Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  roofs
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Podstawowym celem artykułu jest prezentacja najistotniejszych zagadnień fizyki cieplnej budowli oraz wymagań w zakresie ochrony cieplnej budynków z uwzględnieniem standardów budownictwa niskoenergetycznego w odniesieniu do następujących przegród poziomych: przegrody stykające się z gruntem, stropy, dachy oraz stropodachy. W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę rozwiązań materiałowych analizowanych przegród i ich złączy ze szczególnym uwzględnieniem materiałów termoizolacyjnych. Na uwagę zasługują liczne przykłady obliczeniowe z wykorzystaniem profesjonalnych programów komputerowych oraz ocena przykładowych rozwiązań w świetle obowiązujących wymagań cieplno-wilgotnościowych.
EN
The primary objective of the paper is to present the most important notions of thermal physics of buildings and requirements regarding thermal protection of buildings considering low energy building standards about the following horizontal partitions: partitions in contact with the ground, ceilings, roofs, and slab roofs. The article demonstrates some general characteristics of material solutions of the analyzed partitions and their joints with particular emphasis on thermal insulation materials. Numerous calculation examples using professional computer programs and the evaluation of the examples in the light of the applicable heat and humidity requirements are worth noting.
2
Content available remote A feasibility study of photovoltaic snow mitigation systems for flat roofs
EN
A new photovoltaic system combining electrical power production with snow mitigation intends to reduce the snow load on flat roofs. Applying electrical power to PV modules causes heat production on the module surface, allowing the ablation of snow. This study combines measurements and theoretical analysis to investigate which conditions are favourable for snow load reduction and discusses the system’s feasibility to perform a controlled snow load reduction in a heavy snow load scenario for buildings with flat roofs. Both melting and sublimating of snow are investigated as means to reduce the load. The results show that the potential for load reduction is highly dependent upon weather conditions and snowpack characteristics during system operation. The refreezing of meltwater and water saturation of snow are identified as phenomena potentially preventing sufficient load reduction in cold conditions. Due to such temperature sensitivity, the system is likely to be more suitable for warm climates occasionally experiencing heavy snow loads than for climates with long and cold winters.
PL
Nowy system fotowoltaiczny łączący produkcję energii elektrycznej z ograniczaniem śniegu ma na celu zmniejszenie obciążenia śniegiem na dachy płaskie. Zastosowanie energii elektrycznej w modułach fotowoltaicznych powoduje wytwarzanie ciepła na powierzchni modułu, umożliwiając ablację śniegu. Niniejsze badanie łączy pomiary i analizę teoretyczną w celu zbadania, które warunki sprzyjają zmniejszeniu obciążenia śniegiem i omawia możliwości systemu w zakresie kontrolowanej redukcji obciążenia śniegiem w scenariuszu dużego obciążenia śniegiem dla budynków z płaskimi dachami. Zarówno topienie, jak i sublimacja śniegu są badane jako sposób na zmniejszenie obciążenia. Wyniki pokazują, że potencjał zmniejszenia obciążenia zależy w dużym stopniu od warunków pogodowych i charakterystyki śniegu podczas pracy systemu. Ponowne zamoczenie wody morskiej i nasycenie wody śniegiem są identyfikowane jako zjawiska potencjalnie uniemożliwiające wystarczające zmniejszenie obciążenia w niskich temperaturach. Ze względu na taką wrażliwość na temperaturę system może być bardziej odpowiedni do ciepłych klimatów, czasami doświadczając większych obciążeń śniegiem niż w klimatach o długich i zimnych zimach.
PL
Celem pracy było określenie zawartości metali ciężkich wód spływających z dachów domów z różnym pokryciem na tle ich zawartości w wodzie deszczowej. Badaniami objęto 42 dachy domów jednorodzinnych, budynków inwentarskich lub obiektów sakralnych. Jako tło do badań użyto wody opadowej zebranej w sześciu losowo wybranych miejscach na terenie obszaru badań. Badania przeprowadzono na terenach o niskiej antropopresji. W badaniach wykorzystano najczęściej wykorzystywane rodzaje pokryć dachowych na badanym terenie: dachówka cementowa, dachówka ceramiczna, pokrycie bitumiczne, blacha ocynkowana, blacha miedziana oraz także eternit. W badanych próbkach wód oznaczono zawartość Cr, Zn, Pb, Cu, Cd, Ni, Fe, i Mn. Dodatkowo oznaczono pH wody. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że woda spływająca z badanych dachów generalnie zawierała większe ilości analizowanych pierwiastków w porównaniu z wodą deszczową. Średni współczynnik wzbogacenia wody w żelazo spływającej w dachu pokrytego blachą ocynkowaną wynosił ponad 8 natomiast średnia ilość cynku spływająca z tych dachów była ponad 40 razy większa w porównaniu z wodą deszczową a ołowiu ponad 20 razy większa. Zawartość manganu w wodzie spływającej z dachów pokrytych blachą ocynkowaną była ponad 13 razy większa w porównaniu z tłem jaki stanowiła woda deszczowa. W przypadku wody spływającej z dachów miedzianych stwierdzono przekroczenie zawartości dopuszczalnych miedzi określonej przepisami dla ścieków wprowadzanych do wód powierzchniowych lub ziemi. W wodzie spływającej z dachów pokrytych blachą ocynkowaną stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych zawartości cynku. W przypadku pozostałych próbek nie stwierdzono przekroczenia krytycznych zawartości dla ścieków odprowadzanych do wód lub ziemi. Spływy z dachów: z dachówki cementowej, eternitu falistego oraz blachy miedzianej odznaczały się większą wartością pH w porównaniu do wody deszczowej. W pozostałych przypadkach nie stwierdzono różnic istotnych statystycznie.
EN
The objective of the paper was to determine the chemical composition of water flowing down from different types of roofs of houses in comparison to their content in rainwater. The research covered 42 roofs of single-family houses, inventory buildings or sacral facilities. Rainwater collected in six randomly selected sites on the investigated area was used for research. The research was carried out in the areas with low anthropoppression. Various types of roofs occurring in the investigated area were used in the study: cement tile, ceramic tile, bituminous roof, galvanized sheet metal, copper sheet metal, eternit. The content of Cr, Zn, Pb, Cu, Cd, Ni, Fe, and Mn was calculated in the investigated water samples. Additionally pH of water was determined. The results show that the water flowing down from roofs included more investigated elements than rainwater. The average coefficient of enrichment in iron of water flowing down from the galvanized sheet metal roof was 8 and the average amount of zinc flowing down from the roof was more than forty times higher than in comparison to rainwater, and of lead over twenty times higher. The content of manganese in water falling down from galvanized sheet metal roofs was almost thirteen times higher in comparison to rainwater. In case of water from copper roofs the admissible content of copper in sewage introduced to surface water or ground was exceeded. Zink content was exceeded in case of water from galvanized sheet metal roofs. In case of the remaining samples, no inadmissible amounts were reported. Water from roofs covered with cement tile, eternit and copper sheet metal had higher pH content in comparison to rainwater. In the remaining cases no statistically significant differences were reported.
PL
W artykule przedstawiono najważniejsze definicje dotyczące zjawiska wentylacji dachów oraz omówiono warunki sprawności jej działania. Przedstawiono także zasady wykonywania szczelin wentylacyjnych według normy DIN 4108-3.
EN
The article presents the most important definitions concerning the phenomenon of roof ventilation and describes the conditions required for its efficiency. The article also presents the rules of making ventilation joints in accordance with the DIN 4108-3 standard.
EN
mpervious surfaces in urban areas are increasing as a result of urbanization and development. Roof surfaces constitute a large portion of impervious cover in cities. Within the scope of the sustainability principle and urban policies in the world, water retention benefits of the green roofs to the urban environment have been assessed with various academic studies. In recent years, green roof systems are being used to reduce stormwater runoff in urban areas. In the research, main aim was to determine the rainfall-runoff relationship of a typical extensive green roof with 50 mm thick substrate and to perform comparisons with an unvegetated roof based on field measurements. Hydrological performance of green roofs such as water retention and runoff delay were investigated in local climate of Bahcekoy, Istanbul. Through comparative field measurements at Istanbul University Faculty of Forestry Landscape Architecture Department, Green Roof Research Station (IUGRRS), stormwater retention performance of green roofs was investigated in terms of sustainability. From the derived data, moisture changes in the substrate, outdoor environment interactions and the runoff characteristics of the green roofs were evaluated. According to rainfall characteristics, a typical extensive green roof system delayed the runoff between 1 to 23 h in several rain events and prevented the runoff between 12.8% and 100%. Overall, green roof systems may provide an alternative and sustainable solution for the impervious roof surfaces in cities.
6
EN
In a building terminology a large span roof is a roof with a limited number of internal support posts and a large usable surface, free from supports. A suspended roof - where bands play a pivotal role - is widely considered to be particularly light, modern and efficient in its basic functions. An example of such a roof is that of the Koszalin open-air theatre, with an area of approximately 4460 sq m.The structure of the roof is based on a prestressed cable network in the hyperbolic paraboloid shape (a saddle mould surface), attached to a steel rim girder.
7
Content available remote Rozwój współczesnych przekryć o konstrukcji cięgnowej
PL
Konstrukcje cięgnowe są dziś synonimem nowoczesności: celowości i logiki dzieła - jako wymóg ekonomiczności i zamierzenia twórcy: w budowlach wielkich przekryć i pokonywania wielkich rozpiętości. W kategorii nowoczesności mieści się także bicie rekordów w tym zakresie.
EN
String constructions constitute a synonym of modern technology, purpose and logic of a piece, as an economic requirement and intensions of a creator in constructions of big roof shells and gapping great spans. Breaking records in that domain also falls into this modern category.
8
Content available remote Zielone naloty na dachach
PL
Po upływie kilku lat od wybudowania domu, na wielu dachach pojawia się zazielenienie, niezależnie od rodzaju materiału użytego jako pokrycie. Jest to zjawisko związane głównie z miejscem usytuowania budynku, a szybkość samego procesu zależy m.in. od porowatości materiału pokryciowego.
9
Content available remote Wykute na blachę
PL
Blacha stalowa jest bardzo popularnym materiałem wykorzystywanym do krycia dachów. Jej bardzo ważną zaletą jest niski ciężar, dzięki czemu możliwe jest zastosowanie lżejszej, a więc tańszej konstrukcji więźby dachowej. Pokrycie tego typu projektuje się na wymiar, a na plac budowy dostarcza gotowe, odpowiednio przycięte arkusze.
10
Content available remote Wybieramy dachówki
PL
Decydując o kształcie dachu i rodzaju jego pokrycia, należy zacząć od wyboru najbardziej pożądanych cech dachu i określenia kryteriów wyboru. Dach powinien być: trwały, odporny na wpływy atmosferyczne, ciepły i ładny. Jeżeli dodatkowo ma być tani, wtedy warto dobrze zastanowić się, na czym można zaoszczędzić bez straty jakości.
11
Content available remote Wpływ rodzaju pokrycia dachowego na wentylację dachu
PL
Najstarszym i najskuteczniejszym sposobem zapobiegania gromadzeniu się wilgoci w konstrukcji i w termoizolacji dachu jest jego wentylowanie za pomocą swobodnie przepływającego powietrza. Wentylowanie odbywa się w zaprojektowanej przestrzeni przewietrzającej, w której przewidziano wlot i wylot dla powietrza atmosferycznego. Powietrze, przepływając swobodnie wewnątrz tej przestrzeni, usuwa wilgoć z termoizolacji i więźby dachowej. W niektórych rozwiązaniach oddzielnie wentyluje się samo pokrycie dachu.
12
Content available remote Niedoróbki papowe na stropodachach
PL
Papa jest powłoką, która pozwala w miarę szybko, skutecznie i względnie trwale zaizolować stropodach przed czynnikami atmosferycznymi, jednak z zastrzeżeniem, że ma dobrą jakość, jej montaż odbywa się zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przy odpowiednich warunkach pogodowych. Naruszenie tych zasad prowadzi do niedoróbek papowych, które inicjują procesy destrukcyjne w stropodachach i powodują konieczność przeprowadzania specjalistycznych napraw.
13
Content available remote Membrany, folie dachowe : cz. II : cechy użytkowe membran dachowych
PL
Membrany dachowe, zwane też często foliami dachowymi, są stosowane w dekarstwie od ponad 60 lat. Ich przeznaczeniem jest ochrona konstrukcji dachowych (w tym izolacji termicznej) przed inwazją wilgoci: hydroizolacja, przeciwdziałanie kondensacji wilgoci (odprowadzanie nadmiaru pary wodnej na zewnątrz), niekiedy wiatroizolacja.
14
Content available remote Folie dachowe: Część 1: Rodzaje membran dachowych
PL
Wciąż zwiększa się skala i zakres stosowania folii budowlanych w dekarstwie. Z racji umiejscowienia w konstrukcji budowli folie te są nazywane foliami dachowymi, a ze względu na miejsce układania - foliami wstępnego krycia (tj. takimi, które montuje się pod ołatowaniem) lub foliami ostatecznego krycia (spełniają one tę samą rolę, co nawierzchniowe papy dachowe).
15
Content available remote Zalety membran dachowych z PVC
16
Content available remote Odkrywamy dachówki
PL
Od wielu już lat, na łamach prasy fachowej trwa otwarta i utajona dyskusja na temat: które pokrycie dachowe jest lepsze. Padają różne argumenty i z biegiem czasu okazu je się, że wiele z nich traci swoją moc lub czar. Dzieje się tak, bo czas jest najsurowszym weryfikatorem. Z upływem czasu najlepiej ukryte lub niezauważone wady ujawniają się bezlitośnie. Szczególnie mocno działa ten mechanizm na dachach. Dlaczego? Bo nawet niewielki błąd po pełniony na dachu z biegiem lat może zagrozić całemu budynkowi i koszt jego wyeliminowania jest wtedy wysoki. Ale jest to już oddzielny temat.
17
Content available remote Klin dachowy : sposób na nietypowy dach
18
Content available remote Ile to kosztuje? : ceny wybranych materiałów pokryciowych
PL
Wybór materiału na pokrycia dachowe jest ściśle związany z konstrukcją dachu, ważny jest też efekt estetyczny. Jednak im bardziej idealny materiał, tym oczywiście wyższy koszt. Dlatego ważne jest, jaki okres trwałości pokrycia dachowego jest dla danego inwestora satysfakcjonują y w stosunku do jego ceny.
19
Content available remote Granulat styropianowy do docieplania stropodachów
20
Content available remote Blachodachówki : sposób na lekkie dachy
PL
Jedną z podstawowych cech konstrukcji współczesnych budynków jest lekkość zastosowanych technologii i(porównując dotychczasowe standardy) zachowanie podwyższonych wymagań użytkowych. Niemal każdy szczegół konstrukcji ścian i stropów zawiera takie rozwiązania, a zwłaszcza dach, gdyż jest to ważna część budynku - wieńczy jego bryłę oraz spełnia funkcje ochronne i estetyczne budowli. Zastosowanie blachodachówki na pokrycia radykalnie obniża jego ciężar.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.