Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 251

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  autobus
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
EN
With a view to determining the dynamics and possible trauma sustained by a disabled person in a wheelchair in the passenger compartment of a bus, a physical model has been developed. The system, as the time function, generalized in the coordinates X(t), (t), was described by second-order Lagrangian differential equations. The proposed mathematical model allows for determining the motion characteristics of disabled people in a wheelchair in a bus that can cause injuries. This paper presents the curves of the change in coordinates of the angular velocity of the head and its center of gravity, as well as the curve of the change in the angle between the femur and the wheelchaior seat, through mathematical modeling and an experiment.
PL
Artykuł przedstawia porównanie autobusów marki Mercedes-Benz, które wykorzystują 3 różne typy jednostek napędowych, każda zasilana na inne źródło– olej napędowy, CNG oraz energię elektryczną. Wszystkie 3 pojazdy były eksploatowane w MZK w Jeleniej Górze, pokazane analizy bazują na danych uzyskanych z tej firmy. Analiza dotyczyła porównania parametrów technicznych oraz kosztów zużycia paliwa danego pojazdu.
EN
The artcile presents a comparison of Mercedes-Benz buses that use 3 different types of drive units, each powered by a different source – Diesel, CNG, and electricity. All 3 vehicles were operated at municipal department of transport (MZK) in Jelenia Góra, the presented analyzes are based on data obtained from this company. The analysis concerned the comparison of technical parameters and fuel costs of a given vehicle.
EN
The subject of this article is an analysis and evaluation of Poznan’s public transport means, i.e. trams and buses, public transport stops as well as pedestrian crossings from the point of view of their adaptation to the requirements of persons with a pronounced degree of disability. Fulfilment of these requirements is a key factor in the integration of disabled persons into society. It helps their professional activation and prevents social exclusion. Analysing the above given aspects, the current state of the adaptation of city space to the requirements of disabled persons is presented, along with city plans concerning these aspects as well as solutions that may be adopted in the future to improve the comfort of public space use by disabled persons.
PL
Przedmiotem artykułu jest analiza i ocena środków komunikacji miejskiej w Poznaniu (tj. tramwajów i autobusów, przystanków komunikacji miejskiej oraz przejść dla pieszych) z punktu widzenia ich dostosowania do wymagań osób o wysokim stopniu niepełnosprawności. Spełnienie tych wymagań jest kluczowym czynnikiem integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem. Pomaga w ich aktywizacji zawodowej i zapobiega wykluczeniu społecznemu. Analizując powyższe aspekty, wskazano obecny stan adaptacji przestrzeni miejskiej do wymagań osób niepełnosprawnych, plany miasta dotyczące tych aspektów, a także rozwiązania, które mogą zostać przyjęte w przyszłości w celu poprawy komfortu korzystania z przestrzeni publicznej przez osoby niepełnosprawne.
PL
Transport publiczny odgrywa bardzo istotną rolę w funkcjonowaniu każdego większego ośrodka miejskiego, lecz ma szczególne znaczenie w sytuacji gdy należy obsłużyć nagły, znaczny przyrost liczby pasażerow, ktorzy nie posiadają własnego środka transportu, np. są turystami. Taka sytuacja może mieć miejsce gdy miasto jest gospodarzem eventu, takiego jak organizacja meczów piłkarskich Mistrzostw Europy. W 2012 r. polskie i ukraińskie miasta wspólnie gościły zawody EURO 2012. Jednym z miast gospodarzy był Lwów. W niniejszym artykule scharakteryzowano funkcjonowanie transportu publicznego Lwowa przed organizacją mistrzostw piłkarskich. Poddano analizie ich wpływ na przemiany w działalności sektora transportu miejskiego oraz porównano sytuację w 2012 r. i pod koniec 2019 r. Analiza posłużyła do sformułowania wniosków, które miały na celu odpowiedzieć na pytania badawcze dotyczące wpływu organizacji zawodów sportowych o randze międzynarodowej na funkcjonowanie i reorganizację transportu miejskiego Lwowa.
EN
Public transport plays a very important role in the functioning of every major urban center, but it is particularly important in the situation when it is necessary to handle a sudden, significant increase in the number of passengers who do not have their own means of transport, e.g. tourists. This situation can occur when the city hosts an event such as the organization of European Championship football matches. In 2012, Polish and Ukrainian cities jointly hosted the EURO 2012 competition. Lviv was one of the host cities. This article characterizes the functioning of Lviv public transport before the organization of the football championship. Their impact on changes in the urban transport sector was analyzed, and the situation was compared in 2012 and at the end of 2019. The analysis was used to formulate conclusions aimed at answering research questions on the impact of the organization of international sports competitions on the functioning and reorganization Lviv city transport.
5
Content available remote Fuel and electric energy consumption measurement of vehicles
EN
The article presents methods for measuring fuel consumption and electricity used in tests of rolling stock, buses, trolleybuses and trams. Based on the results of the performed experiments, the limitations of currently used research methods have been described and possible solutions have been proposed.
PL
W artykule przedstawiono metody pomiaru zużycia paliwa i energii elektrycznej stosowane w badaniach taboru kolejowego, autobusów, trolejbusów oraz tramwajów. Na podstawie zebranych doświadczeń opisano ograniczenia stosowanych obecnie metod badawczych i wskazano możliwe rozwiązania.
PL
Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o elektromobilności i paliw alternatywnych, wymusza na jednostkach samorządu terytorialnego świadczenie usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym z wykorzystaniem autobusów nisko-i zeroemisyjnych. Zamość, jako miasto o liczbie mieszkańców powyżej 50 000, jest zobligowane do zakupu taboru zeroemisyjnego, co wiąże się z analizą i reorganizacją sieci i wyborem ukształtowania nowych wiązek komunikacyjnych miasta. Pomimo posiadania przez MZK Zamość floty pojazdów niskoemisyjnych (zasilanych CNG), miasto musi dokonać zakupu odpowiedniej liczby autobusów zeroemisyjnych (np. e-busów). W artykule zaprezentowano za pomocą analizy SWOT mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia wynikające z dostosowania sieci komunikacyjnej miasta Zamość do uwarunkowań prawnych dotyczących elektromobilności i niskoemisyjności autobusów.
EN
The implementation of the obligations resulting from the Act on electromobility and alternative fuels forces local government units to provide transport services in public collective transport with the use of low- and zero-emission buses. Zamość, as a city with more than 50,000 inhabitants, is obliged to purchase zero-emission rolling stock, which is connected with the analysis of network reorganization and the choice of shaping new transport bundles in the city. Despite the fact that MZK Zamość owns a fleet of low-emission vehicles (powered by CNG), it is obliged to purchase an appropriate number of zero-emission buses (e.g. e-buses). The article presents by means of SWOT analysis the strengths and weaknesses as well as opportunities and threats resulting from the change in the adaptation of the transport network of the city of Zamość to the legal conditions concerning electromobility and low-carbon buses.
7
Content available remote Transport autobusowy na Malcie
PL
W artykule omówione zostały zagadnienia organizacji transportu autobusowego na Malcie. Przedstawione zostały także informacje dotyczące rozwoju infrastruktury drogowej oraz komunikacji indywidualnej. Zamieszczono informacje statystyczne oraz techniczne odnoszące się do rozwiązań organizacyjnych i eksploatacyjnych. Przedstawiona została flota przewoźnika - Malta Public Transport oraz zamieszczone informacje dotyczące obsługiwanych tras. Artykuł został zilustrowany mapami oraz fotografiami. Celem artykułu jest zapoznanie czytelnika ze stanem komunikacji publicznej - autobusowej - na Malcie.
EN
The article discusses the issues of bus transport in Malta. There was also presented information on the development of road infrastructure and individual transport. Statistical and technical information relating to organizational and operational solutions has been provided. There are present the fleet of the carrier - Malta Public Transport and the information on the routes served. The article has been illustrated with maps and photographs. The aim of the article is to familiarize the readers with the state of public bus transport in Malta.
8
Content available remote Rozwój transportu autobusowego na Malcie
PL
Celem artykułu jest zapoznanie czytelnika z historią powstania i rozwoju transportu autobusowego na Malcie, w tym z początkami komunikacji autobusowej, sięgającej pierwszych lat XX w. Przedstawiono w nim także reformy lat 70. XX w. oraz zmiany, jakie nastąpiły w ostatnich latach. Transport autobusowy objęto systemem kontraktowanych usług publicznych z określeniem minimalnych wymagań jakościowych, co doprowadziło do optymalizacji i unowocześnienia parku autobusowego, poprawy jakości usług oraz wzrostu liczby pasażerów.
EN
The aim of the article is the presentation the history of the creation and development of bus transport in Malta, including the beginning of bus transport in the first years of the twentieth century. It also presents the reforms from the 1970s and changes that have occurred in recent years. Bus transport was covered the system of contracted public services with specification of minimum quality requirements, which led to the optimization and modernization of the bus park, improvement of the quality of services and increase in the number of passengers.
PL
Niewątpliwie najważniejszą imprezą targową w Polsce w 2018 roku były Targi Transportu Zbiorowego Transexpo organizowane przez Targi Kielce i Izbę Gospodarczą Komunikacji Miejskiej. Warto jednak wspomnieć, że niemal w tym samym czasie zorganizowano na naszym kontynencie 8 innych wystaw autobusowych, na których pokazano łącznie ponad 600 autobusów. Wystawy te miały miejsce w Niemczech, Szwecji, Rosji, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Irlandii i w Czechach. Warto zatem spojrzeć na pojazdy pokazywane w Kielcach przez pryzmat innych targów. W ten sposób otrzymamy pełną listę obecności producentów autobusowych aktywnych w Europie oraz pełny obraz ich polityki marketingowej na poszczególnych rynkach zbytu. Zagadnienia te są przedmiotem niniejszego artykułu.
10
Content available remote MAN : nowe rozdanie
PL
W 2018 r. niemiecki koncern MAN osiągnął nowy rekord w produkcji autobusów. Łącznie wszystkie zakłady MAN-a, wraz z polskim w Starachowicach, opuściło łącznie 7 204 pojazdów i podwozi, w tym 2 500 kompletnych autobusów miejskich, 2 000 autobusów Lion’s Coach i Lion’s Intercity, 500 autobusów turystycznych Neoplan Tourliner, Cityliner i Skyliner. Liczba ta nie obejmuje minibusów MAN TGE, produkowanych we Wrześni na bazie samochodu dostawczego Volkswagen Crafter II. Zwiększenie produkcji o 14% zaowocowało wzrostem udziału w europejskim rynku autobusowym z poziomu 13,4% do 14,5%. Niewątpliwie źródłem tego sukcesu jest nowa oferta rynkowa koncernu, w tym przede wszystkim najnowsze wyroby, jakimi są autobusy turystyczne MAN Lion’s Coach III generacji i Neoplan Tourliner II generacji. Ugruntowaniu aktualnej pozycji pomogło zapewne uporządkowanie oferty w zakresie autobusów międzymiastowych, gdzie głównym produktem jest MAN Lion’s Intercity. Władze koncernu z optymizmem patrzą w przyszłość, gdyż w zeszłym roku MAN podpisał kontrakty na 8 310 pojazdów (+14%), a od maja br. uruchomiono seryjną produkcję nowego autobusu miejskiego MAN Lion’s City II. Jego wersja elektryczna rozszerzy portfolio MAN-a we wrześniu 2020 r. Całą paletę produkcyjną MAN-a będzie można zobaczyć na początku października w Brukseli, podczas targów Busworld. Jednak już w lipcu koncern umożliwił przetestowanie najnowszych modeli podczas pokazu prasowego na Monachium Allianz Arena. W niniejszym artykule zaprezentowano parametry techniczne i eksploatacyjne tych autobusów.
EN
MAN consortium achieved new record in buses production in 2018. All production facilities, including Polish Sarachowice produced 7204 vehicles and chassis, including 2500 city buses, 2000 Lions Coach and Lions Intercity, 500 buses produced in Września on Volkswagen Crater II basis. Increasing production by 14% made growth of share of European bus market 13,4% to 14,5%. Key to the success is new market offer, including new touristic buses MAN Lions Coach 3rd generation and Neoplan Tourliner 2nd generation. Strengthening the current position was probably helped by rearranging the offer in the field of intercity buses, with MAN Lion’s Intercity as the main product. Consortium authorities are optimistic about the future, because of signed contracts on 8310 wehicles (+14%) and new production line of MAN Lion’s City II has been started, with electric version since September 2020. Whole offer of MAN will be presented in Brussel in October during Busworld fairs. However, consortium presented for tests the newest models during a press show at the Munich Allianz Arena. In the article has been presented technical and operating parameters of the buses.
11
Content available remote Komunikacja autobusowa do portów lotniczych w Polsce
PL
W ostatnich latach nastąpił dynamiczny rozwój przewozów lotniczych w Polsce. Dokonane zostały też liczne inwestycje w porty lotnicze regionalne. W obsłudze transportowej portów lotniczych transport autobusowy odgrywa obecnie kluczową rolę. W większości miast ma on dominujący udział w dowozach pasażerów do lotnisk. Większe porty lotnicze mają także rozwinięty system autobusowych połączeń krajowych, a także międzynarodowych do państw sąsiednich. Mimo że rośnie w Polsce liczba portów lotniczych obsługiwanych koleją, to rola transportu autobusowego jest coraz ważniejsza ze względu na wolumen przewozów. Artykuł jest próbą przedstawienia rozwiązań transportowych w obsłudze polskich portów lotniczych ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji autobusowej.
EN
In recent years there has been a dynamic development of air transport in Poland. Also numerous investment in regional airports have been made. Bus transport is currently playing a key role in airport transport service. In most cities it is the dominant share in passenger transport to airports. Larger airports also have developed systems of national and international bus connections to neighbouring countries. Despite the fact that the number of airports serviced by rail is growing in Poland, the role of bus transport is growing in terms of the volume of transport. The article is an attempt to present transport solutions in the service of Polish airports with particular emphasis on bus transport.
PL
Wypadek drogowy definiowany jest jako zdarzenie, w wyniku którego uczestnik ruchu drogowego został ranny lub doszło do jego śmierci. Wypadki przyczyniają się nie tylko do olbrzymich szkód społecznych, ale również powodują kolosalne koszty ekonomiczne, związane z utratą produktywności czy też transferami socjalnymi. Szczególną grupą uczestników ruchu drogowego są dzieci i młodzież, którzy nie mają wpływu na przebieg zdarzenia drogowego, często stają się jego ofiarami. W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu drogowego policjanci garnizonu mazowieckiego od lutego do czerwca 2019 r. przeprowadzili działania pod nazwą „GIMBUS”, a bezpośrednio po nich akcję „Bezpieczne Wakacje 2019”. Działania te polegały w głównej mierze na skontrolowaniu stanu technicznego pojazdów oraz trzeźwości i czasu pracy kierowców. W niniejszym artykule przedstawione zostały wyniki przeprowadzonych działań kontrolnych.
EN
Traffic accident is defined as incident in result of which the road user has been injured or died. Accidents contribute not only to big social damages, but they also cause tremendous economical costs, related to productivity loss or social transfers. Special group of road users are children and teenagers, who do not impact traffic incident, but often are victims of them. Policemen of Mazovian Garrison performed action called „Gimbus” for the youngest road users’ safety, and directly after it the next action „Safe Holiday 2019”. Those activities consisted mainly of vehicles’ technical state controls as well as drivers’ sobriety and working time checking. There are the results of control activities presented in this article.
13
Content available remote Autobusy na BusWorld Rosja w Moskwie
PL
Targi przemysłu autobusowego BusWorld to cykl imprez targowych w różnych miejscach świata; ich celem jest zaprezentowanie aktualnej oferty produkcyjnej autobusów i autokarów, części zamiennych oraz komponentów wyposażenia, stanowiących element systemów informacji pasażerskiej i zarządzania ruchem. W artykule opublikowanym w nr 12/2018 omówiono genezę BusWorld Rosja w Moskwie, imprezy towarzyszące tym targom oraz głównych producentów autobusów. W niniejszym artykule omówiono parametry techniczne i eksploatacyjne autobusów zaprezentowanych podczas targów.
EN
Bus transport fairs Busworld is a series of fairs events in different places around the world; its aim is to present current offer of bus and coach producers, spare parts and equipment components that are part of systems of passenger information and traffic management. In article published on 12/2018 the genesus of BusWorld Russia in Moscow, additional events and main bus producers has been discussed. In this article has been presented technical and operational parameters of buses presented during the fairs.
EN
The objective of the article is to determine the transverse stability indexes of hinge-connected buses (HCBs) by applying the computation-analytical method. The transverse stability parameters of hybrid buses with active trailers are analysed. Based on these parameters (the angles of the roll and redistribution of loads on the sides), the analytical dependences are developed. The dependences describe the movement of the parts of HCBs in the vertical plane. Considering the action of longitudinal and transverse forces, the roll angles of the bus and the trailer were determined. The limiting angle of the side roll of the bus rollover was found to be γамах = 27.560γмах, and the trailer rollover to be γамах = 30.210. The obtained transverse stability indexes of HCBs with a hybrid power plant testify to the compliance with the standard DSTU UN/ECE R 111-00.
EN
The paper dwells on developing the measures required for the effective functioning of urban bus routes, which are of great practical importance. As the analysis shows that in order to effectively organize urban passenger traffic and determine their optimal number on the routes, it is necessary to determine the pattern of changes in passenger flows, and on this basis, to distribute the number of buses in accordance with day–night hours. Based on this, an analysis of factors has been carried out affecting urban bus transport, and we have developed the measures aiming at increasing the effectiveness of passenger transport in transport companies.
16
Content available remote Wybrane aspekty procesu montażu autobusów z wykorzystaniem technologii klejenia
PL
W procesie montażu autobusów wykorzystywane są połączenia rozłączne i nierozłączne. Oprócz połączeń spawanych, gwintowych, kształtowych i nitowych, w wielu operacjach stosowana jest technologia klejenia. Połączenia klejowe znajdują zastosowanie w różnych etapach montażu autobusów, począwszy od klejenia dachu, przez wklejanie szyb do ramy stalowej oraz blach bocznych, aż do klejenia różnorodnych elementów wyposażenia autobusów, także elementów wykończeniowych. Często połączenia klejowe stosowane są łącznie z innymi rodzajami połączeń, np. nitowanymi, wykorzystując efekt synergii obu rodzajów połączeń. W konstrukcji autobusu kleje spełniają także rolę uszczelniającą, co jest niezwykle istotne podczas eksploatacji autobusów w rożnych warunkach atmosferycznych. Wiele zalet połączeń klejowych przyczynia się do ich wykorzystywania w procesach montażu. Podczas budowy różnorodnych konstrukcji, za pomocą klejenia łączy się niekiedy materiały różniące się właściwościami mechanicznymi i fizyko-chemicznymi, co jest niemożliwe do wykonania za pomocą innych metod łączenia. Jednak podczas opracowywania procesu technologicznego montażu z wykorzystaniem połączeń klejowych należy uwzględnić także niekorzystne cechy, czy też ograniczenia tej metody montażu. Z tego względu konieczna jest szczegółowa analiza wszystkich czynników wpływających na proces klejenia, aby poprawnie opracować i wykonać proces montażu z użyciem połączeń klejowych.
EN
During the assembly the bus temporary and permanent fastening joints are used. Besides of welded, screw and rivet joints, bonded technology was used in many operations. In various stages of assembly of buses adhesive joints are used for example during bonding the roof, bonding the glass to the steel frame, bonding of various pieces of equipment buses, as finishing elements. Often, adhesive joints are used with other types of joints, for example rivet joints, using the synergism of both types of joints. In the bus construction the adhesives also play sealing role, which is extremely important during the operation of buses in different weather conditions. Many of the advantages of adhesive joints contribute to their use in the assembly process. The bonding process was used to joining the materials of different mechanical and physico-chemical properties. Sometimes this joining is not feasible by other joining methods. However, during designing the assembly process with using the bonding technology, the disadvantages or limitations of this type of joining method should be considered. Due to these limitations a detailed analysis of all the factors affecting the bonding process is necessary in order to properly prepare and perform the assembly process using adhesive joints.
PL
Artykuł ukazuje tło i realia projektowania wzorniczego dla producentów samochodów ciężarowych JELCZ I STAR w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Na podstawie własnych doświadczeń autor dokonuje subiektywnej oceny okresu przed transformacją ustrojową. Odnosząc się do metodologii projektowania prezentuje wypracowane metody realizacji projektów stosowane przez projektantów wrocławskiej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych, obecnie Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta. Opisane przykłady pięciu realizacji (studium przypadku) przybliżają stosowane skuteczne procedury projektowe w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku.
EN
The article shows the background and realities of designing for JELCZ and STAR truck manufacturers in the eighties and nineties of the last century. Based on his own experience, the author makes a subjective assessment of the period before the political transformation. Referring to the methodology of design, he presents the developed methods of project implementation used by the designers of the Wroclaw School of Fine Arts, currently Eugene Geppert Academy of Fine Arts. The described examples of five implementations (case study) approximate the applied effective project procedures in the nineties of the last century.
18
Content available remote Wybrane aspekty ekologii w miejskim transporcie drogowym
PL
W artykule przedstawiono wybrane aspekty ekologii w miejskim transporcie drogowym. Przedstawiono główne źródła emisji smogu, jak również omówiono udział procentowy szkodliwych związków powstałych w wyniku użytkowania środków transportu drogowego. Scharakteryzowano normy emisji spalin w aspekcie pojazdów miejskich oraz opisano rodzaje jednostek napędowych autobusów miejskich. W ostatnim punkcie pracy przedstawiono koncepcję wymiany autobusów komunikacji miejskiej.
EN
The article presents ecological aspects in road public transport. There were described main sources of smog and the percentage of air pollution (produced by road vehicles) was also showed. Details connected with the Euro emission standards (concerning buses used in public transport) were characterized and types of bus engines were also described. At the end of the article conception of current buses exchange was contained.
19
Content available remote Analiza hałasu wewnętrznego autobusów komunikacji miejskiej
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań hałasu wewnętrznego wybranych autobusów komunikacji miejskiej. Pomiary poziomu hałasu przeprowadzono podczas jazdy na wybranej trasie realizowanej w ramach rozkładu jazdy autobusów. Do oceny hałasu wewnątrz autobusów zastosowano zestaw pomiarowy składający się z 10 mikrofonów umieszczonych na wysokości 1,6 m od powierzchni podłogi wzdłuż przejścia pomiędzy siedzeniami oraz systemu PULSE firmy Brüel&Kjar. Celem badań była ocena rozkładu poziomu hałasu wzdłuż autobusów oraz jego porównanie w różnych typach autobusów.
EN
The article presents the results of internal noise study of selected public transport buses. Measurements of noise level were carried out while driving on a selected route undertaken as part of the bus timetable. To assess the noise inside the buses, a measuring set consisting of 10 microphones placed at a height of 1.6 m from the floor surface along the passage between the seats and the PULSE system from Brüel & Kjar were used. The aim of the study was to assess the noise distribution along buses and to compare it in different types of buses.
20
Content available remote Tło zmian na rynku pracy zawodowych kierowców autobusowych
PL
W tekście poruszono problem rosnących braków zatrudnienia wśród kierowców komunikacji publicznej. Sytuacja, której jesteśmy właśnie świadkami w Polsce, bardzo przypomina podobny kryzys, z jakim zmagały się kraje Europy Zachodniej w drugiej połowie lat 90. ubiegłego stulecia. W tekście autor analizuje rozwiązania znane z innych krajów, które przeciwdziałają tej sytuacji i zastanawia się, jakie działania można by wdrożyć w naszym kraju.
EN
The text raises the issue of increasing shortages of public transport drivers. The situation we witness now in Poland very much resembles a similar crisis, which were dealt with by countries of Western Europe in the second half of 1990s. The author analyses solutions known from other countries, which counteract such a situation and thinks, what solutions could be implemented in our country.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.