Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 91

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  posadzka betonowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Przedstawienie możliwości oceny uszkodzeń posadzki w postaci spękań i zarysowań przy użyciu badań nieniszczących, tj. metody impact-echo (IE) oraz radarowej (GPR).
EN
High concentration of service loads on industrial concrete floors may cause a drop in their durability and quality, and thus lead to damages. In this paper an analysis of concrete floor damages in the form of cracks using the nondestructive Impact-echo and GPR method is carried out. The results obtained in the study allowed to identify the possible reasons of the damages of the tested concrete floor.
2
Content available remote Naprawa podłóg przemysłowych i posadzek w hali - cz.2
3
Content available remote Naprawa podłóg przemysłowych i posadzek w hali - cz.1
PL
W artykule opisano najczęściej stosowane metody napraw podłóg. Zwrócono uwagę, że każdą naprawę należy poprzedzić oceną stanu technicznego, która nie tylko pozwoli na określenie przyczyn powstania uszkodzeń, ale również wskaże najbardziej racjonalną i skuteczną metodę naprawy. Omówiono naprawy przez iniekcję rys, zszycie rys prętami stalowymi, częściową lub całkowitą wymianę fragmentu podkładu betonowego, nadbetonowanie nowej płyty lub całkowitą wymianę podkładu istniejącego. Wyjaśniono sposoby napraw w rejonie dylatacji oraz przedstawiono naprawy powierzchniowe.
EN
The article describes the most common floor repair methods. It points out that each repair should be preceded by the technical condition assessment, which will not only help to identify the causes of damage, but also indicate the most rational and effective repair method. The article discusses repairs consisting in crack injection, crack stitching using steel bars, partial or complete replacement of concrete parts, concrete overlay or complete replacement of the screed. It also explains the repair methods used where expansion joists are placed, as well as the issue of surface repairs.
PL
Posadzki są elementem, którego stan techniczny wpływa zarówno na bezpieczeństwo użytkowania, jak również na komfort eksploatacyjny obiektu budowlanego. Jednym z najbardziej popularnych rozwiązań w zakresie betonowych posadzek przemysłowych są posadzki z impregnacją górnej powierzchni z zastosowaniem suchej posypki nawierzchniowej (DST – z ang. Dry Shake Topping). W następstwie błędów i niedociągnięć zarówno projektowych, jak i wykonawczych oraz niewłaściwej eksploatacji posadzki betonowe mogą ulegać przyśpieszonej dekapitalizacji. W artykule opisano najczęściej popełniane błędy przyczyniające się do nadmiernej ścieralności betonowych posadzek przemysłowych, których górna powierzchnia została zabezpieczona suchą posypką nawierzchniową oraz podano sposób ich usuwania. Przedmiot artykułu stanowi również dyskusja na temat współczesnych metod diagnostyki betonowych posadzek przemysłowych w zakresie oceny ich ścieralności.
EN
Floors are an element whose technical condition affects both the safety of use and the operational comfort of a building. One of the most popular solutions in the field of concrete industrial floors are floors with impregnation of the upper surface using dry topping (DST – Dry Shake Topping). As a result of errors and shortcomings in both design and execution, as well as improper operation, concrete floors may undergo accelerated decapitalization. The paper describes the most common mistakes contributing to excessive abrasion of industrial concrete floors whose upper surface has been secured with dry topping and a method of removing them. The subject of the paper is also a discussion on contemporary methods of diagnostics of concrete industrial floors in the scope of assessing their abrasion.
PL
W artykule omówiono wpływ dodatku włókien stalowych na właściwości mieszanek betonowych stosowanych w posadzkach. Przedstawiono wyniki badań mieszanki, w skład których wchodzą: pomiar zawartości powietrza w mieszance betonowej; określenie konsystencji mieszanki betonowej za pomocą metody opadu stożka oraz oznaczenie gęstości mieszanki betonowej. Badania dotyczyły siedmiu serii betonów, różniących się zawartością włókien stalowych. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że wraz ze wzrostem zawartości włókien w mieszance betonowej rośnie w niej zawartość powietrza. Wykazano także, że dodatek włókien ma wpływ na konsystencję mieszanki betonowej oraz że zawartość włókien stalowych w mieszance betonowej nie ma istotnego wpływu na jej gęstość.
EN
The purpose of the articleis to describe the influence of addition of steel fibers on properties of concrete mixes used in floors. The paper presents the results of a mix test including: measurement of air content in a concrete mix, determination of the consistency of a concrete mix using the slump fall method and determination of the density of a concrete mix. The tests were carried out for seven series of concrete mixes, differing from each other by dispensing steel fibers. On the basis of the tests carried out, it was found that with increasing the fibers addition to the concrete mix, the air content in it increases, it has also been shown that the dispensing of fibers has an effect on the consistency of the concrete mix, it was also found that the addition of steel fibers into the concrete mix does not have a significant impact on its density of concrete mix.
PL
Posadzki przemysłowe stanowią jeden z najważniejszych niekonstrukcyjnych elementów hal magazynowych, produkcyjnych czy innych zakładów przemysłowych. Dobór odpowiedniego rozwiązania, dbałość o jakość wykonania oraz późniejszą eksploatację mają ogromny wpływ na transport wewnętrzny składowanych materiałów, możliwości składowania, produkcyjne oraz ogólnoużytkowe. Ponadto muszą spełniać wymagania, stawiane na etapie projektu przez inwestora, odnośnie trwałości, nośności, płaskości (równości powierzchni) oraz odporności fizykochemicznej. Jest to bardzo ważne założenie, ze względu na fakt, iż każde uszkodzenie płyty posadzki powoduje przestoje w zakładach – co pociąga za sobą zwykle bardzo duże koszty ponoszone przez inwestora.
EN
Industrial floors are one of the most important non-structural elements of warehouses, production halls and other industrial plants. Choosing right solution, care for the quality of workmanship and subsequent operation have a huge impact on the internal transport of stored materials, storage capacity, production and general use. In addition, they must meet the requirements set at the design stage by the Investor regarding durability, load-bearing capacity, flatness (surface equality) and physico-chemical resistance. This is a very important assumption, due to the fact that any damage to the floor slab causes downtime in the plants resulting in additional costs incurred by the investor.
8
Content available remote Zastosowanie zeolitu naturalnego w posadzkowym betonie nawierzchniowym
PL
W artykule oceniono wpływ zeolitu naturalnego jako częściowego zamiennika cementu na stwardniały beton posadzkowy. Zaprezentowano wyniki porównawcze powierzchni właściwej, gęstości właściwej, wodożądności oraz czasu wiązania zeolitu i cementu. Wykonano cztery serie mieszanek betonowych wg norm NO-17-A204 oraz PN-EN 206-1, o różnej procentowej zawartości zeolitu naturalnego z przeznaczeniem na posadzkowy beton nawierzchniowy. Określono cechy fizyczne świeżego betonu oraz parametry fizyczne, mechaniczne i trwałość stwardniałego betonu, co pozwoliło na porównanie modyfikowanego betonu i jego tradycyjnego odpowiednika.
EN
The article assessed the influence of natural zeolite as a partial cement substitute on hardened concrete flooring. In the article presented results of specific surface area, density, water absorption and setting time zeolite and cement. Four series of concrete mixes were made, based on the norms NO-17-A204 and PN-EN-206-1 with a different percentage of natural zeolite for the purpose of flooring concrete. Shown physical characteristics of fresh concrete as well as physical parameters, mechanical and durability of hardened concrete, which allowed for comparison of modified concrete in relation to traditional equivalent.
PL
W ostatnich latach wykonano w kraju wiele posadzek betonowych. Znaczna ich część na skutek wyeksploatowania, zmiany charakteru użytkowania lub też błędów projektowych, a częściej wykonawczych wymaga przeprowadzenia napraw i wzmocnień. W artykule przedstawiono aspekty technologiczne rekonstrukcji posadzek za pomocą cienkich warstw cementowo polimerowych o zredukowanym skurczu. Zaprezentowano wyniki badania wpływu różnego rodzaju i ilości dodatków dyspersji polimerowych, warunków dojrzewania na skurcz, rozwój wytrzymałości na ściskanie i zginanie oraz przyczepność do podłoża betonowego kompozytów cementowo-polimerowych [7].
EN
In recent years in Poland there have been constructed many concrete floors. Their significant part, due to long-term exploitation, change in service character, design or most frequent execution mistakes, requires repairs or strengthening. In the paper there are presented technological aspects of conducting the reconstruction of floors by the means of thin cement polymer layers with reduced shrinkage. There are included in paper tests results of the influence of different type and amount of polymer dispersion additive as well as maturity conditions onto the shrinkage, bending and tensile strength development, adhesion to the cement-polymer concrete composite base [7].
PL
Celem artykułu jest określenie wpływu modyfikacji posadzki betonowej wybranymi nanocząstkami na jej parametry wytrzymałościowe. Przedstawiono wyniki badań wytrzymałości na zginanie i ściskanie posadzki wykonanej z zaprawy cementowej modyfikowanej nanocząsteczkami. Badania dotyczyły serii zapraw cementowych różniących się procentową zawartością nanocząstek w stosunku do masy cementu. Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano, że wraz ze wzrostem zawartości nanocząstek w stosunku do masy cementu wytrzymałość zaprawy cementowej na zginanie maleje oraz że w zależności od rodzaju nanocząstki wytrzymałość na ściskanie zaprawy cementowej wzrasta, maleje lub pozostaje na podobnym poziomie.
EN
The purpose of the article is to describe the influence of modification of cement floor with selected nanoparticles on its strength parameters. Results of research of compressive strength and flexural strength made of cement mortar modified with addition of selected nanoparticles are described in the article. The research was performed for series of mortars differed in the percentage share content of nanoparticles in relation to cement mass. In the research it is reveal that nanoparticles influence mentioned above durability parameters of the floor. Based on the performed research it has been proved that with increasing content of nanoparticle flexural strength of the floor is decreasing. It has been also proved that depending on the used nanoparticle compressive strength is increasing, decreasing or is on similar level.
12
Content available remote Posadzki przemysłowe a reaktywność alkaliczna kruszyw
PL
Przy projektowaniu posadzek przemysłowych utwardzanych powierzchniowo nie można lekceważyć reaktywności alkalicznej skutkującej w polskich warunkach powstaniem odprysków. Aby jej uniknąć, należy kierować się zasadami zawartymi w raporcie AAR-7.1 oraz AAR 7.2, powstałymi w ramach europejskiego programu Partner. Zgodnie z nimi w obiektach wysokiego ryzyka S3 wymagane jest stosowanie przynajmniej jednego środka zapobiegającego reakcji alkalia-krzemionka. Ze względu na charakter niektórych polskich kruszyw, które szybko reagują, gdy młody beton jest jeszcze w pełni nasycony wodą, kategorię środowiska, w którym funkcjonuje posadzka, warto jest przyjmować jako E2 – nasycone wodą. Taki układ (obiekt wysokiego ryzyka i środowisko nasycone wodą) wymusza stosowanie jednocześnie dwóch środków zapobiegania reakcji alkalia-krzemionka. Dopiero takie postępowanie daje dużą pewność, że posadzka zostanie ochroniona przed punktowymi uszkodzeniami spowodowanymi reaktywnością alkaliczną.
EN
Industrial concrete floors are often very important parts of the building and alkali - aggregates reactions can't be disregard. At most cases effects of this reactions are observed as spallings at surface of the floor. To minimise this risk it is important to follow the rules that are described AAR-7.1 and AAR-7.2 Report created by european Partner program. According to those rules in objects with high level of risk – S3 it is obligatory to follow at list one of the mentioned rules. Becouse some of the aggregates from Poland reacts rapidly with alkalies from cement in young concrete which is saturated with water it is important to clasify this type of environment as E2 – saturated with water. When we have such combination S3 + E2 (objects with high level of risk and saturated with water) we have to use two methods simultanously to prevent alkali-silicate reaction and to be sure that the sufrace of floor will be free of spallings form the alkali-silicate reaction.
13
Content available remote Diagnostyka uszkodzeń betonowych posadzek przemysłowych metodami nieniszczącymi
PL
W artykule przedstawiono problematykę zarysowania betonowych posadzek przemysłowych, które często ujawniają się już w początkowym okresie użytkowania, a nawet zaraz po zakończeniu robót. Przebieg rys lub spękań może wskazywać przyczynę ich powstania. Podstawą do opracowania projektu naprawy i doboru odpowiednich materiałów jest przeprowadzenie inwentaryzacji zarysowań, pomiar rozwartości i głębokości, a także określenie wytrzymałości betonu. Dzięki rozwojowi metod i aparatury diagnostycznej jesteśmy w stanie określić te parametry za pomocą badań nieniszczących: wizualnych; sklerometrycznych i ultradźwiękowych; bez uszkadzania struktury posadzki.
EN
The paper presents the problems of scratching concrete industrial floors, which often appear already in the initial period of use, and even immediately after completion of works. The course of scratches or cracks may indicate the reason for their creation. The basis for the design of the repair and the selection of appropriate materials is to carry out an inventory of scratches, measure the extent and depth, as well as determine the strength of the concrete. Thanks to the development of diagnostic methods and equipment, we are able to determine these parameters by means of non-destructive tests: visual, sclerometric and ultrasonic, without damaging the floor structure.
PL
Długoletnie marginalizowanie tematyki posadzek przemysłowych spowodowało, że niemal wyłącznymi posiadaczami wiedzy związanej z prawidłowym wykonawstwem posadzek stali się ich wykonawcy. Pomimo znacznej popularyzacji zagadnień związanych z podłogami przemysłowymi nadal nie opracowano krajowych norm i przepisów, które opisywałyby procedury projektowe, wykonawcze, a także wymagania jakościowe dotyczące podłóg betonowych. Artykuł ma na celu zasygnalizowanie, że zarówno podczas opracowywania specyfikacji, jak i w czasie realizacji betonowej posadzki przemysłowej powinna znaleźć zastosowanie norma PN-EN 13670:2011.
EN
As a result of long-standing marginalization of the subject of industrial floors, constructors of such floors have become almost the only people with the knowledge regarding their appropriate construction. Despite significant popularization of the issues connected with industrial floors, we still lack national norms and regulations which would describe the designing and construction procedures as well as quality requirements regarding concrete floors. The aim of this article is to draw attention to the fact that both during preparation of specifications as well as during construction of an industrial concrete floor, the norm PN-EN 13670:2011 should be applied.
16
Content available remote Zapobieganie uszkodzeniom i sposoby naprawy betonowych posadzek przemysłowych
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z uszkodzeniami i naprawą betonowych nawierzchni przemysłowych. Omówiono nowoczesne rozwiązania stosowane w celu zapobiegania uszkodzeniom posadzek spowodowanym skurczem betonu. Szczególną uwagę poświęcono posadzkom bezspoinowym.
EN
The article presents the problems related to damage and repair of industrial concrete floors. Modern solutions used to prevent damage to floors caused by concrete shrinkage were discussed. Particular attention has been paid to jointless floors.
PL
Posadzki (podłogi przemysłowe) z betonu cementowego na gruncie zaczęto stosować w Europie powszechnie w latach 90. XX wieku. Opracowano wówczas szczegółowe procedury obliczeniowe i badawcze do procesów projektowania i wykonawstwa [4]. Mimo że upłynęło od tamtego czasu prawie 30 lat, zdarzają się ciągle awarie tych konstrukcji, a ich przyczyny rozkładają się na wielu uczestników procesu inwestycyjnego. Przypadek takiej awarii opisany jest w artykule.
EN
Industrial ground floors made with the steel fibre beginning to constructed in the Europe started from the 90. years of the XX century. Prepared at that time detailed reports [4] described designing and executive problems. Nevertheless, that to this time we have 30 years good experiences in this matter often appeared emergences of this structures depend on the designers or constructor works. Known the authors an accident is described in this article.
18
Content available remote Posadzka betonowa – bezspoinowa czy tradycyjna?
PL
W artykule przedstawiono najważniejsze informacje i wymagania dotyczące bezspoinowych posadzek przemysłowych wykonywanych z betonu. Scharakteryzowano najważniejsze elementy składowe technologii. Zebrane informacje mogą być pomocne dla projektantów, inwestorów i wykonawców przy wyborze technologii wykonania posadzki.
EN
The following paper presents the most important informations and requirements for jointless concrete industrial floors. The most important components of technology were described. The collected information may be helpful for designers, investors and contractors in selecting floor technology.
PL
W artykule przedstawiono ocenę skuteczności naprawy podłogi, polegającej na odtworzeniu bariery ochronnej przed wnikaniem jonów chlorkowych w głąb podkładu betonowego. Naprawa taka może skutkować znacznym wydłużeniem oczekiwanego czasu użytkowania obiektu, również w sytuacji, gdy jony chlorkowe wniknęły już w beton w okresie poprzedzającym naprawę. Zastosowana metoda stanowi użyteczne narzędzie szacowania skuteczności wykonanej naprawy.
EN
The evaluation of efficiency of the parking floor repair has been presented in the paper. The repair consisted in restoring of continuity of the protective layer against the chloride ions ingress. Such repair can result in significant extension of the expected time of exploitation of the object, even if the chlorides have already penetrated the concrete substrate before repairing. The used method is useful tool for the estimation of effectiveness of the performed repair.
20
Content available remote Gradienty wytrzymałości betonu w posadzkach przemysłowych
PL
Jako główne kryterium jakości betonu towarowego, produkowanego w wytwórniach betonu, przyjmowana jest jego klasa wytrzymałości. Z mieszanki betonowej może być wyprodukowany element betonowy o wytrzymałości daleko odbiegającej od sugerowanej klasy. Celem badań było określenie, w jakim stopniu założenie o jednorodności betonu w elemencie nie dotyczy przemysłowych posadzek betonowych. Badania wykonywano na odwiertach rdzeniowych, pobranych z sześciu posadzek w różnych rejonach kraju. Stosowano metodę ultradźwiękową z wykorzystaniem głowic o punktowym kontakcie z materiałem i metodę niszczącą. Badania wykazały, że wierzchnia warstwa posadzek o grubości 5 – 8 cm od powierzchni jest bardzo osłabiona. Największy niedobór wytrzymałości występuje w strefie najbardziej narażonej na obciążenia i na ścieranie. Badano posadzki utwardzane i nieutwardzane, rozwarstwione i nierozwarstwione. Wykazano, że założenie o jednorodności betonu w posadzkach jest błędne. Zaproponowano, aby jakość betonu w posadzkach była charakteryzowana nie tylko klasą, lecz także gradientem wytrzymałości. Dopuszczalny mógłby być gradient 1,0 MPa/cm.
EN
Strength class is accepted as the main criteria of quality for ready-mixed concrete produced in concrete-making plants. Using the concrete mix, a concrete element with strength considerably differing from the suggested class can be produced. The objective of the conducted tests was to determine to what extent the assumption about homogeneity of concrete in the element is not applicable to industrial concrete floors. The tests were performed on core boreholes, taken from six floors made in various regions of the country. The ultrasound method with heads ensuring spot contact with the material and destructive method were used. The tests showed that the surface layer of the floors, thickness 5-8 cm from the top, is very weakened. The biggest loss of strength occurs in the zone most exposed to loads, to abrasion. Cured and uncured, stratified and nonstratified layered floors were tested. It was proven that the assumption about homogeneity of concrete in the floors is incorrect. It was proposed that the quality of concrete in floors should be characterized not only using class but also strength gradient. Gradient of 1.0 MPa/cm could be acceptable.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.