Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 44

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  geotechnical conditions
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Wzmacnianie podłoża za pomocą cementogruntu
2
Content available remote Posadowienie wysokiego budynku na prefabrykowanych palach wbijanych
PL
Wybrany przypadek dotyczy budynku wielokondygnacyjnego, posadowionego bezpośrednio przy erozyjnym brzegu rzeki. Wykonawca fundamentów zrealizował zamienny, własny projekt: posadowienie na 230 wbijanych prefabrykowanych palach żelbetowych. Płytę ułożono na głębokości 0,7 m p.p.t. Po wbiciu 76 pali stwierdzono w trzech rzędach przemieszczenia poziome głowic pali w kierunku rzeki, które początkowo wynosiły ok. 20 cm i zwiększyły się do 50 cm. Przedstawiony przykład posadowienia na palach wbijanych, mimo dobrego geotechnicznego i geologiczno-inżynierskiego rozpoznania podłoża [3, 7], wskazuje, że w złożonych warunkach gruntowych należy analizować ostateczny projekt w zespole profesjonalistów, w tym doświadczonego geotechnika [1].
EN
The many-tiered building is located on the low terrace, directly next to the erosive bank of the river. Nonetheless, the constructor of the foundations realized a different project: deep foundation on prefabricated 230 concrete pales. The plate was placed at the depth of 0,7 m. After driving the first 76 pales, horizontal displacements of the pale head towards the river in first three rows were observed. The shifts increased from initially 20 cm to 50 cm. Geotechnical analysis [3, 7] revealed that the reason for the displacements may be disturbance of steady state, caused by activation of quasi soil wedge and its displacement along with the pales in the direction of the river [1].
PL
Przedstawiono zagadnienie posadowienia i budowy wysokiego nasypu drogowego na obszarze występowania głębokiego torfowiska. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniu wymiarowania pali prefabrykowanych na podstawie wyników sondowań statycznych, próbnych obciążeń statycznych i dynamicznych, oraz budowie lekkiego nasypu drogowego, z udziałem keramzytu.
EN
The issues related to the construction of a high road embankment within a deep peat area are discussed. Special attention is given to the design of precast driven piles, based on the results of CPTU soundings, as well as static and dynamic load testing results are presented. Also, the design and construction of the high road embankment containing lightweight expanded clay aggregate is discussed.
PL
Lotnisko zostało zlokalizowane na dwóch sztucznych wyspach o łącznej powierzchni 1055 ha, zbudowanych z 400 mln m3 skruszonych skał. Opisano warunki geotechniczne, budowę wysp oraz problemy związane z ich osiadaniem. Koszt budowy obu wysp, dwóch dróg startowych długości 3500 i 4000 m, terminali i innych obiektów obsługi ruchu lotniczego oraz mostu drogowo-kolejowego, a także wykonania dodatkowych robót wynikających z osiadania wysp wyniósł (do 2008 r.) 20 bln dolarów USD.
EN
The Airport was located on two artificial islands with a total area of 1,055 hectares, constructed with 400 million cubic meters of crushed rock. The geotechnical conditions, island construction and settlement problems have been described. The cost of construction of the two islands, two runways 3500 and 4000m long, terminals and other objects of air traffics, as well as road and railway bridge and additional works resulting from the settlement of the islands amounted to USD 20 billion (until 2008).
PL
Scharakteryzowano projekt i realizację zabudowy śródmiejskiej mieszkaniowej w sąsiedztwie najcenniejszych zabytków warszawskiego Powiśla. Przedstawiono dane dotyczące realizacji części podziemnej wspólnej dla trzech budynków oraz zakres i sposób pomiarów przemieszczeń sąsiedniej zabudowy.
EN
The article describes the implementation of downtown residential buildings in the vicinity of the most valuable monuments of the Warsaw's Powisle. The paper contains the data of the execution of the underground shared part of three buildings as well as the scope and method of measurements of displacements of neighbouring buildings.
PL
Znane z praktyki przykłady awarii obiektów budowlanych zwykle wynikają z braku spełnienia warunków formalnych. Ich przyczyną bardzo często jest niedostosowanie zakresu rozpoznania geotechnicznego do właściwej kategorii geotechnicznej. Powodami awarii są także względy merytoryczne, obejmujące niepełną lub niewłaściwą interpretację w tworzeniu modelu geologiczno-inżynierskiego i geotechnicznego podłoża gruntowego, w tym często pomijanych warunków hydrogeologicznych.
EN
The article presents the practical aspects of subsoil investigation and determination of geotechnical conditions of buildings’ foundations. The authors underlined the actions and documents, as well as the required analyses, needed for determination of the geotechnical conditions. The determinants of geomechanical conditions were defined too, as they are tied to the psychical parameters of subsoil changes prognosis. The documents concerning the geotechnics and geological engineering required for the construction designs were discussed as well as the legal aspects and standards.
PL
W artykule przedstawiono założenia i prace przygotowawcze Prairie Mining dla projektu Kopalni „Jan Karski”. Zaprezentowano także elementy doświadczeń Kopalni „Bogdanka” w zakresie stosowania samodzielnej obudowy kotwowej dla oceny możliwości zastosowania tej obudowy w tym projekcie. Przeprowadzono także analizę warunków górniczo-geologicznych w LZW w kontekście ich porównania z warunkami występującymi w kopalniach British Coal, w których stosowano samodzielną obudowę kotwową. W artykule omówiono ponadto podstawowe wymogi, w tym prawne, dla skutecznego zastosowania obudowy kotwowej, zalety i wady tej technologii oraz przeanalizowano przyczyny ograniczonego wykorzystania kotew w górnictwie polskim.
EN
In 2012, Prairie Mining began a number of drillings in the Lublin Coal Basin in order to gather data to estimate the possibility of building a modern hard coal mine adjacent to the Bogdanka Coal Mine. The obtained data enabled the preparation of geological documentation of the "Lublin" deposit and its adaptation to the JORC code requirements. On this basis, a scoping study was developed, followed by a pre-feasibility study, which both assessed the construction of a new mine in the Lublin Coal Basin to be highly profitable. In 2016, the company drew up a deposit development plan for the designed Jan Karski mine. Before the plan was drawn up, the investment concept had been developed in cooperation with Golder Associates and Royal Haskoning, and the mining and geological conditions in British Coal mines and the Bogdanka Coal Mine had been analysed in order to make sure the use of independent rock bolting would be suitable in the Lublin Coal Basin. It was found that the mining and geological conditions in the Lublin Coal Basin do not generally differ from the conditions in British Coal mines, and the values of geomechanical parameters of rocks meet the requirements of the regulations concerning the use of independent rock bolting. However, the use of rock bolting requires the evaluation of the direction of primary stresses in the Lublin Coal Basin and the proper position of longwalls relative to these stresses, including the use of support pillars between longwalls. The attempts to construct excavations with independent rock bolting, which were carried out in the Bogdanka Coal Mine between 1994-1997, confirm the indicated conclusions and observations. Using the available publications about the Bogdanka Coal Mine and Golder Associates experience, the size of support pillars was calculated and the basic requirements for safe implementation of the extraction process using longwall roadways supported by independent rock bolting in the Lublin Coal Basin were estimated. In this respect, the construction of the Jan Karski mine is highly profitable and justifiable from the point of view of business.
PL
Mury obronne, fosy stanowiące fortyfikacje dawnych obiektów historycznych, ale także podziemne bunkry i sztolnie budowane już w czasach współczesnych stanowią elementy infrastruktury, które pominięte w analizie warunków posadowienia nowo projektowanych obiektów skutkować mogą istotnymi błędami na etapie projektowania i wykonawstwa tych obiektów. Sama obecność konstrukcji fortyfikacyjnych z reguły uwzględniana jest na każdym etapie realizacji inwestycji, niekiedy jednak pomijane są uwarunkowania geotechniczne będące skutkiem przekształcenia terenu w otoczeniu budowli fortyfikacyjnych. W niniejszej pracy przedstawiono wpływ nieuwzględnienia w rozpoznaniu geotechnicznym bliskiego sąsiedztwa zamku w miejscowości Kórnik na warunki posadowienia pomostu w pobliskim jeziorze. Wskazano na powody nadmiernych osiadań podpór palowych oraz przedstawiono sposób naprawy zaistniałej sytuacji.
EN
Defensive walls, moats representing the fortifications of old historic buildings as well as underground bunkers and bombs adits already in modern times are the elements of infrastructure, which omitted in the analysis of foundation conditions of the newly designed objects may result in significant errors during the design stage and execution of theese facilities. The very presence of fortified constructions is usually taken into consideration at every stage of the investment execution, however sometimes the geotechnical conditions resulting from the transformation of the area in the surroundings of fortified buildings are overlooked. At this work an influence of the failure to consider was described in geotechnical recognition the close neighbourhood of the castle in the town Kórnik on the foundation conditions of the pier in the nearby lake. The reasons of excessive settlements of piles supports were indicated and a manner to correct the occured situation was presented.
PL
Przedstawiono kompleksowe zabezpieczenie wykopu budowlanego realizowanego w złożonych warunkach gruntowo-wodnych w obrębie zabudowy historycznej Starego Miasta. Do wykonania tymczasowej obudowy zastosowano mieszanie gruntu na mokro (DSM) z wykorzystaniem zbrojonych i niezbrojonych kolumn. Dno wykopu zabezpieczono poziomym ekranem uszczelniającym wykonanym za pomocą iniekcji strumieniowej Soilcrete (jet grouting). Zastosowane rozwiązanie umożliwiło bezpieczną realizację wykopu bez ryzyka związanego z obniżeniem zwierciadła wody na zewnątrz obudowy, co mogłoby skutkować niekontrolowanymi osiadaniami budynków sąsiednich.
EN
Presented the execution of complex excavation pit protection in complicated soil-water conditions and located in the Old Town of historical significance. The adopted solution comprised the use of wet Deep Soil Mixing technology to create temporary protection wall, combined of reinforced and unreinforced columns. Bottom of excavation pit was protected by horizontal sealing screen constructed with Soilcrete (jet grouting) technology. The implemented solution has proved to be effective and enabled to perform safe excavation without risk of lowering water level outside the protection wall, that may have resulted in uncontrolled settlements of nearby buildings.
PL
W artykule, na podstawie opracowania Golder Associates [1], przedstawiono podsumowanie doświadczeń brytyjskich związanych z zastosowaniem technologii kotwienia w kopalniach węgla w okresie od 1987 do 1994 r. (prywatyzacja British Coal) oraz prac wykonanych przez członków zespołu Rock Mechanics Technology, ich roli i doświadczeń przy przewodzeniu tej zmianie, obejmujących przeszkody organizacyjne i techniczne, to jak zostały one przezwyciężone, zastosowaną technologię oraz osiągnięte korzyści dotyczące wydajności i bezpieczeństwa. Artykuł opisuje ogólnie fundamentalne zasady projektowania samodzielnej obudowy kotwowej, sposób kontroli i monitoringu wyrobisk dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz wskazuje, jakie uwarunkowania geotektoniczne i reologiczne należy uwzględniać przy planowaniu wybierania złoża węgla kamiennego, aby możliwe było stosowanie samodzielnej obudowy kotwowej w wyrobiskach przygotowawczych.
EN
In the middle of the 1980s, the British hard coal mining suffered an economic crisis due to the emergence of coal from the USA and Australia on its domestic market. It was found that the geological conditions in Australian mines did not generally differ from the conditions in the Great Britain and most coal basins in Europe, and that the USA and Australia commonly used the “from the field” exploitation system with roadways supported by independent rock bolting. The British Coal Corporation decided to incorporate the system into the British mining. At the end of 1988, the Australian technology of extracting coal was implemented in Wistow Mine - with longwall shearers, a system of support pillars, and longwall excavations with independent rock bolting. The implementation of the changes required an agreement with the mining supervisory board, management and mine employees, as well as providing training for all persons concerned. The Code of Practice in terms of designing and using rock bolting was laid down and implemented. The specification of a rock bolt application system and materials was drawn up. The system for designing rock bolting through measurements and controlling was prepared and implemented to ensure that independent rock bolting in preparatory excavations was incorporated safely and effectively. The system and equipment for controlling rock bolting and excavations was devised and implemented, as well as the organisation of the controlling and response system in case of exceeding referential ranges of ceiling convergence. The implementation of this technology led to significant reductions in terms of costs and incident coefficients. The core element of the new system was to understand the effect of the direction of primary stresses and the position of longwall fronts relative to these stresses on the rheological processes and the stability of excavations in independent rock bolting. Another key element of the system was the necessity to use an appropriate pillar width between longwalls to minimise operating stresses and, therefore, provide rock bolting with optimal working conditions.
PL
Budowa systemów odwodnień w rejonach o mało stabilnych warunkach geotechnicznych może skutkować poważnymi awariami zarówno sieci odwadniającej, jak i sąsiednich obiektów budowlanych. Przykładem jest nowoprojektowana sieć kanalizacji deszczowej w Świebodzinie (woj. lubuskie), w rejonie ulicy Łąki Zamkowe. Występujące tutaj grunty słabonośne powodowały bowiem trudności wykonawcze już w latach ubiegłych, podczas budowy sąsiednich obiektów mieszkalnych. Realizacja kolejnej sieci kanalizacyjnej w obszarze o skomplikowanych warunkach geotechnicznych może prowadzić do dalszych awarii budowlanych.
EN
Water drainage systems construction in area of lows Table geotechnical conditions could result in serious constructions emergencies both - drain-age systems and adjoining buildings. Designed storm water system in Świebodzin (Lubuskie Province) in area of Łąki Zamkowe street is an example. Low bearing soils, which occur there had already caused construction problems in previous years, when residential family houses were being erected. Realisation of next sewage system in area where there are complicated geotechnical conditions could lead to further construction emergency.
PL
Oba zespoły budynków miały konstrukcję projektowaną przez tych samych konstruktorów, na których współpracę zawsze można było liczyć podczas realizacji inwestycji. Wykonywanie robót budowlanych w rewitalizowanych obiektach MOCAK i Cricoteki było związane z częstym rozwiązywaniem dodatkowych problemów konstrukcyjnych. Podobnie, ze względu na wykonanie w ramach budowy głębokich wykopów w terenie zabudowanym, wymagany był udział konstruktorów w prowadzonej w sposób ciągły przez kierownika budowy i inspektora nadzoru analizie wyników geodezyjnych osiadań budynków i budowli, będących w strefie oddziaływania głębokich wykopów. Istotne było na wstępnym etapie określenie przez konstruktorów przemieszczeń dla poszczególnych obiektów. Hydroizolacja z mat bentonitowych, pozwalająca na aplikację praktycznie niezależnie od warunków atmosferycznych i wilgotności podłoża, wymagała jednak miejscami uciążliwych prac w celu przygotowania podłoża o właściwej geometrii.
EN
Both building complexes had their structural design developed by the same engineers, who were always willing to cooperate during realization of the investment. Performing construction works in revitalized MOCAK and Cricoteka facilities frequently meant solving additional structural problems. Similarly, due to deep excavations in a built-up area carried out as part of the construction process, the engineers were required to participate in analysis of geodetic results of subsidence of buildings and constructions located in the impact zone of deep excavations. Such analysis was conducted in a continuous manner by the construction manager and by the civil engineering work supervision inspector. At the initial stage it was essential for the constructors to determine movements for different facilities. Hydro-insulation with bentonite mats, allowing for application virtually regardless of atmospheric conditions and ground moisture, nevertheless required resource-consuming works to be performed, in order to prepare the ground with adequate geometry.
PL
W pracy na wybranych przykładach omówiono geotechniczne uwarunkowania posadowienia obiektów budowlanych w kontekście wymagań PN-EN-1997–1. Pokazano istotny udział geotechnika w trakcie całego procesu budowlanego. Zamieszczone przykłady mogą stanowić podstawę do dalszej dyskusji nad uwarunkowaniami posadowienia obiektów budowlanych współpracujących z podłożem, niezależnie od warunków gruntowych i kategorii geotechnicznej obiektów.
EN
Within the present work, geotechnical conditions for foundation of building structures is discussed, within the framework of the requirements concerning the PN-EN-1997–1 norm. The important contribution the geotechnician may make to the building erection process has also been highlighted. The presented examples may form a base for further discussion of conditioning the foundation of building structures which act in cooperation with the ground, regardless of the ground conditions and geotechnical category for the structure.
17
Content available remote Posadowienie chłodni kominowej w skomplikowanych warunkach geotechnicznych
PL
Konieczność racjonalnego projektowania obiektów budowlanych sprawia, że uzasadnione jest dokładne rozpoznanie warunków geotechnicznych oraz przeprowadzenie zaawansowanych analiz numerycznych. Przedstawiona w artykule analiza dotyczyła chłodni kominowej elektrowni konwencjonalnej, o konstrukcji powłokowej wrażliwej na zmiany sztywności podłoża, posadowionej w skomplikowanych warunkach geotechnicznych.
EN
Ensuring the proper reliability level and rational design of a structure makes the thorough ground investigation and conducting advanced numerical analysis justified. The analysis applies to a cooling tower of a coal powered power plant, which has a concrete shell susceptible to differences in subsoil stiffness, founded in complex geotechnical conditions.
PL
Omówiono konstrukcje w postaci ścian szczelinowych wykorzystanych jako ściany oporowe oraz ściany fundamentowe nowego dwupoziomowego układu komunikacyjnego w centrum Łodzi. Zmienna geometria i poziom skomplikowania rozwiązania wymusiły wykonanie wielu analiz obliczeniowych i ekonomicznych przy użyciu specjalistycznego oprogramowania. Podano przyjęte założenia obliczeniowe i opisano najtrudniejsze zagadnienia obliczeniowe.
EN
In article is presented modern and economy solutions for reducing time of passing by and improving attractiveness of old part of the city. Transit road is designed on underground level (lower part) with distribution ways (ramps-on and ramps-off) to the ground level (upper part). Tram traffic stayed on the ground level with track beds over tunnels and direct on cantilevers structures. In article are presented results of complex engineering calculations and economic choice of final structural and functional arrangement.
PL
W najbliższym czasie w okolicach kopalni Iłów Zesławice (Kraków) powstanie trasa szybkiego ruchu S7. W artykule omówiono warunki geotechniczne podłoża gruntowego pod planowaną inwestycję. Przestawiono wyniki badań terenowych jak i laboratoryjnych, oraz omówiono główne wyzwania związane z wykonaniem posadowienia planowej inwestycji.
EN
In the nearest future, close to an open cast clay mine in Zesławice (Kraków) the construction of S7 road will take place. In the paper the results of field test carried out at the site and the following labaoratory test are presented. Next, the obtained physical soil properties are discussed. Finally, the importance of the results of the soil test in view of the main problems of the planned construction has been pointed out.
PL
W artykule przedstawiono sposoby wzmocnienia i stabilizacji nasypu w stanie awaryjnym w ciągu linii kolejowej E65 w miejscowości Jurkowice w ramach projektu modernizacji i dostosowania międzynarodowej linii kolejowej do potrzeb kolei dużych prędkości. Omówiono przyczyny awarii, rolę poprawnego rozpoznania warunków geotechnicznych podłoża oraz rozwiązania projektowe wzmocnienia nasypu kolejowego. Opisano sposób monitorowania czynnego osuwiska i podejmowania działań naprawczych w myśl projektowania aktywnego, w zależności od uzyskanych wyników analizy nasypu. Przedstawiono możliwe oraz przyjęte działania naprawcze.
EN
The article presents the methods of ground treatment and stabilization of embankment in failure state along the railway line E65 in Jurkowice as a part of national programme of high-speed rail construction. Three key components of the scheme have been presented: the causes of failure, the role of site investigation in the context of an adequate determination of geotechnical properties and design solutions. The methods of monitoring the active landslide and reconstructing the embankment dependent on the achieved results have been discussed according to conscious designing philosophy as well as the possible and accepted repair solutions.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.