Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 623

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kanalizacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last
PL
Połowa dziewiętnastego wieku to czas rewolucji przemysłowej, migracji ludności do wielkich metropolii w poszukiwaniu pracy, powstawanie gęsto zaludnionych dzielnic robotniczych i – niestety – skutki tego w postaci licznych epidemii związanych z niskim poziomem sanitarnym. Aby przeciwdziałać nasilającym się uciążliwościom związanym z postępem, w tym czasie na świecie powstają w wielkich miastach Europy i Ameryki, takich jak Hamburg, Paryż, Londyn, Nowy Jork, Boston czy Chicago, pierwsze współczesne systemy kanalizacyjne.
PL
Osiągnięcie europejskich standardów systemu kanalizacyjnego to główny cel projektu realizowanego przez MPWiK we Włocławku: „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
PL
Niezależnie od tego, jak skuteczne będzie zarządzanie sieciami i jakie technologie zostaną wdrożone, awarie na sieciach będą się zdarzać oraz konieczne będzie wykonywanie okresowych remontów przewodów i uzbrojenia.
PL
W określonych przypadkach - na wniosek inwestora, przyszłego odbiorcy usług - przedsiębiorstwo wod-kan może wyrazić zgodę na budowę urządenia przez sam zainteresowany podmiot. W tym celu wydawane są warunki przyłączenia do sieci określające zasady realizacji zarówno urządzenia, jak i przyłącza. Przedsiębiorstwo musi tu liczyć się z tym, że podmiotowi, który wybuduje urządzenie, będzie w przyszłości służyło w stosunku do tego przedsiębiorstwa roszczenie o odpłatne przejęcie owego urządzenia.
PL
W ostatnich latach technologia pomiarowa w zakresie odczytu wodomierzy ewoluowała i uległa znaczącej przemianie. Dzięki dostępności najnowszej generacji technologii dedykowanych trendowi loT, możemy dziś korzystać z takich rozwiązań, jak w pełni automatyczny, zdalny odczyt oparty o bezpieczny przesył danych drogą radiową i realizowany całkowicie bez udziału człowieka.
PL
Główną zasadą eksploatacji sieci wodociągowych jest utrzymanie ciągłej dostawy wody do sieci, przy zachowaniu odpowiedniego ciśnienia i jakości. Aby zasada ta była spełniona, należy utrzymać rurociągi, uzbrojenie sieci i urządzenia zabudowane na sieci w pełnej sprawności.
7
Content available remote Ryzyko pogodowe w funkcjonowaniu przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych w Polsce
PL
Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne są podmiotami szczególnie wrażliwymi na wahania czynników pogodowych. Problem ten jest szczególnie istotny w obliczu postępujących zmian klimatu. W artykule przedstawiono dotychczasowy stan wiedzy o analizie i ocenie ryzyka pogodowego. Zaproponowano 3 nowe indeksy pogodowe dla systemów wodociągowych i kanalizacyjnych w Polsce, aby przedsiębiorstwa te mogły skutecznie przystąpić do zarządzania ryzykiem pogodowym: indeks opadów dobowych, indeks dób mroźnych i indeks dób bardzo ciepłych. Zweryfikowano również częstość ich występowania na podstawie danych z 19 stacji meteorologicznych z okresu 1970-2019. Wykazano, że analizowane indeksy pogodowe przekraczane były w przeszłości średnio raz na 6 lat. Szczególną uwagę należy zwrócić na indeks dób bardzo ciepłych, które występują stosunkowo najrzadziej, jednak można zauważyć wyraźny trend częstości ich występowania. Analiza wykazała również, że ocieplenie klimatu nie wpływa póki co na częstość osiągania indeksu dób mroźnych.
EN
Water and sewage companies are entities particularly sensitive to fluctuations in weather factors. This problem is particularly important in the face of progressive climate change. The article presents the current state of knowledge on the analysis and assessment of weather risk. Three new weather indexes for water supply and sewage systems in Poland were proposed so that these enterprises could effectively start managing the weather risk: daily precipitation index, frost day index, and hot day index. Their frequency was also verified based on data from 19 meteorological stations from the period 1970-2019. It has been shown that the analyzed weather indices were exceeded in the past once every 6 years, on average. Particular attention should be paid to very hot days and nights, which occur relatively rarely, but there is a clear trend in their frequency. The analysis also showed that global warming does not affect the frequency of reaching the frost day index.
PL
Podstawowy cel kanalizacji – uporządkowane odprowadzanie nieczystości płynnych powstających w wyniku działalności człowieka oraz wód opadowych – pozostaje niezmienny od wieków. Zmieniają się natomiast rozwiązania techniczne stosowane kiedyś i dziś. Inne są też najistotniejsze problemy, z którymi borykali się eksploatatorzy kanałów ściekowych przed wiekami, pod koniec XX wieku, a inne przed dekadą czy obecnie. Przyczyna tych różnic jest wieloraka. Szybko następujące zmiany klimatyczne powodują, że przewidywanie intensywności i częstości występowania opadów atmosferycznych staje się coraz trudniejsze, a gromadzone przez dziesiątki lat dane meteorologiczne coraz mniej przydatne. Z kolei w gospodarstwach domowych i przemyśle pojawia się coraz więcej urządzeń wodooszczędnych, które zmniejszają ilość powstających ścieków. Nowoczesne materiały używane do budowy sieci kanalizacyjnej zapewniają większą szczelność, ograniczając zjawiska infiltracji i eksfiltracji. To wszystko ma wpływ na zmiany ilościowe ścieków transportowanych kolektorami kanalizacyjnymi.
PL
Celem pierwszych systemów kanalizacyjnych było odprowadzanie wód deszczowych, czyli ochrona miast przed zalewaniem i powodziami. Takie rozwiązania stosowane były już ok. 4000 roku p.n.e. w Babilonie i Mezopotamii. Natomiast systemy kanalizacyjne, których zadaniem było odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych i opadowych zostały stworzone ok. 3000 roku p.n.e. na Krecie przez cywilizację Minojską. Ważnym miejscem rozwoju starożytnej kanalizacji była również dolina Indusu. Właśnie tam już ok. 2350 roku p.n.e. w osadzie Lothal większość domów była wyposażone w prywatne latryny. Ścieki spłukiwane były wodą i trafiały do systemu kanalizacyjnego, a następnie do wspólnej studni lub rzeki Indus. Na rok 2700 p.n.e. datuje się natomiast powstanie w egipskim grobowcu pierwszej toalety, przeznaczonej dla zmarłych. Fakty te w jasny sposób pokazują, że od kiedy tylko człowiek rozpoczął osadniczy tryb życia, pojawiło się zapotrzebowanie na systemy odprowadzające ścieki [Giovanni i inni 2014; Kotowski 2015; We are water foundation 2017].
PL
Eksploatacja kanalizacji ciśnieniowej wiąże się z szeregiem zjawisk wynikających ze specyfiki budowy sieci i urządzeń do pompowania ścieków. Jednym z nich jest zagniwanie ścieków. W trakcie paru dekad eksploatacji kanalizacji ciśnieniowej zebrano doświadczenia i powstały rozwiązania techniczne oraz procedury eksploatacji zapobiegające temu zjawisku.
PL
Uczymy się coraz bardziej racjonalnego użytkowania wody, głównie ze względów ekonomicznych. Obecnie za kolejnym stopniem wtajemniczenia w oszczędzaniu wody – tzn. jej odzyskiem z deszczówki i wody już raz wykorzystanej – przemawiają przede wszystkim względy środowiskowe i społeczne. Być może dlatego popularność systemów recyklingu wody w budynkach wciąż jest niewielka, a powszechne zainteresowanie tymi technologiami pojawi się w momencie, gdy ze względu na malejące zasoby wody jej cena znacznie wzrośnie.
PL
Zmiana aranżacji łazienki czy kuchni albo wydzielenie nowego pomieszczenia sanitarnego, np. w piwnicy, wiąże się zwykle z problemem skutecznego odprowadzenia ścieków. Ich grawitacyjny odpływ okazuje się najczęściej niemożliwy. Rynek urządzeń sanitarnych proponuje rozwiązania stworzone specjalnie w celu uporania się z tym problemem bez konieczności przeprowadzania poważnych remontów instalacji.
PL
W czasie gwałtownych opadów uwidaczniają się problemy spowodowane nieprawidłowym odprowadzeniem wód opadowych lub brakiem odpowiedniego zabezpieczenia instalacji kanalizacyjnych przed cofaniem się ścieków. Zabezpieczenie takie stanowią zawory zwrotne i pompownie ścieków.
PL
Każdemu, kto korzysta z toalety, powinno przyświecać nowe przykazanie wodociągowców – nie wrzucaj nawilżanych chusteczek do kanalizacji. Materiały, z którego są one wykonane, nie rozkładają się w ściekach i powodują one ogromne problemy eksploatacyjne, a tym samym wiele awarii i zbędnych kosztów. W wielu krajach urasta to do głównego problemu w eksploatacji pompowni i oczyszczalni ścieków.
EN
Municipal WWTP are exposed to the inflow of toxic substances, which may impede their proper functioning, especially of the biological part. In the case of combined or hybrid sewer systems, additionally, in wet weather, there may appear a rapid inflow of a mixture of domestic and industrial sewage, and stormwater in an amount exceeding the capacity of the devices, causing the need to discharge parts of not fully treated wastewater through the bypass channel. In such situations, the receivers are exposed to an inflow of increased amounts of pollutants. The article presents the concept of a monitoring, early warning and sustainable management system for the Lodz wastewater treatment plant, which will allow minimizing pollutant emissions to the aquatic environment.
PL
Miejskie oczyszczalnie ścieków są narażone na napływ substancji toksycznych, które mogą utrudniać ich prawidłowe funkcjonowanie, zwłaszcza części biologicznej. W przypadku ogólnospławnych lub mieszanych systemów kanalizacyjnych dodatkowo w czasie pogody mokrej może pojawić się gwałtowny dopływ mieszaniny ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych oraz wód opadowych w ilości przekraczającej przepustowość urządzeń, powodując konieczność zrzutu części nie w pełni oczyszczonych ścieków przez kanał ominięcia. W takich sytuacjach odbiorniki są narażone na napływ zwiększonych ilości zanieczyszczeń. W artykule przedstawiono koncepcję systemu monitorowania, wczesnego ostrzegania i zrównoważonego zarządzania łódzką oczyszczalnią ścieków, który pozwoli zminimalizować emisję zanieczyszczeń do środowiska wodnego.
PL
Na rynku oferowany jest szeroki asortyment studzienek i włazów – o zróżnicowanych średnicach, poziomie zaawansowania technicznego, wykonanych z różnych materiałów i przeznaczonych do rozmaitych obszarów zastosowań. Te z wyrobów, w których stawia się na najwyższą jakość finalnego produktu, mają wspólny mianownik – każdemu producentowi zależy na jak najlepszej trwałości i funkcjonalności proponowanych rozwiązań.
PL
W cyklu Technologie bezwykopowe na sześciu kontynentach, przygotowywanym we współpracy z Polską Fundacją Technik Bezwykopowych, prezentujemy drugą część skrótu najciekawszych artykułów, które ukazały się w numerach 44–46 czasopisma „Trenchless International” z lat 2019–2020.
PL
Spadek liczby awarii o jedną dziesiątą, zmniejszenie strat wody o kilka punktów procentowych, usprawnienie zarządzania infrastrukturą - to wymierne skutki wprowadzenia Systemu Monitoringu i Sterowania siecią Wodociągów Kieleckich. W tym roku kielecka spółka kończy kolejny etap rozbudowy systemu.
PL
Podstawowym warunkiem skutecznego zarządzania projektem powinno być zintegrowanie zarządzania ryzykiem ze wszystkimi procesami zarządzania projektem. Niestety, zarządzanie ryzkiem jest często traktowane jako zło konieczne. Wszystkie etapy procesu zarządzania ryzykiem są ze sobą wzajemnie powiązane. Dlatego też zarządzanie ryzykiem powinno być traktowane jako powtarzający się proces, a nie jako odrębne fazy identyfikacji, oceny, łagodzenia i kontroli podjętych działań.
PL
Od grudnia 2019 r. na terenie Piekar Ślaskich działa jeden z najnowocześniejszych systemów IoT (Internet of Things) dla zdalnego odczytu wodomierzy i zarządzania siecią wodociągową. To pierwsze takie wdrożenie w Polsce obejmujące zasięgiem całe miasto, wykorzystujące najnowszą bezprzewodową, niskokosztową technologię komunikacji LoRa. Oddany w grudniu 2019 roku projekt zrealizowany został przez polską spółkę AIUT - jednego z największych integratorów systemów dla przemysłu na rynku europejskim.
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.