Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono kierunki rozwoju płyt warstwowych stosowanych w budownictwie. Omówiono innowacyjne rozwiązania, które polegają na wytworzeniu nowego produktu. Przedstawione kierunki rozwoju mają różną perspektywę wdrożenia do produkcji. Największa uwaga powinna być skupiona na rozwiązaniach przyjaznych środowisku naturalnemu.
2
Content available remote Płyty warstwowe a klasa konstrukcyjna
PL
W artykule omówiono kwestię stosowania płyt warstwowych w przypadku różnych klas konstrukcyjnych. Przedstawione podstawę klasyfikacji oraz omówiono różne poziomy analizy konstrukcji. Szczególną uwagę zwrócono na najwyższą klasę konstrukcyjną, dla której zilustrowano możliwe mechanizmy interakcji pomiędzy konstrukcją a obudową budynku.
EN
The article discusses the issue of the use of sandwich panels for various construction classes. The basis for classification is presented and various levels of structural analysis are discussed. Particular attention was paid to the highest structural class, for which the possible mechanisms of interaction between the structure and the envelope of the building were illustrated.
3
Content available remote Projektowanie płyt warstwowych obciążonych siłą skupioną
PL
W pracy przedstawiono uproszczoną metodę analizy płyt warstwowych poddanych obciążeniom skupionym. Metoda ta polega na redukcji elementu konstrukcyjnego do modelu belki o określonej szerokości efektywnej. W artykule omówiono sposób analizy elementu warstwowego, wyjaśniono podstawowe wzory oraz zaprezentowano przykład ilustrujący opisaną metodę.
EN
The paper presents a simplifi ed method for the analysis of sandwich panels subjected to concentrated loads. The method consists in the reduction of a structural element to the beam model with the respective eff ective width. The article discusses how to analyze a sandwich element, explains basic equations and presents an example to illustrate the method.
EN
The paper presents numerical simulations of the behavior of sandwich panels loaded by static concentrated force. Two model classes (2D and 3D) are considered, and the results are compared with the effective width method. The comparison mainly concerns the displacements and stresses in the facings. The obtained results indicate the areas of conformity between the models but also show significant differences between them. The observed local effects are discussed and the surprising location of extreme stress in the facings is demonstrated.
5
Content available remote Norma EN-14509-2 – nowy rozdział w rozwoju płyt warstwowych
PL
W artykule omówiono wstępną wersję normy EN 14509-2, która określa wymagania dla płyt warstwowych stosowanych jako stabilizacja pojedynczych elementów konstrukcyjnych. W artykule wyjaśniono zakres normy EN 14509-2 i jej relację w stosunku do obowiązującej normy EN-14509. Dodatkowo przedstawiono kilka szczegółowych wymagań dla płyt stabilizujących elementy konstrukcyjne.
EN
This article presents a draft version of EN 14509-2, a standard that sets the requirements the sandwich panels used for stabilization of individual structural elements. The article explains the scope of EN 14509-2 and its relation to the existing standard EN-14509. Additionally, some specific requirements for structural element stabilizing panels are presented.
6
Content available remote Modernizacja obiektów przemysłowych
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie modernizacji elementów obudowy obiektów budowlanych (w szczególności obiektów przemysłowych). Przedstawiono wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej oraz bezpieczeństwa pożarowego.
EN
The article presents the matters of upgrading building enclosure items (particularly for industrial buildings). Further there is a presentation of heat insulation performance and fire safety performance requirements.
7
Content available remote Zasady projektowania płyt warstwowych
PL
W pracy omówiono ogólne zasady projektowania płyt warstwowych. Opisano specyfikę płyt warstwowych oraz typowe mechanizmy zniszczenia. Przedyskutowano powstawanie przegubów plastycznych i ich wpływ na stan konstrukcji. Przedstawiono typowe kombinacje oddziaływań i zinterpretowano odpowiednie wymagania normowe.
EN
The paper presents general rules for the design of sandwich panels. The specificity of sandwich panels and typical failure mechanisms have been described. The formation of plastic hinges and their impact on the state of the structure have been discussed. Typical combinations of forces have been presented and the relevant standard requirements have been interpreted.
8
Content available remote Dobór płyt warstwowych ze względu na stany graniczne nośności i użytkowania
PL
W pracy przedstawiono szczegóły doboru płyt warstwowych na podstawie dostępnych tabel wytrzymałościowych. Omówiono założenia przyjmowane przy wyznaczaniu tabel oraz zakres stosowalności tabel. Szczególną uwagę zwrócono na interpretację wyników przedstawianych przez producentów płyt warstwowych.
EN
The paper presents the details of the selection of sandwich panels on the basis of available load-bearing tables. The assumptions for the determination of the tables and the range of applicability of the tables were discussed. Particular attention was paid to the interpretation of the results provided by the manufacturers of sandwich panels.
9
Content available remote Koncepcja wzmocnienia i zabezpieczenia ruin dworu we Włostowie
PL
W artykule opisano aktualny stan techniczny oraz koncepcję wzmocnienia zachowanych fragmentów dworu będącego częścią zabudowy folwarcznej we Włostowie. Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono, że stan techniczny zachowanych fragmentów budynku jest bardzo zły, a miejscami nawet zagrażający wystąpieniem katastrofy budowlanej. Jest to konsekwencja braku jakiejkolwiek konserwacji nieużytkowanego od lat 60. XX w. obiektu. Autorzy przedstawiają zakres niezbędnych napraw i wzmocnień pozwalających na zabezpieczenie zachowanych fragmentów dworu przed ich dalszym niszczeniem.
EN
The article describes both the current technical condition and the strengthening method of the preserved fragments of the manor house located in Wlostow village. The local vision showed that the current technical condition of the ruins of the manor house was unacceptable and could result in a construction catastrophe. The poor technical condition of the ruins was a consequence of the lack of maintenance since the 1960s. The authors have shown the range of the necessary maintenance work, which allows for the protection of the ruins from further destruction.
EN
The paper concerns the phenomenon of wrinkling of compressed facing of a sandwich panel. The parametric analysis of the numerical model of the sandwich panel with a soft core is presented. The core was assumed as an elastic orthotropic material. The results of numerical simulations show the sensitivity of a sandwich structure to the variations of the core parameters. The results are evaluated qualitatively and quantitatively.
11
Content available remote Płyty warstwowe w kontekście aktualnych wymagań izolacyjności cieplnej
PL
W artykule przedstawiono zmiany wymagań dotyczących izolacyjności cieplnej budynków. Szczególną uwagę poświęcono izolacyjności ścian i dachów. Przedstawiono sposób wyznaczania współczynnika przenikania ciepła, a następnie zilustrowano wymagania techniczne na przykładzie płyt warstwowych. Omówiono też przewidywane skutki zmian prawnych na produkcję i projektowanie płyt warstwowych.
EN
The article presents changes in the requirements for thermal performance of buildings. Particular attention was paid to insulating capacity of walls and roofs. The paper presents a method of determining the heat transfer coefficient, followed by illustration of the applicable technical requirements by the example of sandwich panels. The anticipated impact of regulatory changes on the production and design of sandwich panels was also discussed.
12
Content available remote Płyty warstwowe w kontekście aktualnych wymagań bezpieczeństwa pożarowego
PL
W pracy przedstawiono problematykę bezpieczeństwa pożarowego budynków w kontekście aktualnych wymagań stawianych poszczególnym elementom budynków. Wyjaśniono kwestię palności wyrobów w powiązaniu z klasą reakcji na ogień. Przedyskutowano wymagania i klasyfikację wyrobów ze względu na rozprzestrzenianie ognia. Przedstawiono wymagania dotyczące odporności ogniowej oraz podstawy prawne jej wyznaczania. Wszystkie zagadnienia rozpatrywano w aspekcie zastosowań płyt warstwowych.
EN
The paper presents the issue of fire safety of buildings in the context of current requirements for individual elements of buildings. Flammability of products was explained in relation to the class of reaction to fire. The requirements and classification of products in terms of fire spreading properties were discussed. The requirements regarding fire resistance and the legal basis for its determination were presented. All the issues were considered in the context of applications of sandwich panels.
EN
The paper presents a numerical model, which allows one to determine the wrinkling stress in sandwich panels. The wrinkling of the compressed face of sandwich panel can be caused by a bending moment or axial force. The developed model enables one to take into account various boundary conditions and micro-profiling of sandwich faces. Damage initiation and propagation in the interface between the face and the sandwich core is defined, too. The numerical procedures and parameters of the FE model are discussed. The obtained solutions are related to the results of actual experiments.
EN
The paper examines the problem of the influence of restrictions on freedom of horizontal displacements in thermally loaded sandwich beams. The classical theory of sandwich beams and panels with thin facings and a soft core has been applied. It was assumed that the cross-section of the beam could be asymmetric geometrically and materially. The beam has vertical supports and additional horizontal supports limiting the freedom of horizontal displacements. The supports are linearly elastic and the rigidity of the upper and lower support can be arbitrary. The static problem of single-span beam with support conditions identical at both ends of the beam was solved in the paper. Each of the sandwich facings has been subjected to temperature change. The derived formulas were used in the example illustrating the importance of the problem.
15
Content available remote Wpływ obciążeń termicznych na płyty warstwowe
PL
W artykule omówiono problem oddziaływań termicznych na płyty warstwowe. Wyjaśniono zjawiska mechaniczne i podano podstawowe wzory. Przedyskutowano znaczenie i zasadność założeń przyjętych w normie PN-EN 14509:2013-12. Przedstawiono również przykłady obliczeniowe.
EN
The article presents the problem of thermal loads acting on sandwich panels. It explains the mechanical phenomena and presents basic equations. The article also discusses the significance and reasonableness of the assumptions given in PN EN 14509:2013-12 and provides exemplary calculations.
PL
W artykule przedstawiono kierunki rozwoju płyt warstwowych na tle stanu obecnego i występujących ograniczeń technologicznych. Podano przykłady nowoczesnych rozwiązań i zastosowań. Przedstawiono koncepcje rozwiązań, które zmierzają do spełnienia stale rosnących wymagań w zakresie izolacyjności termicznej przegród budowlanych.
EN
The article presents development directions for sandwich panels in the light of the present state and existing technological limitations. Also examples of innovative solutions and applications are presented. The paper shows approaches that aim at meeting the ever-increasing requirements for thermal insulation of partitions.
EN
The paper concerns the problem of the influence of thermal actions on the structural behavior of sandwich panels with unspecified elastic supports. An ordinary sandwich panel theory is used. The boundary conditions have the arbitrary form of elastic supports. The solution of a statically undetermined system with limitations of horizontal displacement and rotation is derived. The illustrative examples are presented and the problem solution is discussed.
EN
Sandwich panels made of deep-profiled steel facesheet, thick and soft PUR core and thin aluminum facesheet are considered. The structural behavior of the panel in two arrangements is analyzed by the way of real experiments. Three-point bending tests were carried out. The laboratory tests unraveled non-linear characteristics of structural behavior. The local instability of the compressed faces was observed. The real experiments were compared with the results of numerical simulations.
EN
The paper addresses the problems of the sensitivity analysis and optimal design of multi-span sandwich panels with a soft core and flat thin steel facings. The response functional is formulated in a general form allowing wide practical applications. Sensitivity gradients of this functional with respect to dimensional, material and support parameters are derived using adjoint variable method. These operators account for the jump of the slope of a Timoshenko beam or a Reissner plate at the position of concentrated active load or reaction, thus extending the sensitivity operators known in literature. The jump of slope is the effect of shear deformation of the core. Special attention is focussed on sensitivity and optimisation allowing for variable support position and stiffness, because local phenomena observed in supporting area of sandwich plates often initiate failure mechanisms. Introducing optimally located elastic supports allows to reduce the unfavourable influence of temperature on the state of stress. Several examples illustrate the application of derived sensitivity operators and demonstrate their exactness.
EN
The paper concerns the problem of the influence of core compression on core shear modulus determination. Two experimental methods of shear modulus determination are discussed. These methods are based on the estimation of the relation between bending and shear effects. Using the ordinary sandwich panel theory. The appropriate examples of the core compression influence are presented and discussed.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.