależności od tego czy oceny dokonywano na podstawie drgań gruntu, czy na podstawie jednocześnie mierzonych drgań fundamentu budynku. Wniosek ten dotyczy zarówno wersji prędkościowej, jak i wersji przyśpieszeniowej skali GSI-2004/11.
EN
Mining tremors (which belong to so-called paraseismic sources of vibrations) are not subject to human control. They are random events with respect to their time, place and magnitude, as with earthquakes. The free-field vibrations caused by mining rockbursts can result in damage of the surface structures. The harmfulness of mine-induced vibrations to buildings can be estimated using appropriately prepared scales which are based on the parameters of ground vibrations. As a result of the transmission of ground vibrations to building foundations, the records of vibrations simultaneously registered on the ground close to a building and at the foundation level of the building can differ significantly. These differences can be explained by the soil-structure interaction effect. The paper deals with the evaluation of harmfulness of mine-induced vibrations in the Legnica-Glogow Copper-field (LGC). Four strong mining tremors with similar epicentral distances from the analyzed medium-rise apartment building have been taken into account. The GSI-2004/11 velocity version Mining Intensity Scale (the basis scale) as well as acceleration version (supporting version) have been applied. The evaluation of the intensity of surface vibrations according to the GSI-2004/11 scale has been performed using recorded ground and also building foundations vibrations, for research purposes. The influence of the place of surface vibrations measurements on the evaluated intensity of vibrations has been analyzed. It was stated that significant differences can occur in the classification of the same mining tremor depending on whether the evaluation had been performed on the basis of ground vibrations or on the building foundation vibrations measured at the same time. The conclusion concerns the velocity version as well as acceleration version of the GSI-2004/11 scale.
PL
W coraz większej liczbie kopalń problemem stają się drgania gruntu wywoływane silnymi wstrząsami indukowanymi prowadzonymi robotami górniczymi. W rejonach, w których stwierdza się występowanie drgań powierzchni terenu generowanych wysokoenergetycznymi wstrząsami górotworu, konieczne jest odtwarzanie pól prędkości (przyspieszeń) drgań po zaistniałych zjawiskach na podstawie punktowych pomiarów. Istotne jest także prognozowanie dynamicznych wpływów wstrząsów, które mogą wystąpić w trakcie realizacji projektowanej eksploatacji górniczej. Wiarygodność takich obliczeń jest w dużym stopniu zależna od właściwego przyjęcia wartości współczynnika amplifikacji drgań przez luźne utwory czwartorzędowe. Najdokładniejsze wyniki oszacowania wartości tego współczynnika można uzyskać, wykonując specjalistyczne pomiary sejsmiczne. Ze względu na ograniczenia finansowe i czasowe, z reguły do wyznaczenia wartości współczynnika amplifikacji drgań wykorzystywane są proste rozwiązania analityczne. W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w wybranym, silnie zagrożonym sejsmicznie rejonie GZW, których celem było określenie wartości współczynnika amplifikacji drgań w oparciu o wyniki pomiarów parametrów drgań gruntu. Rezultaty obliczeń pozwoliły stwierdzić, że w przypadku niektórych stanowisk aparatury pomiarowej, analitycznie oszacowana wartość współczynnika amplifikacji drgań znacznie odbiega od wyznaczonej na podstawie wyników pomiarów. Stwierdzane rozbieżności mogą mieć istotny wpływ na dokładność wykonywanych prognoz wielkości drgań gruntu.
XX
More and more mines have a problem with ground vibrations caused by severe tremors induced by mining works in process. In the areas where surface vibrations occurred due to high-energy tremors, it is necessary to recreate the speed field (acceleration) of vibrations after the phenomena, based on data registered in different observation points. It is also important to forecast the dynamic influences of tremors that may occur during the future excavation process. The reliability of such calculations strongly depends on the properly assumed vibration amplification factor of the loose quaternary overburden. The most accurate estimation of this coefficient can be obtained by performing specialized seismic measurements. Due to time and financial constraints, usually simple analytical solutions are used. This paper presents the results of studies conducted in selected, highly seismically endangered region of Upper Silesian Coal Basin, the purpose of which was to determine the values of the vibration amplification factor based on actual results of ground vibration measurements. The results revealed that in certain locations of the measuring apparatus, the analytically estimated value is far from the one determined on the basis of the measurements. The discrepancy may have a significant impact on the accuracy of the performed ground vibration forecasts.
EN
Before disassemble and demolition of five granulation towers the authors planned and carried out measurements of the intensity of vibrations induced during the fall of the dismantled components of towers on the ground. The main aim of the study was to determine the maximum permissible weight of falling elements of the towers during the demolition, in terms of ensuring the protection of buildings and equipment located in the vicinity of the works. It was unacceptable to increase the vibration amplitudę displacement in each section of measurement on each of the three perpendicular axes by more than 2 µm peak-to-peak value and the absolute velocity of RMS of vibration amplitude couldn’t be increased by more than 1 mm/sec value than the background vibration during the demolition of the towers. Preliminary experimental studies were conducted on a test stand and the measurements were made on the real object. The amplitudes of vibration waves displacement and velocity were recorded on the measurement section in the direction of the protected building. The results of measurements were used to identify the propagation of the shock wave and the effectiveness of the proposed insulation layers.
PL
Praca dotyczy analizy wyników badań doświadczalnych (pomiarów drgań) pod kątem wpływu konstrukcji budynku mieszkalnego na przekazywanie drgań pochodzenia górniczego opisanych za pomocą spektrów odpowiedzi, z gruntu na fundamenty. Rozważono trzy typy budynków mieszkalnych: niski, średniej wysokości i wysoki. Źródłem drgań były wstrząsy górnicze w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym (LGOM). Analizowano wpływ typu budynku na transmisję spektrów odpowiedzi od drgań górniczych z gruntu na fundamenty. Oceny tego wpływu dokonano poprzez badanie relacji (stosunku) spektrów odpowiedzi od drgań gruntu i fundamentów budynków (RRS). Rozważono bezwymiarowe przyśpieszeniowe spektra odpowiedzi (β) i odpowiednie spektra wymiarowe (Sa) od drgań poziomych. Stwierdzono, że daje się zauważyć wpływ konstrukcji budynku na postać krzywych relacji (stosunku) spektrów odpowiedzi od jednocześnie mierzonych drgań gruntu i fundamentów budynków. Różnice te są wyraźniej widoczne w przypadku krzywych RRS (β), wyznaczonych z użyciem bezwymiarowych przyśpieszeniowych spektrów odpowiedzi β, niż w przypadku krzywych RRS (Sa), obliczanych dla analogicznych par spektrów wymiarowych Sa.
EN
This paper presents the analysis of the experimentally obtained results (measurements of vibrations) in terms of the influence of apartment building structure on the transmission of mine-induced vibrations described by the response spectra, from the ground to the building foundation. Three types of apartment buildings were considered: low building, medium-height building and tall building. Rockbursts in the mining region Legnica-Glogow Copperfield (LGOM) were the sources of vibrations. The influence of the type of building on the transmission of response spectra from the mine-induced ground vibrations to building foundations was analysed. Estimation of this influence was performed by examining the relationship (ratio) between the response spectra from the ground and building foundations vibrations (RRS). Non-dimension acceleration response spectra (β) as well as dimension acceleration response spectra (Sa) from the horizontal vibrations were taken into account. It was stated that the influence of building structures on the form of the response spectra curve of relationship (ratio) can be observed. These differences are clearly more evident in the case of curves RRS (β) determined by use of non-dimension acceleration response spectra β than in the case of curves RRS (Sa) computed for the corresponding pairs of dimensional spectra Sa.
EN
This article presents a procedure for determining the safety of explosive charges for their surrounding environment, using a limestone mine as a case study. Varied geological structures, as well as other constructions in the surrounding area of a mine, sometimes necessitate the use of two or more ground vibration propagation equations, and thus a variety of explosive charges, depending on the area of rock blasting. This is a crucial issue for the contractor, as it is important to blast the rock as few times as possible, while using the maximum amount of explosive charge for each blast.
PL
Wykonywanie robót strzałowych w górnictwie polega na odpalaniu mas materiału wybuchowego (MW) celem uzyskania dużej ilości odpowiednio rozdrobnionego urobku. W momencie zwiększonego popytu na surowce skalne zakłady górnicze zmuszone są do zwielokrotnienia wykonywania prac strzałowych aby zapewnić regularne dostawy produktu. Konsekwencją takich działań jest ponoszenie dodatkowych kosztów operacyjnych. Celem ich minimalizacji oraz uzyskania jak największej efektywności prowadzonych robót strzałowych jest wydłużanie serii, a więc stosowanie coraz to większych mas ładunków materiałów wybuchowych. Efektem takiego postępowanie jest możliwość wystąpienia w otoczeniu oddziaływania o potencjalnie szkodliwym charakterze m. in. drgania parasejsmiczne. Aby wyeliminować powyższy problem oraz zapewnić niezbędny komfort mieszkańcom, Prawo geologiczne i górnicze, Prawo ochrony środowiska i rozporządzenia wykonawcze nakładają na podmiot wykonujący roboty strzałowe obowiązek ochrony otoczenia, poprzez prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie kontroli, monitorowania oraz wyznaczania dopuszczalnych mas ładunków MW. W momencie gdy nie ma możliwości ograniczenia niepożądanych wpływów dynamicznych po przez zmianę parametrów siatki strzałowej czy modyfikację struktury czasowo-częstotliwościowej drgań, jedyną możliwością staje się ograniczenie całkowitej masy ładunków materiału wybuchowego odpalanego w całej serii oraz mas przypadających na pojedynczy stopień opóźnienia. Podejście takie stanowi w ostateczności jeden ze sposobów minimalizowania niekorzystnego oddziaływania drgań na obiekty budowlane znajdujące się w bezpośrednim otoczeniu kopalni. Metodyka wyznaczania dopuszczalnych mas ładunków MW dla danych warunków górniczo-geologicznych, mimo że w sposób szczegółowy opisana w literaturze fachowej oraz znajdująca szerokie zastosowanie, niekiedy musi zostać zmodyfikowana w zależności od odmiennej struktury masywu skalnego, warunków topograficznych oraz urbanizacyjnych. Zróżnicowana budowa geologiczna złoża oraz struktur geologicznych na których posadowione zostały chronione obiekty budowlane determinuje strukturę częstotliwościową i sposób propagowanych drgań. Istotą w takim przypadkach staje się określenie progu szkodliwości drgań, który pozwoli na bezpieczne prowadzenie robót bez możliwości wystąpienia uszkodzeń na obiektach chronionych zlokalizowanych w otoczeniu kopalń. Dodatkowo jak przedstawiono w artykule może dochodzić do sytuacji gdzie wykonywanie robót strzałowych w jednym miejscu wyrobiska może powodować zupełnie odmienną propagację drgań w różnych kierunkach. Rozpatrując powyższe względy oraz uwzględniając, że często ma się do czynienia z bardzo bliską zabudowę znajdującą się w otoczeniu kopalni niekiedy zachodzi konieczność wyznaczenia dwóch lub więcej równań propagacji drgań parasejsmicznych. Postępowanie takie prowadzi w konsekwencji do wyznaczenia różnych, często odmiennych, dopuszczalnych mas ładunków MW, których detonacja nie powinna powodować niekorzystnego wpływu na obiekty budowlane. Zależności te są zmienne w funkcji miejsca wykonywania robót strzałowych, a tym samym kwestia ta stanowi ważne zagadnienie z punktu widzenia przedsiębiorcy, którego głównym celem jest maksymalizacja jednorazowo odpalanej w serii masy ładunków MW przy równoczesnej minimalizacji liczby odpalanych serii. Jedyne utrudnienie, które może wynikać z wyznaczania w taki sposób ładunków oraz stosowania otrzymanych zależności może dotyczyć sposobu wykonywania robót strzałowych.
PL
W artykule opisano przyczyny drgań gruntu, rodzaje fal, które powodują uszkodzenia budynków. Następnie dokonano przeglądu stosowanych za granicą i w kraju skal do oceny szkodliwości drgań gruntu działających na budynki. Uwzględniono wpływ: częstotliwości drgań gruntu, stanu budynku, konstrukcji budynku, rodzaju podłoża, sposobu posadowienia budynku, stosowanych do budowy materiałów na powstałe uszkodzenia budynku. Na podstawie przeprowadzonej analizy parametrów mających wpływ na wielkość uszkodzeń budynku stwierdzono, że Polska Norma PN-B-02170:1985 ze względu na większą ilość ujmowanych do oceny parametrów niż w skalach zagranicznych dokładniej określa rodzaj uszkodzeń występujących w skutek drgań w budynku. Przykładowo podano i porównano odczytane ze skali możliwe uszkodzenia budynku dla danej wielkości przyśpieszenia a rzeczywiste uszkodzenia budynku wywołane tym przyśpieszeniem. Podano skalę SWD I. We wnioskach stwierdzono, że Polska Norma PN-B-02170:1985 opisująca skale SWD ze względu na większą ilość ujmowanych do oceny parametrów niż w skalach zagranicznych i pięciu stref uszkodzeń najdokładniej określa rodzaj uszkodzeń występujących w skutek drgań w budynku.
EN
The article describes the causes of ground vibrations, types of waves, which cause damage to buildings. Next, a review of applicable abroad and at home scales to evaluate the safety of ground vibrations acting on buildings. The influence: Frequencies of ground vibrations condition of the building, building construction, type of substrate, the method of foundation building, used for construction materials caused damage to the building. Based on analysis of the parameters affecting the size of the damage to the building, it was found that the Polish Standard PN-B-02170: 1985 due to the higher amount recognized for the evaluation of parameters than in the foreign scales accurately determines the type of damage occurring as a result of vibrations in the building. For example, are given and compared and read from the scale of possible damage to the building for the size of the acceleration and the actual damage to the building caused by the acceleration. In Figure presents scale SWD I. It concluded that the Polish Standard PN-B-02170:1985 describing the SWD scale due to the larger amount recognized for the evaluation of parameters than in the foreign scales accurately determines the type of damage occurring due to vibration of the building.
Logistyka
|
2014
|
nr 6
10586--10595
PL
W pracy przedstawiono zasady postępowania w przypadku projektowanych wyburzeń w szczególności obiektów budowlanych o dużych wysokościach oraz tego realizacją wyburzenia i rozbiórki. W fazie pierwszej przeprowadzono poligonowe pomiary intensywności drgań wzbudzanych w czasie upadku demontowanych elementów konstrukcyjnych lub elementów klatki schodowej. Badania przeprowadzono w celu określenia dopuszczalnej masy upadającego elementu, w aspekcie zapewnienia ochrony obiektów budowlanych i urządzeń zlokalizowanych w otoczeniu wykonywanych robót. Za niedopuszczalne uznaje się przekroczenie drgań względnych/przemieszeń w każdym kierunku pomiaru w każdej z trzech osi o więcej niż o 2µm peak-peak a prędkość drgań bezwzględnych nie może się zwiększyć więcej niż o 1 mm/s RMS.
EN
The paper presents the principles of dealing with the planned demolition of buildings in particular for high altitudes, and the realization of demolition. The first phase was conducted polygonal induced vibration intensity measurements during the fall of removable structural elements or components of staircase. The study was conducted to determine the permissible weight of a falling component, in terms of ensuring the protection of buildings and equipment located in the vicinity of the works. It is unacceptable to overshoot relative vibration in each direction of measurement in each of the three axes by more than 2μm peak-to-peak and absolute vibration velocity cannot be increased by more than 1 mm / s RMS.
PL
W trakcie edycji numeru 6. miesięcznika z br., w artykule o powyższym tytule (s. 3–10) błędnie wydrukowano rysunki 1–4. Poniżej przedstawiono ich prawidłowe wersje.
PL
Odniesiono się do zagadnienia oddziaływania wstrząsów indukowanych działalnością górniczą w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym na obiekty powierzchniowe i na ludzi. Przedstawiono zweryfikowane kryteria empirycznej oceny oddziaływania wstrząsów górniczych na środowisko powierzchniowe – skala GSIGZWKW-2012. Weryfikacji dokonano na podstawie pomiarów drgań gruntu na powierzchni terenu i opisów szkód powstałych po wstrząsach górniczych na terenach górniczych kopalń Kompanii Węglowej S.A. Zestawiono jakościowe i ilościowe zależności skali GSIGZWKW-2012 z odpornościami dynamicznymi budynków na wstrząsy górnicze. Wskazano kierunki dalszych działań dla prawidłowej oceny szkodliwości oddziaływań wstrząsów na obiekty powierzchniowe i na ludzi.
EN
Article presents the reference to the issue of the impact of mining tremors induced by mining activities in the Upper Silesian Coal Basin on the surface objects and people. The paper presents also the revised criteria of empirical assessment of the impact of mining on the environment of surface area - the GSIGZWKW-2012 scale. The verification was based on vibration measurements and descriptions of surface damages after the tremors on the mining area of Kompania Węglowa S.A. Qualitative and quantitative relationships in the GSIGZWKW-2012 scale were set together with dynamic resistance of buildings subjected to mining tremors. Future actions for appropriate estimation of negative influence of mining tremors on living conditions and infrastructure on surface were also presented.
PL
Rozwój miast jest związany z rozbudową szlaków komunikacyjnych, które mogą stanowić źródło drgań parasejsmicznych. Określenie poziomu tych drgań i ich wpływu na planowaną lub istniejącą zabudowę jest niezwykle ważne. Opisano sposób pomiaru oraz określenia poziomu drgań parasejmicznych wzbudzanych na gruncie w sąsiedztwie toru tramwajowego. Należy podkreślić, że jedynym miarodajnym i obiektywnym sposobem oceny poziomu drgań gruntu jest ich pomiar.
EN
Urban areas expansion is related to the development of transport routes, which could be a source of vibrations. Determining the level of these vibrations and their impact on planned or existing buildings is very important. This article explains how to measure and determine the level of vibrations induced on the ground in the vicinity of tram track. It should be emphasized that the only authoritative and objective way to evaluate the level of ground vibrations is their measurement.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.