Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 93

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  separacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
Many researchers in the developed countries have been intensively seeking effective methods of plastic recycling over the past years. Those techniques are necessary to protect our natural environment and save non-renewable resources. This paper presents the concept of an electrostatic separator designed as a test bench dedicated to the separation of mixed plastic waste from the automotive industry. According to the current policy of the European Union on the recycling process of the automotive industry, all these waste materials must be recycled further for re-entering into the life cycle (according to the circular economy). In this paper, the proposed concept and design of the test bench were offered the feasibility to conduct research and technological tests of the electrostatic separation process of mixed plastics. The designed test bench facilitated assessing the impact of positions of high-voltage electrodes, the value and polarity of the high voltage, the variable speed of feeders and drums, and also triboelectrification parameters (like time and intensity) on the process, among others. A specialized computer vision system has been proposed and developed to enable quick and reliable evaluation of the impact of process parameters on the efficiency of electrostatic separation. The preliminary results of the conducted tests indicated that the proposed innovative design of the research stand ensures high research potential, thanks to the high accuracy of mixed plastics in a short time. The results showed the significant impact of the corona electrode position and the value of the applied voltage on the separation process effectiveness. It can be concluded that the results confirmed the ability to determine optimally the values of the studied parameters, in terms of plastic separation effectiveness. This study showed that this concept of an electrostatic separator designed as a test bench dedicated for separation of mixed plastic waste can be widely applied in the recycling plastic industry.
2
Content available Tests of neodymium content in selected materials
EN
Rare earth elements are recognized as Critical Raw Materials (CRMs) due to their wide range of applications in the glass, steel, chemical and electronic industries. Often rare earth elements are referred to as a single group, but in practice each element has individual technical applications. Therefore, the demand varies for each element. Demand for rare earth elements is likely to increase in the future due to use of NdFeB magnets, especially in vehicles with electric motors and wind turbines. This publication presents research results aimed at finding raw material or waste that can be used to obtain neodymium at economical profit. This publication presents tests aimed at an identification of the raw material from which neodymium can be obtained. Research began with an identification of materials that could potentially become an economically viable source of neodymium extraction. The following materials were selected: natural aggregates, fine-grained raw materials of magma origin as well as coal sludge and fine-grained waste after hard coal enrichment. These raw materials were subject to content analysis by mass spectrometry, with ionization in inductively compressed plasma (ICP-MS).
PL
Pierwiastki ziem rzadkich zostały uznane w ostatnich czasach jako surowce krytyczne ze względu na ich szeroki zakres zastosowań w przemysłach: szklarskim, stalowym, chemicznym i elektronice. Często pierwiastki ziem rzadkich łączone są w jedną grupę, jednakże w praktyce każdy pojedynczy pierwiastek posiada odrębne zastosowania, dlatego popyt na każdy pierwiastek jest inny. Prognozy wskazują na prawdopodobny wzrost zapotrzebowania na pierwiastki ziem rzadkich, co może być związane między innymi ze zwiększenia stosowania magnesów NdFeB, szczególnie w pojazdach hybrydowych i elektrycznych oraz turbinach wiatrowych. W niniejszej publikacji przedstawiono badania mające na celu zidentyfikowanie surowca, z którego będzie można pozyskać neodym. Badania rozpoczęto od wskazania materiałów, które potencjalnie mogą stać się ekonomicznie uzasadnionym źródłem pozyskiwania neodymu. Wytypowane zostały: kruszywa naturalne, drobnoziarniste surowce pochodzenia magmowego oraz muły węglowe i drobnoziarniste odpady po wzbogacaniu węgla kamiennego. Surowce te zostały poddane analizie zawartości neodymu metodą spektrometrii mas, z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprężonej (ICP-MS)
EN
Faster technology development, increasing of living standard and market availability are the main causes of faster obsolescence of electronic devices. Each electronic device contains printed circuit boards that are a valuable source of metal. The paper presents the results of preliminary research of the possibility for using various mineral processing methods in recycling of waste printed circuit boards. The gravity concentration (concentration table and Humphreys spiral concentrator), electrostatic separation and wet magnetic separation were used in this preliminary research and the obtained results were presented in the article.
PL
Szybki rozwój technologii, podwyższenie standardu życia i dostępność na rynku to główne przyczyny szybszego starzenia się urządzeń elektronicznych. Każde urządzenie elektroniczne zawiera płytki drukowane, które są cennym źródłem metalu. W pracy przedstawiono wyniki wstępnych badań możliwości zastosowania różnych metod przeróbki surowców w recyklingu zużytych obwodów drukowanych. W tych wstępnych badaniach wykorzystano wzbogacalnik grawitacyjne (stół wstrząsany i wzbogacalnik spiralny Humphreya), separację elektrostatyczną i separację magnetyczną na mokro, uzyskane wyniki przedstawiono w artykule.
EN
The method of studying the process of vibroseparation or adhesion of friable media has been developed. The analytical solution of this mathematical model of the researched system for resonance and nonresonance cases was constructed. It is established that the relative amount of friable medium motion greatly affects the quantitative and qualitative parameters of the system oscillations, in particular, the increase in the amount of motion of a friable media causes a decrease in the amplitude of the system in the transition through the resonance.
PL
Opracowano metodę badania procesu separacji wibracyjnej oraz przyczepności materiałów sypkich. Zbudowano model matematyczny badanego systemu dla przypadków występowania rezonansu i jego braku. Ustalono, że wielkość przesunięcia względnego materiału sypkiego znacznie wpływa na parametry ilościowe i jakościowe oscylacji systemu, w szczególności zwiekszenie przesunięcia materiału sypkiego powoduje zmniejszenie amplitudy systemu podczas przejścia przez rezonans.
EN
The article focuses on the intensification of raw barley grains initial purification and separation processes before the subsequent processing in the area of brewing. Above all, it deals with the physical and mechanical concepts of the purification and separation of qualitatively satisfactory grains from undesirable impurities, e.g. coarse impurities, as the prevention from the potential damage of milling and scrapping facilities. Four different cultivated barley species were tested within the study. Physical and mechanical parameters were determined in all samples, for instance powder density, angle of internal friction and external friction angle with steel contact material, particle size distribution and morphology. The first results of measuring revealed the difference in the quality of initial entering component of barley grains before the purification process compared to the output quality of grains after machine purification and separation processes in the facilities determined for the subsequent grain storage. As a result of the non-effective process of separation, the final quality of the product, i.e. the beer, may be affected by the qualitative parameters of partial processes involved in treating barley grains.
PL
Artykuł koncentruje się na intensyfikacji wstępnych procesów oczyszczania i separacji surowych ziaren jęczmienia przed dalszym przetwarzaniem w procesie warzenia piwa. Przede wszystkim zajmuje się fizycznymi i mechanicznymi koncepcjami oczyszczania i oddzielania jakościowo zadowalających ziaren od niepożądanych zanieczyszczeń, np. gruboziarniste zanieczyszczenia, zapobiegające potencjalnym uszkodzeniom urządzeń do mielenia oddzielania zanieczyszczeń. W ramach badań przetestowano cztery różne gatunki jęczmienia. We wszystkich próbkach określono parametry fizyczne i mechaniczne, na przykład gęstość proszku, kąt tarcia wewnętrznego i kąt tarcia zewnętrznego ze stalowym materiałem kontaktowym, rozkład wielkości cząstek i ich morfologię. Pierwsze wyniki pomiarów ujawniły różnicę w jakości ziaren jęczmienia przed procesem oczyszczania w porównaniu z jakością wyjściową ziaren po oczyszczeniu. W wyniku nieefektywnego procesu separacji na jakość końcową produktu (piwo) mogą wpływać parametry jakościowe kolejnych procesów związanych z obróbką ziaren jęczmienia.
EN
The paper presents the experimentalstudy of a novel unsteady-statemembrane gas separation approachfor recovery of a slow-permeant component in the membrane module with periodical retentate with-drawals. The case study consisted in the separation of binary test mixtures based on the fast-permeantmain component (N2O, C2H2) and the slow-permeant impurity (1% vol. of N2)using a radial counter-current membrane module. The novel semi-batch withdrawal technique was shown to intensify theseparation process and provide up to 40% increase in separation efficiency compared to a steady-stateoperation of the same productivity.
7
Content available remote Wybrane aspekty pracy elektrycznych i magnetycznych separatorów odchylających
PL
Statyczne pola: elektryczne i magnetyczne znajdują zastosowania (miedzy innymi) w procesach technologicznych. Jednym z nich jest separacja i filtracja. Separacja eklektyczna jest procesem, w którym dwie lub więcej faz stałych różniących się właściwościami elektrycznymi, są rozdzielane siłami pola elektrycznego. Separacja magnetyczna jest procesem, w którym dwie lub więcej faz różniących się właściwościami magnetycznymi są rozdzielane siłami pola magnetycznego. Separatory odchylające charakteryzują się ciągłością pracy, a naelektryzowane ziarna lub ziarna o określonych właściwościach magnetycznych odchylane są odpowiednio siłami pola elektrycznego lub magnetycznego.
EN
Static electric and magnetic fields – among the others – are used in technological processes. In the electrotechnology field important role has electric and magnetic separation and filtration. Electric separation is a process where two or more solid phases, with different value of electric charge are separated with the force of the electric field. Magnetic separation is a process of separation two or more solid phases which differ with the magnetic properties. The deflecting separators are the devices that are characterizing with the continuous work, where the charged particle or the magnetic particles (magnetic fraction of slurry) are deflected by the electric or magnetic field force.
PL
Znacznym ograniczeniem w zastosowaniu do produkcji materiaów budowlanych popiołów wapiennych, powstających w procesie spalania węgla brunatnego, jest powstanie odpadu, w którym odnotowano obecność cząstek niespalonego węgla. Poddając ten rodzaj odpadu odpowiednim zabiegom polepszającym ich właściwości, możliwe jest zastosowanie tych odpadów do produkcji różnego typu materiałów dla budownictwa. W artykule skupiono się nad poprawą właściwości popiołu lotnego jako dodatku do cementu. Przedstawiono również wyniki wstępnych badań nad możliwością wykorzystania wydzielonego węgla zawartego w popiołach lotnych, które powstają w procesie spalania węgla brunatnego. W toku przeprowadzonych badań dokonano charakterystyki popiołu wapiennego pochodzącego z jednej z krajowych elektrowni opartej na spalaniu węgla brunatnego, posługując się metodą dyfrakcji rentgenowskiej (XRD) oraz elektronowej mikroskopii skaningowej (SEM). Wydzielenie niespalonych cząstek węgla z popiołów lotnych wapiennych stanowiło próbę poprawy niektórych właściwości tego rodzaju popiołów, aby umożliwić ich wykorzystanie jako dodatku do cementu. Niespalony węgiel został wydzielony jako frakcja powyżej 315 µm i poddany badaniom adsorpcyjnym określającym skuteczność jego adsorpcji względem jonów amonowych oraz związków rtęci. Stężenie rtęci w badanych próbach oznaczono metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej przy długości fali 254 nm, natomiast zawartość jonów amonowych analizowano z wykorzystaniem metody chromatografii jonowej. Wstępne wyniki badań adsorpcyjnych wydzielonej z popiołów wysokowapiennych frakcji węglowej pozwalają przypuszczać, że znajdzie ona zastosowanie w ochronie środowiska.
EN
The significant limitation in the use of this waste type in the building materials industry is the presence of unburned carbon particles. Appropriate treatments to improve their properties, allow using them in the manufacture of various types of construction materials. The paper focuses on improvement of calcareous fly ash properties in order to use them as the cement additives as well as presents the results of preliminary research about the possibility of using coal included in fly ash produced during lignite combustion. The characteristic of calcareous ash from one of the national lignite-fired power plants was carried out by X-Ray Diffraction and Scanning Electron Microscopy (SEM) method. Separation of unburned carbon particles from calcareous fly ash was a properties improvement attempt of this ash type to enable their use as the cement additives. The unburned carbon was separated as a fraction above 315 µm and subjected to adsorption tests for its adsorption efficiency towards ammonium ions and mercury compounds. The mercury concentration in the test samples was determined by atomic absorption spectrometry at 254 nm, while the ammonium content was analyzed by ion chromatography method. The preliminary results of the adsorption experiments of carbon fraction isolated from the high-calcareous fly ash allow to suppose that this fraction is useful for environment protection.
EN
The objective of the paper was intensification of the process of thresh-ing and grain separation by a rasp-bar threshing mechanism of a combine harvester with a differentiate concave; substantiation of a regular-style design and differentiate concave parameters as well as threshing and separating mechanism operation modes. Theoretical research has been conducted based on laws of motion, experimental investigation - in accordance with methods devised on the basis of conventional methodologies. Standard computing methods as well as Microsoft Exсel and Mathcad application packages have been used for processing experimental data. Measuring and recording equipment has been used in the research process. Experimental investigation has been carried out on specially devised experimental assemblies. The research has enabled: to substantiate the design-manufacturing process of the threshing and separating mechanism with a differentiate concave; to establish analytical dependencies to determine the area of typical influence zones of a threshing drum and concave on threshing mass; to ascertain the regularity of stem deformation under the influence of different forces regulated by changing the distance between concave transverse slats; to figure out the regression equation enabling finding optimal process variables for a threshing and separating mechanism with a differentiate concave. The scientific novelty of the engineering solutions is confirmed by a patent of the Republic of Belarus for the utility model № 6335 « Tresking mechanism». The results of theoreti-cal and experimental research have been used in developing design documentation for the production of a differentiate concave for combine harvesters PA «Gomselmash».
PL
Celem badań była intensyfikacja procesu omłotu i separacji ziarna bębnowym młócąco-separującym urządzeniem kombajnu zbożowego, mającym zmienną szczelinę nad klepiskiem. Określenie racjonalnej konstrukcji i parametrów szczeliny klepiska, a także reżimów pracy bębna młócącego. Rozważania teoretyczne prowadzono na bazie zasad mechaniki, a eksperymenty w oparciu o metodyki ogólne i specjalne. Do obróbki wyników wykorzystano metody standardowe obliczeń i pakiety praktycznych programów Microsoft Excel i MathCAD. Do pomiarów wykorzystano aparaturę pomiarowo-rejestrującą. Badania eksperymentalne prowadzono na specjalnie przygotowanych eksperymentalnych stanowiskach. Przeprowadzone badania pozwoliły: uzasadnić konstrukcyjno-technologiczne schematy bębna młócącego ze zmienną szczeliną nad klepiskiem, znaleźć analityczne zależności dla określenia charakterystycznych zakresów powierzchni oddziaływania bębna młócącego i klepiska na młóconą masę, ustalić zasady odkształcania słomy pod działaniem różnych sił przy zmiennym rozstawie między poprzecznymi listwami klepiska, otrzymać równania regresji, pozwalające określić optymalne technologiczne parametry pracy bębna młócącego ze zmienną szczeliną nad klepiskiem. Nowość naukowa opracowanych rozwiązań technicznych została potwierdzona patentem Republiki Białoruskiej na wzór użytkowy Nr 6335 „Bęben młócący”. Rezultaty teoretycznych i eksperymentalnych badań wykorzystano podczas opracowania dokumentacji konstrukcyjnej do wykonania drgającego klepiska do kombajnów produkcji ПО «Гомсельмаш».
10
EN
The most time consuming and the least mechanized process of potato cultivation is its harvesting. Therefore, now, as never before, we have faced a problem concerning the improvement of the existing and construction of new devices for potato harvesting and their provision to the cultivation industry. It requires further development of theoretical, complex and extensive research on the phenomenon of separation of the potato stack, which will enable justification of optimal work modes of the existing separating devices and will be used for the synthesis of basically new, more advanced separators.
PL
Najbardziej czasochłonnym a jednocześnie najmniej zmechanizowanym procesem uprawy ziemniaków jest jego zbiór. Dlatego teraz, jak nigdy dotąd, powstaje problem z udoskonaleniem istniejących i stworzeniem nowych narzędzi do zbioru ziemniaków i ostatecznie dostarczeniem tych nowoczesnych, wydajnych i niezawodnych narzędzi do przemysłu uprawnego. Rozwiązanie tego problemu wymaga dalszego rozwoju badań teoretycznych, kompleksowego i obszernego badania zjawiska separacji sterty ziemniaka, co pozwoli na uzasadnienie optymalnych trybów pracy istniejących urządzeń separujących, a także na syntezę zasadniczo nowych, bardziej zaawansowanych separatorów.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki badań separacji mieszanin tworzyw polimerowych na podstawie różnicy twardości. W metodzie tej rozdział następuje za pomocą specjalnie wyprofilowanych igieł, dzięki czemu zminimalizowany jest wpływ zanieczyszczeń powierzchniowych wsadu na funkcjonalną sprawność procesu. Wpływ grubości elementów na proces rozdziału był badany dla siedmiu różnych sił nacisku igieł. Zbadano skuteczność separacji dla czterech różnych mieszanin PP/ABS o różnych grubościach rozdzielanych elementów: a) 1,5 mm, b) 2,3 mm, c) 3 mm, d) 4 mm. Najlepszą dokładność oraz efektywność rozdziału mieszanin o większej grubości próbek można osiągnąć prowadząc proces przy wyższych siłach nacisku igieł. Dla mieszanin o mniejszej grubości elementów równie korzystne wartości zmiennych DA, DP, EA, EP osiągano stosując niższe siły nacisku igieł.
EN
The work presents results of research on separation of polymers as based on differences between thicknesses. According to this method, separation is effected with the use of specially profiled needles, which minimize influence of surface contamination of input materials onto functional efficiency of the process. The influence of thickness of elements onto the process of separation was examined for seven various needle pressure forces. Efficiency of separation was examined for four different PP/ABS mixtures of various thicknesses of separated elements: a) 1,5 mm, b) 2,3 mm, c) 3 mm, d) 4 mm. It is possible to obtain the best accuracy and efficiency of separation for mixtures with greater thickness of samples and for higher pressures forces of needles. For mixtures with lower thicknesses of elements it was possible to obtain equally favourable values of DA, DP, EA, EP variables using lower pressure forces of needles.
PL
W pracy omówiono zagadnienia związane z racjonalną gospodarką odchodów zwierzęcych podczas magazynowania oraz nawozowego wykorzystania naturalnych surowców zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem. Działania związane z właściwym zarządzaniem nawozami naturalnymi mają na celu przede wszystkim ochronę przed niekontrolowanymi emisjami gazowymi oraz skażeniem gleb i wód. Podjęty temat jest istotny nie tylko z punktu widzenia produkcji zwierzęcej, ale także ochrony środowiska naturalnego. Celem pracy było przedstawienie i porównanie technicznych i technologicznych rozwiązań magazynowania nawozów naturalnych. W niniejszej pracy wskazano również alternatywne do magazynowania technologie zagospodarowania gnojowicy i obornika, które przyczyniają się do neutralizowania ich niekorzystnego wpływu na środowisko.
EN
The paper presents Issues related to the rational management of animal manure during storage and fertilization in accordance with law In Poland. Activities related to the proper management of natural fertilizers are primarily oriented to protect against uncontrolled gas emissions and contamination of soil and water. Discussed topic is important not only from the point of view of animal production but also for environmental protection. The aim of the study was to introduce and compare the technical and technological solutions for storage of natural fertilizers. Moreover the paper also showed alternative storage technologies for slurry and manure, which contributes to neutralization of their impact on the environment.
EN
Model Predictive Control (MPC) is a model-based control method based on a receding horizon approach and online optimization. A key advantage of MPC is that it can accommodate constraints on the inputs and outputs. This paper proposes a max-plus general modeling framework adapted to the robust optimal control of air traffic flow in the airspace. It is shown that the problem can be posed as the control of queues with safety separation-dependent service rate. We extend MPC to a class of discrete-event system that can be described by models that are linear in the max-plus algebra with noise or modeling errors. Regarding the single aircraft as a batch, the relationships between input variables, state variables and output variable are established. We discuss some key properties of the system model and indicate how these properties can be used to analyze the behavior of air traffic flow. The model predictive control design problems are defined for this type of discrete event system to help prepare the airspace for various robust regulation needs and we give some extensions of the air traffic max-plus linear systems.
EN
To interpret geophysical anomaly maps, it is necessary to filter out regional and sometimes noise components. Each measured value in a gravity survey consists of different components. Upward continuation (UC) is one of the most widely used filters. The shortcoming of this filter is not to consider the spatial structure of the data, and also the fact that the trial and error approach and expert’s judgment are needed to adjust it. This study aims to compare the factorial kriging analysis (FKA) and UC filters for separation of local and regional anomalies in the gravity data of a hydrocarbon field in the southeast sedimentary basins of the East Vietnam Sea. As shown in this paper, FKA method permits to filter out all of the identified structures, while the UC filter does not possess this capability. Therefore, beside general and classic filtering methods, the FKA method can be used as a strong method in filtering spatial structures and anomaly component.
PL
Recykling materiałowy jest preferowaną formą zagospodarowania odpadów termoplastycznych tworzyw polimerowych. Nierozłącznym etapem takiego recyklingu jest separacja na jednorodne frakcje materiałowe. Proces ten jest niezbędny ze względu na zróżnicowane właściwości odpadów tworzywowych. W pracy przedstawiono wyniki rozdziału mieszanin tworzyw polimerowych PP/PS na podstawie różnicy w twardości. Zbadano wpływ prędkości obrotowej oraz siły nacisku igieł na skuteczność separacji. Zbadano wpływ udziału masowego tworzyw PP/PS na dokładność oraz efektywność separacji.
EN
Material recycling is a preferred form of thermoplastic polymer management. An inseparable stage of the recycling involves separation into homogenous material fractions. The process is necessary due to diversified properties of plastic waste. This paper presents results of separation of PP/PS polymer plastic mixtures with respect to differences in their hardness. The author tested influence of rotating speed and needle pressure force upon effectiveness of the separation. The author also tested the weight share of PP/PS plastics upon accuracy and effectiveness of the separation.
EN
Cement is prepared by firing a mixture of raw materials, one of which is mainly composed of calcium carbonate and the other of aluminium silicate. The most familiar materials answering to this description are limestone and clay, both of which occur in nature in a great number of varieties. Marls, which are a mixture of clay and shales, are also common raw materials for cement. The production of cement is an energy-intensive process. The typical energy consumption of a modern cement plant is about 90–120 kWh per ton of produced cement. The service properties of cement such as workability and strength development are affected not only by the chemical and mineralogical composition but also to a great extent by the fineness and particle size distribution of the cement produced; in practice often only the strength development of cement is of primary interest. Yet the effect on workability is just as important. Moreover, the surface area and granulometric parameters may also directly or indirectly affect the frost resistance and other durability-related properties of concrete. There are process engineering options for controlling fineness and particle size distribution of the cement by changing the mode of operation of the mill and the separator. This paper describes a study of the relationship between cement strength and separation cut size (d50). The separation cut size (d50) of air separator products obtained by different days was ascertained by using particle size analysis. It was found that the cement fineness and separation cut size (d50) are very effective on the strength of cement.
PL
Cement jest wylany z mieszanek surowców, zawierających węglan wapnia i glinokrzemiany. Najpowszechniejszymi surowcami są wapień i glina. Oba występują w naturze w dużych ilościach i wielu odmianach. Margle będące mieszaniną gliny i łupka ilastego, również są surowcem używanym do produkcji cementu. Proces produkcji cementu wymaga dużego nakładu energii. Standardowe zużycie energii w nowoczesnej fabryce wynosi około 90-120kWh na tonę wyprodukowanego cementu. Właściwości użytkowe cementu, takie jak urabialność czy wytrzymałość są zależne nie tylko od składu chemicznego i mineralogicznego, lecz również w dużej mierze od rozdrobnienia i rozkładu wielkości cząstek wyprodukowanego cementu; w praktyce często jedynie wytrzymałość cementu jest brana pod uwagę, jednakże, wpływ urabialności jest równie istotny. Ponadto, wielkość powierzchni i parametry granulometryczne mogą również bezpośrednio lub pośrednio wpływać na mrozoodporność i inne właściwości cementu związane z jego wytrzymałością. Istnieją sposoby metody sterowania rozdrobnieniem i rozkładem wielkości cząstek cementu za pomocą zmiany trybu pracy młyna i separatora. Praca opisuje badania nad związkiem między wytrzymałością cementu, a wielkością ziarna podziałowego (d50). Ziarno podziałowe (d50) produktów separatora powietrznego, uzyskane w różnych warunkach określono na podstawie analizy granulometrycznej.Wykazano, że uziarninie cementu oraz (d50) mają istotny wpływ na wytrzymałość cementu.
EN
The paper is dealing with the environmental research of waste material rising from abrasive water-jet cutting. On the occasion of disposal of the slurry from the overfull collector tank in the Laboratory of the Liquid jet of the Department of Physics at the Technical University of Ostrava the waste material was studied. Samples from different points of the catcher were collected into the beaks, dried up and consequently their elemental and structural composition has been analyzed. The results were primarily evaluated from the viewpoint of effectiveness of further abrasive recycling and usage (either as an abrasive - for this reason the residual cutting ability of the grains was discussed, or as a fine powder material for other applications – the size and shape of the grains was considered). Second viewpoint which was discussed was potential environmental hazard arising from the normal disposal of the waste material. The analysis of dried slurry samples was carried on by electron microprobe. Twenty one samples of waste mixture from various parts and depths of the tank were analyzed and compared with samples of non-used abrasive material. It was proved that abrasive material which had undergone the process of cutting was significantly impaired. It should be recycled in some cases but careful economic calculation taking into account all additional costs connected with separation of suitable abrasive fraction and its drying should be necessary. X-rays analysis provided information about chemical composition of the waste material. Most of the sludge was from abrasives, namely almandine. Higher contents of magnesium oxide, lower contents of aluminum oxide and higher contents of iron oxide, however, was probably caused by presence of other abrasive materials, such as olivine or zirconium which had been also used for cutting during the working period of the system. No potentially harmful material was detected by the X-ray analysis. It can be therefore stated that waste material from the water-jet cutting can be disposed on a common landfill without any restrictions.
PL
Praca traktuje o badaniu środowiskowym odpadów powstałych po cięciu strumieniem wodno-ściernym (water-jet). Materiał przebadano przy okazji czyszczenia zawiesiny z przepełnionego zbiornika kolektora w laboratorium prowadzącym badania nad ciekłym strumieniem na Uniwersytecie Technicznym w Ostrawie. Próbki zostały pobrane z różnych punktów zbiornika do zlewek i osuszone. Następnie przeanalizowano ich skład pierwiastkowy i strukturalny. Wyniki przede wszystkim były oceniane pod kątem skuteczności dalszego recyklingu i użytku odpadów ściernych (zarówno jako materiał ścierny – z tego powodu badano zdolności tnące resztek ziaren oraz inne zastosowania tego materiału w postaci drobnego proszku, brano pod uwagę wielkość i kształt ziaren). Drugim aspektem badań było ryzyko środowiskowe wynikające z dotychczasowego sposobu usuwania odpadów. Analizę próbek osuszonej zawiesiny dokonano przy użyciu mikrosondy elektronowej. Poddano analizie 21 próbek mieszaniny odpadów z różnych części i głębokości pojemnika i porównano je z próbkami niezużytego materiału. Wykazano, że materiał ścierny, który był użyty do procesu cięcia został znacząco zniszczony. W niektórych przypadkach powinien zostać poddany recyklingowi, jednakże należy przeprowadzić dokładne wyliczenia ekonomiczne uwzględniające dodatkowe koszty dotyczące separacji części materiału oraz osuszania. Analiza rentgenowska dostarczyła informacji na temat składu chemicznego odpadu. Większość osadu pochodziła z materiałów ściernych, dokładniej almandynu. Niemniej jednak, zwiększone zawartości tlenku magnezu oraz tlenku żelaza i niższe zawartości tlenku glinu były prawdopodobnie spowodowane obecnością innych materiałów ściernych, tj. oliwinu czy cyrkonu, które również zostały wykorzystane do cięcia w czasie pracy. Analiza rentgenowska nie wykazała występowania żadnych potencjalnie niebezpiecznych materiałów. Można zatem stwierdzić, ze odpady powstałe z cięcia strumieniem wodno-ściernym (watrer-jet) można składować na standardowym wysypisku bez żadnych ograniczeń.
PL
Postulowane stany wysokiej jakości biogazu, jego efektywna produkcja i konwersja energetyczna w biogazowni uzależnione są od sprawności systemu technologicznego. Ciągłość przemieszczania substratów stanowiących paliwo napędowe określa pierwszą z szeregu zmiennych wpływających na sprawność systemu. Rotacyjna pompa wyporowa umożliwia relację przemieszczania materiału fermentacyjnego. Ocenie poddano wprowadzanie podsystemów rozdrabniania i separowania ciał stałych w systemie.
EN
The proposed conditions of high quality of biogas, effective production and energy conversion an biogas plant depend of efficiency the technological system. Continuous rnovement of the substrates constituting the propellant specifies the first of a number of variables affecting the performance of the system. Rotary pump allow on movement relatlon of fermentation substrates. Analyzed the use of shredding and separatłon solids subsystems.
PL
W pracy przedstawiono nowy sposób rozdziału mieszanin tworzyw przy użyciu eksperymentalnego separatora igłowego wykorzystując różnice w ich twardości. Określono wpływ procesu na jakość rozdziału materiałów.
EN
The paper presents a new method for resolving mixtures of materials using experimental separator needle using differences in their hardness. The effect of the process on the quality of the separation of materials.
PL
Światowe tendencje w ochronie środowiska wskazują na konieczność ograniczenia emisji dwutlenku węgla, który wpływa na rozwój efektu cieplarnianego. Ponieważ podstawowym paliwem wykorzystywanym w energetyce zawodowej jest węgiel, sektor przemysłu jest największym emitorem CO2; zatem prace nad redukcją dwutlenku węgla w tej branży są w pełni uzasadnione. Wchwili obecnej adsorpcyjne technologie wychwytu CO2 nie są jeszcze zastosowane w skali przemysłowej, tym samym nie posiadamy w pełni udokumentowanych informacji dotyczących ich wpływu na bloki energetyczne. Przy wykorzystaniu oprogramowania IPSEpro zamodelowano obieg referencyjny bloku o mocy 833MWe oraz układ separacji CO2 ze spalin, który bazuje na metodach adsorpcyjnych. Analizowano technologię PTSA (Pressure Temperature Swing Adsorption) stanowiącą połączenie dwóch technologii separacji PSA (Pressure Swing Adsorption) i TSA (Temperature Swing Adsorption). Po opracowaniu układów zintegrowano jednostkę wychwytu dwutlenku węgla i innych urządzeń technologicznych z obiegiem parowo-wodnym elektrowni. Integracja w tym wypadku polega na jak najbardziej optymalnym rozmieszczeniu wszystkich urządzeń niezbędnych separacji i transportu CO2. Dane uzyskane z obliczeń modelowych pozwoliły na dokładną analizę wpływu układu separacji CO2 oraz innych niezbędnych urządzeń potrzebnych do realizacji samego procesu wychwytu CO2 i jego przygotowania do transportu w postaci ciekłej na moc bloku oraz sprawność obiegu. Przeprowadzona analiza pozwoliła na oszacowanie ilości dwutlenku węgla, który nie zostanie wyemitowany do atmosfery, co niewątpliwie może zmniejszyć uciążliwość instalacji energetycznych dla środowiska.
EN
Global trends in environmental protection point to the need to reduce emissions of carbon dioxide contributing to the greenhouse effect. Since the primary fuel used in the power industry is coal, the power industry is the largest emitter of CO2, justifying a particular focus on reducing the emissions fromthis source. At present, adsorption technologies for CO2 capture are not yet used on a commercial scale, and there is a lack of adequate information concerning their effects on energy units. IPSEpro software was used for modeling a reference thermal-steam cycle power unit with an 833MWe load, and CO2 separation fromthe flue gas unit (which is based on adsorptionmethods). This study analyzed PTSA (Temperature Pressure Swing Adsorption) technology, which represents a combination of two separation technologies – PSA (Pressure Swing Adsorption) and TSA (Temperature Swing Adsorption). After the development of the systems of the power unit, the carbon dioxide capture unit and other technological installations were integrated into the thermal-steam cycle of the power unit. Integration in this case relied on the optimal arrangement of all the equipment necessary to carry out the task of reducing emissions of carbon dioxide in the steam cycle of the power unit. The data obtained from the model’s calculations allowed for accurate analysis of the impact of the separation of CO2. It was also possible to evaluate other devices needed for the implementation of the process of CO2 capture and preparation for transport in liquid form, considering the unit load and the cycle efficiency. The analysis made it possible to estimate the carbon dioxide amount not emitted into the atmosphere, a key factor in measuring the impact of power plants on the environment.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.