Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 37

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ciepłomierze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Zgodnie z prawem unijnym, w którym widać dążenie do zwiększania energooszczędności i tzw. inteligencji budynków, ciepłomierze (podobnie jak i inne liczniki stosowane w budynkach) albo już muszą zapewniać zdalny odczyt wskazań, albo będą musiały zostać wyposażone w tę funkcjonalność wkrótce.
PL
Wymagania prawne dla dostawców ciepła i jego odbiorców rosną wraz z wdrażaniem nowych rozwiązań, są także narzędziem służącym wprowadzaniu zasad zrównoważonego rozwoju i dbałości o środowisko. Nowe ciepłomierze są również elementem systemów inteligentnych budynków i mają się przyczyniać nie tylko do zwiększenia komfortu, ale i obniżania kosztów eksploatacji.
PL
Instytut Techniki Cieplnej w Łodzi, we współpracy z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Łódzkiej, w latach 90. XX wieku opracował i wdrożył do produkcji mikroprocesorowe ciepłomierze do pary wodnej przegrzanej typu MEC. Mimo kurczącego się rynku odbiorców ciepła w parze, ciepłomierze wciąż pełnią ważną rolę w eksploatacji sieci ciepłowniczych.
PL
W 2012 r. Parlament Europejski i Rada UE przyjęły Dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej, która w art. 9 ust. 3 wprowadziła od 1.01.2017 r. obowiązek opomiarowania lokali mieszkalnych i użytkowych oraz indywidualnego rozliczania kosztów ciepła, na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych. W artykule dokonano przeglądu reguł rozliczania kosztów ogrzewania w państwach członkowskich UE oraz sposobów rozliczania indywidualnych odbiorców ciepła w budynkach wielolokalowych w Polsce. Dokonano analizy kosztów ogrzewania mieszkań na podstawie rozliczeń kilkudziesięciu wybranych budynków zlokalizowanych w Białymstoku, Hajnówce i Wasilkowie. W końcowej części publikacji podano wnioski i zaproponowano rozwiązania praktyczne. Wprowadzenie obowiązku rozliczania indywidualnych kosztów ogrzewania według zużycia w Polsce powinno być poprzedzone wieloma działaniami: kompleksową termomodernizacją budynków, przyjęciem kosztów wynikających z pomiarów nie większych niż 30% całkowitych kosztów ogrzewania, zastosowaniem w rozliczeniach współczynników wyrównawczych wyznaczanych przez niezależnego eksperta.
EN
In 2012 European Parliament and EU Council had passed the Directive 2012/27/UE on energy efficiency (EED) which in the article 9 (3) introduced from the 1st of January 2017 duty to settle individual heat accounts according to readings from individual metering devices. In the article the overview of allocation rules of heating costs in Member States of European Union and ways of heating costs allocation of individual heat consumers in multi-apartment/purpose buildings in Poland has been done. The analysis of apartment heating costs allocations of chosen buildings situated in Białystok, Hajnówka and Wasilków has been made. In the final part of the article conclusions have been contained and practical solutions have been proposed. In Poland the introduction of the obligation of settling individual heating costs according to heat consumption should be preceded by the following activities: complex thermomodernisation of buildings, accepting the costs resulting from readings from individual metering devices not bigger than 30% of total heating costs, the use of calculated by an independent expert correction factors for the allocation of heating costs.
PL
W artykule omówiono kilka popularnych systemów odczytu mediów komunalnych.
PL
Tematem publikacji są kwestie podstaw prawnych obowiązkowego opomiarowania zużycia ciepła, stosowanych do tego celu technologii i urządzeń, a także uwagi związane z komunikacją i przetwarzaniem danych, w tym technologią zdalnego odczytu.
PL
Publikacja omawia spotykane na rynku technologie pomiaru ciepła oparte o rozwiązania korzystające z przetworników przepływu, czujników temperatury, przeliczników, systemów zdalnego odczytu, systemów odczytów przewodowych i bezprzewodowych. W uzupełnieniu informacje związane z doborem ciepłomierzy.
PL
Postęp w elektronice i informatyce, a także możliwość radiowej transmisji danych pozwoliły na szybki rozwój technologii zdalnego odczytu urządzeń pomiarowych. Opomiarowanie zużycia mediów komunalnych i monitorowanie pracy instalacji stało się standardem. Technologie te są stale doskonalone i wyposażane w nowe funkcje, zwłaszcza w zakresie monitorowania i zarządzania pracą instalacji oraz obróbki danych, zarówno na poziomie administratora budynków, jak i dostawcy mediów (zakładów wodociągowych, gazowni i elektrowni). Artykuł zawiera wyjaśnienia dotyczące technologii zdalnego odczytu mediów, ich rodzajów oraz metod zbierania danych.
PL
Publikacja opisuje konstrukcje nowoczesnych ciepłomierzy oraz metodologię odczytu wskazań.
PL
Bieżące pomiary zużycia mediów stają się koniecznością w walce z wysokimi rachunkami za energię. Aby efektywnie zredukować koszty, konieczne jest dowiedzenie się, z czego wynika ich wysokość i które urządzenia i w jakim okresie są za to odpowiedzialne. Opisana w artykule meto-dologia jest częścią większego systemu tzw. inteligentnego budynku, opartego na systemie zarządzania BMS w koncepcji Unihome, zaprojektowanej i zrealizowanej przez autora.
PL
Autor przedstawia opis nowoczesnego urządzenia pomiarowego jakim jest ciepłomierz oraz dzieli się ogólnymi wskazówkami pomocnymi przy montażu takich urządzeń.
PL
W Polsce po transformacji społeczno-gospodarczej nastąpiło zmniejszenie zużycia ciepła do ogrzewania mieszkań. Wpływ na to mają trzy działania: kompleksowa termomodernizacja, stosowanie nowych technologii budowlanych i instalacyjnych oraz instalowanie przyrządów pomiarowych do obliczania kosztów zużycia ciepła w poszczególnych mieszkaniach. Dwa pierwsze działania zostały omówione w poprzednich artykułach (Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja 11,12/2010), a treścią tego artykułu jest określenie wpływu instalowania przyrządów pomiarowych na zużycie ciepła.
EN
In Poland, after socio-economic transformation, there followed a reduction of energy consumption for home heating. This phenomenon was influenced by three actions: a comprehensive thermo-modenisation, the use of new technologies of construction & installation and the installation of measuring devices to calculate the cost of heat consumption in individual homes. The first two factors have been discussed in previous articles (District Heating, Heating, Ventilation 11.12 / 2010), and the content of this article is to determine the effect of installing the measuring devices on heat consumption.
PL
Przedstawiono systemy rozliczeń kosztów ogrzewania mieszkań w budynkach wielolokalowych w niektórych krajach Unii Europejskiej. Wykazano, że są one różne w krajach Europy Zachodniej i Wschodniej. Powodem tego są inne technologie budynków, instalacji i urządzeń centralnego ogrzewania stosowane do 1989 roku. W Polsce nie ma jeszcze aktów prawnych dotyczących rozliczeń za pobrane ciepło pomiędzy zarządcą budynku a lokatorami. Aby je wydać, należy najpierw je opracować. W tym celu Minister Gospodarki - Wicepremier Waldemar Pawlak powołał Zespół Doradczy ds. związanych z regulacją rozliczania kosztów ogrzewania w budynkach wielolokalowych.
EN
The accounting systems of heating costs are presented for multi-apartment buildings of some EU countries. It is shown that the costs are different in Western and Eastern Europe because of various building technologies, installations and equipment that have been used in central heating until 1989. In Poland, there is currently no legislation on the accounts for the consumed heat between the building manager and tenants. To issue them, they first ought to be developed. To this end, Minister of Economy - Deputy Prime Minister Waldemar Pawlak appointed the Advisory Board relating to the regulation of settling costs of heating in multi-apartment buildings.
PL
W publikacji omówiono funkcjonujące na rynku opomiarowania systemy zdalnego odczytu urządzeń pomiarowych oparte o odczyt przewodowy i bezprzewodowy, ponadto zaprezentowano metodologię zbierania danych.
PL
Autor przedstawia zasadę działania nowoczesnych ciepłomierzy, ich możliwości pomiarowe oraz rynek producentów.
PL
W artykule przeanalizowano rzeczywiste parametry dostawy ciepła w jednym z systemów ciepłowniczych. Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienie wyznaczania przepływu wody sieciowej stanowiącego podstawę do ustawiania ogranicznika przepływu, który służy dostawcy do egzekwowania mocy zamówionej przez odbiorcę. Na podstawie wskazań ciepłomierza porównano zamówioną i właściwą moc cieplną do przykładowego węzła ciepłowniczego. Dostawca nie podaje spadku temperatury wody sieciowej na zasilaniu powodowanego przez straty ciepła na przesyle. Zawyżenie mocy zamówionej, wymuszone przez Dostawcę wynosiło 77% i powoduje zwiększenie opłaty za ciepło 280000 zł (około 18%).
EN
Real parameters of delivery of thermal energy in a district heating system was analysed in the paper. The special attention was payed on the problem of appointing flow of hot water making a base of placing the limiter of flow which allows a supplier to enforce power demand ordered by the customer. On the basis of indications of the heat meters measurement the ordered and proper heat energy load to the district heating substation was compared. The supplier does not give the temperature drop of the hot water on the feed caused by heat losses during energy transport. Overestimation of ordered heat power forced by a supplier was about 77% and caused an increase of heat payment (about 18%) annually.
PL
W oparciu o implementacje prawne dyrektywy 2002/91/WE w sprawie efektywności energetycznej budynków wprowadzającej z początkiem 2009 r. obowiązkową certyfikację energetyczną budynków, autor przedstawia najważniejsze informacje dotyczące rozliczania kosztów ciepła, które winny być brane pod uwagę podczas projektowania instalacji grzewczych i cieplej wody użytkowej.
18
Content available remote Wokół dyrektywy MID - norma zharmonizowana PN-EN 1434 "Ciepłomierze"
PL
W artykule przedstawiono zmiany, jakie nastąpiły we wprowadzaniu do obrotu i użytkowania przyrządów pomiarowych po wejściu w życie dyrektywy MID. Omówione zostały także zmiany w normie prPN-EN 1434:2009 „Ciepłomierze" związane z harmonizacją z MID.
EN
In the article changes, what happened in placing measurement instruments on the market and putting them into use after coming into force of MID Directive are presented. Also changes in standard prPN-EN 1434:2009 "Heat meters" connected with harmonization to MID are talked over.
PL
W Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” we Włoszczowie od 1998 r. stosowany jest dwuskładnikowy system indywidualnych rozliczeń kosztów ciepła c.w.u. Umożliwia on partycypowanie przez wszystkich użytkowników lokali w kosztach stałych, które są niezależne od zużycia ciepłej wody w poszczególnych lokalach. Wdrożenie systemu całkowicie wyeliminowało powszechnie znany w Polsce problem niebilansowania się naliczonych przez dostawcę kosztów ciepła dla budynku z sumą kosztów naliczonych użytkownikom lokali.
PL
Uregulowania prawne oraz oferta rynkowa usług rozliczeniowych umożliwiają właścicielom i zarządcom budynków wybór właściwego systemu rozliczeń kosztów ogrzewania. Z powodu specyficznych cech energii cieplnej – nie ma idealnych metod jej pomiaru i rozliczeń, sprawdzają się jednak wskazywane w Prawie energetycznym [1] systemy podzielnikowe. Poszukiwania nowych rozwiązań skupiają się zwłaszcza na doskonaleniu sposobów zdalnego odczytu i transmisji danych w systemie radiowym i poprzez sieć przewodów impulsowych oraz rozwijaniu i wdrażaniu zintegrowanych systemów zarządzania energią i innymi mediami. Nowe rozwiązania eliminują wpływ na wskazania urządzeń pomiarowych obcych źródeł emisji i przepływu ciepła pomiędzy mieszkaniami.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.