Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 43

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cemetery
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Cmentarz jest ogrodem, co ma piękna wiele - powiedział francuski poeta Guillaume Apollinaire. Również polskie przepisy prawa utożsamiają cmentarz z terenem zieleni i zalecają, aby projektować i utrzymywać go jako założenie parkowe.
PL
Cmentarze, zwłaszcza te najstarsze, będące często pamiątkami o przeszłości i objęte ochroną, charakteryzują się znacznym udziałem roślinności. Szczególne miejsce w ich kompozycji zajmują drzewa - decydują o unikalnych walorach tych miejsc oraz ich symbolice, ale mogą być także przyczyną wielu problemów.
3
Content available remote Kultywowanie miejsc pamięci na przykładach cmentarzy w Głogówku
PL
Problematyka dotycząca kształtowania, pielęgnacji, a także ochrony cmentarzy z uwagi na specyfikę tego typu przestrzeni stanowi wieloaspektowe zagadnienie. W szczególności jest to temat trudny względem opuszczonych zespołów, znajdujących się na terenach pogranicza kulturowo narodowościowego. W artykule przedstawione zostaną dwa cmentarze, żydowski oraz ewangelicki, powstałe w XIX wieku w obszarze współczesnych granic miejscowości Głogówek na terenie Górnego Śląska. Zostaną one poddane porównaniu w celu określenia stanu ich zachowania, współczesnego odbioru pod względem kulturowym, wskazania wartości oraz sposobów ochrony. Wybrane zespoły, współcześnie już nieczynne, cechuje porównywalny okres ich założenia, lokalizacja, zbliżona powierzchnia. Zasadniczo także w obu przypadkach w okolicy nie ma już kościołów kultywujących omawiane wyznania.
EN
Issues relating to the shaping, care and protection of cemeteries are a multi-faceted issue due to the specificity of this type of space. In particular, it is a difficult subject for deserted bands located on the territory of the cultural and national borderland. The article will present two cemeteries, Jewish and Evangelical, created in the 19ͭth century in the area of the modern boundaries of the village of Głogówek in Upper Silesia. These will be compared in order to determine their state of preservation, contemporary cultural reception, value indications and methods of protection. Selected teams, which are now closed, are characterised by a comparable period of their establishment, their location, and their similar surface area. Generally, in the case of both of the cemeteries in the region, there are no churches of denominations in question.
EN
This article presents results on social infrastructure of burial character (cemeteries, crematoria) located in the rural areas in Poland taking into account its influence on spatial development and society. To achieve the goal, villages were chosen from each Province where in the years 1989- 2019 burial facilities were implemented (36 objects), including: communal cemeteries (22 objects), parish cemeteries (8 objects), crematoria (6 objects). Analysis were carried out in accordance with the top-down principle, taking into account: planning documents, spatial and functional structure, context of burial objects, its location in the relation to the transport infrastructure, other religious facilities, development of buffer and social role. Research shows that the number of communal cemeteries and crematoria in the rural areas increased (which is associated with social acceptance for cremation process in Poland); this also applies to durability of cemetery composition and desacralization of its surrounding. Social infrastructure connected with burial should be an integrated part of rural landscape; that is why recommendations were elaborated.
PL
Stare, pełne drzew cmentarze mają dużo tajemniczego wdzięuj. czy przetrwaja zalew nowoczesności? czy nadal traktujemy je jak miejsca sakralne? O cmentarzach warto myśłeć jak o parkach, w których piekne drzewa buduja nastrój dostojeństwa i powagi, a mniejsze rośliny towarzyszące mogiłom dodaja kolorytu.
PL
Pokój to miejscowość położona w województwie opolskim. W XVIII w. wzniesiono tu książęce założenie rezydencjalne, Carlsruhe, w formie gwiaździstej kompozycji z centralnym placem, ogrodami i parkami. Miejscowość stała się ośrodkiem kultury i rzemiosła, a od XIX w. uzdrowiskiem. Rok 1945 i dokonane zniszczenia przerwały jej rozwój, a dawne Carlsruhe stało się wsią gminną Pokój. Współcześnie trzy cmentarze: ewangelicki, katolicki i żydowski stanowią świadectwo wielokulturowej przeszłości wsi Pokój. W artykule przedstawiono historię cmentarzy, scharakteryzowano ich kompozycje oraz lokalizacje w układzie wsi, zbadano stan zachowania oraz wskazano indywidualne walory estetyczne każdej nekropolii.
EN
Pokój is a village located in the Opole voivodeship. In the 18th century a princely complex Carlsruhe was erected here, in the form of a radiant composition with a central square, gardens and parks. The place became a cultural and craft center, also a health spa since the 19th century. Destruction in 1945 interrupted this development, the former Carlsruhe became a commune village Pokój. At present three cemeteries: Evangelical, Catholic and Jewish constitute the evidence of a multicultural past of Pokój village. In the article the history of these cemeteries is presented, composition and location in the village’s layout characterized, their state of preservation studied and individual aesthetic values of each necropolis indicated.
PL
Jesień za oknami, a listopad to miesiąc, w którym intensywniej niż zwykle myślimy o bliskich, którzy odeszli. Jest to także czas szczególnej dbałości o groby krewnych.
EN
This paper is an applied research and the data analysis has been conducted using qualitative and quantitative method. The approach of the study is criticism of forgetting the urban cemetery of Zahir-od-dowleh in north of Tehran aiming at revival of this cultural-historical complex. Therefore, we start the study with a survey on the way of identity revival of the main cemeteries in other countries and changing them to tourism centers. The study will be continued by a texture analysis and using SWOT strategic model. Finally, we will use an organizing approach to change the cemetery into a cultural-historical tourism complex. In this regard, the author has proposed a framework containing seven promotion and organizing goals, including promotion of natural, socio-cultural, economic, management, access, physic-spatial and strategic services, and policy making structures.
PL
Badania zawarte w artykule i analizy danych zostały przeprowadzone metodą jakościową i ilościową. Podstawą badania jest ocena zapomnianego miejskiego cmentarza Zahir-od-dowleh na północy Teheranu, mającego na celu ożywienie tego kulturowohistorycznego kompleksu. Badanie zapoczątkowane jest przeglądem sposobu ożywienia tożsamości głównych cmentarzy w innych krajach, zmieniających je w centra turystyki. Badania będą kontynuowane poprzez analizę struktury z wykorzystaniem strategicznego modelu SWOT. Ostatecznie przyjęto rozwiązania zmierzające do zmiany cmentarza w kulturowohistoryczny kompleks turystyki. W związku z tym autor zaproponował ramy siedmiu celów promocyjnych i organizacyjnych, zawierających promowanie usług: naturalnych, strategicznych, społeczno-kulturowych, ekonomicznych, zarządzania, dostępności, fizyko-przestrzennych oraz polityki strukturalnych decyzji.
PL
Cmentarze w różnych częściach świata różnią się od siebie formą, stylem i uwarunkowane są tradycjami kulturowymi społeczności danego regionu. Ludzie od zarania dziejów stawiali swoim bliskim nagrobki i kurhany, ale też inne budowle oraz sadzili przy nich rośliny.
PL
Cmentarze są miejscem pamięci i kultu zmarłych, dlatego podlegają szczególnej opiece. Jednocześnie jako obiekty zadrzewione wchodzą w skład miejskich terenów zieleni.
11
Content available remote The Hungarian National Graveyard (Budapest) as a public park
EN
In 1847, the City Council of Pest opened a new central necropolis. In 1956, the cemetery was declared to be a National Pantheon and Graveyard. Nowadays, about half of the territory of the cemetery is settled, the individually or artistically remarkable tombs are protected, and the rest of the site is being re-designed as green area. In some parts of the cemetery, burials can still be carried out, but the major part of the graveyard is functioning as a public park.
PL
W 1847 r., Rada Miejska w Peszcie otworzyła nową nekropolię, znajdującą się w centrum miasta. W 1956 r., zyskała ona nazwę Narodowy Panteon i Cmentarz. Współcześnie około połowa terytorium cmentarza jest uregulowana, niezwykłe grobowce, oryginalne lub artystyczne, są chronione, a pozostała część założenia została przeprojektowana, jako obszar zielony. W niektórych miejscach cmentarza nadal odbywają się pogrzeby, ale większa część nekropolii funkcjonuje, jako park publiczny.
12
Content available Ogrody wiecznej pamięci w krajobrazie kulturowym
PL
Cmentarze stanowią specyficzną grupę założeń ogrodowych, których celem jest zachowanie i przywoływanie pamięci. Kształtowane w różnych epokach, różnych rejonach i pod wpływem różnych kultur stanowią zawsze ważny, łatwo rozpoznawalny element krajobrazu kulturowego podkreślający odrębność i tożsamość miejsca. Cmentarz jako miejsce wiecznego spoczynku i materialny składnik krajobrazu, jest także jego składnikiem niematerialnym związanym z pamięcią wyrytą w ludzkich sercach. Jako obiekty ogrodowe cmentarze podlegają modom i tendencjom kształtowania przestrzeni, także i detalu architektonicznego. Szczególną rolę odgrywa w nich symbolika. Specyfiką założeń sepulkralnych, ogrodów pamięci, ich elementem wspólnym, mimo całej ich różnorodności, jest czytelne wykorzystanie melancholii i zadumy związanej z przemijaniem, odchodzeniem i stratą, jakiej doświadczamy z odejściem naszych bliskich. Bogactwo rozwiązań obiektów sepulkralnych, ściśle powiązane jest z religią, kulturą i obyczajem.
EN
Cemeteries are a specific group of park arrangements whose aim is to commemorate and remind visitors of the people resting there. Irrespective of the epoch, region and culture they are a product of, they are always important and recognizable elements of the cultural landscape, emphasizing the individuality and identity of the place. The cemetery as a place of eternal rest and a material component of the landscape also constitutes its non-material component connected with the memories inscribed in human hearts. As park arrangements, cemeteries have been subject to fashions and trends in shaping the space and its architectural details. Symbolism plays a special role in them. Despite the diversity of burial grounds, the characteristic feature that memorial parks have in common is their evident capability to evoke melancholy and reflections on transience and loss that we experience on the passing away of our loved ones. The wealth of solutions applied to these burial grounds is closely linked with religion, culture and customs.
PL
Listopad to miesiąc w którym częściej niż zwykle odwiedzamy cmentarze. Również te stare, zaniedbane. Może jest to więc czas, aby zastanowić się nad kierunkiem ich rewitalizacji?
14
Content available remote Changes in the park Stefan Żeromski in Szczecin over the past 50 years
EN
This paper presents the changes that occurred in Stefan Żeromski park in Szczecin after World War II until present. The history of which is characterized by the contemporary state of woodlots and the other offerings of the park. Indicated on the causes of these changes, specified courses of action should be made to allow the development of the potential of the park so it may be fully exploited. It was noted that the protection of historic parks, as set out in the Florence Charter, does not interfere with the ability to adapt the program to the expectations of the modern user.
PL
W artykule przedstawiono przemiany, do jakich doszło na terenie Parku im. Stefana Żeromskiego w Szczecinie po II wojnie światowej. Scharakteryzowano historię miejsca, współczesny stan zadrzewienia oraz ofertę programową parku. Wskazano na przyczyny zachodzących przemian. Określono kierunki działań, które pozwolą na to, by potencjał parku był w pełni wykorzystywany. Zwrócono uwagę na fakt, iż ochrona parku jako obiektu zabytkowego, zgodnie z zapisami Karty Florenckiej, nie kłóci się z możliwością dostosowania programu parku do oczekiwań współczesnego użytkownika.
PL
Artykuł ma na celu zaprezentować wyniki uzyskane w czasie badań 58 wsi bieszczadzkich i warmińskich z cmentarzami. Badano miejsce i rolę miejsc pochówku w budowaniu krajobrazu sakralnego. Analizowano archetypy sacrum oraz elementy je budujące, relacje przestrzenne i symboliczne świątynia – cmentarz. Dzięki zestawieniu danych dla dwóch okresów – międzywojennego i współczesności – wskazano przemiany w zakresie konstruowania sacrum. Wygenerowano także najpowszechniej występujące w przebadanych wsiach typy kompozycji sakralnych.
EN
The aim of the article is to present results conducted during researches of 58 villages with cemeteries in the Bieszczady and Warmia – regions of various demographic, cultural, historical and natural conditions. Place and role of the burial grounds in sacred landscape creation were conducted. Archetypes of sacred, elements building its, spatial and symbolic relations temple – cemetery were analyzed.Study was conducted in two periods: in the interwar period and today. Comparison of 58 villages in two periods has shown changes in the construction of sacred. Moreover, results underlined types of sacred composition in analyzed settlement units.
PL
Człowiek dąży do upiększania przestrzeni wokół siebie, zarówno codziennej (profanum), jak i świętej (sacrum), tej dotyczącej życia oraz tej związanej ze śmiercią. Artykuł poświęcony jest temu ostatniemu aspektowi. Jego celem jest wskazanie rozwiązań i kierunków zmian w zakresie współczesnego projektowania cmentarzy w Europie.
EN
Human beings seek to beautify the space around them, both daily (profanum) and holy (sacrum), as well as the ones related to life, and those related to death. This article is devoted to the latter. The aim is to identify possible solutions guidelines for the changes in the design of modern cemeteries in Europe.
17
Content available remote Preservation and restoration of greenery in historical cemeteries in Slovakia
EN
The largest development in sepulchral culture came at the time of the Enlightenment, when an architectural type of cemetery was created. This type of burial grounds often currently constitutes significant areas of historical greenery in our cities. The quantity and quality of the greenery in cemeteries, however, have decreased significantly in recent decades. The maintenance of these historical cemeteries requires in particular the protection and restoration of the paths. The article is focused on an evaluation of the greenery in the two eldest cemeteries in the town of Nitra. On the basis of the results of this evaluation, we have proposed principles for a framework methodology for restoring greenery and maintaining woody plant management in historical cemeteries.
PL
Największy rozwój kultury sepulkralnej nastąpił w epoce oświecenia, kiedy to stworzony został architektoniczny typ cmentarza. Ten rodzaj terenów grzebalnych stanowi w naszych miastach często znaczące tereny zieleni historycznej. Jednak ilość i jakość zieleni cmentarnej w ostatnich dekadach znacząco spadła. Dlatego też utrzymanie historycznych cmentarzy wymaga przede wszystkim ochrony oraz rewaloryzacji istniejących na nich alei. Niniejszy artykuł skupiać się będzie na ewaluacji zieleni na dwóch najstarszych cmentarzach w Nitrze. Na podstawie wyników badań zaproponowane zostały ramowe zasady metodologii dla rewaloryzacji zieleni i zarządzania utrzymywaniem roślin drzewiastych w historycznych przestrzeniach sepulkralnych.
PL
Do Pracowni Konserwacji Zabytków Metalowych Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego przekazywane są do konserwacji oraz analiz różnorodne zabytki odnalezione podczas badań archeologicznych. Jednym z takich zabytków był przedmiot pochodzący z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Lubieniu określony jako okładzina pochewki noża. Po dogłębnej analizie oraz różnorodnych badaniach okazało się, że był to zupełnie inny przedmiot niż pierwotnie przypuszczano, a mianowicie rzadko spotykane we wczesnym Średniowieczu na ziemiach polskich krzesiwko ażurowe. Wśród produktów korozji znajdował się również srebrny denar krzyżowy z 4. ćwierci XI w. Okazuje się, że podczas wnikliwej obserwacji oraz interwencji konserwatorskiej zmienia się także dotychczasowy stan badań oraz pozyskuje się nową wiedzę na temat depozytów grobowych.
EN
The Laboratory of Conservation of Metal Objects at the Institute of Archaeology of the University of Łódź receives various relics discovered during archaeological excavations for conservation and analysis. One of such items was an object found in an early-medieval cemetery in Lubień, and described as covering of a knife scabbard. After a thorough analysis and various tests, it turned out that it was an entirely different object than had been originally assumed, namely an openwork strike-a-light rarely encountered in Polish territories during the Early Medieval period. Among corrosion products there was a silver cross denarius from the 4th quarter of the 11th c. It appears that in the process of careful observation and conservation intervention the current state of research can change as well and new knowledge can be acquired concerning burial deposits.
19
Content available remote Motyw motyla w dekoracjach nagrobnych – wybrane przykłady sztuki sepulkralnej
PL
Symbolikę motyla, głęboko zakorzenioną w kulturze, nakreśla greckie znaczenie tego terminu. Psyche, oznacza dosłownie motyla, jak i duszę. Cykl życiowy owada posłużył za porównanie do egzystencji człowieka – gąsienica, będąca stadium larwalnym symbolizuje ludzki los na ziemi, poczwarka, jako forma przejściowa – Śmierć, natomiast motyl, będący postacią doskonalą, jest metaforą zmartwychwstania oraz zbawienia. Motyl jako symbol nadziei oraz nieśmiertelności pojawia się zarówno w chrześcijańskiej, jak i w żydowskiej sztuce nagrobnej. Praca prezentuje motyw motyla na wybranych chrześcijańskich zabytkowych nagrobkach, gdzie został przedstawiony w formie płaskorzeźby bądź jako atrybut postaci figuralnej (skrzydła). Przeprowadzona analiza cmentarzy Polski południowo-wschodniej opisywany motyw wykazała na cmentarzach Rzeszowa (Stary Cmentarz, Cmentarz Pobitno), w Krakowie (Cmentarz Rakowicki) oraz Tarnowie (Stary Cmentarz).
EN
Butterfly is a symbol of Psyche, whose is name the Greek word for both “soul” and “butterfly”. Symbolic meaning of the butterfly based upon its metamorphosis from an egg to a adult insect. This three stages in butterflies life as represented by the caterpillar, the chrysalis and the butterfly, which are clearly symbols of life, death and resurrection. Butterfly, as an emblem of hope, human soul and immortality, was used in Christian and Jewish sepulchral art. This paper presents this symbol in selected, listed Christian cemetery, where the tombs were emblazoned butterflies relief or its wings. This paper contains a overview of research conducted in the grave-yard of South-Eastern Poland. We found the butterfly emblem in Rzeszow (Stary Cmentarz, Cmentarz Pobitno), Krakow (Cmentarz Rakowicki) and Tarnow (Stary Cmentarz).
20
PL
Badania prowadzono w latach 2011–2012. Analizie poddano drzewa i krzewy siedmiu cmentarzy Lubelszczyzny. Stwierdzono występowanie 44 gatunków drzew i 70 gatunków krzewów należących do 29 rodzin. 15 gatunków drzew i 12 gatunków krzewów reprezentowano gromadę nagozalążkowych (72,2% ogólnej liczby drzew i 35,2% ogólnej liczby krzewów). Ogółem zinwentaryzowano 8466 drzew. Najliczniej występowały: Thuja occidentalis L., Acer plata-noides L., Betula pendula Roth. Z 3278 zinwentaryzowanych krzewów najliczniejsze były: Buxus sempervirens L., Rosa sp., Juniperus virginiana L.
EN
The study was conducted in 2011–2012. We analyzed seven trees and shrubs cemeteries of Lublin. The occurrence of 44 species of trees and 70 species of shrubs belonging to 29 families. 15 species of trees and 12 species of shrubs represented nagozaląĪkowych cluster (72.2% of the total number of trees and 35.2% of the total number of shrubs). In total, 8,466 trees were invento-ried. The most numerous were: Thuja occidentalis L., Acer platanoides L., Betula pendula Roth. The most abundant shrubs inventoried 3278 were: Buxus sempervirens L., Rosa sp., Juniperus virginiana L.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.