Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 200

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gears
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
1
EN
The geometric accuracy of gears obtained by injection molding before and after finishing by shaving process has been compared. Significant assumptions in the application of this method to the finishing of polymer gears are presented. There is a clear influence of the applied technology on the dimensional stability improvement of the tested gears rim made of composite PA66 matrix containing 35 wt % glass fibers. The tested gears made of the composite materials used in some drive systems can successfully replace this type of machine elements made of metals.
PL
W pracy porównano dokładność geometryczną kół zębatych otrzymanych metodą wtryskiwania przed i po obróbce wykańczającej metodą wiórkowania. Przedstawiono istotne założenia dotyczące zastosowania tej metody do obróbki wykańczającej polimerowych kół zębatych. Zaobserwowano wyraźny wpływ zastosowanej obróbki na poprawę stabilności wymiarowej wieńca badanych kół zębatych z kompozytu na osnowie PA66 zawierającego 35% mas. włókna szklanego. Koła zębate z badanych materiałów kompozytowych mogą z powodzeniem być zamiennikami tego typu elementów wykonanych z metali.
PL
Koła zębate przekładni lotniczych cechuje wysoki współczynnik niezawodności, wymagany ze względu na obszar zastosowania, dynamiczny charakter pracy oraz przenoszoną moc. Podczas całego cyklu eksploatacyjnego powierzchnie boczne zębów oraz obszary ich podstaw są narażone na uszkodzenia związane z różnymi stanami naprężeń występującymi w czasie zazębienia oraz okresie, kiedy poszczególne zęby kół współpracujących nie stykają się ze sobą. Koncentracja tych naprężeń, związana m.in. z dokładnością wykonania zębów, może prowadzić do różnego typu defektów, takich jak: „pitting”, zgniot, złom, uszkodzenia interferencyjne, wytarcia, wydarcia, odpryski, zatarcia czy przegrzania. W związku z tym koła zębate są poddawane m.in. badaniom naprężeń własnych metodą dyfrakcji rentgenowskiej, dla której procedura wykonania pomiarów oraz przygotowania materiału badawczego jest problematyczna ze względu na ograniczony lub niemożliwy bezpośredni dostęp do wymaganych obszarów pomiarowych. W niniejszym artykule opisano dwie metody przygotowania próbek do badań naprężeń własnych z zastosowaniem dyfraktometru rentgenowskiego wyposażonego w lampę chromową. Zakresem badań objęto: polerowanie elektrolityczne oraz cięcie elektroerozyjne. Przygotowane próbki kół zębatych, reprezentujące rozważane metody, poddano serii pomiarów na stanowisku badawczym, a otrzymane wartości naprężeń, reprezentujące ich stany w warstwie wierzchniej, poddano analizie. Porównano wpływ obydwu metod przygotowania kół zębatych na wartość naprężeń własnych warstwy wierzchniej zębów koła zębatego oraz wykazano, że rodzaj obróbki stosowanej podczas przygotowania próbek ma wpływ na wartości pomiarów naprężeń własnych.
PL
W artykule przedstawiono dwuczęstotliwościowy falownik o strukturze półmostka wykorzystywany powszechnie do wstępnego wygrzewania kół zębatych odbywającego się przed procesem hartowania. Na wstępie artykułu pokrótce omówiono problematykę związaną z odpowiednim doborem częstotliwości pracy układu w procesie nagrzewania kół zębatych. Następnie zaprezentowano laboratoryjny układ rezonansowego, jednoczesnego falownika dwuczęstotliwościowego (2F) oraz omówiono jego najistotniejsze elementy składowe. W dalszej części artykułu przedstawiono przebiegi czasowe prądu odbiornika i napięcia jednego z tranzystorów półmostka oraz zaprezentowano wyznaczoną analitycznie charakterystykę modułu impedancji |Z| i fazy ? szeregowo-równoległego obwodu rezonansowego. W końcowej części artykułu przedstawiono model komputerowy MES układu wzbudnik-wsad wykonany w oprogramowaniu ANSYS Maxwell 3D oraz sprzęgnięty z nim model obwodowy przekształtnika. Opracowane modele komputerowe posłużyły do weryfikacji otrzymanych wyników badań oraz do zilustrowania rozkładu pola magnetycznego i prądów wirowych w układzie wzbudnik-wsad w zależności od częstotliwości pracy układu, natężenia prądu wzbudnika oraz parametrów materiałowych wsadu. Dodatkowo, dla trzech typowych stopów stali C45, 41Cr4 i 42CrMo4 wykreślono charakterystyki zmian temperatury i gęstości energii na pojedynczym zębie w zależności od natężenia prądu wzbudnika i odległości od czoła zęba.
EN
This paper presents a FEM simulation of induction heating of gears. The induction heating of gears was made in used a simultaneous dual-frequency inverter with MOSET SiC transistors. A prototype inverter was built in a half-bridge structure with a series-parallel resonant circuit. The operating frequencies were 8 kHz and 267 kHz, output power of inverter were 3kW and the drain efficiency was equal to 96%. Additionally, this paper presents the analysis of series-parallel resonant circuit. In this chapter the characteristics of impedance module and phase of resonant circuit are posted. Also this article include two co-simulation models made in ANSYS software: a circuit model of the inverter made in Simplorer and a FEM model of coil and gear made in Maxwell 3D. The co-simulation of models was made for three alloy steel: C45, 41Cr4 and 42CrMo4. Simulated distributions of eddy currents and magnetic induction in the gear, as well as energy density and temperature profile in a single tooth are presented.
4
Content available Polymers in gearbox production
EN
Technological progress spurs the creation of new machine designs, the development of new highly advanced technologies, as well as the introduction of new materials, including polymeric ones, that meet the economic and ecological criteria. An analysis of the literature reveals that there are few works outlining the rules for the design of machine components using polymeric materials, including composites and nanocomposites. This article is a review of the literature on the use of polymer matrix thermoplastic composites (PA6 – polyamide 6, PA66 – polyamide 66 and POM – polyoxymethylene) in toothed transmission systems. The presented examples demonstrate the production of hybrid polymer nanocomposites with addition of inorganic fillers and their application in the manufacture of machine components, including gears.
PL
Rozwój techniki determinuje tworzenie nowych konstrukcji maszyn, opracowywanie nowych, wysoko zaawansowanych technologii, jak również wprowadzanie nowych materiałów, w tym polimerowych, spełniających kryteria ekonomiczne i ekologiczne. Dane literaturowe wskazują, że niewiele publikacji opisuje zasady postępowania podczas projektowania konstrukcji elementów maszyn z wykorzystaniem materiałów polimerowych, jak również ich kompozytów i nanokompozytów. Artykuł stanowi przegląd literatury dotyczącej zastosowania kompozytów na osnowie polimerów termoplastycznych (PA6 – poliamid 6, PA66 – poliamid 66 i POM – polioksymetylen) w zębatych układach przeniesienia napędu. Opisano przykłady otrzymywania hybrydowych nanokompozytów polimerowych wzmacnianych napełniaczami nieorganicznymi i ich wykorzystania w wytwarzaniu elementów maszyn, w tym kół zębatych.
PL
W artykule przestawiono podstawowy asortyment, który jest produkowany w Zakładach Mechanicznych GLIMAG S.A. w Gliwicach. Przedstawiona została historia Zakładu, od momentu ich powstania, do dnia dzisiejszego. Pokrótce przedstawiono podstawowe produkty Zakładu, wraz z ich parametrami technicznymi. W podsumowaniu zwrócono uwagę na problem związany z koniunkturą w przemyśle górniczym i kierunkami działań podjętych przez Kierownictwo Zakładu, w celu zapewnienia wykorzystania istniejącej kadry oraz parku maszynowego.
EN
The article presents a basic assortment, which is produced in Zakłady Mechaniczne GLIMAG S.A. in Gliwice. The history of the Department has been presented, from the moment of their creation to today. Briefly presents the basic products of the Department, together with their technical parameters. In the summary, attention was paid to the problem related to the economic situation in the mining industry and the directions of actions taken by the Plant's management in order to ensure the use of existing staff and machine park.
6
Content available remote Wpływ modyfikacji asymetrycznej zarysu na odkształcenie zębów kół zębatych
PL
Przedstawiono wpływ asymetryczności zarysu zęba na odkształcenia zębów prostych kół zębatych w przypadku zmienności kąta przyporu oraz minimalizacji podcięcia zęba. Geometrię koła zębatego opracowano jako model parametryczny w systemie NX10. Z wykorzystaniem dostępnego w tym programie modułu Pre/Pos przeprowadzono badania symulacyjne ugięcia zęba.
EN
The aim of the article was to determine the value of deformation of straight teeth with an asymmetrical outline with variation of the pressure angle and minimization of tooth undercutting. The geometry of the gear was developed as a parametric model in the NX 10 system. Simulation tests of tooth deflection were performed using the Pre/Pos module available in the NX10 program.
EN
The article reports the results of a comparative analysis made for three novel unconventional gear wheel forging processes based on the authors’ patented [5,6,21] plastic forming methods developed chiefly for the purposes of extruding hollow products as well as valves and pins. These processes are distinguished by the fact that part of the tooling elements which are normally fixed during conventional forging are purposefully set in motion. This is intended to change the conditions of friction at the metal-tool contact surface and to induce additional thermal effects due to the transformation of the plastic deformation energy into thermal energy and, as a consequence, to improve the plastic flow of metal and to reduce the force parameters of the process.
PL
W artykule przedstawiono półmostkowy, rezonansowy falownik dwuczęstotliwościowy wykorzystywany powszechnie do hartowania indukcyjnego kół zębatych. Na wstępie pokrótce omówiono problematykę związaną z hartowaniem obwiedniowym kół zębatych, następnie zaprezentowano laboratoryjny układ rezonansowego, jednoczesnego falownika dwuczęstotliwościowego (2F) oraz omówiono jego najistotniejsze elementy składowe. W dalszej części artykułu przedstawiono przebiegi czasowe prądu odbiornika i napięcia na tranzystorze T1 oraz zaprezentowano charakterystykę modułu impedancji |Z| i fazy Θ szeregowo-równoległego obwodu rezonansowego. W końcowej części artykułu zaprezentowano model MES układu wzbudnik-wsad wykonany w oprogramowaniu ANSYS Maxwell 3D oraz sprzęgnięty z nim model obwodowy przekształtnika rezonansowego wykonany w ANSYS Simplorer. Opracowane modele komputerowe posłużyły do weryfikacji otrzymanych wyników badań oraz do zilustrowania rozkładu pola magnetycznego i prądów wirowych w układzie wzbudnik-wsad.
EN
This paper presents a simultaneous dual-frequency inverter used for induction hardening of gears. A prototype inverter was built in a halfbridge structure using two SCH2080KE SiC MOSFETs with a series-parallel resonant circuit. The control system was based on a MAX10 FPGA. The operating frequencies were 8 kHz and 267 kHz. The output power of the prototype was 3 kW and the drain efficiency was equal to 95%. Additionally, this paper presents two co-simulation models made in ANSYS software: a circuit model of the inverter made in Simplorer and a FEM model of coil and gear made in Maxwell 3D. Simulated distributions of eddy currents and magnetic induction in the gear, as well as energy density in a single tooth are presented.
PL
W artykule przedstawiono usystematyzowane podejście w zakresie doboru optymalnej lepkości oleju do smarowania przekładni zębatych napędów maszyn roboczych, stosowanych w obszarze cywilnym oraz wojskowym. Scharakteryzowano klasyczne procedury literaturowe określenia wymaganej lepkości oleju według teorii hydrodynamicznej (teorii HD) oraz zaprezentowano procedury, bazujące na teorii elastohydrodynamicznego smarowania (teorii EHD). Opracowane przez autorów nomogramy pozwalają określić bezwymiarowy parametr tarcia, wynikający z fizykalnej istoty kontaktu tarciowego smarowanych zazębień kół przekładni. Pokazano związki tego parametru z głównymi rodzajami zużycia tribologicznego (ściernego, zmęczenia stykowego i zatarcia) uzębień kół.
EN
The paper presents a systematised approach to the selection of optimum viscosity of gear lubricant for drives of working machines used in civilian and military areas. Traditional literature procedures are characterised for determining the required oil viscosity according to the hydrodynamic theory (HD theory), and procedures based on the theory of elastohydrodynamic lubrication (EHD theory) are also presented. Nomograms developed by the authors allow to determine the dimensionless friction parameter resulting from the physical nature of the frictional contact in the lubricated gear meshing. The relationship between this parameter and the main types of tribological wear (abrasion, contact fatigue and seizure) of the gear teeth is demonstrated.
EN
The paper presents a systematised approach to the selection of optimum viscosity of gear lubricant for drives of working machines used in civilian and military areas. Traditional literature procedures are characterised for determining the required oil viscosity according to the hydrodynamic theory (HD theory), and procedures based on the theory of elastohydrodynamic lubrication (EHD theory) are also presented. Nomograms developed by the authors allow to determine the dimensionless friction parameter resulting from the physical nature of the frictional contact in the lubricated gear meshing. The relationship between this parameter and the main types of tribological wear (abrasion, contact fatigue and seizure) of the gear teeth is demonstrated.
PL
Przeprowadzono badania dotyczące wykorzystania nanokompozytów na osnowie dwuskładnikowych żywic poliuretanowych typu RenPIM-VG 5286 (PUR) z dodatkiem nanonapełniaczy: Nanobent® ZR1 i ZR2, modyfikowanych oktakis(tetrametyloamonio)oktasilseskwioksanem i oktakis{3-[N-(hydroksyetylo)dimetyloamino]propylo}oktasilseskwioksanem w technologii vacuum casting (VC). Zbadano reaktywność kompozycji odlewniczych (czas żelowania i maksymalną temperaturę utwardzania) oraz właściwości tiksotropowe, które mają istotny wpływ na przebieg procesu technologicznego wytwarzania prototypów kół zębatych w matrycach silikonowych. Oznaczono także wpływ rodzaju nanonapełniacza na właściwości użytkowe uzyskanych kompozytów. Wykazano, że dzięki wprowadzeniu układu hybrydowych napełniaczy, uzyskano ograniczenie skurczu promieniowego i osiowego, co dało radykalną poprawę dokładności wymiarowej odlewanych kół zębatych.
EN
In this study, the nanocomposites based on two-component polyurethane resin RenPIM-VG 5286 (PUR) with added nanofillers Nanobent® ZR1 and ZR2, previously modified with octakis(tetramethylammonium)octasilsesquioxane and octakis{3-[N-(hydroxyethyl)dimethylamino]-propyl}octasilsesquioxane, were examined for application to vacuum casting technology (VC). The reactivity of the molding compositions (gel time and maximum curing temperature) as well as their thixotropic properties, which have an important impact on the technology process of prototyping gears in silicone matrices, were investigated. The effect of nanofiller type on the functional properties of the resulting composites was also determined. It was demonstrated that by introducing the hybrid filler system, a reduction in radial and axial shrinkage was achieved, which led to a radical improvement in the dimensional stability of gear castings.
PL
Przedstawiono wyniki badań przypaleń szlifierskich technologicznej warstwy wierzchniej zębów walcowych kół zębatych. Badaniu poddano koła zębate o zębach prostych, modułach m = 2÷6 mm, szerokości wieńca b = 26÷94 mm i liczbie zębów z = 12÷48, wykonane ze stali 40H i 12H2N4A o twardości 60 HRC. Do szlifowania zastosowano ściernicę T1Q, której parametry były następujące: średnica zewnętrzna D = 350 mm, szerokość H = 25 mm, kąt wierzchołkowy δ = 140°, rodzaj ziarna 99A, wielkość ziarna 60, twardość H, struktura 5, spoiwo V. Uzyskane wyniki badań wykazały zależność pomiędzy obecnością przypaleń szlifierskich a stosowanymi parametrami obróbki i grubością warstwy skrawanej, co świadczy o występowaniu zjawisk cieplnych w strefie skrawania.
EN
The article presents the results of research on the grinding of the technological grinding of the tooth surface of toothed wheel cylinders. The toothed teeth with straight teeth, modules m = 2÷6 mm, bore width b = 26÷94 mm, number of teeth with z = 12÷48 made of 40H and 12H2N4A steel with a hardness of 60 HRC. For grinding, T1Q grinding wheel has the following parameters: D = 350 mm, H = 25 mm, δ = 140°, grains 99A, grain size 60, hardness H, structure 5, binder V. The results of tests show the dependence of grinding scales on the parameters used machining and thickness of the sliced layer and this means the heat effects in the cutting zone.
13
Content available remote Determination of the Function of Transmission Error of Gears
EN
The aim of the paper is to provide an overview of the underlying principles of the tooth contact analysis (TCA) with particular focus on the function of transmission error (TE) which in a very significant way affect the dynamic behavior of a gear pair. Tooth surface generation model is presented and the three methods of the conventional approach for determination of the contact point path (CPP) and TE function.
PL
W artykule przedstawiono analizę rozwiązań konstrukcyjnych kół zębatych mające na celu redukcję ich masy. Obniżenie masy ma szczególne znaczenie w przemyśle lotniczym oraz motoryzacyjnym gdyż poprawia stosunek masy przekładni do przenoszonej mocy. Ponadto redukcja masy korzystnie wpływa na zjawiska dynamiczne występujące w trakcie pracy przekładni. Niezwykle ważnym aspektem tego zagadnienia jest zachowanie wymaganych parametrów wytrzymałościowych. Analizie poddano zarówno rozwiązania powszechnie stosowane w przemyśle jak również koła zębate o konstrukcji skorupowej. Badania przeprowadzono na parze kół zębatych walcowych przyjmując, że wieniec zębaty oraz piasta koła nie podlegają modyfikacjom. Wykonane badania wstępne pozwoliły na określenie jak dane rozwiązanie konstrukcyjne wpływa na procentowe zmniejszenie masy kół zębatych. Wykonano również symulacje komputerowe z użyciem MES mające na celu określenie wpływu sposobu modyfikacji geometrii koła zębatego na jego wytrzymałość.
EN
Considering the phenomenon during teeth cooperation in a toothed gear and produced loads within the macro and micro areas of contact surface, one should be paying attention to the type and condition of the surface layer. Shot peening is often recommended, especially for gears particularly loaded in addition to hardening by heat treatment. Therefore, the study presents hardness changes in tooth surface layers after shot peening, when the surfaces had been previously carburized and quenched. The article presents hardness distribution over the depth of the teeth. Measurements were made on oblique polished and etched surface, which allows the identification of the microhardness near the outer surface and through the depth up to the core. Furthermore, based on data analysis obtained from X-ray diffraction, the amount of retained austenite was estimated and changes in the metallographic structure after shot peening were illustrated.
PL
Rozpatrując zjawiska podczas współpracy zębów w przekładni zębatej i wywoływane obciążenia w obrębie mikro- i makroobszarów powierzchni styku, należy zwrócić uwagę na stan i rodzaj warstwy wierzchniej. Coraz częściej dla kół zębatych szczególnie obciążonych zaleca się oprócz utwardzania poprzez obróbkę cieplną lub cieplno-chemiczną nagniatanie dynamiczne jako obróbkę obligatoryjną. Stąd w opracowaniu przedstawiono zmiany utwardzenia warstwy wierzchniej po obróbce nagniataniem dynamicznym zęba koła wcześniej obrobionego poprzez nawęglanie i hartowanie. W opracowaniu przedstawiono rozkład mikrotwardości na głębokości. Pomiary wykonano na zgładach skośnych pozwalających na określenie mikrotwardości jak najbliżej powierzchni. Zobrazowano również na zdjęciach zmiany struktury metalograficznej po nagniataniu dynamicznym. Ponadto na podstawie analizy danych uzyskanych z dyfrakcji rentgenograficznej oszacowano ilości austenitu szczątkowego metodą bez-pośredniego porównania natężeń refleksów.
16
Content available remote Shaping the service life of gear drive systems of working machines
EN
The paper presents a generalized summary of the effects of basic geometrical, material, construction and technological and operational parameters on the durability of gear drives of machines and special vehicles. The issue of gear meshing durability is examined, indicating the significance of the impact of these parameters on: immediate and fatigue strength of gear teeth and resistance of surface layer to tribological failure. In addition, the important role of lubrication engineering in the shaping of bearings durability is demonstrated. The paper aims to enrich the knowledge of design engineers which is necessary at the stage of concept development and making decisions on the optimization of innovative drive systems of working machines designed for military use.
PL
W artykule dokonano uogólnionego podsumowania wpływu podstawowych parametrów geometrycznych, materiałowych, konstrukcyjno-technologicznych i eksploatacyjnych na trwałość przekładni zębatych napędów maszyn i pojazdów specjalnych. Rozpatrzono zagadnienie trwałości zazębień, wskazując na istotność wpływu tych parametrów na: wytrzymałość doraźną i zmęczeniową zębów oraz odporność warstwy wierzchniej na zniszczenie tribologiczne. Ponadto, pokazano istotną rolę inżynierii smarowania w kształtowaniu trwałości łożyskowań . Artykuł w szczególności ma na celu wzbogacenie bazy wiedzy konstruktorów, niezbędnej na etapie opracowania koncepcji oraz podejmowania decyzji w optymalizacji innowacyjnych układów napędowych maszyn roboczych o przeznaczeniu wojskowym.
EN
The paper presents a generalized summary of the effects of basic geometrical, material, construction and technological and operational parameters on the durability of gear drives of machines and special vehicles. The issue of gear meshing durability is examined, indicating the significance of the impact of these parameters on: immediate and fatigue strength of gear teeth and resistance of surface layer to tribological failure. In addition, the important role of lubrication engineering in the shaping of bearings durability is demonstrated. The paper aims to enrich the knowledge of design engineers which is necessary at the stage of concept development and making decisions on the optimization of innovative drive systems of working machines designed for military use.
PL
Artykuł przedstawia analizy, których celem jest sprawdzenie możliwości kasowania luzu kierowniczego z zastosowaniem kół zębatych typu Beveloid w bolidzie klasy Formuła Student. Uzyskane wyniki badan pokazują, że zastosowanie przekładni z kołami zębatymi typu Beveloid przyczyni się do polepszenia zwrotności bolidu, natomiast spowoduje również wzrost masy, co jest zjawiskiem niepożądanym. W celu znalezienia najlepszego rozwiązania należałoby przeanalizować zachowanie bolidu w naturalnych warunkach jazdy, osobno z układem kierowniczym z kołami zębatymi typu Beveloid i z kołami zębatymi walcowymi. Takie testy planowane są przy kolejnej wersji bolidu klasy Formuła Student.
EN
The paper presents the analyses, whose aim is to examine the possibility of deleting slack steering using a Beveloid gear in the Formuła Student car. The results of research indicate that the use of transmission with Beveloid gears contribute to improving the maneuverability of the car, but will also increase the weight, which is undesirable. In order to find the best solution it should be analyze the behaviour of the car in the natural drying conditions using steering system, separately with the Beveloid gears and the spur gears. Such tests are planned for the next version of the Formuła Student car.
PL
W artykule przedstawiono wykorzystanie metod szybkiego prototypowania, do wykonania kół zębatych na przykładzie metody MEM (Melted and Extruded Manufacturing). Polega ona na budowaniu modelu z półpłynnego materiału termoplastycznego przetłaczanego przez rozgrzaną dyszę głowicy Technologia MEM pozwala na szybkie, dokładne i przede wszystkim tanie tworzenie modeli fizycznych wykorzystujących modele 3D-CAD.
EN
This paper presents using rapid prototyping method to make gears on the example of MEM (Melted and Extruded Manufacturing) method. It consists in building a model of semi-fluid thermoplastic material forced through hot nozzle. MEM technology allows for quick, accurate and above all cheap creating physical models based on a 3D-CAD model.
PL
Artykuł zawiera opis sposobu wyznaczania powierzchni śladu styku w funkcji obrotu dla przekładni zębatych. Opisano w nim nowatorską metodę szacowania powierzchni kontaktu współpracujących zębów. Przedstawiono opracowane wykresy dla kół zębatych typu Beveloid o prostej linii zęba oraz o linii śrubowej.
EN
The article presents a description of the determining the contact surfaces as a function of gears rotation. It shows an innovative method of estimating the contact surface of the teeth mating. It also presents obtained plots for the Beveloid gears with the straight and helix tooth line.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.