Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań oznaczeń glinu we frakcji rozpuszczalnej w wodzie w próbkach roślin jeziornych, osadów dennych i gleb z terenu Wielkopolskiego Parku Narodowego. Prowadzone badania pozwoliły na określenie profilu stężeń labilnej formy glinu w badanych komponentach ekosystemów jeziornych. Ponadto przeprowadzono modelowanie chemiczne występujących form glinu przy wykorzystaniu programu Mineql oraz wykonano analizę specjacyjną form glinu w układzie analitycznym HPLC-UVVIS w badanych próbkach. Stwierdzono dominację form fluoroglinowych w częściach badanych roślin jeziornych, zarówno w badaniach modelowych, jak i w próbkach rzeczywistych.
EN
The paper presents the results of the analyses of aluminium in the water-soluble fraction in the samples of lake plants, bottom sediments and soils from the Wielkopolska National Park. The research allowed to determine the profile of the labile form of aluminium in the studied components of lake ecosystems. In addition, chemical modeling of the occurrence of aluminium forms in the Mineql programme and a speciation analysis of the aluminium forms in the HPLC-UVVIS analytical system have been performed. The prevalence of aluminium fluoride complexes in the parts of the examined lake plants, both in the Mineql modeling and in real samples, has been demonstrated.
EN
Vegetable oils belong to a large group of substances consumed on a daily basis. World vegetable oil production is soaring, reducing the popularity of animal fats. Heavy metals pose a threat to human health. It is estimated that about 80% of the daily dose of heavy metals enters the human body through the consumption of food. Hence, it is necessary to monitor their concentrations in food products. Besides, the presence of heavy metals is thought to have possible negative influence on the quality of oils, especially on their taste and smell. Heavy metals may also accelerate the process of the rancidifiction of oils. Rapeseeds, soybean seeds and linseeds were selected for the analysis because they are one of the most popular oilseeds and at the same time they differ in terms of growing conditions. The analyses of different fractions and the ready-made product were also performed. The aim of the study was to determine the variation in concentrations of heavy metals, iron and manganese in different fractions during production. The significant concentrations of iron, manganese and zinc were observed in oilseeds. It was also shown that during different stages of oil refining the concentrations of metals decrease. The concentrations of metals are compared with those reported in literature.
PL
Oleje roślinne stanowią szeroką grupę produktów stosowanych w codziennej konsumpcji. Ich produkcja i spożycie rosną kosztem bardziej szkodliwych tłuszczów zwierzęcych. Metale ciężkie stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. Przyjmuje się, że około 80% codziennej dawki dostaje się do organizmu człowiek wraz z żywnością. Stąd istnieje konieczność monitorowania ich stężeń w produktach spożywczych. Ponadto uważa się, że obecność metali ma wpływ na właściwości smakowo-zapachowe olejów, a także może przyspieszyć procesy ich jełczenia. Do analizy wybrano ziarna lnu, rzepaku i soi, są to jedne z najpopularniejszych roślin oleistych, a zarazem różnią się warunkami uprawy. Analizie poddano także ich frakcje produkcyjne i gotowy do konsumpcji produkt. Celem pracy było poznanie zmian stężeń metali ciężkich, żelaza i manganu w toku produkcyjnym. Zaobserwowano znaczące stężenia żelaza, manganu i cynku w ziarnach roślin oleistych. Stwierdzono, że proces produkcji skutecznie obniża stężenia metali do bezpiecznego poziomu w ilościach śladowych. Poziom stężeń jest zbliżony do doniesień literaturowych.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę podstawowych metod oznaczania boru w próbkach środowiskowych. Opisano wykonanie oznaczeń wybraną metodą oraz czynniki przeszkadzające w oznaczeniach. Przedstawiono zastosowanie poszczególnych metod i ich ograniczenia w analityce boru. Ponadto opisano występowanie boru w środowisku przyrodniczym oraz jego wpływ na roślinność i na organizmy żywe.
EN
The paper presents the characteristics of the basic methods for determination of boron in environmental samples. The specifi cation about chosen method with the interference factors during analysis was described. Also, the application of described methods and their limitations in analysis of boron were given. The presence of boron in the natural environment and its impact on vegetation and living organisms were presented.
PL
W pracy przedstawiono wyniki oznaczeń glinu w próbkach wód podziemnych poziomu mioceńskiego z rejonu miasta Poznania. Oznaczeń glinu dokonano z wykorzystaniem trzech technik analitycznych: absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją w piecu grafitowym (GF-AAS), spektrometrii emisji atomowej ze wzbudzeniem w indukowanej plazmie (ICP-AES) i spektrometrii mas ze wzbudzeniem w indukowanej plazmie (ICP-MS). Przy wykorzystaniu testów statystycznych dokonano porównania wyników oznaczeń glinu w próbkach wód podziemnych dla poszczególnych technik analitycznych.
EN
The paper presents the results of determinations of aluminum in ground water samples of the Miocene aquifer from the area of the city of Poznań. The aluminum determinations were performed using three analytical techniques: graphite furnace atomic absorption spectrometry (GF-AAS), inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy (ICP-AES) and inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS). The results of aluminum determinations in groundwater samples for particular analytical techniques were compared based on statistical analysis.
PL
W pracy przedstawiono nową metodę HPLC-UVVIS w analizie specjacyjnej glinu. Opisano poszczególne etapy optymalizacyjne nowego układu oraz zaprezentowano uzyskane wyniki badań w postaci chromatogramów. W oparciu o dobrane optymalne warunki procesu rozdzielania chromatografi cznego przeprowadzono analizę specjacyjną glinu, uzyskując pełne rozdzielenie następujących form glinu: AlF2 +, AlF3 0, AlF4 - (pierwszy sygnał), AlF2+ (drugi sygnał) oraz formy Al3+ (trzeci sygnał). Ponadto przeprowadzono modelowanie w programie do chemicznego modelowania Medusa, uzyskując potwierdzenie elucji poszczególnych form glinu, tak jak w układzie analitycznym HPLC-UVVIS.
EN
The paper presents a new method HPLC-UVVIS for the speciation of aluminium. Describes the various stages of optimization of the new system and presents the results obtained in the form of chromatograms. Based on the selected optimal conditions for the chromatographic separation process of aluminium speciation analysis was performed to give a full separation of the following forms of aluminium: AlF2 +, AlF3 0, AlF4 - (fi rst signal), AlF2+ (second signal) and the form of Al3+ (third signal). In addition, a modeling program for modeling chemical Medusa, obtaining confi rmation of the elution of particular forms of aluminium in the system as an analytical HPLC-UVVIS.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań stężenia rtęci, podstawowych anionów i sodu oraz parametrów fizycznych wód powierzchniowych rzek Odry i Warty. Poddano ocenie wpływ aglomeracji miejskich na stężenie poszczególnych parametrów, ze szczególnym uwzględnieniem rtęci, jako pierwiastka wykazującego najwyższe oddziaływanie na organizm człowieka. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że "przemysł" występujący w większych miastach ma wpływ na stężenie analizowanych parametrów i jonów występujących w wodach rzek Odry i Warty.
EN
This paper presents the results of mercury concentrations, basic anions and sodium, and physical parameters of the surface water of rivers Oder and Warta. Assesses the impact of urban concentrations of the individual parameters with particular reference to mercury (element with the highest impact on the human body). Based on the research it was concluded that "industry" appears in the larger cities has an impact on the concentration of the analysed parameters and ions present in the waters of the rivers Oder and Warta.
EN
This paper reports the results of measurements of heavy metal concentrations in water, suspension, and bottom sediment samples collected at eight sites along the Mała Wełna River (western Poland). The samples were collected once a month from May to August 2006. The highest variations in the water of the Mała Wełna River were noted in the concentrations of Zn, Pb, and Cu. The results indicate that the suspension plays an important role in the transportation of pollutants contaminating the water and later in the accumulation of pollutants in the bottom sediments. The concentration of heavy metals in the bottom sediments were determined individually in grain size fractions: >2, 2-1, 1-0.5, 0.5-0.25, 0.25-0.1, 0.1-0.063, <0.063 mm. Concentrations of them were the lowest in the 0.5-0.25 and 0.25-0.1 mm fractions, and were the highest in the 0.1-0.063 and <0.063 fractions.
PL
W pracy scharakteryzowano podstawowe zależenia programu do chemicznego modelowania środowiska Mineql. Ponadto przeprowadzono symulację występowania form specjacyjnych glinu na podstawie rzeczywistych danych rzeki Małej Wełny oraz wykonano prognozowanie występowania rodzaju form specjacyjnych glinu w roztworze wodnym badanej rzeki przy zmiennych warunkach fizykochemicznych.
EN
The paper presents characterization of basic assumptions of chemical equilibrium environmental programme, Mineql. Moreover, a simulation of the occurrence of aluminium speciation forms was made based on real data concerning Mała Wełna River. Finally, the mathematical forecast of occurrence of the types of aluminium speciation forms in solution of river water with changeable physical chemical conditions was carried out.
EN
The paper presents results of aluminium concentration determination in the samples of surface water and bottom sediments of the Mała Wełna River (West Poland). In the surface water the concentration of aluminium varies in the range from 4.14 to 25.9 μg/dm^3. With use of the Mineql+ program the concentration of the aluminium sulphate complexes in the water samples studied has been determined in a model way. In the bottom sediments samples of the river aluminium has been determined in the granulometric fractions of the grain sizes > 2.0; 2.0-1.0; 1.0-0.5; 0.5-0.25; 0.25-0.1; 0.1-0.063; < 0.063 mm, using the sequential extraction scheme proposed by Tessier et al. The lowest concentration of aluminium has been found in the granulometric fraction 0.5-0.25 mm, while the highest in the fractions 0.1-0.063 and < 0.063 mm. An elevated concentration of aluminium has been also noted in the fraction > 2.0 mm. Taking into regard the chemical fractions the lowest concentration of aluminium has been found in the exchange fraction and the fraction bounded to carbonates (fractions I and II), whereas the highest concentration of aluminium has been determined in the lithogenic fraction (fraction V). The methods of sample preparation for analysis of aluminium in bottom sediments were compared. It was observed that higher concentration of aluminium was present in grounded samples without its influence on grain size fractions. The concentration of aluminium in surface water samples has been determined by the GF-AAS, while in bottom sediments by F-AAS.
PL
W pracy przedstawiono wyniki oznaczeń glinu w próbach wód powierzchniowych i osadach dennych rzeki Mała Wełna. W wodach powierzchniowych stwierdzono stężenie glinu w przedziale 4,14-25,9 μg/dm^3. Przy wykorzystaniu programu do modelowania Mineql+ wyliczono stężenie form kompleksów glinowo-siarczanowych w badanych próbkach wody. Frakcjonowanie glinu w osadach dennych przeprowadzono we frakcjach granulometrycznych o uziarnieniu: > 2,0; 2,0-1,0; 1,0-0,5; 0,5-0,25; 0,25-0,1; 0,1-0,063; < 0,063 mm, z wykorzystaniem zmodyfikowanego schematu ekstrakcji sekwencyjnej zaproponowanego przez Tessiera i współpracowników. Najniższe stężenia glinu występowały we frakcji granulometrycznej od 0,25-0,5 mm, natomiast najwyższe stężenia we frakcji 0,1-0,063 mm i < 0,063 mm. Zaobserwowano również wzrost stężenia glinu we frakcji granulometrycznej > 2,0 mm. W przypadku frakcji chemicznych najniższe stężenia glinu oznaczono we frakcji wymienialnej i związanej z węglanami (frakcja I i II), natomiast najwyższe stężenia glinu oznaczono we frakcji litogennej (frakcja V). Porównano metody przygotowania próbki do analizy glinu w osadach dennych. Stwierdzono wyższe stężenia glinu w próbkach poddanych rozcieraniu bez względu na wielkość frakcji granulometrycznej. Glin w wodach powierzchniowych oznaczono techniką absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją w kuwecie grafitowej (GF-AAS), a w osadach dennych techniką absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją w płomieniu (F-AAS).
PL
Powszechne zastosowanie glinu w życiu codziennym człowieka powoduje wzrost występowania tego pierwiastka w środowisku przyrodniczym. W roztworach wodnych glin wykazuje właściwości amfoteryczne, tworząc kompleksy zarówno kationowe, jak i anionowe, organiczne i nieorganiczne. Czynnikami determinującymi rodzaj kompleksu są: odczyn pH wody, temperatura, stężenie ligandów oraz siła jonowa roztworu. W zależności od formy połączeń kompleksowych powstałe związki glinu charakteryzują się zróżnicowanym działaniem toksycznym na organizmy żywe. Za formę toksyczną glinu przyjmuje się przede wszystkim jon Al3+, formy hydroksy-, kompleksy glinu z fluorkami i siarczanami. Ze względu na toksyczne oddziaływanie tylko niektórych form glinu oznaczenia całkowitej zawartości tego pierwiastka są mało istotne. Stąd analiza specjacyjna może stanowić pomocne narzędzie w uzyskiwaniu szeregu informacji pozwalających na dokładne poznanie mechanizmów występowania poszczególnych form specjacyjnych glinu w ekosystemach wodnych.
EN
The increase of the abundance of aluminium in the environment is the result of the material's common use by humans in their daily lives. In water, aluminium solutions possess amphoteric properties and are able to form positive and negative ionic com plexes, both organic and inorganic. The type of these aluminium complexes depends on the following factors: pH, temperature, concentration of inorganic and organic ligand occurrence in water and the ionic strength of the solution. The form in which aluminium is found in the environment affects its toxic influence on Iiving organisms. Aluminium toxicity is mainly connected with the occurrence of the free Al3+ ion, hydroxy- forms and inorganic forms of complexes (aluminium complexes with fluoride and sulphate ions). Nevertheless, a simple determination of the total concentration of aluminium does not provide full data concerning the processes which the element undergoes in the natural environment and, in consequence, does not provide information on migration and actual toxicity. The use of speciation analysis provides further information, which can be helpful in the identification of the mechanism of occurrence of certain particular forms of aluminium in the natural environment.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.