Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przekształtnik wielokomórkowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule omówiono zasadę działania przekształtników wielokomórkowych oraz problem: poprawnego doboru parametrów układu balansującego, doboru pojemności kondensatorów wewnętrznych oraz wyjściowych przekształtnika, oddziaływanie urządzenia na linie zasilającą (współczynnik mocy), wpływ nagłych zmian napięcia zasilającego (zapadu napięcia) na napięcia na kondensatorach, modelowania przekształtnika energoelektronicznego w układzie FPGA. W pracy przedstawiono także wyniki zarejestrowane w zrealizowanym stanowisku laboratoryjnym.
EN
In the paper the problems of proper selection of the balancing circuit parameters, selection of the output and the internal capacitors capacitances, influence of the converter to the AC source (power factor), influence of the voltage collapse to the voltage of the capacitors and FPGA-based modelling of the converter were discussed. This paper presents also the practical results of operation of the multicell AC/DC converter with FPGA control.
PL
W artykule omówiono zasadę działania przekształtników wielokomórkowych oraz problem: poprawnego doboru parametrów układu balansującego, doboru pojemności kondensatorów wewnętrznych oraz wyjściowych przekształtnika, oddziaływanie urządzenia na linie zasilającą (współczynnik mocy), wpływ nagłych zmian napięcia zasilającego (zapadu napięcia) na napięcia na kondensatorach, modelowania przekształtnika energoelektronicznego w układzie FPGA. W pracy przedstawiono także wyniki zarejestrowane w zrealizowanym stanowisku laboratoryjnym.
EN
In the paper the problems of proper selection of the balancing circuit parameters, selection of the output and the internal capacitors capacitances, influence of the converter to the AC source (power factor), influence of the voltage collapse to the voltage of the capacitors and FPGA-based modelling of the converter were discussed. This paper presents also the practical results of operation of the multicell AC/DC converter with FPGA control.
3
Content available remote A Study of The Balancing Process in Multicell ac/ac Converter
EN
The paper presents the experimental and simulation study of the balancing process forced by passive RLC circuit in a multicell ac/ac converter. The multicell ac/ac converter bases on the flying capacitor concept. Appropriate charging and reversing charge of the flying capacitors in the converter is necessary for its proper operation. This is achieved by application balancing circuit - a series RLC circuit connected at the converter output, that improves natural balancing process in the converter. The main issue is the correct choice of the balancing circuit characteristic impedance and the converter parameters (switching frequency, capacitances of cells capacitors) that allows maintaining a correct shape and proportion of voltages across cells capacitors at minimum balancing current.
PL
Artykuł prezentuje wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych procesu balansowania za pomocą pasywnych obwodów RLC w wielokomórkowym przekształtniku typu AC/AC. Przekształtnik wielokomórkowy bazuje na koncepcji „flying capacitors”. Ładowanie i rozładowywanie kondensatorów jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania układu. Osiągnięto to poprzez obwód balansujący – szeregowy obwód PLC połączony na wyjściu przekształtnika. Główne zadanie polega na prawidłowym doborze charakterystyki impedancyjnej obwodu balansującego oraz parametrów samego przekształtnika (częstotliwości przełączeń, pojemności kondensatorów).
4
Content available remote Wielokomórkowy falownik napięcia. Realizacja praktyczna
PL
W artykule przedstawiono ideę oraz praktyczną realizację trójkomórkowego falownika napięcia umożliwiającego modulację napięcia wyjściowego na siedmiu poziomach. Omówiony został sposób sterowania przekształtnikiem oraz skutki niewłaściwej realizacji przesunięcia fazowego pomiędzy impulsami kolejnych łączników. W celu utrzymania wymaganej proporcji napięć na kondensatorach przekształtnik jest wyposażony w układ balansujący. W artykule zaprezentowano także praktyczną realizację sterownika zbudowanego na bazie układu FPGA rodziny Cyclone firmy Altera.
EN
This paper presents a concept of multicell single phase DC/AC converters with multilevel modulation of the output voltage. An effect of improper the shift signals of the controller is discussed. Fixed division of voltage of capacitors is made by conŹnecting in parallel to load the resonant circuit. This paper presents the practical result of realization the multicell DC/AC converter with FPGA control.
PL
W celu utrzymania odpowiedniej proporcji napięć na kondensatorach źródłowych wielopoziomowego wielokomórkowego przekształtnika ac/ac stosuje się obwód balansujący - szeregowy obwód RLC dołączony do wyjścia układu. Warunkiem prawidłowej pracy przekształtnika wielokomórkowego z obwodem balansującym jest dostosowanie częstotliwości impulsowania pojedynczej komórki do częstotliwości rezonansowej obwodu balansującego. W wyniku eksploatacyjnych zmian parametrów obwodu balansującego (LC) może nastąpić zmiana jego częstotliwości rezonansowej oraz impedancji falowej. W artykule omówiono wpływ zmian parametrów obwodu balansującego na pracę przekształtnika wielokomórkowego ac/ac, oraz przedstawiono zjawiska pozwalające na rozpoznanie częstotliwości rezonansowej obwodu balansującego podczas pracy układu. Zaprezentowano realizację FPGA algorytmu czasu rzeczywistego detekcji częstotliwości rezonansowej obwodu balansującego. W pracy zrealizowano analizę harmonicznych sygnału z wykorzystaniem jego rozkładu na składowe z ortonormalnego układu funkcji Walsha.
EN
In the multilevel multicell converters the flying capacitor voltages are stabilized with use of a balancing circuit - the serial RLC connected to the output of the converter. This natural balancing process is obtained by adjustment the cells' switching frequency to the resonance frequency of the balancing circuit. As a result of exploitation the parameters of the balancing circuit (LC) and its resonance frequency or characteristic impedance can change. In the paper the effect of the balancing circuit parameters variation on the multicell ac/ac converter working conditions are described. The phenomenon that enables recognition the resonance frequency of the balancing circuit under working conditions is presented. The FPGA-based realtime detection of the resonance frequency of the balancing circuit is presented. In the algorithms the ortonormal Walsh functions system is used for signals spectrum analysis.
PL
W artykule przedstawiono realizację praktyczną oraz wybrane wyniki pomiarów uzyskane w układzie laboratoryjnym trójkomórkowego regulatora napięcia przemiennego dla różnych parametrów elementów obwodu balansującego.
EN
The paper presents a laboratory model of three-cell AC/AC converter, multilevel PWM and chosen measurement results of the three-cell AC voltage regulator for various self-balancing circuit parameters. Presented results show dependence between characteristic impedance of LbCb circuit and keeping voltage on regulator's capacitors on proper values.
7
Content available remote Wielopoziomowy przekształtnik matrycowy sterowany metodą Venturiniego
PL
Artykuł dotyczy dwupoziomowego przekształtnika matrycowego sterowanego z zastosowaniem modulacji szerokości impulsów metodą Venturiniego. W oparciu o analizę pracy wielopoziomowych falowników napięcia, w tym głównie falowników wielokomórkowych ustalono ogólne reguły wielopoziomowego przekształcania energii, które z kolei zastosowano do dwupoziomowego przekształtnika matrycowego. Rozpatrzono dwa rodzaje funkcji modulujących i kilka strategii sterowania.
EN
The article deals with two-level matrix converter controlled with Venturini PWM method. Based on analyse of work of multilevel voltage source inverters, especially multicell voltage source inverters a general rules of a multilevel energy conversion were established. These rules were applied into two-level matrix converter. Two types of modulation functions and several control strategies were researched.
8
Content available remote Wielokomórkowy falownik napięcia oparty o strukturę przekształtnika DC/DC
PL
W artykule przedstawiono zasadę działania wielokomórkowego jednofazowego falownika napięcia zbudowanego w oparcie o strukturę przekształtnika DC/DC (pojedynczej komórki DC). Podstawową różnicą pomiędzy tym rozwiązaniem, a aplikacją układu dwugałęziowego jest ograniczenie elementów łączeniowych, kosztem zmniejszenia liczby poziomów w napięciu wyjściowym. W artykule przedstawiono także porównanie głównych parametrów obu struktur falowników.
EN
This paper presents the concept and the results of testing of a multicell one phase DC-AC converter made from voltage-source inverter. This topology versus two branch DC-AC converter needs limited number of semiconductors, but decreased number of levels of an output voltage can be achieved. In this paper comparison of main parameters of botch topologies of the DC-AC converters are presented.
PL
W pracy przedstawiono metodę implementacji elementów układu sterującego dla przekształtników wielokomórkowych dc/dc i ac/ac w układzie FPGA. Omówione zostały wymagania dla generowania impulsów sterujących dla przekształtników wielokomórkowych, konsekwencje niedokładnego sterowania i sprzętowy sposób realizacji generatora impulsów, oraz regulatorów w układzie FPGA. Przedstawiono model matematyczny przekształtnika wielokomórkowego i sposób jego wykorzystania dla implementacji przekształtników wielokomórkowych dc/dc i ac/ac w układzie FPGA. Zastosowanie modelu FPGA przekształtników umożliwia weryfikację poprawności działania projektowanych układów regulacji oraz analizę wpływu zmian parametrów przekształtnika na poprawną pracę układu. Zaprezentowano możliwości badania przekształtników wielokomórkowych w zamkniętym układzie regulacji napięcia wyjściowego przekształtnika ac/ac oraz, w układzie regulacji prądu wyjściowego przekształtnika dc/dc.
EN
The paper presents the method of the practical implementation of FPGA devices in control circuits of multicell converters. The requirement for control signals generation for multicell converters, consequences of an improper control, and also hardware implementation of the controller and regulators algorithms in FPGA is analyzed. The mathematical model of the dc/dc and ac/ac multicell converters and its implementation for FPGA-based modeling of the converters is presented. The FPGA-based converter models enables to verify the control circuit project, and gives the possibility of a testing a sensitivity of the converters on its parameters variations. The closed loop systems for the output voltage regulation in ac/ac converters and the current regulation in dc/dc is presented.
PL
W pracy przedstawiono analizę stanów awaryjnych oraz wpływ niedokładnego generowania sygnałów sterujących na stan przekształtnika wielokomórkowego z obwodem balansującym. Podział napięcia źródła dla wielopoziomowej modulacji napięcia wyjściowego w przekształtniku wielokomórkowym realizują kondensatory naładowane do odpowiednich wartości napięć. Zaburzenie proporcji pomiędzy napięciami na poszczególnych kondensatorach komórek powoduje zwiększenie wartości maksymalnej napięcia na łącznikach powyżej wartości projektowanej oraz uniemożliwia prawidłową modulację napięcia wyjściowego. Szeregowy układ RLC (obwód balansujący), o odpowiednio dobranej częstotliwości rezonansowej, dołączony równolegle z odbiornikiem zapewnia stabilizację napięć na kondensatorach przekształtnika bez konieczności dodatkowego sterowania i pomiarów napięć. W stanie nieprawidłowej proporcji napięć źródeł w układzie, w prądzie obwodu balansującego występuje składowa o częstotliwości impulsowania pojedynczej komórki, która wywołuje zmianę napięć na kondensatorach komórek. Przedstawiono model matematyczny przekształtnika wykorzystywany do odtwarzania w czasie rzeczywistym napięć na kondensatorach wewnętrznych przekształtnika. Pomiar prądu układu balansującego i prądu odbiornika oraz wykorzystanie sygnałów sterujących pozwala na odtworzenie przebiegów napięć kondensatorów komórek i rozpoznanie stanów awaryjnych przekształtnika. W wyniku wystąpienia błędów statycznych przy generowaniu impulsów sterujących w przekształtniku może wystąpić stan ustalony z nieprawidłowym podziałem napięć na kondensatorach wewnętrznych. Jest to przypadek, w którym pomimo nieprawidłowego podziału napięć na kondensatorach przekształtnika w prądzie balansującym nie występuje składowa o częstotliwości impulsowania pojedynczej komórki, ponieważ składowa o tej częstotliwości nie występuje w napięciu wyjściowym. Dla niektórych rodzajów stanów awaryjnych przedstawiono propozycje sterowania umożliwiającego pracę układu przez eliminację uszkodzonej komórki.
EN
The paper presents an analysis of dangerous phenomenon caused by imprecise control or damage of dc/dc multicell converter with balancing circuit. For multilevel modulation the multicell converter uses charged to proper values capacitors placed in every cell. An improper relation between voltages of cells' capacitors (unbalance state) causes switches voltages increase above their rate value and also makes impossible for proper output voltage modulation. To eliminate the unbalance state the RLC series circuit (balancing circuit) of proper selected resonance frequency is connected to load in parallel. No additional control or measurements are necessary for the unbalance elimination. Under the unbalance a component about single cell's switching frequency appears in balancing circuit current. The current of this frequency affects an average cells' capacitors voltage and eliminates the unbalance. Mathematical model of the converter used for observation of voltages on cells' capacitors is presented. The output current measurements and control signals using makes possible to observation of the cells' capacitors voltages for detection of failure states of the converter. When static errors in control signals appear the converter in steady state has improper cells' voltages relation. In this case the component of single cell switching frequency does not exist in the balancing current because this frequency component does not exists in the output voltage. For some cases of failure states a special control that eliminates the failure cell and thus enables continuation of the converter operation is presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.