Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono sposoby modelowania dwuwirnikowej turbiny wiatrowej z wykorzystaniem technik Obliczeniowej Mechaniki Płynów. Omówiono uproszczone metody modelowania Actuator Disc i Actuator Line Method oraz aspekty związane z dokładnym odwzorowaniem turbiny na siatce obliczeniowej. Zaprezentowano przykładowe wyniki obliczeń turbiny dwuwirnikowej złożonej z wirników NREL o mocy nominalnej 5 MW każdy. Do wykonania badań symulacyjnych wykorzystano metodę Actuator Line Method. Zaprezentowane wyniki symulacji potwierdziły zwiększenie wartości współczynnika wykorzystania energii wiatru dla rozpatrywanej konstrukcji turbiny wiatrowej.
EN
In the paper modeling and simulating methods applicable for the Counter Rotating Wind Turbine have been presented. The methods described in paper are based on Computational Fluid Dynamics techniques. An actuator methods, namely Actuator Line (ALM) and Actuator Disk (ADM) have been introduced. These methods do not require to explicitly represent the rotor. Beside of that calculated aerodynamic forces are projected onto computational domain in actuator points distributed on line (ALM) or disk surface (ADM). Aspects regarding direct rotor modeling e.g. rotor-fitted grid have been discussed as well. Case study of ALM use has been performed. Studied CRWT consisted of NREL 5MW rotors located half a diameter from each other. Rotors were exactly counter rotating with angular velocity of 9,115 rpm. Calculation were performed in OpenFOAM CDF solver. The LES code solved the incompressible Navier-Stokes equations over grid with 11,6 mln elements. The simulation was performed in unsteady conditions with 0,03 s time step and total time of 210 s. In comparison purposes simulation of SRWT was performed as well. Obtained results confirmed that CRWT is more efficient than SRWT and about 20% of additional power can be extracted from a wind energy.
EN
The goal of this study is to preliminary assess the wind resources on the Szubieniczne Hill in order to predict the annual energy production for planned small wind turbine. The analyzed site is located close to the Gdańsk University of Technology campus, in complex urban environment additionally surrendered by forested hills. The assessment is based on Computational Fluid Dynamics simulations which allow to evaluate the wind energy potential on the entire area of interest. Simulations are integrated with a long-term local wind measurements from nearby AARMAG weather mast. The study provides micro-scale wind maps of the analyzed area which are then used to a calculation of annual energy production and to proposed wind turbine located at the hill costeffectiveness evaluation.
PL
W artykule przedstawiono wstępną ocenę zasobów energetycznych wiatru dla Wzgórza Szubienicznego. Wyniki symulacji zostały wykorzystane do estymacji rocznej produkcji energii dla proponowanej małej turbiny wiatrowej typu SWP25kW. Analizowana lokalizacja znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Laboratorium Innowacyjnych Technologii Elektroenergetycznych i Integracji Odnawialnych Źródeł Energii LINTE^2, proponowana turbina miałaby uzupełnić infrastrukturę badawczą laboratorium. Wzgórze Szubieniczne otoczone jest przez silnie zurbanizowane obszary oraz zalesione wzgórza. Taka lokalizacja stwarza wiele problemów w procesie modelowania i symulacji. Ocena zasobów energetycznych wiatru została przeprowadzona z wykorzystaniem metod Numerycznej Mechaniki Płynów. Wyniki zostały skorelowane z dwuletnimi pomiarami wiatru ze stacji meteorologicznej „AM-8” dostarczonymi przez Fundację ARMAGG. Wyniki obliczeń wskazują, że warunki wietrzności na Wzgórzu Szubienicznym nie sprzyjają instalacji proponowanej turbiny.
PL
Dogodne warunki terenowe Wzgórza Szubienicznego w Gdańsku oraz istniejąca tam infrastruktura stanowią podstawę do rozważenia koncepcji doposażenia instalacji badawczej Laboratorium Innowacyjnych Technologii Elektroenergetycznych i Integracji Odnawialnych Źródeł Energii LINTE^2 w skojarzony, hydro-wiatrowy zespół wytwórczy. W artykule zaproponowano koncepcję budowy elektrowni pompowo-szczytowej z turbinami Francisa oraz elektrowni wiatrowej, na którą będą składać się: turbina konwencjonalna oraz innowacyjna turbina typu CRWT.
EN
Favorable terrain conditions of Szubieniczne Hill in Gdansk and existing infrastructure there are the basis to consider the concept of research capabilities extension of Innovative Research Laboratory Power Technologies and Integration of Renewable Energy Sources LINTE ^ 2 in the associated hydro-wind power plant. There is a hundred year old water system with pump station and 5000 cubic meters reservoir on the Hill with a height of 50 m. This paper proposes a concept of construction of small inverter pumped storage power plant with Francis turbines and wind power, which will include: conventional and innovative turbine-type CRWT. The implementation of the proposed concept will multiply research offer of the laboratories LINTE^2 in terms of future power grids.
PL
Wdrożony układ monitoringu odbieraków prądu ma na celu wykrycie uszkodzonych lub źle wyregulowanych odbieraków w pojazdach, będących w ruchu na linii kolejowej. Ocenę stanu odbieraka oparto na rejestracji i analizie przebiegu uniesienia przewodów sieci jezdnej w czasie przejazdu pociągu przez punkt pomiarowy. Algorytm analizy wyników pozwala oszacować siłę statyczną każdego z podniesionych odbieraków, uwzględniając położenie odbieraków w pociągu i ich interakcję oraz oddziaływanie aerodynamiczne. Zaproponowano kryteria oceny stanu odbieraków. Przedstawiono przykładowe wyniki pomiarów dla pociągów o różnych zestawieniach odbieraków, przy zróżnicowanych wartościach ich siły statycznej. Przedstawiono statystykę wyników z dwuletniego okresu eksploatacji stanowiska.
EN
The system for monitoring of current collectors is designed to detect damaged or maladjusted collectors of vehicles in moving on the railway line. The evaluation of collectors static force is based on the analysis of the contact wires uplift caused by the pressure of the collector when train passes the measuring point. The software algorithm estimates the static force of each of the used collectors, taking into account their interaction and the aerodynamic effects. The criteria for assessment of the collector are proposed. Some results of measurements for trains with different collector combinations and different values of the static force are discussed. The statistics of the results of two-year period of system exploitation are presented.
5
Content available Monitoring odbieraków prądu pojazdów kolejowych
PL
Opracowano stanowisko monitoringu stanu technicznego odbieraków prądu (MOP) w warunkach eksploatacyjnych – w trakcie przejazdu pociągów przez wybrany punkt linii kolejowej. Działanie systemu opiera się na pomiarze uniesienia przewodów jezdnych sieci trakcyjnej w celu wykrycia odbieraków o niewłaściwej sile nacisku. Przedstawiono metodę pośredniego wyznaczania siły statycznej odbieraka prądu. Opisano strukturę systemu MOP, zainstalowanego na linii kolejowej. Zaprezentowano i omówiono przykładowe wyniki pomiarów.
EN
Cases of maladjustment or damage of current collectors occur between periodic inspections of the rolling stock. A test stand for monitoring of the technical state of traction current collectors under normal operating conditions, ie. when trains run through the measuring point on the railway line, was created. The operation of the system is based on measurement and analysis of the contact wire uplift caused by the pressure of the current collector, in order to detect the collectors with the improper adjusted static force. This paper describes the structure of the entire monitoring system and the method of determining the static force value of current collectors. The paper presents and discusses examples of measurement results.
6
Content available remote Monitoring odbieraków prądu w warunkach eksploatacyjnych na linii kolejowej
PL
Prawidłowa współpraca odbieraków prądu pojazdów z siecią jezdną trakcji elektrycznej jest warunkiem niezawodnego i bezpiecznego funkcjonowania transportu szynowego. Stany rozregulowania lub nawet uszkodzenia odbieraków prądu mogą występować pomiędzy okresowymi przeglądami taboru. W celu ich szybkiego wykrycia opracowano stanowisko monitoringu stanu technicznego odbieraków w warunkach eksploatacyjnych. Działanie układu opiera się na analizie przebiegu uniesienia przewodów jezdnych pod wpływem oddziaływania odbieraków na sieć jezdną, podczas przejazdu pociągów przez punkt pomiarowy na linii kolejowej, co umożliwia wykrycie odbieraków o niewłaściwej sile nacisku.
EN
The proper cooperation of current collectors and the overhead catenary contact wire is a prerequisite for reliable and safe operation of the railway transport. Cases of maladjustment or even damage of the current collectors occur between periodic inspections of the rolling stock. In order to quickly detect such anomalies the test stand was developed for monitoring of the technical state of the current collectors in the operating conditions. The operation of the system is based on the analysis of contact wire uplift caused by the pressure of the current collector when trains run through the measuring point located on the railway line in the aim to detect the collectors with incorrect force value.
PL
W artykule omówiono procedurę badań wibracyjnych tarcz łożyskowych silnika asynchronicznego zasilanego przekształtnikowo. Przeprowadzono identyfikację i analizę eksploatacyjnych postaci drgań. Zidentyfikowane zostały główne naprężenia składowe pochodzenia magnetycznego. Wskazano miejsca przenoszenia się wibracji z kadłuba silnika na tarczę łożyskową silnika. Wyprowadzono zależności pozwalające wyznaczyć wielkości akustyczne z uzyskanych przebiegów prędkości drgań. Wskazano główne powiązania mocy akustycznej z odkształceniami eksploatacyjnymi, prędkością drgań tarczy i częstotliwością.
EN
Bearing shields may have a significant impact on the level of noise generated by induction motors [1, 2]. Additionally, when the electric motor is powered from a voltage inverter, the noise level is often higher than that for AC sinusoidal supply. The paper discusses the vibration test procedure for asynchronous motor end shields powered from a voltage inverter under no load condition. Analysis of the operating deflection shape of vibrations determined by the RORO method (Section 2) is presented. There were identified the major components of the magnetic stress caused by higher harmonics of the supply current, reluctance forces and components resulting from a given type of modulation (1-4). Identification was carried out according to [3, 4]. Indicated the vibration transmissibility of the frame motor on a end shield motor. There were derived dependences allowing determining the size of the resulting acoustic quantity from the measured velocity waveforms (5-8). An example of the calculation result of the sound intensity distribution on the surface parallel to the operating deflection shapes a m = 0 and n = 1 (Fig. 4) using the model ADMotorNoise created in MATLAB [2] is given. There are shown the main links with acoustic power, operating deflection shapes, vibration velocity of end shields and frequency.
PL
Nowe możliwości w realizacji automatyki zabezpieczeniowej wnoszą wymagania normy IEC 61850 (PN-EN 61850) opublikowanej w latach 2002 - 2010 w 14 częściach. Norma ujednolica zasady wymiany danych pomiędzy urządzeniami stacji elektroenergetycznych. Zasadniczym celem standardu 61850 jest zapewnienie kompatybilności urządzeń pochodzących od różnych producentów. Standard zakłada zastosowanie mikroprocesorowych urządzeń stacyjnych IED (ang. Intelligent Electronic Devices), takich jak zabezpieczenia cyfrowe, sterowniki polowe, stacyjne oraz przetworniki pomiarowe i aparaty wykonawcze, wyposażonych w odpowiednie interfejsy komunikacyjne. Norma przewiduje komunikację w najszybciej rozwijającej się technologii sieciowej Ethernet. Pozwala to na realizację najbardziej złożonych powiązań logicznych automatyki stacyjnej i między-stacyjnej przy wyeliminowaniu miedzianych kabli sterowniczych oraz sygnalizacyjnych. Jednakże, sprawdzenie współdziałania zastosowanych urządzeń IED wymaga czasochłonnych testów przeprowadzanych na budowanych bądź modernizowanych obiektach elektroenergetycznych.
EN
The requirements of IEC 61850 published in 2002 - 2010 (in 14 parts) establish new opportunities in the implementation of protective automation. The standard harmonizes the rules for data exchange and compatibility between substation devices supplied bydifferent manufacturers. Not only does system enable communication in the fastest growing Ethernet technology, but also eliminates the need for copper cables for control signal as well.The paper discusses the interoperability tests conducted by the author for five different manufacturers' protective relays.
PL
Artykuł stanowi skrótowy opis wyników pracy autora w okresie od 01.10.2009 do 30.09.2010 w Engineering Department, High-Voltage Section w CERN. Przedstawiono system zasilania elektroenergetycznego obiektów CERN wraz automatyką ATS w sieci 18 kV. Zdefiniowano założenia dla automatyki w ramach planowanych modernizacji sieci średniego napięcia, wskazując na wymóg zgodności ze standardem IEC 61850. Zaproponowano trójpierścieniową topologię sieci Ethernet zapewniającą idealną redundancję komunikacji. Omówiono zbudowane stanowisko testowe z siecią Ethernet i wykonane przez autora testy współdziałania 5-ciu przekaźników zabezpieczających, zgodnych z normą IEC 61850, rożnych wytwórców. Wskazano cechy narzędzi softwarowych wykorzystywanych do tworzenia komunikacji poziomej „punkt-punkt” oraz pionowej „klient-serwer”.
EN
The paper is a results summary of the author’s work in the period from 01/10/2009 to 30/09/2010 in the Engineering Department, High-Voltage Section at CERN. The power supply system of CERN with automatic ATS in 18kV distribution network has presented. The paper defines objectives for automation within the planned modernization of medium-voltage networks, indicating compliance with IEC 61850. The 3-level rings topology with HSR protocol for new-project and consolidation substation has been proposed. Discusses the Ethernet-network test bench built, and tests performed by the author of five different protection relays in accordance with IEC 61850 from different manufacturers. The paper presents some features of the software tools used and the conditions for the creation of horizontal “peer-to-peer" communication and vertical "client-server" communication. The range of test necessary before an application of the IEC 61850 compliant devices at modernized medium-voltage switchboards is discussed.
PL
Omówiono procedury badania akustycznych charakterystyk kierunkowych silników, wibracyjnej i akustycznej analizy modalnej tarczy oraz analizy eksploatacyjnych postaci drgań. Sformułowano sposób identyfikacji częstotliwości składowych dominujących oraz zasady klasyfikacji postaci drgań. Wyznaczono postacie drgań własnych oraz ich związek z rozkładem ciśnienia akustycznego na tarczą. Przedstawiono wyniki analizy eksploatacyjnych postaci drgań tarczy i kadłuba dla biegu jałowego silnika. Scharakteryzowano ilościowe i jakościowe powiązania eksploatacyjnych odkształceń tarcz z odkształceniami kadłuba.
EN
The acoustic noise radiated from low-power electric motors is excited mainly by vibrations of frame and bearing shields surface. The research procedures for motor acoustic directional characteristic, vibration and acoustic modal analysis of bearing shield, and analysis of operating deflection shapes are presented. The method for identifying dominant frequency components of low-power motor structure vibrations has been proposed. The classification principle of vibration deflection shapes for bearing shield has been defined. For acquiring mode shapes and sound pressure distribution from the bearing shield the frequency vibration response function and the frequency acoustic response function analysis has been applied. The analysis results allowed to conclude that free vibration shapes and operating deflection shapes of bearing shield have been predominating by low radial and circumferential mode number. Spatial relations between the modal shapes of shield and the sound pressure distributions (Fig. 8), and also between operating deflection shapes of bearing shield and motor frame (Fig. 9) are illustrating. The test results allowed to conclude that dominant components of free vibrations of shield and shield vibrations under idle running of motor have been characterizing with different frequencies and significantly different with mode number.
EN
The paper presents a survey of the modeling methods applied for description of the acoustic properties of electrical machines. The neglected, so far, role of the motor end shields in the noise radiation caused by the small power motors has been pointed out. A set of useful analytical formulae based on the wave equation for the velocity potential is pointed out. They refer to the calculations of the acoustic pressure distribution, sound intensity and the acoustic power in vicinity of the motor end shield. A computational results for dominant spectra components are presented. The applied research procedure is also presented. It comprises simultaneous FFT analysis of the motor noise and vibrations and leads to the determination of the operating vibration modes of the end shield and the sound intensity distribution. Test results obtained for the dominant spectra components of the small-power induction motor are compared with the calculated acoustic power level of the same machine.
PL
W artykule omówiono rozwój metod modelowania własności akustycznych maszyn elektrycznych. Wskazano na pomijalny dotąd, znaczący udział drgań tarcz łożyskowych w emitowaniu hałasu przez silniki małej mocy. Na podstawie równania falowego potencjału prędkości wyprowadzono analityczne formuły do obliczeń akustycznych w polu bliskim tarczy łożyskowej. Zamieszczono uzyskane z serii obliczeń dla pracującego silnika, rozkłady ciśnienia akustycznego i natężenia dźwięku na płaszczyznach i półsferze w sąsiedztwie tarczy. Przedstawiono procedurę badawczą, w której poprzez jednoczesną analizę FFT drgań i hałasu wyznaczane są eksploatacyjne formy drgań tarczy oraz rozkłady natężenia dźwięku. Wyniki pomiarów dla dominujących składowych częstotliwościowych silnika asynchronicznego małej mocy porównano z wyznaczonym z obliczeń poziomem mocy akustycznej.
PL
Omówiono podstawy, cechy i zalecenia wykonania klasycznej analizy modalnej, eksploatacyjnej analizy modalnej i najnowszej analizy eksploatacyjnych form odkształceń (ODS FRF) w zastosowaniu do maszyn elektrycznych. Do analizy eksploatacyjnych form odkształceń sformułowano oryginalny wzór działania na widmach oraz wprowadzono dekompozycję kształtu formy odkształceń. Na podstawie przykładowych badań silnika indukcyjnego małej mocy wykazano różnice pomiędzy modalnymi formami odkształceń stojana a powstającymi podczas pracy silnika.
EN
The natural mode shapes of motor`s stator associated with structural resonances can differ significantly from vibration responses of a stator structure excited by series of rotaring radial magnetic force waves. Basics and recommendations concerning modal analysis and operating deflection shapes (ODS FRS) measurements of low-power induction motors are discussed. The modal analysis has been used in order to obtain ststor mode shapes. For acquiring operating deflection shapes from the stator structure under steady state operation the formula of spectrum rule has been prepared and the ODS FRF analysis has been applied. Circumferential stator operating deflection shapes have been compared with mode shapes - Fig. 2,3. The test results allowed to conclude that forces with frequencies significantly different from free vibration frequencies of a structure force circumferential vibration shapes with dominant component and additionally higher or lower mode number. On the other hand near the resonant frequencies ODSs have dominant but not "pure" component.
PL
Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych drgań i hałasu dwóch typowych rozwiązań układów napędowych złożonych z silnika indukcyjnego i przekształtnika. Układy badano w trakcie rozruchu za pośrednictwem dwóch typów tyrystorowych urządzeń łagodnego rozruchu (soft-start) oraz za pośrednictwem statycznego przemiennika częstotliwości. Przeprowadzono również badanie rozruchu silnika przy bezpośrednim przyłączeniu do sieci. Poprzez analizę widm drgań i hałasu w kolejnych odcinkach czasu rozruchu przekształtnikowego wykazano istnienie składowych harmonicznych drgań i hałasu, których poziom wielokrotnie przekracza poziom występujący po zakończeniu rozruchu.
EN
The paper is intended to investigate one of the transient states - a starting process of an induction motor. Experimental results of laboratory investigations of vibrations and acoustic noise during start of low-power, squirrel-cage induction motors fed by static converters are presented in the paper. Two kinds of soft-start units and a PWM inverter have been used in the experiment. Vibration and acoustic noise levels measured for individual, consecutive phases of a starting process have been evaluated and compared using spectral analysis.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.