Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 40

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  postęp technologiczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Od kilku lat w branży pojawiają się bardzo ciekawe rozwiązania związane z sektorem wydobywczym. Nowości produktowe, zdalny transport i sztuczna inteligencja to hasła, które coraz częściej są powtarzane wśród liderów produkcji maszyn budowlanych. Czy zdalne maszyny w pełni zastąpią rolę człowieka w procesie wydobycia kruszyw? W jakim stopniu i kiedy to może się wydarzyć? Jak wpłynie na bezpieczeństwo w ruchu zakładu górniczego? Jaka czeka nas przyszłość w branży wydobywczej?
PL
Zwrócono uwagą na gigantyczny postęp technologiczny, związany z zaawansowanym rozwojem oprogramowania, sztucznej inteligencji, elektroniki, nanotechnologii itp. Postęp ten widać również w budownictwie. Zmieniają się wymagania stawiane inżynierom budownictwa. Do ich kluczowych umiejętności zalicza się nadal solidne podstawy matematyczne, umiejętność rozwiązywania problemów, krytyczne myślenie oraz znajomość przepisów prawnych. Jednak inżynier powinien mieć też umiejętności dotyczące komunikacji werbalnej i pisemnej oraz negocjacyjne, nadzorcze i przywódcze. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: czego można i powinno się oczekiwać od inżyniera w XXI wieku?
EN
There has been enormous technological progress associated with the advanced development of software, artificial intelligence, electronics, nanotechnology, etc. This progress is also evident in the civil engineering field. Requirements for civil engineers are changing. The key skills still include solid mathematical foundations, problem-solving skills, critical thinking, and knowledge of building laws. However, the engineer should also have verbal and written communication skills as well as negotiation, managing, and leadership skills. The important question is: what is expected of an engineer in the 21st-century?
PL
Sztuczna inteligencja wpływa na wiele aspektów naszego życia. Wspiera i pomaga ona ludziom w wielu dziedzinach. Niemniej jednak coraz częściej zaawansowana technologia zastępuje człowieka w codziennych, powtarzalnych czynnościach. Postęp technologiczny przyspiesza, a tempo zmian jest znacznie szybszy niż kiedykolwiek w historii ludzkości. Ponadto wśród społeczeństwa pojawiają się narastające obawy. Zwłaszcza jest to spowodowane zagrożeniem ze strony coraz bardziej zaawansowanej technologii, w tym sztucznej inteligencji. Warto zastanowić się, czy ludzkość ma powody czuć zagrożenie ze strony sztucznej inteligencji?
EN
Artificial intelligence affects many aspects of our lives. It supports and helps people in many areas. Nevertheless, more and more often advanced technology is replacing humans in everyday, repetitive activities. Technological advances are accelerating, and the pace of change is much faster than ever in human history. Moreover, there are growing concerns among the public. This is especially due to the threat posed by increasingly advanced technology, including artificial intelligence. It is worth considering whether humanity has reasons to feel the threat of artificial intelligence?
PL
Postęp technologiczny zazwyczaj niesie ze sobą duże możliwości i zmiany. Żyjemy obecnie na początku wielkiej rewolucji związanej ze sztuczną inteligencją (AI) i powszechną automatyzacją coraz większej ilości działań wykonywanych przez ludzi. Dotyczy to również transportu. Automatyzacja i skuteczność AI zależą głównie od nowych algorytmów, ale również dostępu do mocy obliczeniowej i danych. Mówi się, że „dane to nowa ropa” (zasilająca AI), mogą mieć olbrzymią wartość i istotnie wpływać na rozwój każdej gałęzi gospodarki, jeśli tylko są odpowiednio analizowane. W przeciwieństwie do ropy, zasoby danych będą się powiększać, o ile tylko będą istniały sposoby, aby dane zbierać, przechowywać i przetwarzać. Olbrzymie ilości danych trzeba gdzieś przechowywać, stąd powstaje coraz więcej centrów danych, usprawniane są też metody ich przechowywania i przetwarzania, np. pojawiają się pomysły zapisywania danych w DNA.
EN
The overall contribution of the railway sector in the American economy is substantial. Since 2000, the volume of rail freight transport services in the United States has remained on a balanced and invariably high level, even though the total length of the railway network has declined. Over the recent years, owing to the deployment of advanced software and state-of-the-art technologies, rail freight transport has been performing more effectively than ever. This article addresses a study of the rate of GDP changes compared with measures reflecting the transport services performed in the years 1995-2015. This study comprised the transport performance achieved by means of railways (in billion tkm) against other transport sectors within 2000-2016 and addresses the volume of freight transport services performed in the American transport network. The authors discussed the mechanism functioning of rail freight transport, which is becoming an increasingly attractive means of transport, with reference to the intermodal freight transport, including the double-stack system. They have analysed the share of intermodal transport in the structure of domestic and non-domestic freight transport services in 2017. Furthermore, the latest observed trends in the American railway network in the sphere of the use and implementation of the state-of-the-art technologies supporting railway traffic management was brought to light with regard to the improvement of safety and assisting the relevant authorities
6
Content available Planned obsolescence: gain or loss to the consumer?
EN
Planned obsolescence is one of a company’s strategies in relation to its product. It happens in three ways: (1) the company shortens the life span of the product; (2) the repair of the product is made too expensive, and therefore the consumer decides to buy a new one; and (3) the company introduces better models. Planned obsolescence is often assessed as unethical behavior, contrary to the idea of sustainable development. In this article, I present the problem of planned obsolescence and then explain that this phenomenon brings not only losses to the consumer, but also benefits.
PL
Tematem referatu jest zastosowanie logistyki wyprzedzającej w zarządzaniu przedsiębiorstwami, w szczególności w branży e-commerce. Wstęp traktuje o postępie technologicznym, który określony został mianem Przemysłu 4.0. Następnie wyjaśnione zostało pojęcie logistyki wyprzedzającej, oraz narzędzi które służą do jej skutecznego wprowadzenia. Kolejno zostały przytoczone przykłady firm, stosujących opisane rozwiązania. Na końcu znajduje się analiza SWOT wprowadzenia logistyki wyprzedzającej w przedsiębiorstwie.
EN
The subject of this paper is the use of anticipatory logistics in company management, particularly in e-commerce industry. The introduction treats about technological development known as the Industry 4.0. Next, the concepts of anticipatory logistics and tools used for its effective implementation are explained. Subsequently, examples of companies using the given solutions are adduced. Finally, there is a SWOT analysis, which describes introducing anticipatory logistics in a company.
PL
Postęp technologiczny, który dzieje się właśnie na naszych oczach, to przede wszystkim efekt gwałtownego rozwoju technik komputerowych oraz ich wszechstronnych zastosowań. W konsekwencji, powszechnie obecna staje się tzw. czwarta rewolucja przemysłowa, związana z pojęciami takimi jak internet rzeczy czy Big Data. To one dają możliwość wdrażania efektywnych programów utrzymania technicznego maszyn i urządzeń.
PL
Rozwój sieci telekomunikacyjnych spowodował głębokie przemiany społeczne i polityczne. Powszechny dostęp do internetu spowodował, że znaczna część aktywności społecznych przeniosła się do świata wirtualnego. Jednak ta powszechność spowodowała pojawienie się nowych typów poważnych zagrożeń. Obecnie zdalnie mogą być przeprowadzane ataki terrorystyczne czy prowadzone działania wojenne. Liczące się na arenie międzynarodowej państwa posiadają własne służby działające w cyberprzestrzeni. Ze względu na zaszłości historyczne i położenie geopolityczne Finlandia i Estonia są często traktowane przez Kreml jako strefy wpływu Rosji. W celu osiągnięcia swoich celów państwo to wywiera presję na państwa będące historycznie częścią imperium rosyjskiego przy użyciu wszystkich możliwych środków, w tym przy użyciu sieci telekomunikacyjnych. Sztandarowym przykładem takiego działania był cybernetyczny atak na Estonię w 2007 r.
EN
The development of the telecommunication networks has caused social and political changes. Common access to the internet causes a large part of social activities to move to the virtual world. However, this universality has caused the emergence of new types of serious threats. Currently, terrorist attacks or warfare can be carried out remotely. Internationally important countries have their own services operating in cyber-space. Due to historical reasons and geopolitical location, Finland and Estonia are often treated by the Kremlin as Russia’s influence zones. In order to achieve its goals, the state puts pressure on countries that historically were parts of the Russian Empire using all possible means, including telecommunications networks. The flagship example of such action was the cybernetic attack on Estonia in 2007.
EN
Theoretically, the task of translating from one language to another is still the same as it was only twenty or thirty years ago. In practice, however, the paths that translators take to achieve (more or less) the same results are changing all the time. This is because of changes in the media being worked in and with, as well as the increasingly powerful tools which are there for translators to use. These changes inevitably mean that the training which future translators receive has to be changed and adapted to reflect the changes in the way in which they will have to work, and even to reflect changes in the role of the translator.
11
Content available remote Uchwyty tokarskie
PL
Uchwyty tokarskie wydają się mechanizmami, które zatrzymały się w czasie. W rzeczywistości rozwój ich konstrukcji jest naturalnym procesem w nurcie postępu technologicznego. Potrzeby spełnienia wymogów coraz mniejszych błędów obróbkowych i zapewniania powtarzalności ustalania przedmiotu obrabianego stanowią fundamenty rozwoju uchwytów obróbkowych. Nie bez znaczenia są trendy organizacji produkcji w kontekście optymalizowania procesów produkcyjnych.
PL
W ostatnich latach obserwowany jest wzrost wykorzystania wiązki laserowej do spawania i cięcia metali w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw zajmujących się wytwarzaniem elementów metalowych dla szeroko pojętej energetyki, przemysłu samochodowego, spożywczego i maszynowego. Jest to efekt z jednej strony obniżających się cen źródeł laserowych, a z drugiej postępu technologicznego, w którym wymagana jest wysoka jakość wyrobu przy stosunkowo niskich kosztach wytwarzania.
PL
Od czasu wynalezienia silnika elektrycznego powstało wiele różnorodnych konstrukcji oraz mniej lub bardziej znaczących odmian głównych rodzajów maszyn. Po okresie gwałtownej wynalazczości w zakresie silników, przekładni z nimi współpracujących, sprzęgieł i przekształtników oraz najrozmaitszych zabezpieczeń i układów pomiarowych rozpoczęła się rywalizacja producentów o wygodę eksploatacji, a obecnie przeżywamy etap poszukiwań obniżenia kosztów - w szczególności uściślone dodatkowo prawem europejskim obniżenie zużycia energii elektrycznej przez silniki elektryczne.
PL
Ewolucja umundurowania wojskowego na przestrzeni dziejów ludzkości jest dobrym przykładem naszego rozwoju technologicznego. Przez stulecia zmieniały się surowce z których wykonywano odzież wojskową oraz jej funkcje. Stosowano tu takie materiały jak: skóra, len, wełna, bawełna i jedwab. Dziś są to komponenty materiałów syntetycznych z naturalnymi. Początkowo ubranie służyło jako element ochrony fizycznej ciała, później zabezpieczenia przed skaleczeniem, maskowania czy też panującej mody. Dziś jest dodatkowo przede wszystkim: użyteczne, lekkie, oddychające, przeciwdeszczowe i przeciwwiatrowe. W tkaninę wprasowano stosowne czujniki czy też wskaźniki. Każdy rodzaj wojsk posiada specjalistyczne umundurowanie, które ma pomagać w walce i ochronić życie żołnierza. Wyścig zaawansowanych technologii w tym obszarze jest widoczny.
EN
Evolution of providing with a uniform is good example of our technological development on area of history of mankind military. Raw materials were changed by centuries from which executable military clothing and functions. It use such materials here as skin, wool, cotton and silk. There are components of synthetic materials with natural today. Dress was as element of protection of physical body initially, insurances (security) before later, masking as well as fashion ascendant. First of all, there is today additional useful, easy, breathing, counterrainy. To tissue appropriate sensor as well as indicators. Each kind of troop owns specialistic providing with a uniform, which to help has with battles and protect life of soldier. It is visible in this area advanced technology.
16
Content available remote Postęp technologiczny a skuteczność komunikacji werbalnej
PL
Podstawą zespołowej działalności naukowej, szczególnie w dyscyplinach technicznych, jest precyzyjna, intersubiektywna komunikacja. To dzięki niej można osiągnąć przekazywalność doświadczenia, wyróżniającą wiedzę naukową spośród innych rodzajów wiedzy. Ta właśnie sfera nauki jest mi dobrze znana z racji uczestnictwa w międzynarodowych programach wymian studentów i nauczycieli oraz tworzenia przedmiotowych programów nauczania w języku angielskim. Sfera analityczno-językowa jest mi bliska również z racji działalności twórczej w Związku Literatów Polskich. Chciałbym jednak zawęzić tu pole uwagi do zagadnień architektoniczno-budowlanych, pozostających w ścisłym związku z tematem niniejszego artykułu.
EN
The basis of scientific teamwork, especially in technical disciplines is precise, intersubjective communication. This can be achieved through the transferability of experience, what distinguishes the scientific from other kinds of knowledge. This sphere of science is known to me because of my participation in international exchange programs for students and teachers, and in the creation of the programs taught in English language. Linguistic analysis are also familiar to me because of my creative activity in the Polish Writers Union. But I would like to focus now the attention to the branch of architecture and construction, in close relation with the theme of this article.
17
Content available remote Trendy w rozwoju opakowań produktów mleczarskich
PL
W pracy przedstawiono trendy rozwoju opakowań na przykładzie przemysłu mleczarskiego. Wykazano, że zmiany zachodzące w opakowaniach są dynamiczne i są ukierunkowane na ochronę trwałości produktu, zdrowie konsumenta i ochronę środowiska. Podstawą współczesnych technologii w opakowaniach są technologie aseptyczne, a w opakowaniach kartonowych w porównaniu do innych opakowań występuje najniższy "ślad węglowy". W przemyśle mleczarskim w nowoczesnych liniach technologicznych produkujących opakowania największe znaczenie ma trend proekologiczny.
EN
Trends in the development of packaging based on an example of dairy industry is presented in the paper. It was proved that changes occurring in packaging are of dynamic type and directed at the protection of product durability, consumer health and environmental protection. Aseptic technologies are basis of modem approach in packaging. In cardboard packaging appears the lowest ''carbon footprint" compared to other packaging types. Pro-ecological trend is the most important one in modem process lines for packaging production in the dairy industry.
EN
The purpose of this article is to present the benefits of using renewable energy sources for generating electricity. Energy coming from renewable sources contributes to the advancement of technology, creates innovation, and establishes cross-sectoral cooperation in science, business and local governments. It also promotes the development of intellectual capital and technical knowledge. At the same time, it provides the opportunity to stimulate local development, especially in agricultural communities and rural areas. Therefore, the text presents the results of studies on the availability of biomass, its productivity, logistics and economic benefits for Daszyna County, who is a potential investor.
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie korzyści wynikających z wykorzystania źródeł odnawialnych dla wytwarzania energii elektrycznej. Wynika to z faktu, iż energetyka bazująca na odnawialnych źródłach przyczynia się do postępu technologiczny, kreowania innowacyjności, nawiązywania współpracy międzysektorowej: nauki, gospodarki i jednostek samorządu terytorialnego, sprzyja rozwojowi kapitału intelektualny i techniczny. Jednocześnie stwarza możliwość stymulowania rozwoju lokalnego, zwłaszcza gmin rolniczych i terenów wiejskich. W związku z tym w tekście przedstawiono wyniki badań pod kątem dostępności biomasy, jej produktywności, logistyki i korzyści ekonomicznych, u potencjalnego inwestora - Gminy Daszyna.
19
Content available remote Innowacyjność konstrukcji łożysk tocznych
PL
Łożysko konstrukcyjnie i eksploatacyjnie okazuje się wieloczynnikowym produktem. Ze względu na charakter pracy wymaga odpowiedniej konstrukcji oraz późniejszej starannej obsługi po montażu. Monitorowanie stanu łożysk stanowi samodzielne zagadnienie i odgrywa znaczącą rolę w codziennej eksploatacji.
PL
Oceniono oddziaływanie postępu technologicznego na efekty ekonomiczne i nakłady pracy własnej rolnika w 4 wybranych górskich gospodarstwach o specjalizacji mlecznej, o powierzchni UR: 8,56, 14,43, 19,60 i 53,00 ha, po wprowadzeniu przez nie prorozwojowych inwestycji w latach 2006-2010 w zakresie budownictwa inwentarskiego i wyposażenia w środki do mechanizacji prac polowych. Porównując potencjał gospodarczy badanych obiektów w 2006 r. ze średnią ich wskaźników dochodowych w latach 2007-2010, stwierdzono dodatni wpływ przeprowadzonych inwestycji na dochód rolnika brutto (zł*ha-1 UR), który w ciągu tych lat wzrósł w badanych gospodarstwach o: 5,9, 29,9, 2,7 i 8,3%. Nakłady pracy własnej rolnika (rbh*ha-1 UR), związane z obsługą procesów produkcyjnych, zmniejszyły się w tych gospodarstwach odpowiednio o: 5,2; 23,8; 8,4 i 13,3%. Wymiernym wyrazem dodatniego oddziaływania postępu technologicznego na poprawę kondycji ekonomicznej gospodarstw był wzrost średniego zysku bilansowego. W gospodarstwach o powierzchni: 14,43, 19,60 i 53,00 ha UR zwiększył się, w stosunku do 2006 r., odpowiednio o: 75,7, 60,3 i aż o 158,2%. Jedynie gospodarstwo o powierzchni 8,56 ha UR, w którym szczyt inwestycji wystąpił w 2006 r., zanotowało w następnych latach spadek zysku bilansowego o 16,3%, co wskazuje, że ma ono jeszcze duże potrzeby prorozwojowe.
EN
Paper discussed the influence of technological progress on economic effects and farmer's labour inputs in 4 selected mountain dairy farms. Investigated farms of the acreage: 8.56; 14.43; 19.60 and 53.00 ha AL, within the years 2006-2010 introduced crucial technological investments on modernization of the livestock buildings and purchases of new machines for green forage harvesting. It was stated that the investments positively affected an increase of farmer's gross income (PLNźha-1 AL). The incomes increased over these years by 5.9% in farm of acreage 8.56 ha AL; by 29.9% in farm of 14.43 ha; by 2.7% in farm of 19.6 ha, and by 8.3% in farm of acreage 53.00 ha. The farmer's own labour inputs (man-hrsźha-1 AL) decreased in mentioned farms by 5.2; 23.8; 8.4 and 13.3%, respectively. The mean balancesheet profit - being an measurable expression of the positive influence of technological progress on improving economic farm condition - increased in farms of acreage 14.43 ha, 19.60 ha, and 53.00 ha, by 75.7%, 60.3% and up to 158.2%, respectively, in relation to 2006 year. The farm of acreage 8.56 ha - because of significant investments in 2006 - recorded a fall in net balance-sheet profit by 16.3%, what indicates that there are still great needs in development activities.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.