Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 56

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zgrzewanie oporowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The paper presents the results of qualitative tests of Cu-Al joints made by soldering, brazing and resistance welding. Aluminum and copper tubes with a diameter of 6.9 mm, used, among others in refrigeration systems, were soldered with ZnAl2 and AlSi12 filler metal. In addition, similar connections were made by resistance welding. Macroscopic tests of soldered and welded joints were carried out and the hardness distribution on the cross-section of joints was determined. The analysis of research results allowed to state that resistance welding of Cu-Al joints can be a good alternative to the soldering process, especially in series production, due to the possibility of easy application of process mechanization.
PL
W pracy zamieszczono wyniki badań jakościowych złączy Cu-Al wykonanych metodami lutowania twardego i miękkiego oraz zgrzewania oporowego zwarciowego. Rurki aluminiowe i miedziane o średnicy 6,9 mm, stosowane m. in. w układach systemów chłodniczych lutowano spoiwem ZnAl2 oraz AlSi12. Ponadto wykonano podobne połączenia metodą zgrzewania oporowego. Przeprowadzono badania makroskopowe złączy lutowanych i zgrzewanych oraz określono rozkład twardości na przekroju złączy. Przeprowadzona analiza wyników badań pozwoliła na stwierdzenie, że zgrzewanie oporowe złączy Cu-Al może być dobrą alternatywą dla procesu lutowania zwłaszcza w produkcji seryjnej, z uwagi na możliwość łatwego zastosowania mechanizacji procesu.
2
Content available remote A comparative analysis of the load capacity of riveted and resistant welded joints
EN
There is a growing development in techniques that use thin-walled elements in construction and other industries, which is dictated primarily by the demand for lightweight, load-bearing structures, that are simple to manufacture and assemble. The paper presents selected methods of joining thin-walled metal structures. Experimental studies of the load capacity of resistance welded joints and riveted joints were carried out for the thickness of 0.8 mm. Graphs detailing the forces and displacements in the tested joints are shown and the method of sample destruction is presented. As a result of the tests, it was concluded that resistance welded joints achieved a load capacity of about 118% greater than the load capacity of riveted joints.
PL
W budownictwie oraz innych gałęziach przemysłu obserwuje się coraz większy rozwój technik stosowania elementów cienkościennych. Podyktowane jest to przede wszystkim zapotrzebowaniem na lekkie, a jednocześnie przenoszące odpowiednie obciążenia konstrukcje, z prostą technologią wytwarzania i montażem. W pracy przedstawiono wybrane sposoby łączenia cienkościennych konstrukcji metalowych. Przeprowadzono eksperymentalne badania nośności połączeń zgrzewanych oporowo oraz połączeń nitowanych. Statycznej próbie ścinania poddane zostały połączenia zakładkowe z pojedynczą zgrzeiną (nitem). Złącza wykonane zostały z blachy stalowej DCO1 o grubości 0,8 mm. Uzyskano wykresy sił i przemieszczeń dla badanych złączy oraz przedstawiono sposób niszczenia się próbek. W wyniku przeprowadzonych badań wywnioskowano, że złącza zgrzewane oporowo osiągnęły nośność o około 118% większą od nośności złączy nitowanych.
EN
Due to the increasing demand for connecting cells in packets to power electric tools, bicycles and electric cars, the issue of the quality of battery cells with busbars joints with the use of external heat electrodes is particularly important. The paper presents the conditions of the joining process and modelling results using the DC source. Modelling was performed using commercially available Sorpas 3D software. It included checking the influence of the busbar shape, clamping force, electrode material, the shape of electrode face, the length of the tungsten inserts in the welding electrodes on the amount of heat and the diameter of the connections. Modelling results revealed in particular increased heat generation and connection diameters for electrodes with a smaller work surface, however, industrial practice shows that the electrode face diameter durability is limited and that the electrodes flatten - the electrode face diameter increases.
PL
Z uwagi na wzrastające zapotrzebowanie na łączenie ogniw w pakiety do zasilania elektronarzędzi, rowerów i samochodów elektrycznych, kwestia jakości połączeń baterii z łącznikami z użyciem elektrod doprowadzających ciepło z zewnątrz jest szczególnie istotna. W opracowaniu przedstawiono warunki procesu łączenia oraz wyniki modelowania z użyciem źródła prądu stałego DC. Modelowanie przeprowadzono z użyciem komercyjnie dostępnego oprogramowania Sorpas 3D. Obejmowało ono sprawdzenie wpływu kształtu łącznika, siły docisku, materiału elektrod, kształtu części roboczej elektrod, długości wkładek wolframowych w elektrodach zgrzewających na ilość ciepła i średnicę połączeń (zgrzein). Wyniki modelowania ujawniły w szczególności zwiększoną generację ciepła i średnice połączeń dla elektrod o mniejszej powierzchni roboczej, jednak z praktyki przemysłowej wynika, iż trwałość zakończenia jest ograniczona i następuje spłaszczanie elektrod - powiększenie średnicy roboczej.
4
Content available remote The pneumatic force system in resistance welding
EN
The study involved the analysis of the pneumatic force system, used in resistance welding machines, in relation to the dynamics of electrode displacement. The analysis was performed in relation to two phases of the technological cycle, i.e. positioning pneumatics (from the activation of the pneumatic valve to the moment when electrodes come into contact with the material being welded) as well as the pneumatics of force accretion before and during the flow of current. The analysis, performed using the Festo software programme (phase 1) as well as using elments of the automatics system (phase 2), was focused on two important elements, i.e. time at which electrodes reached their stabilised position and the kinetic energy of electrode impact.
PL
Przeanalizowano system pneumatycznego docisku stosowany w zgrzewarkach rezystancyjnych pod kątem dynamiki przemieszczania elektrod. Analiza prowadzono była dla dwóch faz cyklu technologicznego, tj. pneumatyki pozycjonowania (od włączenia zaworu pneumatycznego do zetknięcia elektrod z materiałem zgrzewanym) i pneumatyki narastania siły przed i w czasie przepływu prądu. Analiza prowadzona była z wykorzystaniem oprogramowania Festo (faza 1) oraz z wykorzystaniem elementów systemu automatyki (faza 2). Analizowano dwa istotne parametry, tj. czas osiągnięcia i ustabilizowania założonego położenia elektrod oraz energię kinetyczną uderzenia elektrod.
5
Content available remote The effect of the weld pitch on shunting in robotic resistance welding
EN
The shunting of welding current during the process of spot resistance welding is a phenomenon which should be taken into consideration both at the design stage of load-bearing structures and during the process of their fabrication. As regards the intensity of shunting, the most important parameter is the distance between neighbouring welds (weld pitch). In spite of technological guidelines concerning the size of the pitch, scientific publications lack information about the correlation between the distance between welds and the size of the weld nugget. The article presents results of individual research aimed to analyse the effect of the pitch size on the diameter of the weld nugget. The welding process was performed using a robotic welding station. Verification (measurements of the weld nugget diameter) was based on advanced ultrasonic testing methods including scanning acoustic microscopy (SAM) and the RSWA (Resistance Spot Weld Analyser) devise provided with a phased-array mosaic transducer.
PL
Bocznikowanie prądu zgrzewania podczas procesu zgrzewania rezystancyjnego punktowego jest istotnym zjawiskiem, które należy uwzględnić zarówno na etapie projektowania ustrojów nośnych, jak również podczas procesu ich wytwarzania. Najistotniejszym parametrem z punktu widzenia intensywności tego zjawiska jest odległość pomiędzy sąsiadującymi zgrzeinami (podziałka zgrzein). Pomimo wytycznych technologicznych dotyczących wielkości podziałki, w literaturze brak jest informacji o zależności pomiędzy odległością pomiędzy zgrzeinami a wielkością jądra zgrzeiny. W artykule przedstawiono wyniki prac własnych, których celem była analiza wpływu wielkości podziałki na średnicę jądra zgrzeiny. Proces zgrzewania przeprowadzono na zrobotyzowanym stanowisku zgrzewalniczym. Do badań weryfikacyjnych (pomiar średnicy jądra) wykorzystano zaawansowane metody badań ultradźwiękowych – skaningową mikroskopię akustyczną (SAM) oraz urządzenie RSWA (Resistance Spot Weld Analyzer) z wieloprzetwornikową głowicą mozaikową.
6
Content available remote The effect of the power supply source on the resistance welding process
EN
The research presented in the article involved the analysis of various factors, including 1) type, length and the cross-section of the supply conduit, 2) synchronous/asynchronous operation of welding machines and 3) temperature of the conduit on supply voltage drop in resistance welding machines. The article discusses the unfavourable effect of the above-named voltage drop on the quality of welds, including a decrease in the weld nugget diameter and the reduction of weld strength.
PL
Analizowano wpływ różnych czynników, takich jak: 1) rodzaj, długość i przekrój przewodu zasilającego, 2) praca synchroniczna/asynchroniczna zgrzewarek, 3) temperatura przewodu, na spadek napięcia zasilania zgrzewarek rezystancyjnych. Przedstawiono niekorzystny wpływ spadku napięcia zasilania na jakość wykonywanych połączeń, tj. spadek średnicy jądra zgrzeiny oraz jej wytrzymałość.
7
Content available remote High-performance system for simultaneous multielement resistance welding
EN
The article presents initial results related to a newly developed system enabling the quasi-simultaneous welding of elements requiring high dimensional tolerances. The above-named system was developed in response to a new market demand for elements made in very short production cycles. A response to such a demand is an innovative solution including a digital system enabling the switching of welding current with a flexible frequency of even up to 10 kHz. The above-named solution makes it possible to control welding current in individual branches of equipment so that the welding power source is not able to notice a break in the welding process and all of the welds are formed at the same time with the precise definition of the current path.
PL
Artykuł przedstawia wstępne wyniki z opracowanego systemu do quasi jednoczesnego zgrzewania elementów wymagających dużych tolerancji wymiarowych. Opracowany system został opracowany w odpowiedzi na nowo powstające na rynku zapotrzebowanie na elementy wykonywane w bardzo krótkich cyklach produkcyjnych. W odpowiedzi na takie zapotrzebowanie opracowano autorskie rozwiązanie zawierające cyfrowy system na przełączania prądy zgrzewania z elastyczną częstotliwością sięgającą nawet 10 kHz, który pozwala na takie sterowanie prądem zgrzewania w poszczególnych gałęziach narzędzia, że źródło prądowe nie jest w stanie odnotować przerwy w zgrzewaniu a wszystkie zgrzeiny powstają jednocześnie z jednoczesnym jednoznacznym zdefiniowaniem drogi prądowej.
PL
Łączenie poszczególnych ogniw jest bardzo istotnym i trudnym technologicznie etapem podczas produkcji pakietu akumulatorów. Celem jest uzyskanie najlepszego połączenia spawanego wolnego od niezgodności, aby umożliwić przepływ prądu o dużym natężeniu, co wymaga zastosowania niezawodnego procesu łączenia. Dostępne są różne technologie łączenia. W artykule omówiono szczegółowo trzy z nich: spawanie laserowe, metodą TIG oraz zgrzewanie rezystancyjne, które mogą być zintegrowane z liniami produkcyjnymi lub stanowić niezależne stanowisko produkcyjne. Aby zapewnić wymaganą jakość i wydajność produkcji, niezwykle istotne jest poznanie zasad tych procesów i określenie ich możliwości w zakresie rozmiaru pakietu oraz jego typu, materiału i grubości zarówno łącznika, jak i zacisku ogniwa. Ponadto wybrany proces i całe zintegrowane rozwiązanie powinny obejmować monitorowanie procesu, zarządzanie danymi procesowymi oraz ocenę jakości złącza.
EN
The contacting of battery cells is very essential and technologically challenging step during the battery pack manufacturing. The goal is to achieve best weld joint without defects to enable high current flows. This requires high quality welding and joining process. A number of technologies is already well established respectively is typically used to solve most common applications. All three technologies resistance, laser and micro TIG welding are well suited for integration into production lines that may be either standalone or automated operation. To maintain the required throughput that offers high quality and yields, it is important to have a clear understanding of which process is best for the particular battery pack size, tab and terminal material, type, and thickness. In addition, the selected process and integration solution should include process monitoring, process data management, and weld quality assessment.
PL
Omówiono szereg nowych rozwiązań Instytutu Spawania Elektrycznego, które zostały opracowane w ciągu ostatnich lat, w tym technologie i urządzenia do spawania z zastosowaniem wysokoskoncentrowanych źródeł energii – plazmowego, laserowego oraz wiązki elektronów. Opracowano technologie spawania: rur, tytanu o dużej grubości, stopów aluminiowo-litowych i stali o podwyższonej wytrzymałości, a także technologie parowo-gazowe służące do produkcji nanostrukturalnych materiałów do łączenia materiałów kompozytowych oraz międzymetalicznych. Opracowano również technologie i urządzenia do spawania i cięcia pod wodą, nowe narzędzia do spawania wiązką elektronów w otwartej przestrzeni kosmicznej. W celu zwiększenia trwałości i niezawodności spoin zaproponowano wykorzystanie po spawaniu obróbki z zastosowaniem impulsów prądu elektrycznego o dużej gęstości oraz przekuwanie mechaniczne o wysokiej częstotliwości. W zakresie badań nieniszczących opracowano urządzenia numeryczne na bazie przetworników mikroprocesorowych, a dla wyrobów o skomplikowanym kształcie – robot przemysłowy wyposażony w układ śledzenia. Opracowano nowy sposób hodowania monokryształów metali trudnotopliwych. Opisano nowe urządzenia i narzędzia do zgrzewania tkanek żywych.
EN
The article presents a number of recent solutions developed at the E.O. Paton Electric Welding Institute including technologies and equipment for welding performed using highly-concentrated power sources such as plasma, laser and the electron beam. The above-named technologies were developed in order to weld pipes, thick titanium, aluminium–lithium alloys and high-strength steels. The solutions presented in the article also include vapour-phase technologies used in the production of nanostructured materials enabling the joining of composite materials and intermetallics. The article also discusses newly developed technologies and equipment used in underwater welding and cutting as well as a new electron beam tool for welding in outer space. In addition, the article suggests the application of postweld treatment based on high-density electric impulses and high-frequency mechanical peening in order to increase the service life and reliability of welds. In addition, the article presents the use of digital equipment based on high-sensitive solid-body converters used in non-destructive tests of welded joints as well as the application of industrial robots provided with a technical vision system in relation to products characterised by complex geometry. The article also presents a new method enabling the growing of single crystals of refractory metals and new equipment enabling the welding of live tissues.
10
PL
W pracy omówiono zagadnienie doboru urządzeń do zgrzewania oporowego punktowego, stwierdzając na podstawie przeglądu literatury, że nie istnieje obiektywna metoda wspomagająca decyzję zakupu takich zgrzewarek. Do rozwiązania problemu zaproponowano zastosowanie metod analizy skupień. Zgromadzono i opracowano dane diagnostyczne opisujące 35 zgrzewarek oporowych punktowych, a następnie przeprowadzono ich klasyfikacje metodami Warda i k-średnich. Na podstawie porównania wyników wykazano, że analiza skupień może być stosowana jako wstępna metoda wspomagania decyzji zakupu urządzeń do zgrzewania oporowego punktowego.
EN
The paper presents the issue of selection of the resistance spot-welding machines, stating that there is no objective method of supporting the decision to purchase such devices. The application of cluster analysis method has been suggested for solving the problem. Diagnostic data describing 35 resistance spot-welding machines have been collected and then their classification has been made by the Ward and k-means methods. Based on the results, it has been concluded, that the eluster analysis can be an effective preliminary method of supporting the decision of purchasing resistance spot-welding machines.
11
Content available remote Historia rozwoju transformatorów toroidalnych
PL
W artykule omówiono historię transformatorów toroidalnych, od odkrycia Faradaya w 1831 r. po toroidalne transformatory produkowane przez firmę Ganz i toroidalnego transformatora do zgrzewania oporowego Elihu Thomsona.
EN
This article discusses the history of toroidal transformers, from Faraday’s discovery in 1831 to toroidal transformers produced by Ganz company and Elihu Thomson’s toroidal transformer for resistance welding.
EN
The article presents the process of resistance welding in relation to the expulsion of liquid metal from the weld nugget. The research-related tests involved the synchronic recording of welding process parameters such as welding current and voltage as well as electrode force and travel. The phenomenon of expulsion was filmed using a high speed camera. The tests aimed to determine the most effective parameter as regards the detection of expulsion as well as the accurate determination of the moment of expulsion in relation to the above-named parameter. During the tests it appeared that the most favourable parameter was the force of electrodes. The tests required the precise synchronisation of the recording of process parameters with the recording of images (using the camera). The uncertainty of expulsion time determination was estimated at 0.1 ms. The research-related experimental tests were focused on the possibility of eliminating expulsion by stopping (blocking) the flow of welding current. In the case of expulsion, the process of welding was continued with a delayed second current pulse. The force signal, on the basis of which the expulsion detection was performed, was analysed using a dedicated controller which implementing the algorithm of discreet differentiation. The tests were performed using an inverter welding machine having an internal transformation frequency of 10 kHz. In this study, SORPAS software-aided FEM analysis was performed to analyse the possibility of the effective reduction of the expulsion phenomenon.
13
Content available remote Rozdział strat mocy i sprawność inwertorowej zgrzewarki rezystancyjnej
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy numerycznej rozdziału głównych strat mocy oraz wyniki badań laboratoryjnych opracowanych modeli przekształtników do inwertorowej zgrzewarki rezystancyjnej. Przedstawiono wyniki pomiarów strat mocy i sprawności głównych podzespołów.
EN
The article presents the results of numerical analysis of the power losses distribution and results of laboratory tests of prototype inverter developed for resistance welding equipment. The results of power losses and main components efficiency measurements are presented.
14
Content available remote Numerical Analyses in the Modelling of Spot Resistance Welding Processes
EN
The article presents the basics of the modelling of spot resistance welding processes, describes mechanisms to be taken into consideration in relation to numerical analyses of the above-named processes, briefly describes their mutual correlations and presents a simple example of the two-sided single spot welding of two steel plates demonstrating the vast range of analyses offered by a SYSWELD state-of-the-art software programme. The foregoing is of great importance during production where, e.g. because of manufacturing continuity, it is not possible to perform related tests. This article aims to present the new possibilities addressed to design engineers and technologists and offered by the cuttingedge FEM-based software programme for numerical analyses of welding processes and heat treatment.
PL
Przedstawiono podstawy modelowania procesu zgrzewania oporowego punktowego. Opisano mechanizmy, które należy wziąć pod uwagę, podejmując problem analiz numerycznych tego procesu, jak również zasygnalizowano ich wzajemne połączenia. Przedstawiony został również prosty przykład zgrzewania dwóch blach stalowych techniką zgrzewania dwustronnego, jcdnopunktowego, tak aby pokazać, jak szeroki zakres analiz oferuje użytkownikowi nowoczesne oprogramowanie, jakim jest program SYSWELD. Jest to szczególnie ważne w przypadku, gdy w trakcie produkcji nie jesteśmy w stanie przeprowadzić takich prób choćby ze względu na ciągłość tej produkcji. Zadaniem tego artykułu jest wskazanie nowych możliwości, jakie otwiera przed konstruktorami i technologami nowoczesne oprogramowanie do analiz numerycznych procesów spawania i obróbki cieplnej wykorzystujące metodę elementów skończonych.
15
Content available remote Technologie łączenia wysokowytrzymałych blach stalowych dla motoryzacji
PL
Łączenie podzespołów karoserii samochodowej jest jednym z krytycznych elementów umożliwiających redukcję jej masy. Nowoczesne technologie łączenia blach ze stali wielofazowych o wysokiej wytrzymałości i plastyczności są ściśle powiązane z nowoczesnymi technologiami kształtowania plastycznego. Połączenie tych dwóch technologii pozwala na efektywne wytwarzanie podzespołów o zaawansowanych parametrach użytkowych i estetycznych. Nowe składy chemiczne stali wielofazowych wymagają jednak pewnej modyfikacji parametrów spawania i zgrzewania oraz decydują o większym znaczeniu nowych, hybrydowych technologii łączenia.
EN
Joining the individual components of body structures is one of the critical elements which enable their weight reduction. The advanced technologies of joining multiphase steel sheets of high strength and plasticity are strictly related to modern metal forming technologies. The combination of these two technologies enables the efficient production of car modules of advanced functional and aesthetic parameters. However, new chemical compositions of multiphase steels require some modifications of welding and spot welding parameters, as well as accelerate the use of new, hybrid joining technologies.
PL
W artykule przedstawiono wyniki symulacji numerycznych i badań eksperymentalnych połączeń garbowych typu rura-blacha, występujących w układzie przeniesienia napędu pojazdu samochodowego. Zbadano wpływ materiału oraz geometrii garbu (jego średnicy, głębokości przetłoczenia i grubości blachy w miejscu garbu) na mechanizm tworzenia połączenia, w aspekcie zastosowanych parametrów procesu. Wyniki analizy numerycznej potwierdzono przeprowadzając badania makroskopowe. W toku przeprowadzonych prac stwierdzono, iż dla połączenia, w którym grubość blachy oraz głębokość przetłoczenia garbu jest mniejsza, powstaje zgrzeina pierścieniowa, którą wyeliminować można poprzez zastosowanie programu zgrzewania typu „slope” - z proporcjonalnym narastaniem prądu zgrzewania. Wykorzystanie programu „slope” oraz zmiana geometrii garbu umożliwiło uzyskanie prawidłowej zgrzeiny na całej powierzchni garbu.
EN
The article presents the results of numerical simulations and experimental research of projection welds made with using tube and plate, occurring in the transmission shaft of a motor vehicle. The effect of the material type and the geometry of the projection (the diameter, depth and thickness of the punch indentation) on the mechanism of formation of the connection, in the relation with the process parameters was examined. The results of numerical analysis was confirmed by metallography macro tests. It was found that for the connection, wherein the thickness of the steel plate and the depth of the punch indentation is lower the adverse circularshape weld is formed which can be avoided by the application of „slope program” – with proportional increasing rate of current. Using of the „slope program” and modification of projection geometry allows to obtain the proper shape of projection weld.
17
Content available remote Badanie drgań narzędzia w zrobotyzowanym procesie zgrzewania
PL
Artykuł przedstawia klasyfikację procesu zgrzewania oporowego. Omówiono możliwość robotyzacji tego procesu, jej zalety oraz wady, a także rozwiązania sprzętowe oferowane przez producentów. Opisano stanowisko do badania drgań narzedzia w zrobotyzowanym procesie zgrzewania, przedstawiono wyniki badań.
EN
The article presents the classification of the resistance spot welding process. Discussed the possibility of spot welding robotization, the advantages and disadvantages of such a solution as well as hardware solutions offered by manufacturers. Described the research station used in testing the vibration of the tool in robotic spot welding process, presented the results of research.
PL
Wprowadzanie nowych materiałów, takich jak np.: stale dwufazowe, stale typu TRIP (ang. Transformation Induced Plasticity Steel), stopy aluminium lub łączenie bardziej złożonych połączeń materiałów różnoimiennych (trzech blach) o różnym składzie i różnej grubości stanowią wyzwanie dla technologii zgrzewania rezystancyjnego. W artykule opisano możliwości oprogramowania SORPASR które jest profesjonalnym oprogramowaniem służącym do symulacji i optymalizacji procesu zgrzewania rezystancyjnego. Oprogramowanie jest wykorzystywane do oceny zgrzewalności materiałów przez symulowanie procesu zgrzewania i przewidywanie efektu końcowego, w tym wielkości jądra zgrzeiny. Oprogramowanie umożliwia ponadto optymalizację procesu zgrzewania i symulację właściwości złączy zgrzewanych po zgrzewaniu, ocenę jakości zgrzeiny pod kątem przemian mikrostrukturalnych oraz rozkładu twardości i wytrzymałości w określonych warunkach obciążenia, wyznaczenie pola parametrów zgrzewania. Dostępna jest wersja 2D i 3D. Ta ostatnia pozwala na modelowanie złożonych zjawisk, np. bocznikowania prądu, lub zgrzewania wielogarbowego.
EN
The implementation of new materials such as dual phase (DP) steels, TRIP steels (Transformation Induced Plasticity Steel) and aluminium alloys or joining more complex dissimilar materials (three sheets/plates) having various thicknesses and various chemical compositions pose serious challenges in terms of resistance welding technologies. The article presents the possibilities of the professional SORPAS® software programme used for simulating and optimising resistance welding processes. This software programme assesses the weldability of materials by simulating welding processes and forecasting the final result, including the size of the weld nugget. In addition, the software enables the optimisation of welding processes, the simulation of post-weld joint properties, the assessment of weld quality in terms of microstructural transformations, hardness distribution and strength in specific load conditions as well as makes it possible to determine the field of welding parameters. Available versions of the software are designated as 2D and 3D. The latter version enables the modelling of complex phenomena, e.g. shunting or multi-projection welding.
19
Content available remote Heating of electrodes during spot resistance welding in FEM calculations
EN
Due to the fact that many factors influence the electrode life, it is difficult to assess this impact experimentally. The study presents the analysis of the impact of individual factors on the heating of selected electrodes at specific operating parameters. The analysis was based on a SORPAS programme, intended for calculations related to resistance welding, in particular, to spot welding. In selected cases FEM calculations were verified experimentally through measurements of electrode temperature during welding cycles. The calculations were carried out for 1 + 1 mm and 2 + 2 mm plates made of steel DX52, for hard and soft parameters. The analysis involved various designs of an electrode tip (outer diameters of electrodes of 13, 16 and 20 mm as well as a bevel angle of 60° and 120° – in case of electrodes with flat working parts, and an end radius of 50 mm – in case of spherical electrodes). The tests also concerned the impact of the “height” of an electrode working area (i.e. the distance from the cooling duct of 10.5 mm and 3 mm) on temperature distribution in an electrode.
PL
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania mikroskopii akustycznej do oceny niezgodności połączeń zgrzewanych. W ramach prac badawczych wykonano połączenia zgrzewane dwóch gatunków blach aluminowych EN AW5754 H24 oraz EN AW6005 T606, które następnie zostały poddane badaniom nieniszczącym z wykorzystaniem mikroskopii akustycznej oraz konwencjonalnym badaniom niszczącym z wykorzystaniem tradycyjnych technik przy użyciu mikroskopii świetlnej.
EN
The article presents the possibilities of using of acoustic microscopy to evaluate of defects of spot welded joints. For this purpose, the spot welded joints were made from two grades of alumina plates EN AW5754 H24 and EN AW6005 T606, which were then subjected to non-destructive testing using acoustic microscopy and conventional destructive macroscopy. Additionally, it was examined the influence of the typical contaminants found in industrial conditions for the quality of the joint.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.