Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  information and communication technologies (ICT)
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Przestrzeń informacyjna Unii Europejskiej
PL
Wiedza, badania i innowacyjność są siłą napędową trwałego wzrostu. Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) powinny odgrywać istotną rolę w łączeniu całej Europy, państw członkowskich UE oraz miast, gmin wiejskich, przedsiębiorstw i obywateli. Szybko postępuje cyfrowa konwergencja usług, sieci, urządzeń i mediów. Uwzględniając dokumenty Komisji Europejskiej (12010 - Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia), Strategię Lizbońską, przedstawiono działania w kierunku utworzenia jednolitej europejskiej przestrzeni informacyjnej.
EN
Knowledge, research and innovation are driving forces of sustainable development. Information and Communication Technologies {ICT) must play a major role in the approach of the whole of Europe, the Member States o the EU and the cities and rural areas, enterprises and citizens. The digital convergence of services, networks, equipment and means of mass Communications is rapidly taking place. Having regard to Commission documents (12010 -A. European Information Society for Growth and Employment), including the Lisbon Strategy, presents the steps to create the Single European Information Space.
PL
Nowe zaawansowane narzędzia Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych mogą stanowić bardzo użyteczną pomoc podczas przewidywania różnego rodzaju zagrożeń jak również minimalizacji związanego z nimi ryzyka. Artykuł prezentuje Sieciowy System Informacji Przestrzennej dla Szacowania i Wizualizacji Infrastruktur Krytycznych i ich Zagrożeń, stworzony dla Urzędu Miejskiego w Gdańsku przez Politechnikę Gdańską. System ten jest przeznaczony do przetwarzania przestrzennego i mapowania wyników różnych analiz Infrastruktur Krytycznych, zaś CARVER2TM pełni w nim rolę głównego "sensora". System ten oferuje zintegrowane środowisko do wizualizacji scenariuszy zagrożeń jak również narzędzia pracy grupowej pozwalające na wymianę informacji pomiędzy odległymi fizycznie centrami decyzyjnymi. Artykuł opisuje również przykładowe zastosowanie syste-mu do wizualizacji i mapowania rezultatów wybranych analiz Infrastruktur Krytycznych w rejonie Trójmiasta.
EN
As useful aid in predicting different kinds of hazards and minimizing the associated potential risks are taken the newly developed advanced tools of Information and Communication Technologies (ICT). One example of such tool is the recently developed CARVER2TM. It allows for comparing dissimilar types of Critical Infrastructure (CI) using the same standards but does not yet provide visual presentation of the results nor their possible interac-tions in the geographic context. The paper presents a Web-Based Geographic Information System for Assessment and Visualization of Critical Infrastructure and its Hazards which was developed by the Gdansk University of Technology for the City i of Gdansk. The system was created for spatial processing and mapping of various CI analysis results, with the CARVER2TM as its basic "sensor". It works as an integrated solution for both visualization of critical scenarios and a team-enabled environment for information analysis and sharing among geographically distributed decision makers. The paper also focuses on the sample application of the modified system with reference to the visualization and mapping of the distribution of critical infrastructure components in the ports of the Tricity.
PL
Prezentowany artykuł jest próbą analizy wpływu nowych technologii w działalności związanej z edukacją, proponując jednocześnie kierunki zmian usług edukacyjnych w szkołach wyższych. W Polsce e-learning jest nowym trendem w edukacji, co jest wyzwaniem dla wykładowców. Jednym z głównych celów artykułu jest pokazanie zakresu korzystania z tej metody nauczania na śląskich uczelniach.
EN
The presented article is an attempt to analyse of the influence of new technologies related to higher education, proposing the ways of changing the educational services on universities. In Poland, e-learning is a new trend in education making new challenges for the lecturers. One of main goals of this article is to show the rangę of use of this learning method in universities in Silesian region.
4
Content available remote Wirtualny Kampinoski Park Narodowy jako narzędzie edukacji ekologicznej
EN
Integrating environmental education with information and communication technologies (ICT) creates a unique opportunity to better convey to the young public the idea of protecting the environment. Great ease with which today's students use modern computer tools and techniques provokes their interest in participation in the activities in which such tools and techniques are widely employed. Environmental education is most frequently pursued through extracurricular activities that involve direct interactions of students with nature. Environmental Information Centre UNEP/GRID-Warsaw has undertaken and carried out a project with the goal to create a multi-functional Internet portal presenting the assets of the Kampinoski National Park. The content of the portal was developed by the Park staff; it also included data and information materials created by appropriately trained students and tourists while visiting the area. The Virtual Kampinoski National Park portal contains three virtual educational trails charted leading through the Park.s areas of particular interest and along which a number of protected nature objects can be seen. Each trail is described in a short text supplemented by multimedia materials such as 360° panoramic pictures, movies, sound, as well as nature-related thematic maps and special data files that, prior to venturing out, can be downloaded to mobile navigation devices such as GPS units or PDA units equipped with GPS modules. While on an Internet virtual hike, the user may visit a number of virtual educational trail stops with information about those particular places, see movies showing spring and summer vegetation as well as pictures shot in four directions (north, south, east and west). On a real hike, tourists equipped with GPS or PDA units and specially designed data entry questionnaires (available on the portal to download and printout) may make field observations regarding such important topics as alien tree species (their presence indicating disturbed ecological balance in a given habitat), tourism infrastructure (availability, condition), tourism pressure evidenced by stray paths created besides marked trails, and, finally, wildlife observations. In all cases, they can take measurements of geographic location of a given observed phenomenon and later transfer such field-collected data into the electronic data questionnaires available on the portal. The data is then processed by a special application and finally visualized on the portal for other users. The map server has been developed based on two software solutions, namely MapServer and Maps- Google. The former is used to display various thematic maps presenting individual components of the Park's environment, while the latter can be used to conduct virtual trips in the Park and is equipped with a number of additional multimedia features. Thus, the three educational trails are visualized on the portal along with thematic layers showing nature-related information such as vegetation or forest habitats - all against the background of the ortophotomap. Attached to each trail stop are their GPSmeasured geographic coordinates as well as illustrative materials such as pictures showing the stop and its immediate vicinity. Additionally, selected trail stops are presented by means of 360° panoramas (both photographic and movie) and archival pictures - all of them can be displayed in a special media presentation window. The Virtual Kampinoski National Park.-portal has already been put to a good use during field educational classes for school teachers and students, entitled .Navigation in the backpack.. During the classes, the participants pursued a number of educational tasks while hiking on the trails in the Kampinoski National Park. Collected data (results of field observations and measurements, their geographic coordinates, photographic documentation) were then uploaded onto the portal, processed and visualized. The students used modern navigation tools and - as an additional fun-task - they were engaged in a navigation-based field game called geocaching which is about finding .treasure boxes.-hidden in places of given coordinates.-.Navigation in the backpack.-project proved a very attractive supplement to the schools.-regular curriculum, the students could learn how to use GPS tools in the field and how to creatively use Internet.
PL
Program e-Zdrowie (ang. e-Health) stanowi część strategii e-Europa i określa kroki, jakie należy podjąć w krajach członkowskich, aby do końca dekady rzeczywistością stała się wspólna, europejska platforma (Informacyjno-Komunikacyjnych Technologii - IKT), na której będą działać pacjenci, pracownicy służby zdrowia, jednostki służby zdrowia i administracja związana z szeroko pojętym sektorem ochrony zdrowia. Inwestycja w promocję zdrowia i profilaktyka zdrowotna mają spowodować wydłużenie aktywności zawodowej społeczeństw, dzięki którym zmniejszy się stopa obciążenia demograficznego. By spełnić wspomniane cele, konieczne wydaje się zminimalizowanie istniejących różnic w dostępie do opieki zdrowotnej pomiędzy poszczególnymi regionami europejskimi. Należy oczekiwać, że technologie IKT, które będą coraz bardziej dostępne w ochronie zdrowia, spowodują zmniejszenie zapotrzebowania na łóżka szpitalne. Prognozować należy dalszy wzrost aktywności społecznej i poprzez wzrost wykorzystania technologii IKT poszerzenie paramedycznych zawodów i specjalistów w obszarze zarządzania w służbie zdrowia i opiece nad pacjentem.
EN
e-Health program is a part of the so-called e-Europe strategy and it specifies steps to be taken in order to create a real joint European platform for Information and Communication Technologies - ICT. On that level there would be place to act for all parties - patients, health care services and its employees, as well as for administration officers. Long term investments in health care and promotion of health will result in the prolonged professional activity of the society. In order to fulfill these goals, it is necessary to diminish the differences in access to the public health care in different European regions. It is expected that the ICT technologies should be more accessible in public health care systems, what will decrease the requirements for beds in the hospitals. The forecast is a further growth of the social activity and a similar growth of application of the ICT technologies in the health care management and patient care.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.