Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 85

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  działalność gospodarcza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Poszukiwanie oszczędności energii finalnej, zalecanej podmiotom zobowiązanym i odbiorcom końcowym do uzyskania w celu realizacji obowiązku wynikającego z ustawy o efektywności energetycznej, może odbywać się w przedsięwzięciach: izolacja cieplna instalacji przemysłowych; przebudowa lub remont budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi; modernizacja lub wymiana: oświetlenia, urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych, energetycznych, telekomunikacyjnych lub informatycznych, lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła, urządzeń przeznaczonych do użytku domowego.
PL
Postęp w działalności gospodarczej nie odbywa się samoistnie, lecz wymaga ponoszenia nakładów, których poziom wynika z potrzeb społecznych i kapitałowych możliwości rynku. Realizuje się to przez wprowadzanie projektów nowych przedsięwzięć w działalności gospodarczej, doskonalszych z punktu widzenia ich efektywności i konkurencyjności w stosunku do aktualnie funkcjonujących. Te nowe projekty mogą powodować między innymi zwiększenie produkcji, poprawę jakości, zmianę struktury asortymentowej, obniżenie kosztów czy zwiększenie sprzedaży wytwarzanych wyrobów lub usług.
PL
W praktyce konieczność usunięcia drzew bardzo często występuje w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. W takim przypadku negatywne oddziaływanie powinnno być skompensowane w myśl zasady "zanieczyszczający płaci".
PL
W aktualnym stanie prawnym zgodnie z postanowieniami art. 83f ust 1 pkt 3a ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2020 r., poz. 55) usuniecie drzew luib krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej zwolnione jest z obowiązku uzyskania zezwolenia.
PL
W systemie społeczno-gospodarczym kraju funkcjonują jednostki prowadzące działalność gospodarczą (przedsiębiorstwa) i jednostki realizujące funkcje społecznie użyteczne nieprzynoszące dochodu. Jednostki gospodarcze wytwarzają dobra w postaci wyrobów i usług o cechach akceptowanych na rynku, których celem jest kreowanie dochodu. Aby utrzymać się na rynku, jednostki gospodarcze muszą podejmować działania zmierzające do poprawy jakości swoich wyrobów i usług w celu zmniejszenia kosztów wytwarzania. Często jednostka gospodarcza musi podejmować działania zmierzające do realizacji celów strategicznych, zapewniających unowocześnienie swoich wyrobów i wyposażenia technicznego lub wprowadzania na rynek nowych, bardziej konkurencyjnych wyrobów.
PL
Większość spotykanych rodzajów energii wywodzi się ze Słońca emitującego promieniowanie, którego część dociera na Ziemię, gdzie ulega przemianie w energię cieplną (przenoszoną przez promieniowanie, konwekcję i przewodzenie), energię mechaniczną (np. ruchy mas powietrza w atmosferze, energia wody). Energia promieniowania słonecznego ma istotne znaczenie dla organizmów żywych. Rośliny dzięki zdolności fotosyntezy pobierają bezpośrednio energię promieniowania słonecznego oraz, wykorzystując węgiel znajdujący się w atmosferze w postaci dwutlenku węgla (CO2) i wodę z gruntu, tworzą związki organiczne węgla i wodoru nazywane biomasą. W ten sposób rośliny tworzą biomasę, wykorzystywaną jako surowiec energetyczny, i same stają się również źródłem energii.
PL
Ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1469) wprowadziła największą od lat nowelizację przepisów postępowania cywilnego. Właściwie nie ma instytucji procesowych, które nie zostałyby w jakiś sposób dotknięte skutkami wprowadzonych zmian. Po siedmiu latach do kodeksu postępowania cywilnego wraca odrębne postępowanie gospodarcze, dlatego też to właśnie przedsiębiorcy odczują zmiany w największym stopniu.
8
Content available remote BHP w mikroprzedsiębiorstwie
PL
Czy mikroprzedsiębiorcy zawsze mają „pod górkę”? Czy prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą (JDG) i bardzo często nie zatrudniając pracowników lub zaledwie kilku, nie przytłacza ich ogrom obowiązków, jaki nakładany jest przez obowiązujące przepisy?
PL
Spółka Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. powołana została w 2000 roku przez gminę, która na mocy ustawy o portach i przystaniach morskich mogła zdecydować o powołaniu podmiotu zarządzającego portem. Port Kołobrzeg znajduje się w grupie portów, które w myśl ww. ustawy nie mają podstawowego znaczenia dla gospodarki narodowej.
PL
Zgodnie z treścią art. 23 ust. 2a i 2c ustawy – Prawo energetyczne, Prezes URE sporządza i przedstawia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, co 2 lata, w terminie do 30 czerwca danego roku, raport przedstawiający i oceniający: 1) warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, 2) realizację planów, o których mowa w art. 16 ust. 2 i 4 ustawy ‒ Prawo energetyczne, z uwzględnieniem zamierzeń inwestycyjnych wynikających ze sprawozdania, o którym mowa w art. 15b ust. 3 tej ustawy, w dalszej części zwany także „raportem”. Raport ten, zgodnie z treścią przywołanego wyżej przepisu, swym zakresem obejmuje funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego i gazowego oraz informacje o projektach inwestycyjnych znajdujących się w obszarze zainteresowania Unii Europejskiej. Tegoroczny raport przedstawia i ocenia warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w latach 2017-2018 w zakresie wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej i paliw gazowych oraz realizację planów rozwoju operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych elektroenergetycznych i gazowych, z uwzględnieniem zamierzeń inwestycyjnych wynikających ze sprawozdań z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i paliw gazowych.
11
Content available remote Korupcja gospodarcza
PL
Zjawisko korupcji dotyczy nie tylko sfery publicznej, ale także gospodarczej. Niedopuszczalne i nieuczciwe działania dotyczące m.in. walki konkurencyjnej, pozyskiwania kontrahentów, ograniczania konkurencji oraz wręczania i przyjmowania korzyści osobistych lub majątkowych są określane jako korupcja gospodarcza. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu zostały wpisane do systemu kar w polskim systemie prawnym.
PL
W artykule dokonano analizy kosztów wewnętrznych działalności firmy zajmującej się transportem towarów na terenie Unii Europejskiej. Dokonano krótkiej charakterystyki firmy oraz porównano udział procentowy kosztów układu rodzajowego oraz kosztów ogólnych. Analizę porównawczą przeprowadzono dla sześcioletniego okresu działalności firmy. Do analizy kosztów przyjęto dane pochodzące z okresu 2012-2017r.
EN
The article analyzes the costs of a company dealing in the transport of goods within the European Union. A short description of the company was made and the percentage share of costs of the generic system and general costs was compared. A comparative analysis was conducted for the six-year period of the company's activity. Data from the period 2012-2017 were adopted for the analysis of costs.
PL
Tekst ma na celu rozważyć nowe rozwiązania prawne stworzone dla bezpieczeństwa małych i mikroprzedsiębiorców. Wprowadzonych ustawą z dnia 6 marca 2018r. wchodzącą w życie 30 kwietnia 2018r. jednocześnie zastępującą ustawę o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 r. Autor zwraca szczególną uwagę na fakt, iż ustawa prawo przedsiębiorców należy do grupy regulacji tworzących Konstytucję Biznesu, której ideały wymierzone są w dezaktywację najbardziej uciążliwych przepisów utrudniających codzienne funkcjonowanie biznesu. Pierwsze spojrzenia autor opiera na propagowanej ideologii rozpowszechnianej przez grupę ustawodawczą jednocześnie starając się za pomocą dogmatyczno-prawnej analizy skonfrontować z Polską rzeczywistością administracyjną przepisów prawa. Ustawa mimo wszystko zdaniem autora stanowi znaczny krok na przód. Dzięki chociażby takim uproszczeniom dla przedsiębiorców jak m.in.: wprowadzenie odpowiedzialności urzędników administracyjnych za dokonane decyzje, ustanowienie rzecznika małych i średnich przedsiębiorstw, uproszczenie i zmniejszenie obowiązków dla przedsiębiorców.
EN
The article is an analysis of new legal solutions created for the safety of small and micro-entrepreneurs, which were implemented by the Act of March 6, 2018 coming into force on April 30, 2018, and replacing the Freedom of Business Activity Act of July 2, 2004. The author pays particular attention to the fact that the Act belongs to a group of regulations from the Business Constitution, goal of which is deactivation of the most anti-business regulations. The author bases his views on the propagated ideology, disseminated by the legislative group and he is trying the same time to confront Polish administrative reality with new regulations, using dogmatic and legal analysis. Notwithstanding, in the author's opinion, the Act is a significant step forward, due to such facilitations for entrepreneurs as, among others: implementation of administrative officials responsibility for their decisions, establishing an advocate of small and medium enterprises, simplifying and reducing obligations for businesses.
PL
W artykule podjęto próbę zdefiniowania pojęcia przedsiębiorczości jako cechy osobowości. Praca została podzielona na dwie części: teoretyczną - stanowiącą opis dostępnych informacji na temat zagadnienia oraz empiryczną, która przedstawia wyniki badania w obszarze postaw przedsiębiorczych. Rezultaty ukazały, iż badana cecha jest społecznie silnie kojarzona z cechami takimi jak kreatywność, zorganizowanie czy wytrwałość. Ponadto, wskazano, iż przedsiębiorczość jako cecha, mimo iż jest zdolnością, która może zostać nabyta, w opinii społecznej jest kojarzona jako zdolność wrodzona.
EN
The article attempts to define the concept of entrepreneurship as a personality trait. The work was divided into two parts: the first one, describing the available information on the subject and the second one, which presents the results of the research on entrepreneurial attitudes. The results showed that the studied trait is socially strongly associated with features such as creativity, organization and perseverance. In addition, it has been indicated that entrepreneurship as a trait, although it is a capability that can be acquired, is considered in the public opinion as an innate ability.
PL
Uchwalona przez Sejm ustawa Prawo przedsiębiorców wprowadza szereg zasad ogólnych mających ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej.
PL
Przewoźnik drogowy ma prawo zawiesić w całości bądź w części wykonywanie transportu drogowego na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy (art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2200 z późn. zm., dalej ‘u.t.d.’). Przyczyna zawieszenia nie ma znaczenia i nie jest badana przez właściwy organ. Istotne jest natomiast to, że w ciągu 14 dni od dnia, w którym przewoźnik zawiesił swoją działalność, zobowiązany jest zawiadomić organ, który udzielił licencji o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego.
17
Content available remote Konstytucja biznesu – zmiany korzystne dla przedsiębiorców
PL
Parlament zakończył pracę nad tzw. Konstytucją Biznesu. 6 marca 2018 r. Sejm przyjął poprawki senatu do tworzącego ją pakietu pięciu ustaw. Uchwalony pakiet to element reformy zasad rządzących procesem stanowienia prawa w zakresie działalności gospodarczej. Celem ustawodawcy jest stworzenie nowych przepisów, które zapewnią spójne reguły wykonywania działalności gospodarczej w Polsce, poprzez korzystne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej. Głównym założeniem proponowanych zmian jest poprawa otoczenia prawnego, w którym funkcjonują przedsiębiorcy oraz opracowanie rozwiązań legislacyjnych, zmierzających do stworzenia atrakcyjnych warunków podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej.
EN
On 6 March 2018 the Parliament finished the work on the Business Constitution. The Sejm adopted the Senate’s corrections to the package of five acts, which it comprises. The resolved package of five acts is an element of reform of rules governing the process of law-making in the field of business. The legislator’s objective is to create new regulations, which will ensure consistent rules for business performance in Poland via favourable conditions to run a business. The main assumption of the suggested changes consists in the improvement to the legal environment, in which businessmen operate, and the development of legislative solutions aimed at creating attractive conditions to start and carry out business.
PL
Osoba bezrobotna, dzięki otrzymaniu wsparcia finansowego z Powiatowego Urzędu Pracy w postaci dotacji, może sfinansować rozwój swojego biznesu, jednak powinna staranie się do tego przygotować, wypełniając poprawnie wniosek o jej przyznanie, ale również winna posiąść umiejętność organizacji pracy własnej. To istotny element niezbędny każdemu przedsiębiorcy, to umiejętność, która pozwoli w pełni wykorzystać czas oraz energię na sprawy najważniejsze. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wparcia finansowego osób bezrobotnych, jakie oferują PUP, ze szczególnym uwzględnieniem jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, oraz ukazania największych trudności, na które napotykają wnioskodawcy podczas wypełniania wniosków.
EN
Having received the support from Poviate Labour Office, an unemployed person is able finance the development of business activity, however he/she should carefully prepare to this process by correct completion of the grant application. The applicant should be well organized in order to prepare his/her own work as well. That is a crucial and essential element for all businessmen. It is a skill that allows to fully exploit the time and energy to the most important issues. The main purpose of this article is to present the possibilities of financial support for unemployed offered by the Poviate Labour Office. It also includes the information about one-time benefits granted for the commence of business activity. The article presents the greatest difficulties that unemployed may encounter while filing the applications as well.
PL
Zagadnienie rozruchu próbnego źródeł ciepła w kontekście obowiązków płynących z prowadzenia koncesjonowanej działalności gospodarczej budzi istotne wątpliwości, przede wszystkim z  uwagi na szczątkową jedynie regulację prawną. Wątpliwości te zaś są niebagatelne: czy próbny rozruch instalacji powinien być rozumiany jako użytkowanie obiektu budowlanego i  wymaga uprzedniego uzyskania pozwolenia na użytkowanie? Czy możliwa jest sprzedaż ciepła wytworzonego ubocznie w  trakcie prób i  sprawdzeń? Czy konieczne jest uprzednie uzyskanie albo zmiana koncesji?
PL
W poprzednim numerze omówiony został temat przychodów i kosztów w zbiorowości przedsiębiorstw geotermalnych. Tym razem poruszono zagadnienia dotyczące zysku i strat w przedsiębiorstwach z tej branży.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.