Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań eksperymentalnych oceniających efektywność impregnacji preszpanu izolacyjnego wybranymi cieczami dielektrycznymi różniącymi się lepkością kinematyczną. Badania przeprowadzono wykorzystując efekt podciągania kapilarnego przy różnych temperaturach procesu tj. 20, 60, 80 i 100 °C. Wyniki pokazały, że efektywność impregnacji, rozumiana jako szybkość wnikania cieczy w preszpan, jest nierozerwalnie związana z lepkością kinematyczną cieczy. W tym zakresie badany ester mieszany o obniżonej lepkości wykazuje lepsze właściwości impregnacyjne w porównaniu do klasycznego estru naturalnego o właściwościach zgodnych z normą IEC 62770.
EN
The article presents the results of experimental studies aiming on assessment of impregnation efficiency of selected liquid dielectrics of difference viscosities. The studies were performed using capillary rising effect at different process temperature: 20, 60, 80 and 100 °C. The results showed that impregnation efficiency, understood as the rate of liquid penetration in the pressboard, is strictly linked to the kinematic viscosity of the liquid. In this field the tested blended low viscosity ester shows better impregnation properties in relation to the classical natural ester as per IEC 62770.
PL
W artykule przedstawiono wyniki autorskich badań porównawczych dotyczących rozwoju wyładowań elektrycznych w oleju mineralnym, estrze syntetycznym i estrze naturalnym przy dodatnim napięciu udarowym piorunowym. Badania przeprowadzono w modelowym układzie elektrod ostrze-izolowana płyta o długości przerwy równej 10 mm. Wyniki pokazały, że oba estry wykazują gorsze właściwości niż badany olej mineralny przy narażeniach natury udarowej.
EN
The results of the comparative studies on the development of electrical discharges in mineral oil, synthetic ester and natural ester under positive lightning impulse voltage were presented in this paper. The studies were performed in the model point-insulating plate electrode system of 10 mm gap. The results showed that both the esters are characterized by worse properties than the tested mineral oil at the lightning stresses.
PL
Określono warunki ochrony zapewnianej przez badane urządzenie dla sprzężeń impulsowych zaburzeń różnicowych DM i wspólnych CM po stronie pierwotnej i wtórnej badanego transformatora separacyjnego.
EN
The paper determinates conditions of protection guaranteed by tested device against differential and common impulse coupling on primary and secondary side of isolating transformer.
PL
Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych nad propagacją wyładowań elektrycznych w dielektrycznym estrze syntetycznym i naturalnym przy ujemnym udarze napięciowym piorunowym.
EN
The paper presents results of research on propagation of electrical discharges in dielectric synthetic and natural esters at negative voltage lightning pulse.
PL
Przedstawiono przypadek transformatora, w którym stwierdzono na podstawie analizy gazów rozpuszczonych w oleju, przeprowadzonej standardową metodą ilorazową wg normy PN-IEC 60599 oraz metodą trójkąta Duvala wyładowania niezupełne.
EN
The paper presents the case of transformer in which, on the basis of analysis of gases dissolved in oil (carried out using standard quotient method according to PN-IEC 60599 and Duval triangle method), partial discharges were found.
PL
W artykule przedstawione zostały wyniki badań eksperymentalnych dotyczących rozwoju wyładowań elektrycznych w estrze syntetycznym przy standardowym udarze napięciowym piorunowym obu biegunowości. Na podstawie zarejestrowanych fotograficznie kształtów tworów wyładowczych oraz oscylogramów światła emitowanego przez wyładowania oszacowano szybkość propagacji dla różnych wartości napięcia probierczego odniesionego do pomierzonego uprzednio napięcia inicjacji. Wyniki porównano z wynikami uzyskanymi dla oleju mineralnego w tych samych warunkach probierczych. Ester syntetyczny wykazał mniejszą zdolność do ochrony przed przepięciami natury udarowej.
EN
Article presents the results of research concerning the development of electrical discharges in synthetic ester under standard lightning impulse voltage. On the basis of photographically recorded shapes of discharge forms and oscillograms of light emitted by discharges propagation velocity was estimated for the different values of testing voltage related to the previously measured inception voltage. The results were compared with the results obtained for mineral oil in the same field conditions. Synthetic ester showed a lower ability to protect against the lightning impulse overvoltages.
PL
W artykule zostały przedstawione wyniki symulacji rozkładu pola elektrycznego dla wybranych modeli elektrod pogrążonych w oleju. Wykorzystane modele to układy użyte w autorskich badaniach eksperymentalnych. Obliczone maksymalne wartości natężenia pola elektrycznego zostały porównane z wynikami tych badań oraz z danymi literaturowymi w zakresie natężenia pola elektrycznego inicjacji w oleju. Porównanie wskazuje, że istnieje możliwość zainicjowania wyładowań w oleju o czystości technicznej gdy maksymalne natężenie pola elektrycznego jest w zakresie dziesiątek MV/cm.
EN
Article presents the results of simulation of electrical field distribution in selected models of electrode setups immersed in oil. There are the models previously used by author in the experimental studies. Calculated values of maximum electrical field stress were compared with the results of these studies and with literature data in the area of inception electrical field stress Comparison indicates that it is possible to initiate the discharges in oil of technical purity when the maximum electrical field stress in the vicinity of HV electrode is in the range of tenths of MV/cm.
PL
W artykule przedstawione zostały właściwości biodegradowalnych, przyjaznych środowisku płynów izolacyjnych jakimi są estry syntetyczne i naturalne w odniesieniu do ich wytrzymałości elektrycznej. Scharakteryzowane zostały w sposób porównawczy wytrzymałość elektryczna przy napięciu przemiennym oraz wytrzymałość przy napięciu udarowym piorunowym. Przedstawione wyniki bazują w większości na autorskich badaniach eksperymentalnych.
EN
Article presents the properties of biodegradable, environmentally friendly insulating liquids like synthetic and natural esters in relation to their electrical strength. Comparative characteristics of AC electrical strength and lightning electrical strength are presented. Presented results are mainly based on authors' experimental studies.
PL
W artykule przedstawiono i omówiono wyniki pomiarów dotyczące przenoszenia zaburzeń impulsowych przez przeciwszumowy transformator separacyjny. Wykonane analizy wskazują, że badany transformator skutecznie tłumi zaburzenia impulsowe typu SURGE i BURST (zaburzenia różnicowe i zaburzenia wspólne).
EN
In the paper the laboratory studies on the transformation of the differential and common mode impulse conducted disturbances by the Noise Protection Transformer are presented and discussed. The results of measurements confirmed that tested transformer effectively attenuates SURGE and BURST transients.
PL
Omówiono problem wpływu skoncentrowanego strumienia cieplnego na właściwości estrów syntetycznych stosowanych jako medium izolacyjno-chłodzące w transformatorach energetycznych.
EN
The paper discusses an influence of concentrated heat flux on characteristics of synthetic esters used as an insulating-cooling medium in power transformers.
PL
W artykule przedstawione zostały wyniki pomiaru wyładowań niezupełnych dla rzeczywistych przekładników prądowych posiadających te same parametry znamionowe, ale różne częstotliwości pracy. Krótko scharakteryzowano procedurę pomiarową oraz otrzymane w wyniku pomiarów obrazy fazowo-rozdzielcze, które odniesiono do wyników uzyskanych w trakcie oceny właściwości metrologicznych przekładników.
EN
The results of the partial discharge measurements performed for real current transformers having the same ratings but the different operating frequencies are presented in this paper. The measurement procedure and received phase-resolved pictures related to the results obtained during previous author works are briefly characterized.
PL
W artykule przedstawiono metodykę badań, układy pomiarowe i wyniki przeprowadzo-nych analiz dotyczących pracy separacyjnego transformatora przeciwszumowego w warunkach niskiej jakości energii elektrycznej i transformacji odkształconego prądu i napięcia o częstotliwości podstawowej 50 Hz i zadanym udziale wyższych harmonicznych. Wyniki pomiarów wskazują, że badany transformator, w analizowanych warunkach, powoduje dodatkowy wzrost zaburzeń przewodzonych, w efekcie czego napięcie wtórne jest bardziej odkształcone niż pierwotne.
EN
The paper presents the research methodology, measurement systems, and the results of analysis of the Noise Protection Transformer operation in conditions of low power quality and transformation of distorted current and voltage of the fundamental frequency of 50 Hz and a specified content of the higher harmonics. The measurement results indicate that tested transformer in analyzed conditions cause additional increase of the conductive disturbances level and as a result secondary voltage is more distorted than the supplying voltage from the power network.
PL
W artykule przedstawione zostały wyniki wstępnych badań nad właściwościami wyładowań elektrycznych rozwijających się w naturalnych i syntetycznych estrach biodegradowalnych pod wpływem wysokiego napięcia udarowego piorunowego. Dla obu estrów określone zostało napięcie inicjacji wyładowań oraz szybkość propagacji, a także oceniono kształt form wyładowczych. Rezultaty badań wstępnych wskazują na duże podobieństwo w mechanizmie inicjacji wyładowań do typowego oleju mineralnego.
EN
The preliminary results of investigations concerning the properties of electrical discharges developing in natural and synthetic biodegradable esters under high voltage lightning impulse are presented in this paper. For both esters, the inception voltage and the propagation velocity, were determined, and the shape of discharge forms was assessed. The results show the strong similarity in the mechanism of discharges inception for typical mineral oil.
PL
W artykule przedstawiony został problem wpływu skoncentrowanego strumienia cieplnego na właściwości estru syntetycznego stosowanego jako medium izolacyjno-chłodzące w transformatorach energetycznych. Opisany został szczegółowo układ eksperymentalny umożliwiający przeprowadzenie badań, które pozwolą określić jak zmienia się współczynnik strat dielektrycznych estru gdy zmienia się jednostkowe obciążenie powierzchniowe elementów grzejnych użytych podczas jego podgrzewania. Dodatkowo zilustrowane zostały pierwsze jakościowe obserwacje zjawisk zachodzących podczas podgrzewania estru.
EN
The problem of the influence of concentrated heat flux on the properties of synthetic ester used as an insulating and cooling medium in power transformers was presented in this paper. The experimental system, giving the possibility to conduct the investigations, which allow to determine how the dielectric dissipation factor of the ester changes when the unitary surface load of the heating elements used during the heating process rises, was described in details. Additionally, the preliminary qualitative observations of the occurring phenomena were illustrated.
EN
The results of research intended to reveal the role of insulation wrapping on HV electrode in the mechanism of electrical discharges in transformer oil under lightning impulse are presented in this paper. This role is determined by the analysis of the parameters characterizing the discharges and also by observation of their spatiotemporal development and oscillograms of the light emitted by their channels. The research was carried out for two model electrode configurations: an electrode with paper insulation and a bare electrode which had the same outer geometric dimensions as the insulated one.
PL
W artykule przedstawione zostały rezultaty prac badawczych nad rolą otuliny izolacyjnej na elektrodzie WN w mechanizmie rozwoju wyładowań elektrycznych w oleju transformatorowym pod wpływem napięcia udarowego piorunowego. Ta rola została określona poprzez analizę parametrów wyładowań rozwijających się w oleju, a także poprzez obserwację ich rozwoju czasowo-przestrzennego oraz oscylogramów światła przez nie emitowanego. Badania przeprowadzono dla dwóch modelowych układów elektrod: elektrody pokrytej otuliną izolacyjną i elektrody gołej o tych samych wymiarach zewnętrznych jak elektroda z izolacją. Wnioski zawarte w dwóch tezach, które udowodniono w pracy można sformułować następująco: 1. Mechanizm inicjacji wyładowań elektrycznych na powierzchni elektrody wysokonapięciowej jest taki sam bez względu na to czy elektroda jest goła czy też pokryta otuliną izolacyjną. Rola otuliny izolacyjnej polega jedynie na odsunięciu miejsc inicjacji z obszaru silnego pola i powiększeniu napięcia inicjacji wyładowania. 2. Czasowo-przestrzenny rozwój wyładowań od izolowanej elektrody jest narzucony przez ładunek powierzchniowy osłabiający pole w miejscu zapłonu oraz ładunek przestrzenny ograniczający intensywność rozgałęziania się kanałów.
PL
Artykuł dotyczy zagadnienia wyładowań elektrycznych rozwijających się w oleju transformatorowym o czystości technicznej pod wpływem udarów piorunowych obu biegunowości. Omówiono w nim wyniki badań eksperymentalnych wykonanych dla dwóch układów: elektroda WN – uziemiona płyta, różniących się stopniem nierównomierności pola elektrycznego. W każdym z układów użyto dwóch typów elektrod WN identycznych pod względem obrysu zewnętrznego: gołej i izolowanej papierem.
EN
Article concerns the problem of electrical discharges developing in transformer oil under lightning impulse of both polarities. The results of experimental studies performed for two setups: HV electrode – grounded plane, of different electrical field distribution, were discussed. For both setups, two types of HV electrodes with identical outer dimensions: bare and paper insulated, were used.
PL
Artykuł przedstawia doświadczenia autorów z zakresu pomiarów intensywności wyładowań niezupełnych metodą elektryczną w transformatorach energetycznych przy wykorzystaniu cyfrowego miernika wyładowań niezupełnych DDX 7000. Przedstawiono układy stosowane przy pomiarach oraz problemy związane z pomiarami wykonywanymi w warunkach przemysłowych.
EN
The article presents the expierences of the authors in the field of the measurements of the intensity of partial discharges in power transformers using digital partial discharge detector DDX 7000. The measurement systems and the problems connected with the measurements performed in industrial conditions are also presented.
PL
Zaprezentowano wyniki badań nad rolą papierowej otuliny izolacyjnej na elektrodzie WN w mechanizmie inicjacji i rozwoju wyładowań elektrycznych w oleju transformatorowym. Badania przeprowadzono pod wpływem udaru napięciowego piorunowego w układzie o polu nierównomiernym z izolowaną papierem elektrodą WN oraz elektrodą gołą posiadającą wymiary zewnętrzne takie jak elektroda z izolacją. W pracy zostały krytycznie ocenione różnice i podobieństwa wynikające z pomierzonych parametrów wyładowań oraz z obserwacji oscylogramów światła emitowanego przez kanały wyładowcze podczas ich rozwoju.
EN
Presented are results of tests concerning the role of paper insulation coating on HV electrode, in the mechanism of initiation and development of electric discharges in transformer oil. Tests were carried out in conditions of lightning voltage surge in a circuit of a non-uniform field, with an HV paper insulated electrode and a bare one having the same outer dimensions as the insulated electrode. Critically estimated are differences and similarities resulting from discharges measured parameters as well as from observation of oscillograms of the light emitted by discharge channels during their development.
PL
W artykule przedstawiono zostały wyniki wstępnych badań nad wpływem otuliny izolacyjnej na elektrodzie WN na rozwój wyładowań elektrycznych w oleju transformatorowym. Badania wykonane zostały przy udarze piorunowym biegunowości dodatniej w układzie o polu skrajnie nierównomiernym z gołą i izolowaną elektrodą WN o tych samych obrysach zewnętrznych. Pomierzono napięcie początkowe inicjacji wyładowań, czas do inicjacji oraz szybkość propagacji przy jednoczesnej rejestracji fotografii cieniowych i oscylogramów światła emitowanego podczas rozwoju wyładowań.
EN
Preliminary results of investigations on influance of insulating paper wrapping on HV electrode on electrical discharge development in transformer oil are presented in this paper. The investigatios were carried out under positive lightning impuls in set-ups with bare and insulated HV electrode. Shadowgraph photographs of discharges were taken out together with time resolved paltem of the iight emmitted by their channels. Inception voltage, inception time and propagation velocity of discharges were simultaneously measured. (The influence of insulating paper wrapping on HV electrode on electrical discharge development in transformer oil).
PL
Przedstawiono wyniki wstępnych badań nad rozwojem wyładowań elektrycznych w oleju transformatorowym z użyciem metod fotooptycznych zastosowanych w laboratoryjnych układach eksperymentalnych. Wyniki przytoczono w postaci zdjęć wyładowań i odpowiadających im oscylogramów światła emitowanego podczas ich rozwoju uzyskanych dla układu elektrod gołych igła-płyta.
EN
Preliminary results of investigations on electrical discharge developement in transformer oil using photo-optical methods are presented in this paper. The photographs of discharges were taken out together with time resolved pattern of the light emmited by their channels.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.