Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 37

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  life
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Microcredit program offers productive and social capitals to empower the poor in becoming successful entrepreneurs. This program is part of poverty eradication strategies adopted by many countries for moving the poor out from shackles of poverty and thus elevating their quality of life. Although the program has been established in Malaysia for more than three decades, poverty in the country persists. Triggered by the issues, the objective of the study is to investigate the impact of microcredit program on the elevation of borrowers’ quality of life. The microcredit is evaluated based on three dimensions namely loan size, loan tenure and training. Meanwhile, the quality of life is assessed in four improvements of life namely health, economy, family and household. Data were gathered from 386 borrowers of a Malaysian microcredit institution and analysed using Binomial Logit Model. Findings indicated that loan size, loan tenure and training had significant impacts on the elevation of borrowers’ quality of life. These discoveries provide useful insights to policy makers and microcredit providers in which increasing loan size, extending loan tenure and sufficient training would enhance the borrowers’ life. Additionally, educating borrowers with appropriate skill, knowledge and technology will prepare them to face challenges and uncertainties in the digital world. Hence, microcredit is an essential investment to expedite the aspiration of Malaysian government and sustainable development goals of the United Nation in ending hunger and poverty as well as elevating the quality of life of the poor.
PL
Program mikrokredytów oferuje kapitał produktywny i społeczny, umożliwiający ubogim osiągnięcie sukcesu jako przedsiębiorca. Program ten jest częścią strategii eliminacji ubóstwa przyjętych przez wiele krajów w celu wyprowadzenia ubogich z pęt ubóstwa, a tym samym podniesienia jakości ich życia. Chociaż program został wprowadzony w Malezji od ponad trzech dekad, bieda w tym kraju utrzymuje się. Celem badania, wywołanego problematyką, jest zbadanie wpływu programu mikrokredytów na poprawę jakości życia kredytobiorców. Mikrokredyt jest oceniany na podstawie trzech wymiarów, a mianowicie wielkości pożyczki, okresu pożyczki i szkolenia. W międzyczasie jakość życia oceniana jest na podstawie czterech ulepszeń życia, a mianowicie zdrowia, ekonomii, rodziny i gospodarstwa domowego. Dane zebrano od 386 kredytobiorców malezyjskiej instytucji udzielającej mikrokredytów i przeanalizowano je za pomocą dwumianowego modelu logitowego. Ustalenia wskazały, że wielkość pożyczki, okres jej obowiązywania i szkolenie miały znaczący wpływ na poprawę jakości życia pożyczkobiorców. Te odkrycia dostarczają przydatnych spostrzeżeń decydentom i podmiotom udzielającym mikrokredytów, w których zwiększenie kwoty pożyczki, wydłużenie okresu spłaty pożyczki i dostateczne szkolenie poprawiłoby życie pożyczkobiorców. Dodatkowo wykształcenie pożyczkobiorców w zakresie odpowiednich umiejętności, wiedzy i technologii przygotuje ich do stawienia czoła wyzwaniom i niepewnościom w cyfrowym świecie. Stąd mikrokredyt jest niezbędną inwestycją, aby przyspieszyć dążenie malezyjskiego rządu i cele Narodów Zjednoczonych do zrównoważonego rozwoju w zakresie zakończenia głodu i ubóstwa, a także podniesienia jakości życia ubogich.
PL
W artykule przybliżono sylwetkę prof. dr hab. inż. Arkadiusza Puchały – pioniera rozwoju teorii i metod badań problemów dynamiki maszyn i układów elektromechanicznych w Polsce. Opisano jego działalność naukową i dydaktyczną na politechnikach w Gliwicach i Częstochowie oraz na AGH w Krakowie. Wspominając profesora nie zapomniano o jego wkładzie w rozwój przemysłu. Przedstawiono również życie rodzinne, zainteresowania oraz etos pracy przedwcześnie zmarłego, wybitnego mieszkańca Katowic Piotrowic.
3
Content available remote Różnorodność biotyczna dobrostanem ludzkości
PL
Praca przedstawia rozumienie terminu „biodiversity” oraz koncepcję różnorodności biotycznej wraz z jej trzema podstawowymi poziomami, podając odpowiednie przykłady. Podkreślono znaczenie bioróżnorodności gwarantującej człowiekowi dobrostan oraz rozwój gospodarczy i wypoczynek, jednocześnie sygnalizując zagrożenia wynikające z niewłaściwej działalności człowieka, szczególnie w rolnictwie.
EN
The paper presents an understanding of the word “biodiversity” and the concept of biodiversity along with its three basic levels, giving adequate examples. Biodiversity as human welfare was emphasized that guarantees a decent life for man, as well as economic development and leisure, while at the same time signaling threats resulting from improper human activity, especially in agriculture.
EN
The paper presents a method for determining the effect of teeth correction in an Archimedes worm gear on the contact strength, wear, and life of teeth of the worm wheel. The regularities regarding the effect of correction on contact and tribocontact parameters are established.
PL
Przedstawiono metodę oceny obliczeniowej wpływu korekcji uzębienia przekładni ślimakowej ze ślimakiem Archimedesa na wytrzymałość stykową, zużycie oraz trwałość zębów koła ślimakowego. Ustalono prawidłowości wpływu korekcji na parametry kontaktu oraz kontaktu tribologicznego.
5
Content available remote On the existential security in view of the Greco-Roman conceptions on transcience
EN
This article is the first of four that will be published on the subject of existential security in the National Security Studies. As it is defined by the authors, existential security is the conscious state of the limits of life (or the acceptance thereof) with physical and mental sufferings and other intellectually applicable dangers, in assessment of human transient nature (death). The end of life, considered as the source of trauma, stress, and anxiety, is born out of fear of nonexistence. Hence, the “existential security” is an offer to universalize the mental preparedness for this event, resting on the claims of proofs ranging from quantum physics to medicine and NDE (Near Death Experience). It seems through such perspective, that achieving the peace of mind on that matter is a better preparation than other, in view of death considered as material life’s end in hopeless predicament. The existential view of security is separate of theology, rejecting the one-dimensional interpretation of being, as it leans to, and still different from those propositions suggested by the quantum mechanics, neurobiology, psychiatry or noetics, and other conceptions, such as dualistic organization of being. In this view, the consciousness is in essence independent of brain (matter), as a life structure separate from the somatic covering, which does not have any individuality, since controlled by the mind (consciousness). However, the aim of the article is not to present the metaphysical proof of the existential security, since it rests on the presentation of various propositions of the philosophical mind. This is the reason why we present just general approaches towards the subject of death, in existential context of security, as seen in the ancient European philosophy. For this reason, the discussion focuses on problems of transience as explicitly described by orphic tradition, through the Pythagorean, Heraklitean, Socratic, Platonic, Aristotelian, Epicurean, Stoic and Neoplatonic philosophies.
PL
Artykuł jest pierwszą z czterech planowanych publikacji poświęconych bezpieczeństwu egzystencjalnemu, które jest pojmowane jako świadomy stan ograniczania (lub znoszenia) cierpienia i innych zagrożeń umysłowych związanych z przemijalnością (śmiercią) życia. Kres istnienia jest zatem traktowany jako źródło traumy, stresu oraz niepokoju zrodzonego z obaw przed niebytem. Bezpieczeństwo egzystencjalne jest więc ofertą upowszechniania otuchy mentalnej, czyli wprowadzania pokoju do umysłów ludzi przestraszonych materialistyczną i pozbawianą nadziei analizą rzeczywistości, nie znajdują potwierdzenia ani w fizyce kwantowej, ani w medycznych badaniach nad NDE (doświadczeniami śmierci klinicznej). Bezpieczeństwo egzystencjalne oddalone jest od teologii, pomimo że odrzuca także jednowymiarową interpretację bytu i opowiada się za sugerowaną w mechanice kwantowej, neurobiologii, psychiatrii oraz noetyce dualistyczną koncepcją organizacji bytu, wedle której świadomość jest istotą niezależną od mózgu (materii) i strukturą życia oddzielną od powłoki somatycznej niemającej osobowości, gdyż ta jest we władaniu umysłu (świadomości). Jednakże celem artykułu nie jest metafizyczne uzasadnianie bezpieczeństwa egzystencjalnego, lecz ukazanie jego przejawów w myśli filozoficznej. Dlatego też w materiale naszkicowane są pierwsze stanowiska na śmierć mające kontekst egzystencjalny i sekuritalny uwidoczniony w antycznej europejskiej filozofii. Z tego też powodu w tekście przedstawiono poglądy na przemijanie obecne w tradycji orfickiej, pitagorejskiej, heraklitejskiej, sokratejskiej, platońskiej, arystotelesowskiej, epikurejskiej, stoickiej oraz neoplatońskiej.
EN
The paper refers to the modelling of changes in ever-growing deviations from diagnostic parameters that describe health/ maintenance status of one from among numerous aircraft systems, i.e. of a sighting system. Any sighting system has been intended, first and foremost, to find a sighting angle and a lead angle, both of them essential and indispensable to fight hostile targets. Destructive factors such as, e.g. ageing processes, that keep affecting the aircraft as a whole throughout its operation, make these angles change: actual values thereof differ from the calculated ones. Such being the case, a considerable error may be introduced in the process of aiming the weapons to, in turn, result in the reduction of values that describe the quality of the sighting process. That is why any sighting system requires specific checks possibly (if need be) followed with some adjustments (based on the findings of these checks) to remove negative effects of any ageing processes that might have affected this system. Determination of the density function of the deviation using difference equations and the Fokker-Planck equation is a basic element of the presented method, which enables next analyses. Innovative elements of the paper are as follows: – determination of distributions of time of exceeding the permissible (boundary) condition using the density function of the deviation, – application of distributions of time of exceeding the permissible (boundary) condition for modification of operation/maintenance systems of selected aeronautical devices. The paper has been concluded with a numerical example that proves the applicationoriented nature of the issues in question, represented by the earlier conducted assessment of lifetimes of the systems intended to find the sighting and lead angles (ε and β). The in the paper discussed method to assess the lifetime may as well be applied to another systems/devices. It shows a versatile nature and makes a valuable contribution to the methods of maintaining any engineered systems in good condition (i.e. of providing maintenance to any engineered systems).
PL
Praca dotyczy modelowania zmian narastających odchyłek parametrów diagnostycznych charakteryzujących stan techniczny jednego z systemów statku powietrznego, tj. systemu celowniczego. Jednym z głównych zadań systemu celowniczego jest wyznaczenie kątów celowania i wyprzedzenia niezbędnych do zwalczania celów przeciwnika. Oddziaływanie w czasie eksploatacji statku powietrznego czynników destrukcyjnych m.in. procesów starzeniowych, powoduje, że kąty te ulegają zmianie i ich rzeczywiste wartości różnią się od wartości kątów obliczeniowych. Wystąpienie takiej sytuacji powoduje wprowadzenie dość istotnego błędu do procesu celowania i obniża wartość wskaźników charakteryzujących jakość jego przebiegu. Z tego też względu system celowniczy wymaga określonej kontroli i w oparciu o uzyskane wyniki, potencjalnej regulacji mającej na celu usunięcie ujemnych skutków procesów starzeniowych celownika. Podstawowym elementem pracy umożliwiającym dalsze analizy było wyznaczenie funkcji gęstości odchyłki z wykorzystaniem równań różnicowych oraz równania Fokkera-Plancka. Do nowatorskich elementów pracy należy zaliczyć: – wyznaczenie rozkładu czasu przekroczenia stanu dopuszczalnego (granicznego) z wykorzystaniem funkcji gęstości odchyłki, – zastosowanie rozkładu czasu osiągania stanu granicznego do modyfikacji systemów eksploatacji urządzeń lotniczych. Praca podsumowana jest przykładem obliczeniowym przedstawiającym aplikacyjny charakter poruszanej tematyki, odwzorowanej na przykładzie oceny trwałości układów określających kąt celowania i wyprzedzenia (ε i β). Przedstawiona metoda oceny trwałości w niniejszym artykule może być zastosowania do innych urządzeń. Ma ona ogólny charakter i stanowi wkład do metod utrzymania systemów technicznych.
PL
Przedmiotem niniejszego artykułu jest kwestia odpowiedzialności karnej za nieudzielenie pomocy w odniesieniu do osób pełniących służbę w Państwowej Straży Pożarnej. Odpowiednie regulacje prawne normujące owe zagadnienie znajdują się w polskim kodeksie karnym (dalej: kk)– w art. 162. Trzeba wskazać, iż nieudzielenie pomocy jest przestępstwem niezależnie od tego, czy osoba będąca w potrzebie odczuła negatywne konsekwencje naszej bierności, czy też nie. Pamiętać należy o tzw. statusie gwaranta, którym obciążeni są zarówno strażak, jak i lekarz, ratownik medyczny itp. Są to osoby, na których ciąży prawny, szczególny obowiązek zapobiegania szkodliwemu skutkowi dla życia i zdrowia człowieka. Bez znaczenia pozostaje źródło zagrożenia dla życia lub zdrowia człowieka.
EN
The presented article discusses the problem of criminal responsibility for not giving the aid, considering the persons on duty in State Fire Service. In Polish Penal Code in the art. 162 there are the legal acts which standardize this problem. It must be said that not giving the aid is a crime, no matter if the person in need has felt negative or positive consequences of our passivity. It should be remembered about, so called , the guarantor status which firefighters as well as doctors and paramedics bear. There are persons who, according to Polish law, are responsible for the prevention of human life and health against the harmful effects. The source of threat for human life or health is unimportant.
EN
There are two main directions to be distinguished while investigating into the wear-and-tear processes going on within the aircraft’s structural components throughout the operational phase. The first one covers the efforts to explain the physics of the wear-and-tear processes whereas the second one has been intended to generate mathematical models that describe the way how the effects of the wear-and-tear processes accumulate and provoke changes in values of diagnostic parameters. This paper represents the second line of interest and covers the model that formalises the process of the accumulation of effects of the aircraft component’s wear-and-tear up to the moment the permissible boundary condition is reached. What has been used in the below-presented model is the distribution of time of the aircraft structure in service up to the moment the diagnostic parameter reaches the boundary condition. Finally, a numerical example has been presented.
9
Content available Life as the factor of toys safety
EN
The problem of product life as an important factor of toys safe use is considered. Main sources of hazards and their adverse effect to children health are characterized. The results of unwanted events associated with improper toy design and with its quality of manufacture as well as with use of inappropriate materials for toys production are discussed. Necessity of using the laboratory testing methods based on ageing process to predict changes in toys parameters during their use are pointed out. Features and criteria for assessment of toys life in the light of formal and legal requirements are specified. Considering experience of other scientists, presented in scientific publications as well as the results of the author studies, the innovative method for assessment of life of toys made of polymers is suggested.
PL
W artykule przedstawiono badania współczynnika trwałości dla peletów wykonanych z trzciny pospolitej i odniesiono otrzymane wyniki do współczynnika trwałości peletów ze słomy pszenicznej. Stwierdzono różnice badanych wielkości. Wskazano także na pracochłonność procedur badawczych i konieczność prowadzenia prac nad wpływem wilgotności na współczynnik trwałości.
EN
This paper presents the study of durability for common reed pellets and refers the results to durability of wheat straw pellets. Differences in researched quantities have been stated. Time-consuming testing procedures and the need to work on the influence of humidity on the durability factor have been also indicated.
PL
W artykule przedstawiono różne poglądy i stanowiska dotyczące zjawiska transplantacji 'w ludzkich. Podjęto również próbę odpowiedzi na pytanie czy transplantacja narządów stanowi dar życia czy jest jednym ze źródeł patologii współczesnego świata. Dostępność narządów do przeszczepiania w XXI wieku jest pochodną kwestii filozoficznych, prawnych i organizacyjnych związanych z pobieraniem i transplantacją narządów między dawcą a biorcą. Z historycznego ,,punkty widzenia", przeszczepianie narządów nie jest najnowszą dziedziną medycyny, jednakże jej dynamiczny rozwój we współczesnym świecie, - a szeregu zmian w dotychczasowym sposobie myślenia zarówno jednostek jak i całych społeczeństw. Najszybciej można uregulować kwestie legislacyjne, najtrudniej jest zmienić myślenie społeczeństwa, w tym również lekarzy do kwestii transplantacji narządów ludzkich. Rozwój nauki i techniki, wspierany postępującą globalizacją nieustannie zdąża do nowego nie czy jesteśmy dostatecznie przygotowani na to, aby ponosić jego konsekwencje i z nimi żyć. Stosunkowo młoda chirurgia transplantacyjna przyczynia się do formułowania nowych 'w filozoficznych związanych z życiem i śmiercią współczesnego człowieka. Prócz głosów wdzięczności tych, którzy przez "nowy organ" otrzymali "nowe życie", słychać również pełne niepokoju opinie iż obok medycznego aspektu problemu, pojawia się aspekt moralny związany z handlem narządami oraz niezbyt przejrzystą i nie do końca akceptowaną nową kulturą związaną sraniem i obchodzeniem się z ciałem zmarłego człowieka.
EN
The article presents the various views and positions regarding the phenomenon of human organ transplantation. Efforts have also tried to answer the question whether the transplantation of human organs is a gift of life and is one f the sources of pathology of the modern world. Availability of organs tor transplantation in the XXI century is derived from the philosophical, legal and organizational related lo the procurement and transplantation of organs between donor and recipient. From a historical' points of view, transplantation is the latest area of medicine, but its dynamic development in the modern world requires a change in the current thinking of both individuals and entire societies. Fastest way to regulate legislative issues, the most difficult to change attitudes of society, including doctors to the transplant of human organs. The development of science and technology, supported globalization continually strives to new is not asking whether we are sufficiently prepared for it to bear its consequences, and with them live. The relatively young transplant surgery contributes to the development of new philosophical views of life and death of modern man. Apart from the votes of gratitude those who, by the "new authority" given "new life", you hear the opinions and anxious that be so the medical aspect of the problem, there is a moral issue related to organ trafficking and not very transparent and not fully accepted the new culture associated with dying and the handling of the body of the deceased man.
PL
W artykule zaprezentowano sposoby wykorzystania elementów mechaniki pękania podczas eksploatacji statków powietrznych. Rejestracja parametrów lotu oraz wyniki pomiaru obciążeń struktury konstrukcji podczas lotu umożliwiają wykonanie symulacji numerycznych, w wyniku których możliwe jest oszacowanie trwałości elementów struktury statku powietrznego. Dzięki obliczeniom szybkości wzrostu długości pęknięcia możliwe jest wyznaczenie okresów, w których struktura powinna być poddana przeglądom technicznym zgodnie z zasadą "kontrolowanego uszkodzenia" eksploatacji statków powietrznych.
EN
There were presented directions for use some elements of fracture mechanics during exploitation of aircrafts. Flight data registration and the results of loads measurement of the aircraft structure during the flight allows on numerical simulations, as a result of which it is possible to estimate the durability of elements of the structure of the aircraft. With the calculations of growth rate of crack length is possible to determine the periods in which the structure should be subjected to technical survey in accordance with the principle of "controlled injury" of aircraft exploitation.
PL
W artykule przedstawiono metodę oceny niezawodności i trwałości urządzenia z wykorzystaniem metody błądzenia przypadkowego, opartą na założeniu, że można ocenić niezawodność urządzenia według odchyłki jednego dominującego parametru diagnostycznego od wartości nominalnej. Przyjęto, że odchyłki parametru diagnostycznego od wartości nominalnej mają wartości dodatnie i narastają w sposób losowy, dający się opisać przy użyciu modelu błądzenia przypadkowego prowadzącego do równania Fokkera-Plancka. Rozwiązanie szczególne tego równania pozwala otrzymać funkcję gęstości wartości odchyłki zależną od czasu eksploatacji. Funkcję tę następnie wykorzystano do określenia ryzyka przekroczenia stanu granicznego i wyznaczenia funkcji gęstości czasu przekroczenia stanu granicznego. Wyznaczona funkcja gęstości została wykorzystana do oceny niezawodności i trwałości urządzenia ze względu na przyjęty parametr diagnostyczny.
EN
Method of determination of durability and reliability of a device with the use of the random walk model, based on the assumption that possible is to determine the reliability of a device according to deviation from the nominal value of one dominant diagnostic parameter. It was take that deviation had positive values and grown up randomly, in way described with the random walk model and Fokker-Planck equation. Particular solution of this equation allows to obtain density function of deviation value depending on exploitation period. Obtained function was then applied to evaluation of risk of the limit overflow and determination of density function of the time of the limit overflow. Density function was applied to determination of reliability and durability of the device for the sake of approved diagnostic parameter.
PL
Stefan Władysław Bryła urodził się 17 sierpnia 1886 r. w Krakowie. Był jednym z najwybitniejszych przedstawicieli polskiej inżynierii lądowej, człowiekiem niezwykle czynnym w dwudziestoleciu międzywojennym. Przedstawiono informacje z życia i działalności oraz dorobek twórczy. Profesor został rozstrzelany przez Niemców 3 grudnia 1943 roku w Warszawie.
EN
Stefan Władyslaw Bryła was born on 17-th August 1886 in Cracow. He was one of the most distinguished representative of Polish civil engineering. He was very active during twenty years between world wars. Some information of his life, activity and attainments was presented in the article. Professor was executed by Nazis on 3-rd December 1943 in Warsaw.
EN
Biological knowledge is expanding rapidly, delving deep into nature’s mechanisms. However, the essence of life as a molecular process still remains unclear. Organized and independently operating biological systems are commonly thought to be living. Unfortunately, these characteristics are too general and altogether insufficient to accurately delimit the boundaries of life. The problem of the relation of many primitive biological entities to the living world is still open. The properties of self-dependent biological systems clearly derive from their highly organized automatic nature. The comparative analysis of genomes of primitive biological organisms seems to be the most promising approach, which may eventually lead to the understanding of life at the molecular level and its definition. The erythrocyte appears to be of particular interest as a model of a living system that is at a boundary. Its biological origin, automatically controlled metabolism, and programmed death sharply defined in time qualify it as the living structure, even though it is completely deprived of a genetic apparatus. However, its membership among living systems seems to be well-founded. Protein aggregation is one of the common characteristics of aging. It is a consequence of abnormalities of protein structure induced by destructive actions but also by abnormalities of synthesis. Aggregation of membrane proteins probably affects the activity of certain enzymes or transport proteins, which are important as energy providers for aging erythrocytes. After the erythrocyte has passed through the vascular system a given number of times, it is not able to undergo a certain set of indispensable metabolic rearrangements. A living thing is then a form of animated nature which has the features of independence as a result of automation and possesses its own compatible with nature program of action which is time-limited beforehand.
17
Content available remote Obliczenia trwałości łożysk
PL
Doświadczenia praktyczne wykazały, że pozornie identyczne łożyska toczne pracujące w identycznych warunkach nie zawsze uzyskują taką samą trwałość zmęczeniową. Znormalizowane metody obliczania trwałości pomagają dokonać wyboru wielkości łożyska do określonego zastosowania.
EN
It has been experienced, that even apparently identical rolling bearings operated in similar service environments may exhibit different fatigue life values. Standardized analytical methods are offered to help selection of a bearing size for specific service conditions.
PL
W artykule przedstawiono wybrane aspekty ekonomiczne i techniczne budowy i stosowania kompozytowych zbiorników wysokociśnieniowych. Omówiono cztery zasadnicze typy zbiorników do sprężonego metanu: CNG-1, CNG-2, CNG-3 i CNG-4 oraz konstrukcje zbiorników do sprężonego powietrza. Rozwiązania techniczne oraz koncepcje walidacji konstrukcji zbiorników opisane w przepisach uwzględniają specyfikę procesów degradacji materiałów kompozytowych, jednakże występują tu istotne różnice zależne od typu i przeznaczenia zbiornika. Celem niniejszego artykułu jest próba przybliżenia czytelnikom niektórych aspektów budowy i użytkowania kompozytowych zbiorników wysokociśnieniowych, w szczególności zagadnień związanych z uwzględnianiem specyficznych właściwości wytrzymałościowych KP.
EN
Selected economical and technical aspects of construction and application of composite high-pressure tanks were presented. Four basic types of tanks for compressed methane: CNG-1, CNG-2, CNG-3, CNG-4 were described as well as constructions of compressed air tanks. Technical solutions and idea of validation of tank construction described in adequate regulations take into account degradation of composite materials, however significant differences dependent on type and intended use of tank. The aim of this paper was presentation selected aspects of construction and using of composite high-pressure tanks, especially problems applying to mechanical strength.
19
Content available remote Prediction of cannon barrel life
EN
Purpose: Calculation of the fatigue life based on attaining a critical defect size for fast fracture is very important. Cannon is one of the most used parts in military industries and analysis of this component is under consideration. Therefore, the prediction of its longevity to say, the number of cannon ball that can be fired till it is broken down should be under consideration. Design/methodology/approach: Obviously the number of the cracks and their sizes dictate the life of the cannon's barrel. Since the life of this component directly depends on the inner micro-cracks after numerous firing, the study of these cracks is very important. From this point of view, the stress analysis on crack tip is carried out via ANSYS software in this research. This research was to demonstrate the large changes in total fatigue life caused by the initial crack number and the residual stress at the cannon bore, the fatigue with several cracks is analyzed in the barrel according to the critical explosion pressure.The research is carried out with one, two, three, four and twenty five cracks. Findings: The methods of testing and analysis are believed to be generally applicable to problems in fatigue life evaluation. This analysis shows that the stress intensity on the tip of the crack is a function of its length and increases with the number of these cracks. Since the cannon barrel life is a convert function of the stress intensity of the cracks, multi-cracks condition passes the most fatigue cycling. The shape function of the cracks is also decreased with the number of the cracks. Originality/value: Characterization of the cracking at a cannon bore is a difficult problem. This analysis shows that the critical cycle life of the cannon barrel occurs at two numbers of the cracks.
20
Content available remote Fatigue study on the cracks of a cannon
EN
Purpose: Cannon is one of the most usage parts in military industries and analysis of its pipe is very important. Therefore, the prediction of its longevity to say, the number of cannon ball that can be fired till it is break down should be under consideration. Design/methodology/approach: Since the life of cannon's barrel directly depends on the inner micro-cracks under numerous firing, the study of these cracks are very important. From this point of view, the stress analysis on crack tip is carried out via ANSYS software in this research. Findings: This analysis shows that the stress intensity on the tip of the crack is a function of its length and increases with the number of these cracks. Research limitations/implications: In this research the fatigue with several cracks is analyzed in the barrel according to the explosion pressure in order to find the critical conditions. Originality/value: Since the cannon barrel life is a convert function of the stress intensity of the cracks, multi-cracks condition passes the most fatigue cycling. The shape function of the cracks is also decreased with the number of the cracks.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.