Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kwas hialuronowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Polymeric products enriched with natural additives e.g. hyaluronic acid, plant hydrolates or collagen may find a wide application avenue due to the ever growing demand for natural cosmetics. The ecology of cosmetics is equally important. Therefore, in the work presented a biodegradable nonwoven was prepared with natural components as an active layer for cosmetic application. Synthesied was the biodegradable aliphatic-aromatic copolyester: poly(1.4 butylene succinate-co-glutarate-co-adipate-co-terephtalate) suitable for the forming of spunbond nonwoven. The active layer was deposited by padding on basic nonwoven. Assessed were microbiological and mechanical properties as well as the in – compost decomposition of the product. Activity against S. aureus and E. coli was tested and microbiological purity estimated. The best serviceable composition of the active layer was selected based on the microbiological properties tested. It contains sodium hialuronate, plant hydrolate of the bitter orange (Neroli), and collagen. Thanks to good mechanical properties, nonwoven made of aliphatic-aromatic co-polyester may serve as a carrier of the cosmetic layer in applications like face masks.
PL
Polimerowe wyroby wzbogacone naturalnymi dodatkami np. kwasem hialuronowym, hydrolatami roślinnymi lub kolagenem mogą znaleźć szerokie zastosowanie w kosmetyce, ze względu na coraz większe zainteresowanie konsumentów naturalnymi kosmetykami. Również aspekt ekologiczny zaczyna odgrywać ważną rolę w wyrobach kosmetycznych. Dlatego też w pracy zaprojektowano biodegradowalną włókninę z naturalnymi składnikami stanowiącymi warstwę aktywną do celów kosmetycznych. Przeprowadzono syntezę biodegradowalnego kopoliestru alifatyczno-aromatycznego poli(bursztynian-co-glutaran-co-adypinian-co-tereftalan1,4-butylenu) w celu uzyskania polimeru o określonych właściwościach fizykochemicznych, zdolnego do przetwórstwa na włókniny metodą spunbonded. Następnie na włókninę bazową naniesiono warstwę aktywną metodą napawania. Produkt został poddany ocenie mikrobiologicznej, mechanicznej oraz ocenie stopnia biorozkładu w środowisku kompostowym. Przeprowadzono badania aktywności wobec S. aureus oraz E. coli oraz ocenę czystości mikrobiologicznej wytworzonych włóknin. Na podstawie badań mikrobiologicznych wytypowano najkorzystniejszy skład warstwy aktywnej. Wykonano badania właściwości mechanicznych ze szczególnym uwzględnieniem właściwości użytkowych takich jak zdolności absorpcyjne i układalność. Dzięki dobrym właściwościom mechanicznym włóknina z kopoliestru alifatyczno-aromatycznego może pełnić funkcję bazy kosmetycznej. Jest ona również biodegradowalna co obecnie jest ważną cechą ze względu na ekologię. Wytypowana warstwa aktywna zawierająca w składzie mieszaninę hialuronianów sodu, hydrolat z kwiatu gorzkiej pomarańczy (Neroli) oraz kolagen wykazuje dobre właściwości mikrobiologiczne i mechaniczne. Kolagen, kwas hialuronowy oraz hydrolat z gorzkiej pomarańczy wykazują właściwości pielęgnacyjne i są szeroko stosowane w kosmetyce a naniesione na włókninę mogą doskonale spełniać funkcję kosmetyczną np. w postaci aktywnej maseczki.
PL
Najbardziej niebezpieczne reakcje niepożądane po iniekcjach kwasu hialuronowego w medycynie estetycznej, to powikłania naczyniowe czyli Zespół Nicolau. W artykule przedstawiono powikłanie naczyniowe w okolicy górnej części fałdu nosowo-wargowego lewego po podaniu podskórnie kwasu hialuronowego w ilości 0, 5 ml. W czasie iniekcji wystąpiło zblednięcie, a już po godzinie sinica siateczkowata (livedo racemosa). Po tygodniu pojawiło się owrzodzenie. Dopiero dziesiątego dnia od iniekcji kwasu hialuronowego podano hialuronidazę. Po zastosowaniu 15 ekspozycji hiperbarii tlenowej nastąpiło całkowite wyleczenie owrzodzenia.
EN
The most hazardous adverse reactions following hyaluronic acid injections in aesthetic medicine involve vascular complications, known as the Nicolau Syndrome. This article presents a vascular complication in the area of the upper part of the nasolabial fold following subcutaneous administration of 0.5 ml of hyaluronic acid. At the time of the injection, paling occurred, which was followed by livedo racemosa appearing an hour later. Upon the lapse of a week, an ulceration appeared. It was not until the tenth day after the hyaluronic acid injection that hyaluronidase was administered. After 15 hyperbaric oxygen exposures, the ulcer was completely healed.
EN
Skin substitutes are heterogeneous group of scaffolds (natural or synthetic) and cells. We hypothesize that nanofibers with layer composition made of polylactide (PLA) and sodium hyaluronate (HA) obtained using electrospinning method are a good matrix for cell adhesion and proliferation. Methods: Optimal conditions of electrospinning of PLA and HA nanofibers to create layered compositions (PLA membrane covered with HA nonwovens) were determined by modifying parameters such as the appropriate amount of solvents, polymer concentration, mixing temperature and electrospinning process conditions. By changing the parameters, it was possible to control the diameter and properties of both polymer fibers. The spinning solution were characterized by surface tension and rheology. A scanning electron microscope (SEM) was used to determine the morphology and fiber diameters: PLA and HA. Structure of the PLA/HA nonwoven was analyzed using spectroscopy (FTIR/ATR). Biocompatibility of the nonwoven with fibroblasts (ECM producers) was assessed in the in vitro conditions. Results: The results showed that stable conditions for the formation of submicron PLA fibers were obtained using a 13% wt. solution of the polymer, dissolved in a 3:1 mixture of DCM:DMF at 45 °C. The hyaluronic fibers were prepared from a 12% wt. solution of the polymer dissolved in a 2:1 mixture of ammonia water and ethyl alcohol. All materials were biocompatible but to a different degree. Conclusions: The proposed laminate scaffold was characterized by a hydrophobic-hydrophilic domain surface with a maintained fiber size of both layers. The material positively underwent biocompatibility testing in contact with fibroblasts.
5
EN
The aim of the study was to investigate the rheological properties of aqueous solutions of sodium hyaluronate (molecular weight 1.0-1.8 MDa) in 0.1, 0.5, and 1.0% w/w compositions. The tests were performed using a rotary rheometer MCR 101 (Anton Paar), in a plate-cone measuring system, at 20 °C. Flow curves, viscosity curves, hysteresis loops, as well as the dependence of the conservative modulus G’ and the loss modulus G’’, depending on the oscillation frequency, were recorded. The compositions tested showed non-Newtonian liquid properties thinning by shear, and the viscoelastic properties were determined by the concentration of hyaluronan in water. For compositions with a concentration of 0.1% w/w and 0.5% w/w, the viscosity and elasticity of the compositions varied periodically by the oscillation frequency. On the other hand, the 1% w/w composition exhibits the dominance of elastic over the viscous properties in over the tested oscillation range. It is envisaged that such compositions may be considered as potential bionic lubricants for medical applications.
PL
Celem pracy było zbadanie właściwości reologicznych wodnych roztworów hialuronianu sodu (o masie cząsteczkowej 1,0-1,8 MDa), w kompozycjach o stężeniach 0,1, 0,5 i 1,0% m/m. Badania przeprowadzono za pomocą reometru rotacyjnego MCR 101 (firmy Anton Paar), w układzie pomiarowym typu płytka-stożek, w temperaturze 20°C. Zarejestrowano krzywe płynięcia, krzywe lepkościowe, pętle histerezy, a także zależności modułu zachowawczego G’ i modułu stratności G” w zależności od częstotliwości oscylacji. Badane kompozycje wykazywały cechy cieczy nienewtonowskich, rozrzedzanych ścinaniem, a właściwości lepko-sprężyste były determinowane stężeniem hialuronianu w wodzie. W przypadku kompozycji o stężeniach 0,1% m/m i 0,5% m/m udział cech lepkich i sprężystych zmienia się okresowo pod wpływem częstotliwości oscylacji. Natomiast w przypadku kompozycji 1% w całym badanym zakresie oscylacji kompozycja wykazuje przewagę właściwości sprężystych nad lepkimi. Przewiduje się, że tego typu kompozycje mogą być rozważane jako potencjalne bioniczne środki smarowe do zastosowań medycznych.
EN
The aim of the research was to develop optimal conditions for manufacturing materials based on hyaluronic acid by the electrospun method. The studies were composed of three stages: the process of selection of the optimal solvent (mixture of solvents), the molecular weight of hyaluronic acid, and the concentration of biopolymer in the spinning solution. The influence of variable parameters on the rheological properties of the spinning solutions and electrospinning trails was tested. Depending on the electrospinning regime applied, the fibers obtained were characterised by a diameter of the order of 20 to 400 nm. As a result of the development works presented, an optimal molecular weight of the polymer, its concentration and system of solvents were determined, together with process parameters, ensuring a stable electrospinning process and relatively homogeneous nanofibers. Additionally studies on the residues of solvents used during electrosun formation were done and parameters of drying of the final materials were examined. This approach (verification of the presence of organic solvent residue in the nanofibrous formed) is important for the suitability of nanofibres as scaffolds for regenerative medicine. This study provides an opportunity for the understanding and identification of process parameters, allowing for predictable manufacturing nanofibers based on natural biopolymers, which makes it tremendously beneficial in terms of customisation.
PL
Celem badań było opracowanie optymalnych warunków otrzymywania nanowłókien z kwasu hialuronowego. Badania obejmowały następujące etapy realizacji pracy: proces doboru optymalnego rozpuszczalnika dla polimeru oraz dobór masy cząsteczkowej kwasu hialuronowego. Zbadano właściwości reologiczne roztworów oraz wpływ zmiennych parametrów procesowych na strukturę mikroskopową włókien. W zależności od zastosowanych parametrów elektroprzędzenia otrzymane włókna charakteryzowały się średnią rzędu od 20 do 400 nm. Dodatkowo przeprowadzono badania dotyczące pozostałości rozpuszczalników stosowanych w przygotowaniu roztworów przędzalniczych, co jest istotne z punktu widzenia wykorzystania tych materiałów w obrębie medycyny regeneracyjnej.
EN
Electrospinning is an effective technique for fabricating submicron to nanoscale fibers from synthetic polymer as well as natural proteins. In this study, multiwalled carbon nanotubes (MWNTs) were embedded via electrospinning by adding MWNTs into the spinning dope, and found to be well aligned along the fiber axis in the silk fibroin nanofibers. The morphology and microstructure of the electrospun nanofibers were characterised using a field emission scanning electron microscope (FESEM) and Transmission electron microscopy (TEM). X-ray diffraction (XRD) and TG-DTA were used to study the crystal structure of the silk/MWNTs composite nanofibres, carried out to alter the strength, toughness and electrical conductivity of silk nanofibers by adding a small amount of MWNTs. The electrospun random silk mats with 1% MWNTs had a Young’s modulus, ultimate tensile strength and strain of 107.46 ± 9.15MPa, 9.94 ± 1.2MPa and 9.25 ± 1.5%, respectively, and electrical conductivity increased to 1.2×10-4S/cm. The silk/MWNTs composite nanofibres could potentially be applied in nerve repair materials owing to their excellent mechanical properties and electrical conductivity.
PL
Za pomocą elektroprzędzenia wytworzono jedwabne nanowłókna z dodatkiem nanorurek węglowych. Zbadano wpływ nanorurek węglowych na morfologię, strukturę, właściwości mechaniczne i przewodność elektryczną j nanowłókien. Morfologię i mikrostrukturę otrzymanych nanowłókien scharakteryzowano za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego (FESEM) i transmisyjnej mikroskopii elektronowej (TEM). Wyniki badań rentgenowskich i cieplnych wykazały, że dodanie nanorurek nie wywierało istotnego wpływu na strukturę nanowłókien w porównaniu do niemodyfikowanych nanowłókien fibroinowych. Poprzez dodanie nanorurek uzyskano polepszenie właściwości mechanicznych, została również polepszona przewodność elektryczna nanowłókien. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że jedwabne nanowłókna z dodatkiem nanorurek węglowych mogą być stosowane w materiałach do naprawy nerwów dzięki ich doskonałym właściwościom mechanicznym i przewodności elektrycznej.
EN
Textile materials with an electrospun nanofibrous web can be used fo ar wide range of applications, including medicine and health care. In this research, polyamide-6 and hyaluronic acid were used for the development of a nanofibrous web via electrospinning. Hyaluronic acid is one of the most interesting ingredients used in skin care. It is very important that the electrospun polyamide-6 nanofibrous structure binds nanoparticles of hyaluronic acid not covering the surface of these particles. The main goal of this work was to develop an electrospun nanofibrous polyamide-6 web with hyaluronic acid which can be used for health care and/or cosmetology A. polyamide-6 nanofibrous web with hyaluronic acid was successfully developed via electrospinning. The presence of hyaluronic acid in the nanoweb was confirmed after web treatment with hot (95%) water. Hyaluronic acid was transported from the spinning solution to the electrospun web, was not isolated from the environment by polyamide-6, and could interact with human skin.
PL
Materiały tekstylne z elektroprzędzionym runem znajdują szeroki zakres zastosowań w produkcji materiałów do zastosowań medycznych. W pracy wytworzono za pomocą elektroprzędzenia runo z poliamidu 6 i kwasu hialuronowego. Kwas hialuronowy jest jednym z najbardziej obiecujących składników stosowanych w pielęgnacji skóry. Istotne jest, aby struktura nanowłókna poliamidowego wiązała nanocząsteczki kwasu hialuronowego, nie pokrywając powierzchni tych cząstek. Głównym celem pracy było opracowanie runa poliamidowego z kwasem hialuronowym, które może być zastosowane w wyrobach medycznych i/lub kosmetologii.
9
Content available Egzopolisacharydy bakteryjne : budowa i funkcje
EN
Exopolysaccharides fulfil protective functions and allow bacteria live in the communities, single or mixed, by facilitating adhesion to surfaces and to each other. Microbes prefer to exist in the form of a biofilm. The term biofilm was introduced in 1978 and is the group of microorganisms surrounded by extracellular, highly hydrated mucus, which allows adhesion on various surfaces and adhesion of cells to each other [1]. The extracellular slime owes its character mainly due to the presence of exopolysaccharides. Bacteria living in biofilms, have a high resistance to external factors, such as changes in temperature, pH, humidity, oxygenation, presence of bacteriocins, antibodies or antibiotics. They may be up to 1,000 times more resistant to antibiotics than planktonic forms. They can be synthesized inside and outside bacteria cell. The structure of the bacterial exopolysaccharide is very diverse, but very often, due to the presence of uronic acid residues, or non-sugar organic acids as pyruvic acid, succinic acid, as well as residues of inorganic acids such as phosphoric acid or sulfuric acid, they are negatively charged particles. In addition, a characteristic of most of the exopolysaccharides (EPS) is their enormous molecular mass of up to several million g/mol [11]. Thanks to its rheological properties, ease of isolation, and often biodegradable antioxidant activity extracellular polysaccharides are increasingly used in industry as a gelling agents, hardening and thickening agents, emulsifiers, food coatings and pharmaceutical products. In addition, they can be used as bandages, anti-cancer agents, cholesterol-lowering, antiulcer or immunomodulators [20–27]. This article discusses in details the selected exopolysaccharides such as xanthan, gellan, exopolysaccharides of lactic acid bacteria, dextran, bacterial cellulose, alginic acid, hyaluronic acid, mannans.
10
Content available remote Wykorzystanie procesów biotechnologicznych do wytwarzania kwasu hialuronowego
PL
Tradycyjnym źródłem pozyskiwania kwasu hialuronowego (HA) są tkanki zwierzęce, m.in. grzebienie kogucie, gałki oczne i pępowina bydlęca. Jednak ze względu na limitowaną ilość surowca i ograniczenia spowodowane ryzykiem wirusowych zakażeń tkanek zwierzęcych oraz wysokie koszty procesów ekstrakcji, obecnie HA produkuje się z wykorzystaniem mikroorganizmów, takich jak bakterie z rodzaju Streptococcus sp. Trwają badania nad zastosowaniem rekombinowanych mikroorganizmów zdolnych do biosyntezy HA. W tym celu prowadzone są hodowle z udziałem modyfikowanych szczepów bakterii (Bacillus sp., Lactococcus lactis, Agrobacterium sp. i Escherichia coli) jako potencjalnych producentów pożądanego biopolimeru.
EN
A review, with 35 refs., of methods for microbial prodn.
11
Content available remote Kwas hialuronowy : budowa, właściwości i zastosowanie
PL
Kwas hialuronowy (HA) jest polisacharydem zbudowanym z powtarzających się jednostek disacharydów. W skład jednostki disacharydu wchodzi kwas D-glukuronowy i N-acetyloglukozamina połączone na przemian wiązaniami β-1,3- i β-1,4-glikozydowymi. HA występuje jako biopolimer o zróżnicowanej masie cząsteczkowej. W zależności od miejsca występowania i funkcji biologicznych wielkość cząsteczki mieści się w zakresie 104–107 Da. W organizmie ludzkim HA występuje w postaci soli sodowej, głównie w skórze, w ciałku szklistym oka oraz w pępowinie ludzkiej. Takie cechy HA, jak higroskopijność, biokompatybilność, elastyczność i sprężystość zapewniają mu szeroki zakres zastosowania w przemyśle kosmetycznym, biomedycznym oraz żywnościowym.
EN
A review, with 30 refs., of uses in cosmetics and medicine.
PL
Biopolimery są szeroko stosowane w dziedzinie biomateriałów. Są biokompatybilne, biodegradowalne oraz nietoksyczne dla ludzkiego organizmu. Celem niniejszych badań eksperymentalnych było otrzymanie kompozytów na bazie kolagenu, chitozanu oraz kwasu hialuronowego modyfikowanych poprzez dodatek kwasu taninowego. Biopolimery zostały wymieszane poprzez sporządzenie 1% roztworów każdego z nich, przy czym kolagen oraz chitosan były wymieszane w stosunku wagowym 50/50 oraz do tej mieszaniny zastosowano 1, 2 i 5 (w/w%) dodatek kwasu hialuronowego. Do mieszaniny dodano następnie 2, 5, 10 oraz 20 (w/w%) kwasu taninowego oraz otrzymano skafoldy metodą suszenia sublimacyjnego. Próbki zarówno z dodatkiem kwasu taninowego jak i bez niego zostały scharakteryzowane poprzez pomiar ich właściwości mechanicznych, analizę spektroskopii w podczerwieni (IR-ATR) oraz obrazowanie przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM). Ponadto wyznaczono porowatość oraz gęstość każdego ze skafoldów. Wszystkie otrzymane próbki były porowate i nie zaobserwowano znaczących różnic w strukturze na zdjęciach SEM. Na widmach IR-ATR charakterystyczne piki polimerów takie jak: amidowe I, II, III oraz A były przesunięte po dodatku taniny w wyniku pojawienia się wiązań wodorowych oraz oddziaływań elektrostatycznych. Wyniki pokazują, że kwas taninowy może być wykorzystany jako czynnik sieciujący stosowany w celu modyfikacji właściwości biomateriałów.
EN
Biopolymers are widely used in biomaterials science. They are biocompatible, biodegradable and non-toxic for human body. The aim of the study was to obtain scaffolds made of chitosan, collagen and hyaluronic acid modified by addition of tannic acid. The biopolymers were mixed as 1% solution, where collagen and chitosan were mixed in 50/50 (w/w%) and 1, 2 and 5 (w/w%) of hyaluronic acid was added. 2, 5, 10 and 20 (w/w%) of tannic acid was added to the mixture and scaffolds were obtained by freeze drying method. Samples with the tannic acid as well as without it were characterized by the mechanical parameters measurement, infrared spectroscopy (IR-ATR) and scanning electron microscopy (SEM). Moreover the porosity and density of the scaffolds were determined. The addition of tannic acid improves the mechanical properties and porosity of the scaffolds. All the scaffolds were porous and no significant changes in the structure were observed at the SEM images. In the IR-ATR spectra characteristic peaks of polymers as amide I, II, III and A were shifted after addition of tannic acid due to the presence of new hydrogen bonds and electrostatic interactions. The results show that tannic acid can be used as a cross-linking agent to modify the properties of the scaffolds.
PL
Wiskosuplementacja jest jedną z metod nieoperacyjnego leczenia choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego. Polega na uzupełnianiu ilości endogennego kwasu hialuronowego w stawie za pomocą jednej lub kilku iniekcji. Zmniejsza dolegliwości bólowe pacjenta i poprawia zakres ruchomości stawu. Autorzy przeanalizowali literaturę dotyczącą badań nad wynikami stosowania wiskosuplementacji u pacjentów z gonartrozą i podjęli próbę uporządkowania wiedzy dotyczących jego stosowania. Ocenie poddano prace porównawcze działania kwasu hialuronowego vs placebo, analizy dotyczące wpływu budowy cząsteczki preparatu na efekt leczniczy, a także porównania z iniekcjami kortykosteroidowymi. Iniekcje dostawowe kwasu hialuronowego są efektywną i bezpieczną metodą w profilaktyce i leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego. Zmniejszają dolegliwości bólowe oraz poprawiają funkcję ruchową u pacjentów. Notuje się niewielki odsetek działań niepożądanych po podaniu. Działanie kwasu hialuronowego nie ogranicza jedynie subiektywnych odczuć chorego. Istnieją opracowania, które wskazują na zmniejszenie degradacji chrząstki stawowej w badaniu MRI, u pacjentów stosujących wiskosuplementację. Wykazano przewagę kwasu hialuronowego nad iniekcjami kortykosteroidowymi, które chociaż dają szybszy efekt przeciwbólowy, działają krócej i stanowią czynnik uszkadzający chrząstkę stawową. Pozwalają odroczyć alloplastykę stawu kolanowego u pacjentów z zaawansowaną gonartrozą (Kellgren-Lawrence IV), a w grupie chorych poddanych artroskopii stawu kolanowego, skracają okres rekonwalescencji. Wiskouplementacja jest efektywną i bezpieczną metodą leczenia objawowej gonartrozy i stanowi uzupełnienie lub alternatywę dla stosowania innych technik terapii zachowawczej.
EN
Viscosupplementation is one of the nonsurgical methods of treating the knee osteoarthritis. In this procedure the amount of endogenous hyaluronic acid is supplemented by means of one or several joint injections. Such a treatment relieves pain and improves the range of the joint motion. The authors analyzed the research literature concerning viscosupplemetation in patients with gonarthrosis and attempted to organize the knowledge concerning the hyaluronic acid application. The following papers were taken into consideration: comparative studies of hyaluronic acid versus placebo efficacy, analyses of the structure of the HA and its overall effectiveness, and comparison studies of hyaluronic acid vs. corticosteroid injections. Hyaluronic acid joint injections are an effective and safe method in protection and treatment of knee osteoarthritis. They relieve pain and improve the range of joint motion. There have been only few side effects noted. The application of hyaluronic acid provides subjective positive feelings in patients, yet there are also studies proving that viscosupplementation leads to the decrease of cartilage degradation, as shown in MRI tests. There is a clear advantage of hyaluronic acid over corticosteroid injections – even though the latter relieve pain faster, they act for a shorter period of time and they damage the cartilage in due course. Hyaluronic acid injections postpone the necessity of knee alloplastic reconstruction in patients with advanced gonarthrosis, and in patients who underwent knee arthroscopy the recovery time is shortened. Viscosupplementation is an effective and safe treatment for gonarthrosis. It may be either a complementation or an alternative to other noninvasive techniques.
PL
Celem realizowanej pracy badawczej jest dobranie układu: polimer – rozpuszczalnik – substancja pomocnicza, aby uzyskać metodą elektroprzędzenia biozgodne włókniste podłoża z kwasu hialuronowego o nano- i mikro- metrycznych rozmiarach włókien. W przeprowadzonych badaniach skupiono się nad doborem stężenia roztworu oraz rodzajem i ilością substancji pomocniczych. W dalszej części badań objętych projektem 2012/07/B/ST8/03378 zrealizowane zostaną badania nad wpływem rodzaju i ilości wprowadzonych aktywnych dodatków: antybiotyków z rodziny cefalosporyn oraz cynku. Określony zostanie także wpływ typowych rozpuszczalników, a także obecność środków powierzchniowo czynnych na odpowiedź komórkową i cytotoksyczność takich struktur.
EN
The objective of the project will be to select the polymer/solvent/additive system to prepare fibres and fibrous matrices enriched with active substances from the hyaluronic acid matrix by electrospinning with nano- and micro- metric sizes of fibers. The aim of this study was to select a concentration and composition of spinning solutions as well as the type and amount auxiliary substances. In the next part of the research, included in the project 2012/07/B/ST8/03378, the studies on the influence of the type and amount entered active additives: cephalosporin family of antibiotics and zinc will be implemented. Simultaneously, the effect of typical solvents used in electrospinning and the presence of surfactants in polymer solutions on cellular cytotoxicity response of such structures will be defined.
16
Content available remote The use of hyaluronic acid in the treatment of osteoarthritis of knee cartilage
EN
The aim of this paper is to describe the possibilities of the therapeutic use of hyaluronic acid (HA) in the treatment of osteoarthritis of knee cartilage. This work provides an overview of the literature relating to the structure of hyaluronic acid, its properties and important functions of the human body. Moreover, the construction of the articular cartilage in the knee joint, including events leading to its degeneration, is presented. Viscosupplementation is a treatment for osteoarthritis involving several intra-articular injections of HA at specific time intervals. This treatment results in an increased lubricity, viscosity and elasticity of articular cartilage. Since HA is found naturally in the human body, viscosupplementation improves the biomechanical conditions of the joint whilst minimizing the side-effects of treatment. Hyaluronic acid occurs naturally in a linear form, but for many applications, chemical modifications are necessary. Thanks to this property, it remains in the body long enough to produce the desired therapeutic effect. Modification processes, in particular the cross-linking of HA, increase the mechanical properties of knee cartilage. HA is an example of a new kind of tissue engineering scaffold that is bioactive in both full-length and degraded forms. In turn, hydrogel scaffolds with interpenetrating polymeric network (IPN) gels can simulate the structure of the native extracellular matrix of cartilage tissue.
PL
Celem badań jest przedstawienie możliwości terapeutycznego zastosowania kwasu hialuronowego w leczeniu choroby zwyrodnieniowej chrząstki stawu kolanowego. Praca zawiera przegląd literatury dotyczący struktury kwasu hialuronowego, jego właściwości oraz ważnych funkcji jakie pełni w ludzkim organizmie, ponadto budowy chrząstki stawowej w stawie kolanowym oraz czynników prowadzących do jej degeneracji. Wiskosuplementacja jest metodą leczenia osteoporozy polegającą na dostawowych wstrzyknięciach tego biopolimeru w określonych odstępach czasu oraz kilkakrotnych powtórzeniach. Leczenie zwiększa lepkość oraz elastyczność chrząstki stawowej, która jest lepiej odżywiana. Wiskosuplementacja poprawia warunki biomechaniczne stawu, co więcej kwas hialuronowy występuje naturalnie w organizmie człowieka, w ten sposób pomaga zminimalizować skutki uboczne leczenia. W naturalnej postaci kwas hialuronowy występuje w postaci liniowej, ale w wielu zastosowaniach konieczna jest jego modyfikacja chemiczna. Dzięki tej właściwości pozostaje w organizmie na tyle długo, aby wywołać pożądany efekt terapeutyczny. Procesy modyfikacji, w szczególności sieciowanie kwasu hialuronowego zwiększa właściwości mechaniczne materiału. Badania potwierdzają, że hydrożelowe rusztowania z wzajemnie przenikającymi się sieciami polimerowymi (IPNs) mogą symulować strukturę natywną macierzy zewnątrzkomórkowej chrząstki.
EN
Damaged articular cartilage is known to have poor capacity for regeneration. Carbon fibres (CFs) have been widely investigated as cellular growth supports in cartilage tissue engineering. However, the long duration of the process of cartilage restoration limits the applicability of CFs implants in the treatment of cartilage tissue defects. Hyaluronic acid (HA) plays a key role in cartilage tissue development, repair and function. In the present study we focused on the in vitro and in vivo evaluation of two types of carbon nonwoven fabrics: HA modified and non-modified carbon nonwovens. The results of in vitro studies showed that cells attached well and retained their good viability in the carbon nonwoven matrix. The incorporation of hyaluronic acid resulted in the enhancement of cell proliferation. The results of in vivo studies showed a faster process of tissue regeneration in the case of HA modified carbon nonwovens. The results presented indicated that HA-modified carbon materials seem to be a suitable material for the treatment of osteochondral defects.
PL
Uszkodzona chrząstka stawowa posiada słabą zdolność do regeneracji. Od lat prowadzone są badania nad zastosowaniem włókien węglowych w inżynierii tkankowej chrząstki, jako podłoży podtrzymujących wzrost komórek. Niestety długi proces odbudowy chrząstki w obrębie implantu węglowego ogranicza możliwość zastosowania włóknin węglowych w leczeniu ubytków chrzęstnych. Kwas hialuronowy (HA) jest składnikiem chrząstki odpowiedzialnym za jej właściwy rozwój oraz proces regeneracji. Modyfikacja włóknin kwasem hialuronowym może w korzystny sposób wpłynąć na własności biologiczne implantów węglowych. W pracy przedstawiono wyniki badań in vitro oraz in vivo nad włókninami węglowymi modyfikowanymi kwasem hialuronowym oraz nad włókninami niemodyfikowanymi. Z przeprowadzonych badań in vitro wynika, że modyfikacja włóknin węglowych kwasem hialuronowym powoduje wzrost proliferacji komórek hodowanych na tych materiałach. Natomiast wyniki badań in vivo wykazały, że proces regeneracji tkanki następuje szybciej w przypadku włóknin węglowych modyfikowanych kwasem hialuronowym niż w przypadku włóknin niemodyfikowanych. Przeprowadzone badania wskazują, że włóknina węglowa modyfikowana kwasem hialuronowym może być rozważana jako potencjalny materiał w leczeniu ubytków kostno-chrzęstnych.
PL
Cieszący się w ostatnich latach ogromnym zainteresowaniem światowych koncernów kosmetycznych, kwas hialuronowy (HA) jest szeroko stosowany jako substancja aktywna w wielu preparatach nawilżających skórę. Swój sukces zawdzięcza szczególnym właściwościom fizykochemicznym i biologicznym, które warunkują odpowiednie uwodnienie tkanek, zachowanie przestrzeni pozakomórkowej oraz transport jonów i składników odżywczych. W artykule przedstawiono przegląd literatury dotyczącej kwasu hialuronowego, a w szczególności jego budowy chemicznej, właściwości oraz zastosowania w kosmetologii i medycynie estetycznej.
EN
In the recent years hyaluronic acid (HA) has become increasingly popular in the global cosmetic industry and is widely applied as an active ingredient in skin care cosmetics. Its physicochemical and biological properties are responsible for proper tissue hydration and transport of ions and nutrients. The article is focused on the characterization of chemical and structural properties of hyaluronic acid and provides a brief overview of its current applications in cosmetology and aesthetic medicine.
19
Content available remote Kwas hialuronowy - charakterystyka, otrzymywanie i zastosowanie
PL
W pracy przedstawiono przegląd danych literaturowych dotyczących budowy i właściwości kwasu hialuronowego (HA). Wskazano miejsca występowania tego związku w organizmie człowieka oraz pełnione przez niego funkcje. Omówiono sposoby otrzymywania związku z materiału zwierzęcego oraz przy wykorzystaniu procesów biotechnologicznych. Wskazano cechy dodatnie i ujemne preparatów otrzymanych dwoma ww. sposobami. W części artykułu dotyczącej wytwarzania kwasu przez bakterie zwrócono szczególną uwagę na modyfikacje genomu bakterii fermentacji mlekowej oraz szczepów Escherichia coli i Bacillus subtilis, pod kątem poprawy produktywności kwasu. Polegały one na wprowadzeniu genów kodujących enzymy: syntazę hialuronową, UDP-glukozo-dehydrogenazę oraz UDP-glukozo-pirofosforylazę. Przedstawiono metody i warunki hodowli bakterii oraz uzyskiwane wydajności HA. Omówiono również możliwości zastosowania związku oraz jego pochodnych w leczeniu różnego typu schorzeń, w diagnostyce medycznej, w medycynie estetycznej i kosmetyce oraz w farmacji przy otrzymywaniu docelowych leków powoli uwalniających substancje aktywne.
EN
In this review, bibliography concerning the structure and the properties of hyaluronic acid (HA) as well as the localization and the functions of this compound in human organism were presented. The methods of HA preparations obtainment including the extraction of animal tissues and production in biotechnological processes were described. The advantages and disadvantages of above mentioned methods were pointed. In the section of this review dealt with HA microbiological production, modifications of the genomes of lactic acid bacteria as well as Escherichia coli and Bacillus subtilis strains to improve the HA productivity were shown. Consideration was taken to introduce hyaluronic synthases, UDP - glucose dehydrogenase and UDP-glucose pyrophosphorylase genes. Methods and culture conditions of bacteria as well as HA yield were presented. Applications of hyaluronic acid and its derivatives in therapy, diagnostics, aesthetic medicine as well as in cosmetology were presented. An insight on HA utilization in drug targeting and drug delivery was made.
20
EN
Hyaluronic acid forming with water a dense mucus or gel, has properties which protect delicate tissue structure against external pressures. In joints, it protects articular surfaces against the forces formed during motion. As a main component of synovial fluid, it is responsible for its viscosity, being a very important property characterising a bio-bed operation. Due to the fact that hyaluronic acid determines sliding characteristics of synovia, selected rheological properties of viscosupplements of this acid were investigated.
PL
Kwas hialuronowy, tworząc z wodą gęsty śluz lub żel, ma właściwości, które chronią delikatną strukturę tkanek przed siłami ciśnienia zewnętrznego. Chroni powierzchnie stawowe przed siłami powstającymi w trakcie ruchu. Jako główny składnik płynu maziowego odpowiada za lepkość mazi stawowej. Lepkość ta jest natomiast bardzo ważną wielkością charakteryzującą pracę biołożyska. Ze względu na to, że kwas hialuronowy warunkuje właściwości ślizgowe mazi stawowych przeprowadzono badania wybranych właściwości reologicznych wiskosuplementów tego kwasu.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.