Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 34

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wybór
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W realizacji przedsięwzięć budowlanych zgodnie z popularnymi wzorami Warunków Kontraktowych FIDIC uczestniczy firma zarządzająca zwana w warunkach polskich inżynierem kontraktu. Inżynier ten staje się pełnomocnikiem zamawiającego posiadającym szereg uprawnień i obowiązków na kontrakcie, a jego kwalifikacje i doświadczenie będą miały znaczenie dla powodzenia całego przedsięwzięcia. Wybór właściwego zarządzającego powinien być zatem dla inwestora kluczową decyzją. Celem artykułu jest analiza kryteriów stosowanych przez zamawiających przy wyborze inżyniera kontraktu dla publicznych przedsięwzięć o charakterze przemysłowym.
EN
Contract engineer selection criteria in FIDIC standards industrial projects . A management company, in Polish conditions known as a contract engineer, participates in the implementation of construction projects under popular FIDIC Contract Terms and Conditions. The engineer becomes the representative of the contracting authority with the rights and obligations specified in the contract, and their qualifications and experience will be important for the success of the project. The selection of the right contract engineer should therefore be a key decision for the investor. The aim of the paper is to analyze the criteria of selection a contract engineer used by contracting authorities for public industrial projects.
2
Content available Aldo Rossi, logika i inwencja projektu
PL
Racjonalna architektura reprezentuje wybór dziedziny, która dąży do wskazania dokładnego kierunku badań. Dyscyplinarne ramy odniesienia oparte na badaniach teoretycznych i projektowaniu zwykle stanowią racjonalną teorię projektowania architektonicznego, w której analityczny moment wiedzy jest punktem podstawowym, ale nie ostatecznym dla projektu, a jego wyniki są nadal nieprzewidywalne i związane z talentem i inteligencją. Aldo Rossi twierdzi, że istotnie: „Logiczną konstrukcją architektury jest zawód, teoretyczny i praktyczny korpus architektury, ale nie można go utożsamiać z rezultatem architektury.” Architektura jest dyscypliną, której można nauczyć i przekazywać, ale absolutnie konieczne jest zrozumienie, że nie jest to metoda, którą można zastosować, a doświadczenie, które wymaga zarówno zdolności logicznych jak i wyobraźni.
EN
Rational architecture represents the choice of a field that seeks to point to a precise direction for research. A disciplinary framework of reference based on theoretical research and design which tend to constitute a rational theory of architectural design where the analytical moment of knowledge is for the project a primary but not definitive point whose results are stIl unpredictable and are linked to talent and intelligence. Indeed, for Aldo Rossi: “The logical construction of architecture is the profession, the theoretical and practical corpus of architecture, but it cannot be identified with the result of the architecture.” Architecture is a discipline that can be taught and transmitted but it is absolutely necessary to understand that this is not an applicable method, but an experience that requires logical abilities and imagination on the same plane.
4
Content available A method of assigning a global preference index
EN
The issue of decision-making has been examined based on the preferences of the entire population, when the preferences of a few subpopulations varying significantly in size are known. The purpose of assigning global preferences according to the coefficients proposed here was to avoid marginalising the preferences of the smaller subpopulations. The preference coefficients for the population have been assigned using a weighted arithmetic mean, where the weights are the square roots of the sizes of the subpopulations. This is similar to the voting system known as the “Jagiellonian compromise”. The statistical properties of these constants were presented in the context of decision making. These results have been illustrated by way of an example where the subpopulations exhibit significant differences, viz. students’ choice of an economics university in Lower Silesia, Poland.
PL
Rynek pomp ciepła w Polsce stale rośnie, a liczba producentów je oferujących wręcz wystrzeliła w górę. Dla klienta końcowego pompa ciepła to zwrot dość ogólny i oznacza po prostu rodzaj ogrzewania w jego domu. Jej wybór sprowadza się do ceny oraz zaufania do marki i instalatora. Firma instalacyjna wybierając, a mówiąc precyzyjniej dobierając pompę ciepła dla klienta końcowego, nie powinna tego zaufania zawieźć. Musi więc spojrzeć na temat nieco szerzej.
EN
Automotive industry has been undergoing significant alteration. Innovative technologies change vehicles toward fully autonomous ones, but also change mobility choices of consumers, offering on-demand rides and shared mobility services. Consumers have the power to determine automotive companies’ business models and strategies. The main interest of car manufacturers and mobility service providers is nowadays put on young consumers from generation Y, proficient with latest technology, digital media and electronic gadgets. Their preferences and mobility choices have been described in the paper on the basis of consumer survey conducted on 22 000 Millennials from 17 countries by Deloitte in 2016 and 2017.
PL
Ważnym etapem projektowania ESP jest wybór obrabiarek i urządzeń technologicznych. W procedurach wyboru stosuje się: punktację wagową, wnioskowanie rozmyte, systemy ekspertowe oraz eliminację opartą o kryteria krytyczne i zdolności technologiczne. Zastosowanie w procedurach zaleceń standardu ISO 10303 STEP i koncepcji elementarnych obiektów obróbkowych pokazuje możliwości włączenia procedury wyboru obrabiarek do jednolitej przestrzeni informacyjnej cyklu życia wyrobu.
EN
An important step in designing FMS is the choice of machine tools and technological devices. The selection procedures are used: scoring weight, fuzzy inference, expert systems and elimination based on criteria critical and technological capabilities. Application procedures recommendations of the standard ISO 10303 STEP and the concept of elementary objects of machining shows the possibility of including the selection procedure of machine tools to a uniform information space of the product life cycle.
8
Content available Pale i mikropale w budownictwie
PL
Pale znajdują zastosowanie w kolejnych obszarach budownictwa. Lokalizowanie budowli ze względu na urbanistykę, a nie warunki gruntowe oraz wzrost obciążeń przekazywanych przez fundamenty powodują, że wymaganą nośność trzeba zapewnić przez stosowanie odpowiednich technologii – pali lub mikropali.
EN
Piles become applicable in even more areas of construction. Locating a building due to urban planning considerations rather than ground conditions, and an increase in load transmitted through the foundations result in the need that the required load-bearing capacity must be ensured by the use of appropriate technology – piles or micropiles.
PL
Artykuł ma na celu ukazanie specyfikacji czynników ryzyka przy wyborze systemu realizacji budowy drogi. Opisujemy systemy „Zaprojektuj i wybuduj” oraz „Wybuduj”. Mimo iż oba dotyczą budowy dróg, to każdy z nich wiąże się z innymi czynnikami ryzyka. Istotnym aspektem, na który również zwrócono uwagę w artykule, jest ponoszenie odpowiedzialności przez wykonawcę, projektanta czy inwestora. Okazuje się, że niewielki czynnik ryzyka może wpływać na realizację przedsięwzięcia budowy drogi. Wyniki przeprowadzonych badań stanowią bazę do dalszych analiz.
EN
In this paper we show the specification of risk factors when choosing a system, the construction of the road. We describe the systems "Design and build" and "Build". Although both systems involve the construction of roads each of them brings with it other risk factors. An important aspect which is also highlighted in this article is accountability by the contractor, designer or investor. Article bases on a case study that shows how a relatively small risk factor can influence the implementation of the project of building the road. Results of this study provide the basis for further analysis.
PL
Trudności prognozowania, zwłaszcza w przypadku relatywnie długiego cyklu życia obiektów budowlanych, nastręczają wielu problemów. W związku z tym w projektowaniu należy uwzględniać rozwiązania elastyczne, pozwalające na dostosowanie się do zmieniających się w czasie potrzeb i wymagań w celu redukcji kosztów, zmniejszenia zużycia energii, a także podniesienia komfortu użytkowania. W artykule przedstawiono analizę elastycznego doboru różnych systemów ogrzewania domu jednorodzinnego, działających w układach biwalentnych, wspomaganych odnawialnymi źródłami energii. Za pomocą analizy cyklu życia obiektu (LCC) oraz metody Monte Carlo oceniono różne scenariusze zmian cen energii. We wnioskach wykazano zasadność stosowania elastycznych rozwiązań w budownictwie.
EN
The difficulty in forecasting the future causes many problems, because of that, the design of objects should be based on flexible solutions that allow adjusting to needs during the time and requirements in order to reduce costs, energy consumption and improve user comfort. The paper presents the analysis of a flexible selection of different heating systems for single - family home, operating as bivalent systems, supported by renewable energy sources. The analysis refers to the life cycle (LCC) and uses a Monte Carlo method for different scenarios of changes in energy prices. Article demonstrates the legitimacy of the application of flexibility in civil engineering.
12
Content available remote Wspomaganie decyzji wykonawcy budowlanego z zastosowaniem sztucznej inteligencji
PL
Odpowiednia selekcja przetargów, do których startuje przedsiębiorstwo budowlane jest ważna w aspekcie kreowania jego pozycji na rynku. By wspomóc proces myślowy decydenta i zwiększyć skuteczności decyzji opracowuje się modele wspomagające podejmowanie decyzji. W pracy zaproponowano sztuczne sieci neuronowe do budowy modelu wspomagającego decyzje przetargową wykonawcy. Zaproponowany model klasyfikacyjny generuje odpowiedź w formie zalecenia przystąpienia do przetargu bądź rezygnacji z udziału. Model w postaci sieci dwuwarstwowej jednokierunkowej o strukturze MLP 15-2-2 z dwoma neuronami w warstwie ukrytej, osiągnął dobrą jakość działania i prawidłowo sklasyfikował 88,64% przypadków, a pole pod krzywą ROC (współczynnik AUC) wyniosło 0,92578.
EN
An appropriate selection of tenders in which the company wishes to participate plays an important part in establishing its position in the market and contributes to the contractor’s success. Efficiency of bidding decisions can be improved by applying decision support models. The paper presents a model based on an artificial neural network designed to support contractors’ bidding decisions. The network solved the problem of classification. The best network proved to be the MLP 15-2-2 one which generated the most efficient classification, namely the 88,64% of correctly identified cases that did not participate in the training process. The area under the ROC curve (the coefficient AUC) reached the value 0,92578.
EN
The present paper concerns a problem of decisive criteria and their order in formwork selection problem. As the factors affecting the choice of exact form work system have been often discussed in literature, their importance has not been distinctly formulated yet, what hampers aiding formwork selection with MCDA methods that require criteria weights (eg.: SAW, TOPS IS etc.). Therefore, author ran a survey - the decisive criteria were recognized and verified within polls send to various contractors. An analysis of survey results including criteria ordering is a subject of the present elaboration.
PL
Wybór deskowania do zastosowania w realizacji monolitycznych robót betonowych jest pierwszym problemem, jaki planista rozwiązuje w zakresie planowania organizacji pracy deskowań na budowie. Wybrany system powinien umożliwiać wykonanie wszystkich elementów konstrukcyjnych obiektu, zapewnić sprawny montaż i demontaż deskowania oraz gwarantować bezpieczeństwo pracowników podczas realizacji robót. Nie bez znaczenia są warunki najmu lub zakupu deskowania i współpracy z dostawcą (lub producentem) w zakresie wsparcia wykonawcy na budowie.
PL
Celem badań była identyfikacja zbioru kryteriów szczegółowych i głównych przy ocenie i wyborze zrównoważonego dostawcy oraz uszeregowanie ich według malejącej ważności w ocenie takiego dostawcy. Ważność poszczególnych kryteriów wyznaczono, korzystając z metody AHP (Analytic Hierarchy Process). Badania przeprowadzono wśród ekspertów z międzynarodowego przedsiębiorstwa branży automatyki przemysłowej.
EN
The aim of the study was to identify a set of sustainable suppliers criteria and ranking them in order of decreasing importance in the supplier assessment. The validity of each criterion was determined using the method of AHP (Analytic Hierarchy Process). The study was conducted among experts from the international industrial automation company.
EN
The differences in morphology and age between single and paired males of an urban population of the European Blackbirds (Turdus merula) were studied in Żeromski park in the city of Szczecin (NW Poland) spanning 11 breeding seasons since 1998. The proportion of single to paired males in different age groups was established. Also, morphology features like the length of tail, wing and tarsus of 45 single males and 475 paired males were collected. We found that old males (after second year of life) formed pair bonds more often than the young males (in their second year of life). The probability of being a paired male in case of young males increased along with the tarsus length.
PL
Pracę poświęcono autorskiemu, wielometodowemu sposobowi wspomagania wyboru dostawców w łańcuchu dostaw z uwzględnieniem zróżnicowanych wymagań związanych z realizacją postulatów zrównoważonego rozwoju. Zaprezentowano przykład ilustrujący zastosowanie propozycji autorów. Dotyczy on wyboru dostawcy mieszanki betonowej na miejsce realizacji inwestycji budowlanej. W trakcie wyboru uwzględniono kryterium kwantytatywne (kosztu dostaw) i 4 kryteria kwalitatywne związane z jakością: obsługi klienta, mieszanki i dostaw oraz elastyczności dostawcy. Przy tym dla określenia wartości kryteriów jakości użyto specyficznych klas zaproponowanych w kwalitologii. W rezultacie zastosowania kompromisowego rozwiązywania zagadnień wielokryterialnych VIKOR i rangowania na podstawie przepływów przewagi SIR zredukowano zbiór oferentów do dwóch, spośród sześciu początkowo rozpatrywanych, niezdominowanych oferentów. Ostatecznie najlepszego z nich ujawniły rezultaty zastosowania metody DANP. Warto także zauważyć, że uniwersalny i elastyczny charakter wykorzystanych metod i możliwość uwzględniania przy ich pomocy kryteriów o różnym charakterze sprzyja zastosowaniu przedstawionego sposobu do wiarygodnego rozwiązywania różnych zagadnień decyzyjnych łańcucha dostaw.
EN
A multi-method approach for selecting suppliers in supply chain is discussed in the paper. Sustainable development issues are also dealt with in this regard. A sample analysis is presented. The analysis deals with the choice of a concrete mix supplier. A quantitative criterion of costs and 4 qualitative criteria, namely: service quality, mixed concrete quality, supply quality and supplier flexibility are included while evaluating available 6 suppliers. It is worth noticing that quality criteria are expressed by universal means of quality classes that result from qualitology. Results obtained by VIKOR and SIR methods seem to be capable of limiting a set of all suppliers considerably, and DANP seems to provide necessary means for selecting the best supplier. It is worth noticing that the proposed approach allows application of supplier evaluation criteria of different kinds and including interrelations between them, and proves universal and flexible enough to prove useful for solving other decision making problems in supply chains.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
3471--3478, CD 1
PL
W artykule przedstawiono optymalizacyjne metody wyboru tras przejścia statku przez wybrane strefy potraktowano jako zadanie optymalizacyjne mogące polegać na wyznaczeniu kolejno po sobie występujących punktów zwrotu. Problematyką podobną do tej znaleźć można w wielu pracach informatycznych, których zadaniem jest znalezienie najkrótszej drogi pomiędzy punktami.
EN
This paper presents optimization methods to select routes for the vessels vie selected marine zones. The problem of route planning optimization task is treated as task on the determination of occurring return points. Problems of similar tasks also can be found in many informatics works whose task is to find the shortest path between two points.
PL
W pracy przedstawiono elastyczne podejście sprzyjające wiarygodnemu, kompromisowemu wyborowi dostawców z uwzględnieniem kontekstu zrównoważonego rozwoju. Wykorzystano przy tym szereg metod wielokryterialnego wspomagania decyzji MCDA. Dla wiarygodnego ujęcia wpływu współzależności między kryteriami oceny zastosowano sprzężenie metod DEMATEL oraz analizy sieciowej procesów ANP w postaci DANP. Wybór dostawcy wynika z rankingów otrzymanych wynikających z zastosowania 3 różnych metod. Pierwsza z nich – VIKOR – ułatwia osiąganie kompromisu między wymaganiami, opisanymi przy pomocy kryteriów oceny ekspertów. Natomiast druga – SIR – stanowi unikalne narzędzie wielokryterialnej analizy decyzji wykorzystujące idee wynikające z metodyki relacji przewyższania. Uzyskane w ten sposób rezultaty uzupełniono wynikami zastosowania DANP.
EN
A flexible approach is discussed in the paper that delivers appropriate means for a reliable supplier choice while addressing sustainable development needs. Several MCDA ranking techniques, namely: DEMATEL, ANP, VIKOR, and SIR are combined in this regard. A joint application of DEMATEL and ANP (DANP) facilitates including interconnections between supplier evaluation criteria reliably. Final supplier recommendation is delivered by means of 3 distinct rankings. They result from the simultaneous utilization of VIKOR, SIR, and DANP, respectively. VIKOR application is capable of delivering a trade-off ranking of considered suppliers, while SIR is a unique MCDA technique that makes use of an outranking relation methodology rules. Results obtained by means of VIKOR and SIR utilization are finally confronted with outcomes resulting from DANP application to recommend a reliable and supplier choice.
PL
Przedstawiono wyniki badań ankietowych wśród użytkowników gospodarstw rolnych o powierzchni od 10 ha do ponad 50 ha dotyczące zaopatrzenia w bezpośrednie środki produkcji. Stwierdzono, że wszyscy użytkownicy kupują zarówno nawozy mineralne, jak i kwalifikowany materiał siewny, chociaż w skali kraju nawozy kupuje 80% rolników, a kwalifikowany materiał stanowi tylko 10% ogółu wysiewanego ziarna. Stwierdzono również, że użytkownicy gospodarstw podczas oceny jakości obsługi dostawców na pierwszym miejscu stawiają kryterium cenowe, na następnych warunki płatności i jakość produktu, a na ostatnich miejscach - obsługę online, warunki reklamacji i elastyczność.
EN
The paper presents results of a survey among users of farms with an area of 10 ha to more than 50 hectares for the procurement of direct means of production. It was found that all the customers buy both fertilizers and certified seed, though on a national scale fertilizer buys 80% of farmers, and certified material represents only 10% of the total seed rate. It was also found that users of farms during the evaluation of the quality of service providers give priority to the price criterion, on the following terms of payment and the quality of the product, and on the last positions - the online service, conditions complaints and flexibility.
DE
Einführung und Ziele: Die polnischen Fremdsprachenlehrer sind eigentlich frei in der Wahl der Lehrwerke. Das, was ihnen deutlich vorgeschrieben wird, sind die Unterrichtsstufen (A1, A2, B1, B2, C1, C2), auf denen der Lehrprozess realisiert werden muss. Da aber das Lehrbuch eines der wichtigsten Elemente des glottodidaktischen Gefüges ist, von dem im hohen Grad die Unterrichtsergebnisse abhängen, ist die Begutachtung des Lehrwerkes und dessen Wahl eine wichtige Handlung des Fremdsprachenlehrers vor dem Beginn des Fremdsprachelehrens. Materialien und Methoden: Das Studium der Gegenstandsliteratur, die durchgehende, evaluative Diagnose und das Beobachten der glottodidaktischen Praxis, sowie die Verallgemeinerung der besten praktischen Erfahrungen in diesem Bereich. Ergebnisse: Um dem Fremdsprachenlehrer die Wahl des Lehrwerkes zu erleichtern, wurde ein Katalog von Evaluationskriterien erarbeitet, der in diesem Artikel in deskriptiver und tabellarischer Form dargestellt wurde. Fazit: Die auf Grund dieser Kriterien durchgeführte Beurteilung der fremdsprachlichen Unterrichtsmaterialien soll dem Lehrer helfen, die Wahl eines der Unterrichtssituation adäquaten Lehrbuches zu treffen.
EN
Introduction and aim: Polish language teachers are in principle free to choose the manual. Imposed on them are primarily educational levels (A1, A2, B1, B2, C1, C2) which must be implemented learning process. Because the book is one of the most important elements of the glottodidactic system from which are highly dependent on the learning outcomes, evaluation and selection manual is an important step language teacher before teaching in a foreign language. Material and mathods: Study of secondary literature, longitudinal evaluation diagnosis, observation of glottodidactic practice and summarize the best practical experience in the field. Results: To help teachers select the manual was developed evaluation criteria catalog, which this article was presented in a descriptive and tabular. Conclusion: Carried out on the basis of these criteria, evaluation of materials for teaching a foreign language will help the teacher to choose the manual tailored to the particular teaching situation.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.