Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cykl jezdny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Ekologiczne aspekty zasilania silników gazowym paliwem LPG
PL
Obniżenie emisji CO2 stanowi wyzwanie dla Europy i Świata. Krytyczną wartością jest wzrost średniej temperatury o 1,5 st. C. Transport jest odpowiedzialny za 20–25% emisji dwutlenku węgla. W Polsce znaczącą grupę pojazdów stanowią pojazdy z silnikami zasilanymi dwupaliwowo (benzyna + LPG). Autorzy referatu skupili się na problemie emisji dwutlenku węgla z pojazdów osobowych, których silniki zasilane były gazowym paliwem LPG.
EN
Reducing CO2 emissions is a challenge for Europe and the world. The critical value is an increase in the average temperature of 1.5 deg. C. Transport is responsible for 20-25% of carbon dioxide emissions. In Poland, a significant group of vehicles has dual fuel engines (petrol + LPG). The paper's authors focused on the issue of carbon dioxide emissions from passenger vehicles whose engines were powered by LPG gas.
EN
The results of measurements of exhaust emissions in real road traffic differ significantly from the results of stationary homologation tests. One of the solutions, helpful in determining the actual emission, is the creation of stationary exhaust emission tests simulating the use of the vehicle on the road. The article presents the method of reconstructing the synthetic driving test obtained on the basis of road tests and presents the obtained profile of the speed course. The authors discussed the reasonableness of selecting the emission component determining the correctness of the representativity of the stationary test obtained, which determines the amount of work done by the engine.
EN
Fuel consumption achieved in the New European Driving Cycle (NEDC) could be 50% lower than the fuel consumption in real driving conditions and in the case of emissions of regulated toxic compounds the differences could even be much greater. In order to bring the results achieved in official tests closer to real life figures, the European Commission introduced in 2017 the Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure (WLTP), which replaced the NEDC. In this article the results of fuel consumption and exhaust emissions for 3 cars fitted with engines of the same displacement but with direct and indirect gasoline injection, determined according to the NEDC and WLTC were presented. The results show that the effect of driving cycle on the fuel consumption is equivocal - for one car, fuel consumption was higher in the WLTC; for the other one in the NEDC; and for the third one, fuel consumption achieved in both driving cycles was practically the same. Emissions of regulated exhaust compounds, except for THC, obtained in the WLTC were higher than in the NEDC driving cycle.
4
EN
The work is an analysis of the influence of the shape of the velocity profile of a driving cycle on measuring the fuel consumption of a vehicle. Some simulation research was carried out using the Road Load Engine Simulator. Synthetic and real driving cycles were used for the measurements.
5
Content available remote Analysis of car's motion energy consumption in driving cycles
EN
The velocity profile of a passenger car in synthetic American and European driving ycles significantly deviates from the real one, resulting from temporary movement. Velocity profile has a substantial impact on drivetrain indicators in the form of mileage fuel consumpion, emissions, drivetrain efficiency and energy consumption. A comparison of different simulated velocity profiles was conducted regarding their effect on energy consumption. The effect of drivetrain design on analyzed parameters was also determined. Simulation results also allowed to compare different drivetrain management modes correspondent with different driving styles. Obtained results were presented both in synthetic form, as well as momentary drivetrain operating conditions.
PL
Realizowany profil prędkości ruchu samochodu osobowego w cyklach syntetycznych europejskich i amerykańskich znacząco odbiega od rzeczywistego, wynikającego z chwilowych warunków ruchu. Profil prędkości ma znaczący wpływ na wskaźniki pracy układu napędowego w postaci przebiegowego zużycia paliwa, emisji substancji szkodliwych, sprawności napędu czy energochłonności ruchu. W badaniach symulacyjnych dokonano porównania różnych profili prędkości, pod kątem ich wpływu na energochłonność ruchu. Określono również wpływ konstrukcji układu napędowego na analizowane parametry. Wyniki symulacji pozwoliły również na porównanie różnych trybów sterowania układem napędowym odpowiadającym różnym stylom jazdy. Otrzymane wyniki przedstawiono zarówno w postaci syntetycznej jak również chwilowych warunków pracy układu napędowego.
PL
W artykule dokonano analizy niektórych wskaźników pracy układu napędowego, które wyznaczone zostały za pomocą Symulatora Obciążenia Drogowego Silnika. W ramach badań przeprowadzono serie wirtualnych przejazdów modelu numerycznego samochodu osobowego w cyklach jezdnych. W doświadczeniach wykorzystano rzeczywiste profile prędkości zmierzone w ruchu miejskim oraz syntetyczny cykl NEDC. Zasymulowano pracę układu przy kilku wariantach ustawień regulatora położenia przepustnicy. Wyniki pomiarów przedstawiono w postaci tabelarycznej i graficznej.
EN
This paper includes an analysis of some chosen drivetrain work parameters, which were designated with the use of The Road Load Engine Simulator. In the simulation there were some real and synthetic driving cycles used. Some changes in the engine throttle position regulator settings were tested. The results of the simulation were shown in a graphic and tabular way.
PL
W artykule omówiono budowę cykli ze względu na zapis funkcji prędkości w czasie. Przedstawiono cztery kieleckie cykle podmiejskie, mające posłużyć do dalszych badań symulacyjnych nad doborem najlepszego zasobnika energii dla autobusu hybrydowego, poruszającego się po kieleckich liniach podmiejskich. Opisano procedurę gromadzenia danych, dzięki którym zbudowano cykle zastępcze wielosegmentowe mieszane oraz przeprowadzono analizę porównawczą tych cykli. Wskazano cechy podobne oraz różnice występujące między czterema cyklami.
EN
The article describes the construction of cycles due to the data collected on the vehicles as some functions of the time. The contribution presents four suburban cycles determined for Kielce public transport buses. The cycles are to be used for further simulation studies to choose the best energy storage system for hybrid buses. The procedure of the data collection and evaluation, used to build multisegment suburban cycles has been described. The comparative analysis of all cycles has been presented. Some characteristics comparing all cycles and their differences have been shown.
PL
W pracy przedstawiono przegląd dostępnych w literaturze informacji na temat działania katalitycznych dodatków do paliwa bazujących głownie na metalach oraz ich wpływu na emisję substancji szkodliwych. Opracowanie przedstawia również wyniki badań wpływu katalitycznego dodatku do paliwa na emisję cząstek stałych PM w nieustalonych stanach pracy silnika o zapłonie samoczynnym. Prezentowane wyniki bazują na badaniach przeprowadzonych na hamowni podwoziowej. Badaniom poddano pojazdy wyposażone w różne konfiguracje układu wtrysku paliwa oraz stopnia zaawansowania systemów ograniczenia emisji spalin.
EN
In this paper short research results review of catalytic fuel additive based mainly on metals was presented. Finally also influence of fuel additive on emission of harmful substances was discussed. The paper include research results as influence of catalytic fuel additives on PM emission of Compression Ignition engine operated on chassis dynamometer test stand. Analysis of test results from different configuration of direct injection system and advanced degree of harmful emission reduction system was presented also graphically.
PL
W artykule przedstawiono metodykę i wyniki szacowania zasięgu samochodu o napędzie elektrycznym dla wybranych testów jezdnych w oparciu o modelowanie zapotrzebowania na energię oraz o modelowanie procesu rozładowywania akumulatora. Omówiono modelowanie oporów ruchu samochodu oraz zuźycia energii przez odbiorniki dodatkowe. Przedstawiono wybrane cykle jezdne typowe dla testów badawczych samochodów elektrycznych. Opisano budowę modelu symulacyjnego w środowisku Matlab/Simulink. Na przykładzie modelu wybranego samochodu przeprowadzono symulację dla kilku testów jezdnych. Wyniki badań symulacyjnych dla testów jezdnych porównano z wynikami badań podawanych w literaturze. W podsumowaniu przeprowadzono dyskusję kierunków dalszego rozwoju i uszczegółowienia modelu.
EN
The paper presents the methods and results of an estimation of an electric car range for the selected driving cycles based on the modeling of energy demand and battery discharging. The discussion concerns the modeling of car motion resistance and energy consumption by auxiliary devices. Selected driving cycles, typically used for range testing of electric cars, are presented. The construction of the simulation model in the Matlab / Simulink environment is described. The exemplary car model was simulated for a number of driving tests. The results of simulations for driving tests are compared with the results reported in the literature. In the summary the directions of further development of the model are discussed.
PL
Eksploatacja pojazdów samochodowych z napędem hybrydowym wymaga analizy wpływu parametrów cyklu jezdnego na energochłonność ruchu . Artykuł przedstawia metodykę przeprowadzonych badań wybranych parametrów pojazdu z napędem hybrydowym Toyota Prius III generacji. Badania przeprowadzono na hamowni podwoziowej, dla dwóch cykli jazdy podczas których zapisano parametry pracy napędu hybrydowego. Cykle obejmowały fazę proces hamowania pojazdu. Proces hamowania, jako składnik bilansu energetycznego pojazdu jest szczególnie istotny. W przypadku pojazdów z napędem hybrydowym istnieje możliwość rekuperacji energii podczas procesu hamowania, która w procesie realizacji cyklu jezdnego może być rozporządzalna. Analizie poddano przypadki procesu hamowania z założonej prędkości z różną intensywnością, a mianowicie momentem hamowania 250 i 500 [Nm]. Przedstawiony został wpływ intensywności hamowania na wybrane parametry pracy napędu hybrydowego, oraz zależności pomiędzy badanymi parametrami.
EN
Exploitation of automotive vehicles with hybrid drive calls for the analysis of the influence of full drive cycle for the energy consumption of the movement. The article reveals the methodology of the performed examination of selected parameters of the vehicle with hybrid powertrain Toyota Prius III generation. The examination was conducted at chassis dynamometer for two full drive cycles during which the parameters of the work of hybrid powertrain were recorded. Both cycles included the phase of the vehicle braking. This process, i.e. braking , being the part of the energetic balance of the vehicle is especially important. In the case of vehicles with hybrid powertrain there exists a possibility of energy recuperation during the process of braking, and this energy can be available during the cycle. Analysed cases included the process of braking from the assumed velocity with different intensity, i.e. 250 and 500 [Nm]. The influence of braking intensity on the selected parameters of the hybrid powertrain work were indicated as well as the interdependencies between them.
PL
Globalna polityka zrównoważonego wykorzystywania konwencjonalnych źródeł energii powoduje ciągły wzrost cen podstawowych surowców energetycznych takich jak ropa naftowa, węgiel kamienny czy gaz ziemny. Ze względu na powyższy fakt operatorzy komunikacyjni największych aglomeracji miejskich oczekują od producentów pojazdów produktów, które cechować ma małe przebiegowe zużycie paliwa i mała emisja spalin. Spełnienie tych kryteriów w wielu przypadkach wymaga optymalnego dopasowania charakterystyki pracy spalinowych jednostek napędowych do warunków eksploatacji. W tym celu za zasadne uznaje się wyznaczenie reprezentatywnych cykli jezdnych danej aglomeracji, które posłużą do oceny właściwości eksploatacyjnych autobusów. W artykule przedstawiono główne cykle jezdne pojazdów komunikacji miejskiej wykorzystywane w wielu pracach naukowo-badawczych, m.in. testy SORT czy Braunschweig Cycle. Następnie na podstawie przeprowadzonych badań autobusów w rzeczywistych warunkach ruchu wyznaczono przykładowe cykle jezdne dla aglomeracji poznańskiej w odniesieniu do warunków otoczenia i bezpośrednio do pojazdu.
EN
The global politics of sustainable use of conventional energy sources causes a continuous increase in prices of fossil fuels such as oil, coal and natural gas. Due to that factcommunication are operators are the largest urban agglomerations expect vehicle manufacturers of products that characterize little mileage fuel consumption and low exhaust emissions. The fulfillment of these criteria in many cases requires optimal matching performance characteristics of combustion engines to operating conditions. To that end, deemed it appropriate to appoint a representative cycles of the agglomeration, which will be used to assess the operational characteristics of buses. The article presents the main driving cycles in public transport vehicles used in many research works, including SORT tests and Braunschweig Cycle. Then, based on studies of buses in real traffic conditions set sample driving cycles aglomeration in relation to environmental conditions and directly to the vehicle.
PL
W pracy zaprezentowano algorytm obliczeń przebiegowego zużycia paliwa samochodu osobowego za pomocą zużycia paliwa w wybranych cyklach jezdnych dobieranych na podstawie takich parametrów, jak średnia prędkość przejazdu, czasu zatrzymań, czasu i drogi jazdy w potoku, zredukowanej masy, Cx oraz współczynnika oporów toczenia.
EN
The procedures of calculating the mileage fuel consumption in a car at real driving conditions taking into account the selected driving conditions have been presented in the paper.
13
Content available remote Emission measurements in unsteady conditions
PL
W artykule przedstawiono sposób ciągłego pomiaru emisji masowej zanieczyszczeń gazowych zawartych w spalinach silnika pojazdu podczas odwarzania znormalizowanego cyklu jezdnego. Przedstawiono wyniki pomiarów wybranych pojazdów z wykorzystaniem tej metody i dokonano porównania charakterystyk emisji pojazdów wyposażonych w różne systemy spalania.
EN
In the paper described method of exhaust emissions continuous measurement in standard driving cycle enabling comparison between emissions of vehicles equipped with different combustion systems. It contains results of some vehicle tests using this method.
PL
W pracy przedstawiono tok postępowania przy obliczaniu przebiegowego zużycia paliwa samochodu osobowego w warunkach jazdy rzeczywistej za pomocą wybranych cykli jezdnych: dwóch homologacyjnych i dwóch dla warunków ekstremalnych.
EN
The procedures of calculating the mileage fuel consumption in a car at real driving conditions taking into account the selected driving conditions have been presented in the paper.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.