Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 73

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kombajn zbożowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Artykuł prezentuje analizę statyczną kadłubu młocarni oraz wspornika belki tylnej kombajnu zbożowego. Dla przeprowadzenia badań użyto program Inventor 2017 dla budowy modelu oraz program Nastran in-CAD 2017 dla przeprowadzenia obliczeń symulacyjnych. Celem artykułu jest przedstawienie konstrukcji ramy nośnej kombajnu zbożowego, jej wad oraz przeprowadzenie badań z wykorzystaniem metody elementów skończonych przy użyciu oprogramowania typu CAD/CAE. Zaproponowano rozwiązanie wad konstrukcyjnych zmniejszające naprężenia. Dodatkowo dokonano pomiaru drgań w miejscach nadmiernie obciążonych statycznie.
EN
The article describes static analysis of threshing machine casing, which is at the same time a supporting structure of a combine harvester. To conduct the study, the authors used programs: Inventor 2017 to create a digital model, and Nastran In-CAD 2017 to perform simulation calculations. The purpose of this article was to scrutinize and assay the construction of supporting structure with its damages arising from defects of design, as well as to conduct a static analysis of the object of study with the employment of finite elements method (FEM), using CAD/CAE software and ideas for solving constructional problems by reducing stresses, which may cause failures and in consequence, unplanned downtime during harvesting. Ultimately, static analysis of proposed solutions was conducted. Moreover, it presents the results of vibration measurement in acceleration unit of construction of combine harvester
EN
The paper presents the application of a high precision positioning system ASG-EUPOS and its service NAWGEO for agricultural machines positioning. A measurement set was mounted on a cereal combine harvester and consisted of a GNSS antenna and receiver with a GSM modem for RTK corrections transfer. The positioning system was validated in a field during the 2011 harvest period in selected farms in southern and western Wielkopolska region in Poland. The total area of the field under study was 75 hectares. The quality of determining the machine’s position was monitored. It was understood as standard deviation values for longitude, latitude and altitude above the mean sea level. The hypothesis about the importance of impact of the adopted criteria on the level of changes in the recorded deviation errors was tested. Field tests show usefulness of the ASG-EUPOS network and its VRS NAWGEO service for precise positioning of agricultural machinery in dynamic conditions. The obtained data can be used to create numerical models of fields on-line, for example, in selective cereals harvesting technology, but they require filtration to remove the points affected by positioning error exceeding the acceptable value.
PL
W pracy przedstawiono zastosowanie systemu precyzyjnego pozycjonowania ASG- EUPOS i jego serwisu NAWGEO do pozycjonowania maszyn rolniczych. Zestaw pomiarowy został zamontowany na kombajnie zbożowym i składał się z anteny i odbiornika GNSS z modemem GSM do przesyłania sygnału korekcyjnego RTK w czasie rzeczywistym. Walidacja systemu pozycjonowania wykonana została w warunkach polowych w okresie zbiorów w 2011 roku na wybranych komercyjnych polach gospodarstw południowej i zachodniej Wielkopolski regionu Polski. Całkowita powierzchnia pola objęta badaniami to 75 hektarów. Jakość pozycjonowania urządzeniu była monitorowana, jako odchylenie standardowe błędu pomiaru długości, szerokości geograficznej oraz wysokości nad poziomem morza. Analizowano cztery kryteria jakości sygnału korekcji w funkcji czasu. Kryteriami tymi były: dokładność pozycjonowania w czasie zimnego i ciepłego startu oraz dynamika dokładności pozycjonowania w czasie ruchu i w spoczynku. Testowano hipotezę o znaczeniu wpływu przyjętych kryteriów na poziom zmian odchylenia standardowego rejestrowanych błędów. Przedstawiono przydatność sieci ASG-EUPOS i jej serwisu NAWGEO do precyzyjnego pozycjonowania maszyn rolniczych w warunkach dynamicznych oraz wykorzystania pozyskanych danych przestrzennych oraz ich filtracji przy tworzeniu modeli numerycznych np. w warunkach zbioru selektywnego.
EN
The article presents the static analysis of threshing machine frame and the bracket of rear axle beam of a combine harvester. To conduct the study, two programs were used: Inventor 2017 to create the model and Nastran In-CAD 2017 to perform simulation calculations. The purpose of the article is to present the design of the support frame of a combine harvester along with its defects, and to carry out research using the finite element method by means of CAD/CAE software. A solution to design defects has been proposed, which involves the reduction of stress. In addition, vibration was measured in places that were excessively exposed to static load.
PL
Artykuł prezentuje analizę statyczną kadłubu młocarni oraz wspornika belki tylnej kombajnu zbożowego. Dla przeprowadzenia badań użyto program Inventor 2017 dla budowy modelu oraz program Nastran in- CAD 2017 dla przeprowadzenia obliczeń symulacyjnych. Celem artykułu jest przedstawienie konstrukcji ramy nośnej kombajnu zbożowego, jej wad oraz przeprowadzenie badań z wykorzystaniem metody elementów skończonych przy użyciu oprogramowania typu CAD/CAE. Zaproponowano rozwiązanie wad konstrukcyjnych zmniejszające naprężenia. Dodatkowo dokonano pomiaru drgań w miejscach nadmiernie obciążonych statycznie.
EN
This article shows the static analysis of rear suspension beam loading in a combine harvester manufactured by New Holland Bizon Sp. z o.o. The model of the examined machine with thresher rotor (Z110 model) was being manufactured until 2001, and further modifications of combine harvesters with the mentioned threshing system are being made so far [1]. The research conducted with the use of programs: Inventor 2017 for generating the digital model and Nastran In-CAD 2017 for simulation calculations. The aim of this article is to analyze and evaluate the accuracy of the combine harvester Bizon Z110 construction. The findings of the study suggest a possibility of stress accumulation in welded joints of construction. In result, solutions to the described problems were provided.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia analizę statyczną belki nośnej wózka tylnego kombajnu zbożowego produkowanego przez New Holland Bizon Sp. z o.o. Model analizowanej maszyny o omłocie rotorowym (wersji Z110) był produkowany do 2001 roku, a kolejne modyfikacje kombajnów zbożowych o wspomnianym systemie omłotowym produkowane są do chwili obecnej [1]. Do badań wykorzystano: pakiet Inventor 2017 dla wygenerowania modelu numerycznego, natomiast do obliczeń symulacyjnych - Nastran in Cad 2017. Celem artykułu jest analiza i ocena prawidłowości konstrukcji ramy kombajnu zbożowego Bizon Z110. Uzyskane wyniki wskazują na możliwość kumulowania się naprężeń w węzłach spawanych ramy. W konsekwencji zaproponowano możliwość rozwiązania opisywanych problemów.
EN
We assessed the impact of working parameters of Z056 Bizon Super on the quantity and quality losses of seeds during soya harvesting. We investigated soya of Merlin variety cultivated in Leszczany (51°021 N; 23°602 E). We found out that the lowest total quantity losses of soya (11.6%) occurred at the working speed of a harvester of 4 km·h-1, slightly higher (11.78%) at the speed of 2.5 km·h-1, and the highest (12.41%) at the speed of 6 km·h-1. We reported the lowest macrodamage of soya seeds (7.8%) at the working speed of a harvester of 6 km·h-1, slightly higher (9.3%) at the speed of 4 km·h-1 , and the highest (10.3%) at the speed of 2.5 km·h-1. We reported the highest purity of seeds (92.3%) in the harvester tank at the speed of 2.5 km·h-1, slightly lower (90%) at the speed of 4 km·h-1, and the lowest (89.3%) at the speed of 6 km·h-1. Taking into consideration a statistic insignificance of differences between the total losses which occur at the working speeds of ZO56 Bizon Super harvester assumed for research, we may find it useful for harvesting soya seeds of Merlin variety within the speeds of 2.5-6 km·h-1 at the losses of seeds below 12.5%. However, these losses are high.
PL
W pracy dokonano oceny wpływu parametrów roboczych kombajnu Z056Bizon Super na straty ilościowe i jakościowe nasion przy zbiorze soi. Badania wykonano na soi odmiany Merlin uprawianej w miejscowości Leszczany (51°021 N; 23°602 E). Stwierdzono, że najniższe całkowite straty ilościowe nasion soi (11,16%) wystąpiły przy prędkości roboczej kombajn 4 km·h-1, nieco wyższe (11,78%) przy prędkości 2,5 km·h-1, zaś najwyższe (12,41%) przy prędkości 6 km·h-1. Najniższe makrouszkodzenia nasion soi (7,8%) stwierdzono przy prędkości roboczej kombajnu 6 km·h-1, nieco wyższe (9,3%) przy prędkości 4 km·h-1, zaś najwyższe (10,3%) przy prędkości 2,5 km·h-1. Najwyższą czystość nasion soi (92,3%) w zbiorniku kombajnu stwierdzono przy prędkości 2,5 km·h-1, nieco niższą (90%) przy prędkości 4 km·h-1 , zaś najniższą (89,3%) przy prędkości 6 km·h-1. Biorąc pod uwagę statystyczną nieistotność różnic między całkowitymi stratami powstającymi przy przyjętych do badań prędkościach roboczych kombajnu Z056 Bizon Super można uznać, że może on być stosowany do zbioru nasion soi odmiany Merlin w zakresie prędkości 2,5-6 km·h-1, przy stratach nasion poniżej 12,5%. Jednak straty te są na wysokim poziomie.
EN
The objective of the paper was intensification of the process of thresh-ing and grain separation by a rasp-bar threshing mechanism of a combine harvester with a differentiate concave; substantiation of a regular-style design and differentiate concave parameters as well as threshing and separating mechanism operation modes. Theoretical research has been conducted based on laws of motion, experimental investigation - in accordance with methods devised on the basis of conventional methodologies. Standard computing methods as well as Microsoft Exсel and Mathcad application packages have been used for processing experimental data. Measuring and recording equipment has been used in the research process. Experimental investigation has been carried out on specially devised experimental assemblies. The research has enabled: to substantiate the design-manufacturing process of the threshing and separating mechanism with a differentiate concave; to establish analytical dependencies to determine the area of typical influence zones of a threshing drum and concave on threshing mass; to ascertain the regularity of stem deformation under the influence of different forces regulated by changing the distance between concave transverse slats; to figure out the regression equation enabling finding optimal process variables for a threshing and separating mechanism with a differentiate concave. The scientific novelty of the engineering solutions is confirmed by a patent of the Republic of Belarus for the utility model № 6335 « Tresking mechanism». The results of theoreti-cal and experimental research have been used in developing design documentation for the production of a differentiate concave for combine harvesters PA «Gomselmash».
PL
Celem badań była intensyfikacja procesu omłotu i separacji ziarna bębnowym młócąco-separującym urządzeniem kombajnu zbożowego, mającym zmienną szczelinę nad klepiskiem. Określenie racjonalnej konstrukcji i parametrów szczeliny klepiska, a także reżimów pracy bębna młócącego. Rozważania teoretyczne prowadzono na bazie zasad mechaniki, a eksperymenty w oparciu o metodyki ogólne i specjalne. Do obróbki wyników wykorzystano metody standardowe obliczeń i pakiety praktycznych programów Microsoft Excel i MathCAD. Do pomiarów wykorzystano aparaturę pomiarowo-rejestrującą. Badania eksperymentalne prowadzono na specjalnie przygotowanych eksperymentalnych stanowiskach. Przeprowadzone badania pozwoliły: uzasadnić konstrukcyjno-technologiczne schematy bębna młócącego ze zmienną szczeliną nad klepiskiem, znaleźć analityczne zależności dla określenia charakterystycznych zakresów powierzchni oddziaływania bębna młócącego i klepiska na młóconą masę, ustalić zasady odkształcania słomy pod działaniem różnych sił przy zmiennym rozstawie między poprzecznymi listwami klepiska, otrzymać równania regresji, pozwalające określić optymalne technologiczne parametry pracy bębna młócącego ze zmienną szczeliną nad klepiskiem. Nowość naukowa opracowanych rozwiązań technicznych została potwierdzona patentem Republiki Białoruskiej na wzór użytkowy Nr 6335 „Bęben młócący”. Rezultaty teoretycznych i eksperymentalnych badań wykorzystano podczas opracowania dokumentacji konstrukcyjnej do wykonania drgającego klepiska do kombajnów produkcji ПО «Гомсельмаш».
7
Content available Evaluation of New Holland CR9080 operation
EN
The paper evaluates operation of the separation unit of NH CR9080 combine harvester. A considerable technical and technological progress has taken place in presently used harvesters. Among others, efficiency increased and equipment has been enhanced with elements which improve the operation quality. The objective of the paper was to determine the quality of the separating unit of a combine harvester New Holland CR9080. During the research, losses on screens and rotor, cutting height of rapeseed, mowing speed, rotation of fans, rotors and engine were determined. Relation of losses on screens to combine operation parameters was determined with a model of multiple regressions. The rotational speed of rotors, mowing speed and rotational speed of the combine engine have a significant effect on losses on screens at the rapeseed harvesting with the investigated combine.
PL
W artykule przedstawiono ocenę eksploatacyjną pracy zespołu czyszczącego kombajnu zbożowego NH CR9080. W obecnie stosowanych maszynach do zbioru zbóż nastąpił istotny postęp techniczny i technologiczny, między innymi wzrosła wydajność, a w wyposażeniu pojawiły się elementy poprawiające ich jakość pracy. Celem badań było określenie jakości pracy zespołu czyszczą- cego kombajnu zbożowego firmy New Holland CR9080. Podczas badań wyznaczono straty na sitach i na rotorach, wysokość cięcia rzepaku, prędkość koszenia, obroty wentylatora, rotorów i silnika. Zależność strat na sitach od parametrów pracy kombajnu wyznaczono modelem regresji wielorakiej. Istotny wpływ na straty na sitach przy zbiorze rzepaku badanym kombajnem mają: prędkość obrotowa rotorów, prędkość koszenia oraz prędkość obrotowa silnika kombajnu.
EN
In case of traditional harvesting methods the losses of perennial grass seeds may reach 45-50% of the biological yield in unfavourable weather conditions. The paper presents the results of comparative assessment efficiency of various methods of harvesting of perennial seed grass. It was found that the use of special devices and structures in combine harvesters allows increase of yield of technological mixture to the combine tank, degree of seed threshing to 93% and limit the losses of crop to 20-29%. Harvesting of seeds in non-waste technology with harvesting of the entire yield with later transport, drying, threshing and seeds cleaning in stationary devices results in reduction of losses by 5 to 10% but it leads to the increase of energy inputs by 24-25% in comparison to traditional with threshing method. Harvesting with a combing method of plant seeds on a trunk in „Невейки” technology results in the increase of the seeds harvesting to 86-98% of a biological yield.
PL
Przy tradycyjnych metodach zbioru straty nasion wieloletnich traw przy niekorzystnych warunkach pogodowych mogą sięgać 45-50% biologicznego plonu. W artykule przedstawiono rezultaty efektywności porównawczej oceny różnych sposobów zbioru wieloletnich traw nasiennych. Stwierdzono, że wykorzystanie specjalnych urządzeń i konstrukcji w kombajnach do zbioru zbóż pozwala zwiększyć zbiór mieszaniny technologicznej do zbiornika kombajnu, zwiększyć stopień wymłócenia nasion do 93% i ograniczyć straty plonu do 20-29%. Zbiór nasion w technologii bezodpadowej ze zbiorem całego plonu z późniejszym transportem, z suszeniem, omłotem i czyszczeniem nasion w urządzeniach stacjonarnych powoduje zmniejszenie strat o 5 do 10% lecz prowadzi do zwiększenia nakładów energii o 24-25% w porównaniu z tradycyjnym sposobem omłotu. Zbiór metodą oczesywania nasion roślin na pniu w technologii „Невейки” powoduje zwiększenie zbioru nasion do 86-98% biologicznego plonowania.
EN
The article presents an exploitation assessment of New Holland CX780 combine operation. Significant technical and technological progress is visible in modern harvesters. Inter alia, performance increased and elements improving the quality of work of harvesters appeared. The objective of the paper was to determine efficiency of the New Holland CX780 harvester operation including factors which affect its operation. Time structures of particular activities of combine operation and ratios of these times use were determined during tests. Yield value and moisture of collected seeds was determined. Studies proved that effective time of combine operation in the process of rapeseed and wheat grain harvesting was less than 50% and was caused by long preparation of a machine for operation. Preparation for operation of a combine influences its performance in the total time. It was 22% of the total operation time in case of wheat harvesting and 20% in case of rapeseed harvesting.
PL
W artykule przedstawiono ocenę eksploatacyjną pracy kombajnu New Holland CX7080. W nowoczesnych maszynach do zbioru zbóż nastąpił istotny postęp techniczny i technologiczny, między innymi wzrosła wydajność, a w wyposażeniu pojawiły się elementy poprawiając ich jakość pracy. Celem badań było określenie wydajności pracy kombajnu zbożowego firmy New Holland CX780 z uwzględnieniem czynników mających wpływ na jego pracę. Podczas badań wyznaczono struktury czasu poszczególnych czynności pracy kombajnu i współczynniki wykorzystania tych czasów. Określono także wartość plonów oraz wilgotność zbieranych nasion. Badania dowiodły, że efektywny czas pracy kombajnu w procesie zbioru nasion rzepaku i ziarna pszenicy wynosił niecałe 50% i spowodowany był długim czasem przygotowania maszyny do pracy. Wpływ na wydajność kombajnu w czasie ogólnym zmiany ma jego przygotowanie do pracy i wynosiło ono 22% całkowitego czasu pracy w przypadku zbioru pszenicy i 20% w przypadku zbioru rzepaku.
PL
W pracy podjęto próbę zebrania i usystematyzowania wiedzy dotyczącej układów napędowych kombajnów zbożowych. Opisano podstawowe wymagania stawiane kombajnom zbożowym oraz istotę działania mechanizmów jezdno-napędowych. Przedstawiono stosowane uprzednio i obecnie technologie konstrukcji tychże układów, ich budowę oraz podstawowe wady i zalety występujące w każdym z przedstawionych rodzajach układu. Na podstawie dwóch wybranych modeli maszyn przedstawiono schematycznie budowę układu napędowego hydraulicznego oraz hydraulicznego uproszczonego. Ponadto przedstawiono ekonomiczne oraz eksploatacyjne różnice pomiędzy przedstawionymi konstrukcjami. Podsumowując stwierdzono, iż najszersze możliwości rozwoju mają układy w pełni hydrauliczne.
EN
This paper attempts to collect and systematize knowledge regarding drive systems of combine harvesters. The article describes the basic requirements for combine harvesters and the essence of the mechanisms of drive systems. Modern and previously used technologies of structure of these systems, their construction as well as basic advantages and disadvantages existing in each of the presented types of the system are presented. On the basis of the two selected models of machines is schematically shown the construction of a hydraulic drive system and a simplified hydraulic system. Furthermore, the paper shows economical and maintenance differences of the presented structures. In conclusion, it was found out that the widest development opportunities have the fully hydraulic systems.
EN
The purpose of this research was to determine the conditions for cooperation amongst various components of belt transmission systems in grain harvesters in terms of thermal loads acting on them under operational conditions. A number of field research tests were conducted, using the thermal image measurement method, where selected structural elements of the belt transmission systems were depicted with a thermal imaging technique. The authors focussed on the methodological benefits and problems resulting from the research manner adopted. The authors presented results which could provide a valuable source of information of a utilitarian nature as they could be used for diagnosing the technical condition of kinematic nodes in the mechanical transmission systems in question.
PL
Celem badań było określenie warunków współpracy elementów przekładni pasowych kombajnów zbożowych, w aspekcie ich obciążeń termicznych generowanych wymuszeniami eksploatacyjnymi. Przeprowadzono szereg badań terenowych z zastosowaniem metody pomiaru termowizyjnego, w których dokonywano obrazowania termowizyjnego wybranych elementów konstrukcyjnych przekładni pasowych. W opracowaniu zwrócono uwagę na zalety i problemy metodyczne wynikające z przyjętego sposobu realizacji badań. Przedstawiono wyniki, które mogą stanowić cenne informacje o charakterze utylitarnym, ze względu na możliwość ich wykorzystania w procesie diagnostyki stanu technicznego węzłów kinematycznych analizowanych przekładni mechanicznych.
PL
Celem opracowania była próba naukowego rozstrzygnięcia alternatywy korzystania przez gospodarstwa z usług mechanizacyjnych w stosunku do zakupu nowego bądź używanego sprzętu technicznego na przykładzie kombajnów zbożowych. Utworzono 2 grupy typologiczne kombajnów zbożowych. W poszczególnych grupach odpowiednikami kombajnu przeciętnego były następujące marki i modele: A – Bizon Z056; B – John Deere 1450 CWS. Ustalono punkty graniczne równoważące cenę usługi w godzinach pracy i ha powierzchni przeznaczonej do zbioru. Badania wykazały, że zakup nowego kombajnu będzie racjonalny jedynie w tych gospodarstwach, gdzie zapewniony zostanie minimalny areał zbóż i roślin technologicznie podobnych na poziomie: grupa A – 128 ha; grupa B – 173 ha. W sytuacji braku dostępności do tych usług mogą sobie one pozwolić na zakup sprzętu używanego w przeciętnej cenie nie przekraczającej dla gospodarstw posiadających kombajny z grup A – 89530 PLN, i z grupy B – 176315 PLN.
EN
The aim of the study was scientific consideration of an alternative of using mechanization services by farms in comparison to the purchase of new or used technical equipment on the example of grains combine harvesters. Two typological groups of grain combine harvesters were created. In selected groups following makes and models responded to an average combine harvester: A – Bizon Z056; B – John Deere 1450 CWS. Border points balancing the price of service in working hours and surface designed to harvest were established. Investigations showed, that the purchase of a new combine harvester will be rational only in these farms, where minimum acreage of grains and technologically similar plants will achieve: group A – 128 ha; group B – 173 ha. If these services are unavailable, farms can afford purchase of the used equipment for an average price which does not exceed: PLN 89,530 for group A and PLN 17,6315 for group B.
13
Content available remote Proximal soil sensing unit for cereal combine harvester
EN
The paper presents description of developed proximal soil measurement system mounted on cereal combine harvester. Soil measurement unite was a part of the developed technology of Selective Grain Harvesting (SGH). In SGH technology soil parameters measured directly during harvest or in postprocessing mode, are used as a part of steering algorithm for grain flow distribution unit. The combine soil measurement system include VIS-NIR spectrometer mounted in the combine cab, optical soil probe mounted on header sloping conveyor and software for soil spectra acquisition. Soil probe software was equipped with calibration models build for prediction of spatially variable soil moisture in the top layer. Soil moisture measurements and infield probe validation with winter wheat production in year 2011 are presented. Soil probe operation in mechanical and optical components strength conditions of the technological process, were tested. Usefulness of laboratory-developed calibration models for the assessment of soil moisture were also presented.
PL
Artykuł przedstawia opis opracowanej spektrometrycznej sondy bliskiego zasięgu zamontowanej na kombajnie zbożowym. System pomiaru parametrów gleby był częścią opracowanej technologii selektywnego zbioru zbóż (SZZ) w której parametry gleby, mierzone bezpośrednio podczas pracy kombajnu lub re-procesowane, używane są w algorytmie sterującym rozdziałem strumienia ziarna. Kombajnowy system pomiaru parametrów gleby składa się ze spektrometru VIS-NIR, sondy optycznej zamontowanej na przenośniku pochyłym kombajnu oraz oprogramowania do akwizycji danych. Oprogramowanie wyposażono w opracowane w trakcie badań modele kalibracyjne dla predykcji zmienności przestrzennej wilgotności gleby w warstwie uprawnej. W pracy zaprezentowano również opracowane modele oraz polową ocenę działania sondy glebowej w towarowej uprawie pszenicy w roku 2011. Testowano działanie sondy w warunkach technologicznego procesu zbioru ziarna. Przedstawiono również przykłady wykorzystania opracowanych modeli kalibracyjnych dla opracowania map zmienności przestrzennej wilgotności gleby.
PL
W pracy scharakteryzowano stan wyposażenia wybranych gospodarstw rolnych w kombajny do zbioru zbóż w latach 2009 i 2010 oraz przeprowadzono analizę użytkowania tych maszyn. Badania obejmowały grupę 50 rozwojowych gospodarstw rolnych z terenu całej Polski, o areale od 8,58 do 150,00 ha użytków rolnych. Badania przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich. Zebrane dane analizowano w podziale na grupy obszarowe gospodarstw. W 2010 r. gospodarstwa były wyposażone w 34 kombajny do zbioru zbóż. Na 100 ha zbóż i roślin technologicznie podobnych przypadało 2,31 kombajnów, podczas gdy w Polsce wartość tego wskaźnika szacowana jest na 1,77. Przeciętna moc kombajnów wynosiła 89,9 kW, wiek - 23,3 lata, dalszy przewidywany okres trwania - 10,3 lat, a łączny okres eksploatacji - 33,6 lat. Kombajny były wykorzystane każdego roku od 9,3 do 200 h (średnio 53,8 h), w tym w 27,8% w usługach, ze średnią wydajnością 0,96 ha·h-1.
EN
State of the equipment with combine harvesters was characterized and the use of these machines was analysed in selected developing farms in the years 2009 and 2010. The study included group of 50 developing farms of the acreage from 8.58 to 150 ha agricultural land, localized across the whole country. Farms were surveyed by direct interviews. Collected data were analysed according to the farm acreage groups. In 2010 the farms were equipped with 34 combine harvesters. Per 100 ha of the cereals and similarly harvested crops the number of combines amounted to 2.31 units, whereas the value of this index in Poland is estimated at 1.77. The average power of combines amounted 89.9 kW, the age - 23.3 years, probable further duration - 10.3 years and provided total operation period - 33.6 years. Combines were used every year over 9.3 to 200 hrs (53.8 hrs on average), including 27.8% in services, with an average operating efficiency 0.96 ha·h-1.
PL
Korzystając z wyników powszechnych spisów rolnych z lat 1996, 2002 i 2010 dokonano analizy wyposażenia gospodarstw rolnych w kombajny do zbioru zbóż i roślin technologicznie podobnych oraz ziemniaków i buraków cukrowych. W latach 1996-2010 liczba kombajnów zbożowych w gospodarstwach rolnych Polski zwiększyła się o 57%, kombajnów ziemniaczanych o 4%, a kombajnów buraczanych - o 3%. W tym samym czasie nastąpiło zmniejszenie powierzchni uprawy zbóż i roślin technologicznie podobnych o 7,3%, ziemniaków o 68,5%, a buraków cukrowych o 54,1%. Liczba maszyn w przeliczeniu na jednostkę powierzchni upraw, w których prowadzeniu mają one zastosowanie, zwiększyła się w przypadku kombajnów zbożowych o 70%, kombajnów ziemniaczanych o 231%, kombajnów buraczanych o 125%. Liczba maszyn w przeliczeniu na 100 gospodarstw rolnych zwiększyła się w przypadku: kombajnów zbożowych o 133%, kombajnów ziemniaczanych o 165%, kombajnów buraczanych o 420%. Stan wyposażenia w kombajny jest silnie zróżnicowany w układzie regionalnym. Liczba maszyn w przeliczeniu na 100 gospodarstw z odpowiednimi uprawami zwiększa się, a w przeliczeniu na 100 ha tych upraw maleje, w miarę zwiększania średniej powierzchni gospodarstw rolnych w województwach.
EN
Basing on the results of common agricultural censuses from the years 1996, 2002 and 2010, the equipments of farms with combine harvesters (for harvesting the cereals and technologically similar crops) and the root crop (potato and sugar beet) harvesters, were analysed. Within the years 1996-2010 the number of combine harvesters in Polish farms increased by 57%, potato harvesters by 4% and the sugar beet harvesters by 3%. At the same time the cropping area of cereals and technologically similar plants, decreased by 7.3%, the potatoes by 68.5%, and sugar beets by 54.1%. The number of machines, as accounted per unit of adequate cropping area, increased in the case of combine harvesters by 70%, in case of potato harvesters by 231%, and in case of the sugar beet harvesters - by 125%. The number of machines, accounted per 100 farms, increased as follows: by 133% for combine harvesters, by 165% for potato harvesters, and by 420% for sugar beet harvesters. The level of equipment with combines is strongly diversified in regional arrangement. The number of machines increases as accounted per 100 farms with adequate crops, whereas it decreases as accounted per 100 ha of these crops, along with increasing the average acreage of farms in the provinces.
PL
W latach 2003-2010 wyprodukowano w Polsce łącznie 48,2 tys. ciągników (średnio 6 024 szt. rocznie). Ich import wyniósł 117,1 tys. szt. (średnio 14 643 szt. rocznie), a eksport 25,3 tys. szt. (średnio 3 161 szt. rocznie). Łączna podaż na rynek krajowy wyniosła 140,0 tys. szt., czyli średnio 17 506 szt. rocznie. Roczna produkcja ciągników zmniejszyła się o 38%, a eksport o 28%. Zwiększyły się: import (o 67%) i podaż ciągników na rynek krajowy (o 46%). Udział ciągników fabrycznie nowych w podaży zwiększył się z 54 do 87%. W latach 2003-2010 wyprodukowano w Polsce łącznie 8,4 tys. kombajnów zbożowych (średnio 1 044 szt. rocznie). Import tych maszyn wyniósł 16,6 tys. szt. (średnio 2 082 szt. rocznie), a eksport 12,5 tys. szt. (średnio 1 565 szt. rocznie). Łączna podaż krajowa wyniosła 12,5 tys. szt., czyli średnio 1 561 szt. rocznie.
EN
Total production of the tractors in Poland within the period 2003-2010 reached 48.2 thousand (on average 6 024 tractors per year). Their import amounted to 117.1 thous. pcs. (on average 14 643 tractors per year), whereas an export attained 25.3 thous. tractors (on average 3 161 pcs. per year). Total supply on the Polish market amounted to 140.0 thousand tractors, i.e.on average 17 506 tractors a year. Annual production of the tractors decreased by 38%, while their export dropped down by 28%. On the other side, the import of tractors increased (by 67%), as well as their supply on the local market (by 46%). Percentage share of brand-new tractors in the supply rose from 54 to 87%. Within the years 2003-2010 total production of the combine-harvesters in Poland amounted to 8.4 thousand pcs. (on average 1044 machines per year). Import of combine-harvesters reached 16.6 thousand pcs. (on average 2 082 combines per year), whereas the export 12.5 thousand pcs. (on average 1 565 machines per year). Total domestic supply amounted to 12.5 thousand combine-harveters, or annually 1 561 of these machines on average.
PL
W latach 1990-2009 liczba kombajnów zbożowych, użytkowanych w rolnictwie polskim, zwiększyła się z 72,9 tys. szt. do 134,0 tys. szt., czyli o 84%. W tym samym czasie powierzchnia zasiewów zbóż i roślin technologicznie podobnych zwiększyła się w Polsce o 1,7%, a z uwagi na zwiększający się udział kombajnów zbożowych w zbiorze tych roślin szacuje się, że łączna powierzchnia zbierana tymi maszynami w 2009 r. była o 27% większa niż w 1990 r. Zwiększenie liczby kombajnów zbożowych, a w mniejszym stopniu - wzrost przeciętnej ich wydajności - spowodowały, że w okresie objętym analizą nastąpiło zmniejszenie przeciętnego wykorzystania tych maszyn w Polsce o ok. 39%.
EN
The number of combine-harvesters used in Polish agriculture within the years 1990-2009 increased from 72.9 thousand up to 134.0 thousand, i.e. by 84%. In the same time the cropping area of cereals and technologically similar plants in Poland became larger by 1.7%. Taking into account an increasing share of combine-harvesters in harvesting of the mentioned crops, it is estimated that the total area harvested with these machines in 2009 was greater by 27%, as compared to 1990. Increasing number of combine-harvesters, and - to smaller degree - an increase of their average capacity, resulted in reduced average use of these machines in Poland during analysed period by about 39%.
18
Content available remote Budowa i konstrukcja nowego zespołu czyszczącego
PL
Przedstawiono nową konstrukcję zespołu czyszczącego opartą na obrotowym sicie stożkowym. Prototyp takiego zespołu zbudowano w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Przeprowadzone badania zespołu w zakresie oceny procesu czyszczenia na sitach stożkowych wykazały jego przydatność do małego kombajnu zbożowego.
EN
New design of rotary cleaning unit of construction based on rotary conical sieve was presented in this paper. Prototype of such unit were built in University of Life Sciencies in Lublin. The investigations of cleaning unit and made to separating conical sets, showed that construction is usefulness comply in a small combinee harvester.
PL
Przeprowadzono ocenę porównawczą wskaźników eksploatacyjnych kombajnu zbożowego nowej generacji New Holland CS 6070, w którym wprowadzono nowe rozwiązania konstrukcyjne zespołów roboczych, z kombajnem Bizon Rekord Z-058. Na podstawie badań własnych określono dla porównywanych kombajnów wskaźniki wydajności, współczynniki eksploatacyjne i jakość pracy. Kombajn do zbioru zbóż New Holland CS 6070 uzyskuje istotnie wyższe wartości wskaźników wydajności i współczynników eksploatacyjnych i wielkości strat ziarna, a w większym stopniu uszkadzał ziarno niż kombajn Bizon Z-058.
EN
Comparative assessment of operating indexes of New Holland CS 6070 combine harvester of a new generation, in which new construction solutions were introduced, with Bizon Rekord Z-058 combine was conducted. Based on own research, efficiency indexes were determined for the compared combines, as well as the operating indexes and the work quality. New Holland CS 6070 combine harvester obtains considerably higher indexes of efficiency and operating coefficients and the size of the seeds losses and it damaged the seed in a higher degree that Bizon Z-058 combine.
PL
Wyposażenie rolnictwa w kombajny zbożowe jest silnie zróżnicowane w układzie geograficznym. Na 100 ha powierzchni zasiewów zbóż i roślin technologicznie podobnych przypadało w 2007 r. średnio od 0,005 kombajnu zbożowego (Afryka Subsaharyjska) do 44,2 (Japonia). Jedną z przyczyn jest niejednakowy poziom rozwoju gospodarczego. Duże różnice obserwuje się także wewnątrz zbiorów państw zaliczanych do poszczególnych grup. W grupie państw Europy Środkowej i Wschodniej wartość omawianego wskaźnika mieściła się w przedziale od 0,281 szt. w Mołdawii do 2,380 szt. w Słowenii. W Polsce jego wartość wyniosła średnio 1,750.
EN
Equipment of agriculture with the combine harvesters is strongly diversified according to geographical configuration. In 2007, per 100 ha area of the cereals and technologically similar crops, fell on average from 0.005 (Subsaharian Africa) to 44.2 (Japan) combine harvesters. One of the reasons of such a situation is extremely uneven level of economic development. Big differences are also observed within crops harvested in the countries counted into particular groups. In group of the Central and East European countries the value of mentioned above index ranged within 0.281 units in Moldavia and 2.380 units in Slovenia. In Poland this value amounted to 1.750 units on average.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.