Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  magnetic system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań uszkodzeń taśm zasymulowanych w pętli taśmy testowej. Badania przeprowadzono systemem magnetycznym DiagBelt z wykorzystaniem listwy pomiarowej BeltGuard australijskiej firmy Beltscan Systems Pty. Ltd. Badanie prowadzono dla wielu nastaw parametrów systemu pomiarowego. Zmieniano odległości głowicy od rdzenia, prędkości taśmy oraz czułość pomiarową urządzenia. Dla każdego z nastawień wykonano kilka cykli pomiarowych, z których trzy pomiary włączono do analizy. Dzięki temu można było zaobserwować wpływ parametrów na wyniki pomiarów oraz dobrać najlepsze zestawy parametrów do celów badawczych i diagnostycznych. W pierwszym artykule uwagę skoncentrowano na wykrywaniu liczby przeciętych linek w uszkodzeniach. Celem było zbadanie, czy skaning magnetyczny może być wykorzystywany do monitorowania i wykrywania zagrożeń związanych z osłabieniem wytrzymałości taśmy poprzez przecięcie wielu linek skumulowanych w jednym przekroju poprzecznym. W pracy zbadano możliwości prognozowania liczby przeciętych linek na bazie zarejestrowanych zmian pola magnetycznego oraz wielkości tych zmian. Przeprowadzone pomiary pozwoliły na wskazanie ogólnych prawidłowości i budowę modeli dobranych dla pełnego zestawu danych. Dobrano również modele dla wybranych zestawów parametrów pomiarowych, istotnie zwiększających siłę korelacji liniowej Pearsona dobranych modeli, służących do prognozy liczby uszkodzonych linek. Uzyskano istotny wzrost siły korelacji (przyrost o kilkanaście punktów procentowych do poziomu R2=92%) oraz istotne zmniejszenie standardowego błędu estymacji z 1,4 linki do 0,42 linki. Prezentowane wyniki są wstępne i modele nie mogą być uogólniane, gdyż zestaw uszkodzeń był ograniczony tylko do 6 rodzajów i dotyczył jedynie przecięć 1, 3 i 6 linek. Prace badawcze będą dalej prowadzone dla rzeczywistych uszkodzeń powstałych podczas użytkowania taśmy w kopalni. Bogactwo realnych uszkodzeń jest tam dużo większe.
EN
The paper presents the results of testing belt failures simulated in the belt loop. The tests were carried out with the DiagBelt magnetic system using the BeltGuard measuring bar from the Australian company Beltscan Systems Pty Ltd. The tests were carried out for many parameter settings of the measurement system. The operators changed distances between the measuring head and the belt core, belt speed and the measuring sensitivity of the device. Several scanning cycles were performed for each set of parameters and 3 measurements were included in the analysis. Thanks to this, it was possible to observe the influence of parameters on the measurement results as well as the selection of the best set of parameters suited for research and diagnostic purposes. In the first paper, attention was focused on detecting the number of steel cord cuts in damage. The aim was investigation whether magnetic scanning can be used to monitor and detect threats related to belt strength impairment by cutting multiple steel cords accumulated in a single cross-section. The study examined the possibilities of forecasting the number of cut cords based on registered changes in the magnetic field and the size of these changes. The conducted measurements allowed for the indication of general regularities and the construction of models selected for the full data set. Models were also selected for selected sets of measurement parameters that significantly increase the strength of the Pearson product-moment correlations of the selected models used to predict the number of damaged steel cords. A significant increase in the strength of the correlation was obtained (an increase by several percent points to the level of R2=92%) and a significant reduction in the standard error of estimation from 1.4 steel cords down to 0.42 cords. The presented results are preliminary, and the models cannot be generalized, as the damage set was limited to only 6 types and concerned only cuts of 1, 3 and 6 cords. The research work will be continued for the actual damage caused by the operation of belts in the mine. The variety of real damage to belt core much greater.
EN
A variety of magnetic fishing tools poses the task of the optimal choice of tool for eliminating accidents during the construction, operation and repair of wells. Existing criteria for assessing the quality of fishing magnets are characterized by the complexity of the determination and the ambiguity of the results. Therefore, the aim of research is development of a new approach to determining the technical level of fishing tools of various types and designs. A complex criterion has been developed that allows to evaluate the technical level of magnetic systems by correlating the actual and theoretical values of the total and specific lifting forces. Also it has been carried out a qualimetric analysis of magnetic tools, which are currently offered by world manufacturers. As a result, mathematical models are found that describe the average and modern world level of devices with specific lifting force. Technical decisions are proposed, the implementation of which in the design of magnetic systems of fishing tools will allow to achieve high values of lifting force. Application of the proposed complex criterion along with the results of qualimetric analysis will make it possible to objectively assess the technical level of magnetic fishing tools both at the design stage and during serial production.
EN
The paper deals with the magnetic system of the disk separator with permanent magnets. It is shown that the developed magnetic system can be used to purify finely dispersed friable substances from unwanted ferromagnetic inclusions. The main advantage of the magnetic system is the ability to self-clean the surface of a non-magnetic rotating discharging disk. The research of the distribution of the force function acting on multi-domain ferromagnetic particles in the working zone of the disk separator was carried out. To solve the main tasks of the study, a finite element method was implemented, realized in the COMSOL Multiphysics software environment. It is shown that when changing the air gap or the effective length of the poles, the distribution of the force function over the height of the working zone, as well as the magnitude of force, varies. The rational size of the air interpolar gap, which provides the maximum value of power force, was determined.
PL
Do poszczególnych metod bezwykopowego budowania sieci podziemnych przypisany jest konkretny system sterowania i kontroli parametrów przebiegu osi otworu. Od zastosowanego systemu zależy dokładność danych, do których zalicza się m.in. wartość odchylenia spadku i odchylenia w planie osi wbudowanego rurociągu od przewidzianego w dokumentacji.
EN
To each method of trenchless construction of underground networks a specific system is assigned to control and supervise the parameters of the course of the bore axis. The accuracy of data, including deviation of sloe and deviation in the plan of axis of the pipe provided in the documentation, depends on the system being applied.
PL
Przedstawiono zarys rozwoju szmochodu elektrycznego, przegląd silników elektrycznych stosowanych do napędu oraz wyniki badań studialnych bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi i ferromagnetycznymi koncentratorami.
EN
The paper outlines development of electric car, a review of electric motors used in drives along with results of research on brushless dc motor with permanent magnets and ferromagnetic concentrators.
PL
Głównymi składnikami wykonanych podstawowych badań było: opracowanie i wykonanie układów pomiarowych służących do pomiaru pól magnetycznych przy użyciu światłowodów, opracowanie czujników światłowodowych oraz wykonanie obliczeń i pomiarów pól magnetycznych występujących w urządzeniach elektromagnetycznych. Niżej zamieszczone opracowanie zawiera wyniki obliczeń numerycznych rozkładów pola magnetycznego w jednym ze stosowanych w badaniach układów magnetycznych. Celem tych obliczeń było wyznaczenie miejsc oraz sposobu umieszczenia czujnika światłowodowego w układzie magnetycznym urządzeń elektromagnetycznych tak, aby mógł być spełniony magnetooptyczny efekt Faradaya.
EN
The main components of the basic investigations conducted were: developing and execution of measuring systems serving for measuring magnetic fields by means of optical fibres, developing optical fibre sensors and performing calculations and measurements of magnetic fields occurring in electromagnetic equipment. The elaboration below contains results of numerical calculations of magnetic field distribution in one of the magnetic systems used in the investigations. The aim of these calculations was to determine the positions and the way of placement of the optical fibre sensor in the magnetic system of electromagnetic equipments, so that the magnetic effect of Faraday could be obtained.
PL
Przegląd oferowanych na rynku narzędzi do oceny stanu taśm przenośnikowych wykazał brak otwartości gotowych rozwiązań na możliwość współpracy z istniejącymi w kopalniach bazami danych o taśmach oraz możliwości budowy własnych aplikacji na bazie źródłowego sygnału diagnostycznego z wykorzystaniem dodatkowych informacji z tych baz. Dlatego też autorzy podjęli się opracowania systemu do wizyjnej oceny stanu taśm oraz systemu do przetwarzania sygnałów źródłowych z urządzenia do magnetycznego skanowania rdzenia taśmy. Celem jest opracowanie kompleksowego zestawu urządzeń i algorytmów przetwarzających zebrane dane i dokonujących zintegrowanej oceny stanu taśm by wspomóc racjonalizację decyzji o ich wymianie z uwzględnieniem możliwości skutecznej i ekonomicznie opłacalnej regeneracji. System będzie nie tylko oceniał stan taśmy i rdzenia, lecz również zabezpieczał taśmę i przenośnik przed zdarzeniami takimi jak np. przecięcia wzdłużne. Będzie również wskazywał niezbędne prace naprawcze do wykonania. Z uwagi na możliwość bliskiej współpracy z przyszłymi użytkownikami opracowywany system powinien lepiej zaspokajać ich potrzeby. Mogą one bowiem być uwzględniane już na etapie projektowania urządzenia i definiowania jego funkcjonalności. Autorzy rozwiązań zdecydowanie większy nacisk chcą położyć na możliwość automatyzacji prowadzenia ocen i ich zapisu w bazach tak by zminimalizować konieczność ludzkiej interpretacji i interwencji wszędzie tam, gdzie będzie to możliwe. Jakościowe analizy finansowe pokazują, że można obniżyć łączne jednostkowe koszty transportu zwiększając nakłady na automatyczną diagnostykę taśm przenośnikowych.
EN
Review of available on the market conveyor belt inspection tools for assessment of their condition has shown lack of openness of ready solutions on cooperation with existing in mines belt databases and lack of possibility to create own applications based on source diagnostic signals with usage of additional information from these databases. This situation induce authors to create the machine vision device for belt cover inspection and process source signal from magnetic scanner of belt cord. The aim is to work out comprehensive set of devices and algorithm processing collected data and making integrating evaluations of belts condition in order to aid taking rational decisions about their replacements taking into consideration possibility of effective and economically profitable belt refurbishment. System will be not only used for assessment of belt and its core condition, but also will protect belt and conveyor before catastrophic event such us longitudinal rips. It will also create schedules of essential repair works. Due to close cooperation with future users the worked out system should very well fulfill their needs. They can be taken into account at the design stage and during defining its functionality. Authors of solutions have decided to put more attention on possibility of automation of carried out assessments and their recording in databases in order to minimize necessity of human interpretation and intervention everywhere it will be possible. Quality financial analysis has shown that it is possible to lower total transportation cost increasing expenditure on automatic diagnostics of conveyor belts.
PL
W pracy przedstawiono wyniki pomiarów składowej tangensjalnej indukcji magnetycznej w szczelinie powietrznej układu magnetycznego maszyny elektrycznej o magnesach trwałych, wykonanych przy użyciu światłowodu – jako czujnika pola magnetycznego. Źródłem pola magnetycznego był prąd w uzwojeniu magnesującym oraz magnesy trwałe. Na podstawie uzyskanych wyników pomiarów oraz obliczeń numerycznych przedstawiono propozycję wykorzystania nabiegunników jako koncentratorów pola magnetycznego spełniających rolę drogi dla strumienia głównego i strumienia rozproszonego.
EN
The paper presents measurement results of the tangential component of magnetic flux density in the air-gap of a magnetic system of an electric machine with permanent magnets, made using fiber optic system as a sensor of the magnetic field. The source of magnetic field was the current in a magnetizing winding and permanent magnets. On the basis of the obtained measurement results and numerical calculation a proposal is presented to use the pole shoes as magnetic field concentrators fulfilling the function a path for the main flux and the leakage flux.
EN
Since few years the Belief Propagation [13, 14, 15] algorithm is reported as a very efficient tool to perform the optimization of systems which can be topologically transformed to the one of acceptable equivalent forms [9, 7]. The Ising system is often mentioned in these papers as a good example to present some basic foundations of BP. It is however rarely used as a tool to solve the Ising system itself. In this article we are going to present the analysis of critical properties, connected to the phase transition of magnetic system described by the Ising hamiltonian and the comparison of results to those obtained using evolutionary algorithm.
10
Content available remote System magnetometryczny na samolocie
PL
W badaniach geologicznych Ziemi oraz w wykrywaniu obiektów ferromagnetycznych znajdujących się w wodzie lub w ziemi stosowane są m.in. systemy magnetometryczne zainstalowane na śmigłowcach lub samolotach. W systemach tych stosowane są magnetometry pompowane optycznie oraz SQUID. Pomiary pola magnetycznego na samolocie wymagają kompensacji zakłóceń magnetycznych generowanych przez samolot. W pracy przedstawiono model matematyczny zakłóceń magnetycznych samolotu, wyniki symulacji zakłóceń magnetycznych, zaprezentowano budowę systemu magnetometrycznego oraz zaprezentowano wyniki eksperymentalne kompensacji zakłóceń magnetycznych samolotu.
EN
The magnetic systems installed in the planes and helicopters are also applied in the geological research of the Earth and in the detection of the ferromagnetic objects found underwater and underground. The optically pumped and SQIUD magnetometers are used in these magnetic systems. Measurement of the magnetic field on a plane requires compensation of the magnetic disturbances generated by the plane. This paper includes the mathematical model of the magnetic disturbances of a plane, the results of the simulation of magnetic disturbances, as well as the structure of magnetic system and experimental results of the compensation of the magnetic disturbances of a plane.
EN
A heavy ion fixed energy cyclotron based on a conventional magnet with a pole diameter of 1.6 m is designed and constructed in JINR. Ions with A/Z = 5 are accelerated up to the energy E = 2.4 MeV/nucleon. The isochronous magnetic field is formed by four pairs of sector shims. The beam phase shift in formed field is less than š15°RF, and the first harmonic of magnetic field is less than 3 G for all radii of the beam acceleration. Power consumption of magnet is 25 kW. The ECR source with an intensity of 3.5 × 1012 ions/s is used as an ion source. The extracted beam (~1011 ions/s) is intended for the track membrane production.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.