Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 39

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  virtual instruments
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono zasady dopuszczania do sprzedaży i użytkowania przyrządów pomiarowych w oparciu o przepisy wynikające z przyjęcia przez Polskę dyrektyw technicznych Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, określone w ustawie Prawo o miarach oraz zamieszczone w rozporządzeniach związanych z tymi dokumentami. Wskazano różne ścieżki wymaganych procedur badań, wynikające z konstrukcji i przeznaczenia przyrządów.
EN
The article presents the rules for the approval for sale and use of measuring instruments based on the provisions resulting from the i adoption by Poland of technical directives of the European Parliament and the Council of the European Union, set out in the act Law on measures |and contained in regulations related to these documents. Various paths of required test procedures were condemned due to the design and purpose of the instruments.
2
Content available remote Wykorzystanie sprzętu NI w laboratorium cyfrowego przetwarzania sygnałów
PL
W artykule przedstawiono zarys programu ćwiczeń laboratoryjnych, realizowanych z wykorzystaniem zestawu dydaktycznego ELVIS II (National Instruments) oraz nakładki DATEx (firmy Emona), w ramach przedmiotu Podstawy teorii sygnałów. Obserwacja wybranych zjawisk i pomiar większości badanych przez studentów parametrów odbywa się na ekranie komputera za pomocą wirtualnych przyrządów pomiarowych, w środowisku LabVIEW. Dzięki tym przyrządom wiele złożonych obliczeniowo pomiarów, np. analiza widmowa czy wyznaczanie charakterystyk częstotliwościowych, przeprowadza się automatycznie i bardzo szybko, co jest szczególnie istotne podczas zajęć laboratoryjnych.
EN
In this article the curriculum of signal theory lab tasks, with the use of National Instruments ELVIS II and Emona DATEx board, has been outlined. The selected phenomena as well as the measurements of most parameters can be followed on the computer screen via virtual instruments in LabVIEW. Hence, a lot of complex measurements such as spectral analysis or determining frequency response are automatic and really fast, which is particularly important during lab classes.
PL
W artykule zaprezentowano aplikację, zaprojektowaną w środowisku programistycznym LabVIEW, do monitorowania stanów wejść i sterowania wyjściami analogowymi i cyfrowymi systemu kontrolno-pomiarowego z mikrokontrolerem 8-bitowym. Aplikacja monitorująca składa się z szeregu przyrządów wirtualnych, których zadaniem jest przetwarzanie i interpretacja danych binarnych oraz bajtowych. Stworzone przyrządy wirtualne pozwalają na monitorowanie przykładowych reprezentatywnych urządzeń wejściowych (przełączniki, enkoder obrotowy, potencjometr, joystick, klawiatura analogowa, żyroskop) oraz sterowanie urządzeniami analogowymi i cyfrowymi na liniach wyjściowych mikrokontrolera (diody, wyświetlacz siedmiosegmentowy, silnik krokowy).
EN
In the paper, the application designed in LabVIEW for monitoring of analog and digital inputs and for controlling analog and digital outputs of an 8-bit microcontroller system is presented. The application consists of a series of virtual instruments aimed at processing and interpreting binary and byte data. The created virtual instruments allow to monitor various representative input devices (switches, rotary encoder, potentiometer, joystick, analog keyboard, gyroscope) and control digital and analog output devices of the microcontroller system (diodes, stepper motor, seven segment display).
PL
Niniejszy artykuł stanowi opis wykonanego stanowiska laboratoryjnego, propozycję badań stanów dynamicznych generatora synchronicznego oraz wstępną analizę wyników tych badań. Założeniem było opracowanie narzędzia pozwalającego wyznaczyć niektóre parametry modelu matematycznego generatora synchronicznego na podstawie przebiegów napięć i prądów stanów nieustalonych, występujących podczas tych procesów. Stworzony przyrząd wirtualny służy do przeprowadzenia procesów zwarcia generatora oraz synchronizacji generatora z siecią sztywną przy idealnych oraz odbiegających od nich warunkach układu oraz umożliwia rejestracje chwilowych wartości prądów i napięć niezbędnych do późniejszej analizy tych stanów. W artykule przedstawiono wyniki tych pomiarów oraz zaproponowano sposoby ich opracowania.
EN
This article is a description of laboratory stand, a testing proposal of synchronous generator in dynamic states of operation and a preliminary analysis of the results of these studies. The idea was to develop an instrument to determine some parameters of a mathematical model of synchronous generator based on the voltage and current waveforms transients occurring during those processes. Virtual measurement instrument can used to carry out the processes of generator short-circuit and the synchronization of the generator to the grid in ideal and non ideal conditions, and allows the registration of instantaneous currents and voltages needed for further analysis of these states. The article presents the results of these measurements and suggests ways of their development.
PL
W artykule przedstawiono wybrane aplikacje opracowane w środowisku LabVIEW. Dotyczą one podstaw metrologii m.in. opracowania pojedynczego wyniku oraz serii wyników pomiaru. Przedstawiono przyrządy wirtualne, które symulują podstawowe układy stosowane w metrologii. Ich zastosowanie wzbogaca i uatrakcyjnia proces nauczania.
EN
In this article the various applications elaborated in LABVIEW environment were presented. These applications show the selected measurement problems occurring in teaching of metrology principles in the Department of Metrology and Diagnostic Systems at Rzeszow University of Technology. Two of the mentioned applications are dedicated for simulation of DC voltage measurement. Measurements can be done by analogue or digital virtual voltage meters. The expression of uncertainty is the most important task in metrology as well for single value of measurement as for a series of values. The next application makes possible to assess uncertainty of series of measurement results using the Gaussian distribution or the Student's t-distribution. The another application shows problems accompanied with balanced and unbalanced bridges. The resistive sensor Pt100 sensing the temperature of environments was use as element of unbalanced bridge. The last two applications were developed to explain the ideas of analogue to digital conversion. In this article two virtual ADC converters using successive approximate and dual slope were presented.
6
Content available remote Virtual phase shift meter
EN
The paper presents the possibility of using virtual instrument for the phase shift measurement. The hardware is built on the basis of National Instrument data acquisition card and PC. The software is based on LabVIEW. The measurement results were compared with results obtained from simulation.
PL
W artykule przedstawiono możliwość zastosowania przyrządu wirtualnego do pomiaru kąta przesunięcia fazowego. Część sprzętowa zbudowanego przyrządu to karta pomiarowa firmy National Instruments oraz komputer PC. Część programowa powstała w oparciu o środowisko LabVIEW. Otrzymane wyniki pomiarów porównano z wynikami otrzymanymi z symulacji.
7
Content available remote Phase shifter in quasi-balanced circuits with detuning
EN
A virtual measurement system, designed to measure loss factor tan δ, has been analysed in this paper. The system uses a structure of non-bridge, quasi-balanced circuit for capacitance measuring. After detuning the system from the quasi-balanced state, it is possible to measure tan δ. Some implementations of the phase shifters in the LabVIEW environment are presented. The influence of the signal parameters on the phase shift error is presented. The short-term Fourier transform algorithm has been used as the phase angle measurement algorithm. Results of simulation studies and results of the real measuring system using data acquisition board USB-6251 from National Instruments are compared.
PL
W artykule analizowano właściwości przesuwnika fazowego stanowiącego istotny element wirtualnego układu pomiarowego, przeznaczonego do pomiaru współczynnika strat elektrycznych tg δ. Układ wykorzystuje rozwiązanie niemostkowego układu quasi-zrównoważonego do pomiaru pojemności. Po odstrojeniu układu od stanu quasi-równowagi jest możliwy pomiar współczynnika tg δ. Przedstawiono różne możliwości realizacji przesuwnika fazowego π/2 w środowisku LabVIEW. Zaprezentowano wpływ parametrów sygnału na błąd przesunięcia fazowego. Jako algorytm pomiaru kąta fazowego wykorzystano algorytm krótkookresowej transformaty Fouriera. Porównano wyniki badań symulacyjnych oraz wyniki badań rzeczywistego układu pomiarowego wykorzystującego kartę pomiarową NI USB-6251 firmy National Instruments.
EN
The paper presents an automatic system for measuring the moisture content of wood on the basis of loss factor tanδ. The instrument is based on a structure of the non-bridge, quasi – balanced circuit implemented in a program way. The virtual measuring system uses the data acquisition board NI USB-6251 from National Instruments and LabVIEW environment. The preliminary results of experimental studies were compared with the results of the LCR meters Hioki 3522, MOTECH MIC-4090 and meter of wood humidity Powerfix HG00384C.
PL
Niniejszy artykuł stanowi opis wykonanego stanowiska laboratoryjnego, propozycję badań stanów dynamicznych generatora synchronicznego oraz wstępną analizę wyników tych badań. Założeniem było opracowanie narzędzia pozwalającego wyznaczyć niektóre parametry modelu matematycznego generatora synchronicznego na podstawie przebiegów napięć i prądów stanów nieustalonych występujących podczas tych procesów. Stworzony przyrząd wirtualny służy do przeprowadzenia procesów zwarcia generatora oraz synchronizacji generatora z siecią sztywną przy idealnych oraz odbiegających od nich warunkach układu oraz umożliwia rejestracje chwilowych wartości prądów i napięć niezbędnych do późniejszej analizy tych stanów. W artykule przedstawiono wyniki tych pomiarów oraz zaproponowano sposoby ich opracowania.
EN
This article is a description of laboratory stand, a testing proposal of synchronous generator in dynamic states of operation and a preliminary analysis of the results of these studies. The idea was to develop an instrument to determine some parameters of a mathematical model of synchronous generator based on the voltage and current waveforms transients occurring during those processes. Virtual measurement instrument can used to carry out the processes of generator short-circuit and the synchronization of the generator to the grid in ideal and non ideal conditions, and allows the registration of instantaneous currents and voltages needed for further analysis of these states. The article presents the results of these measurements and suggests ways of their development.
EN
The paper presents the idea of the possibility of implementing automatic virtual instrument using the quasi ˗ balanced method to measure the active component of impedance (resistance). The system is based on the structure of a non-bridge quasi-balanced circuit. The process of balancing is automatically performed. This meter has been built based on the data acquisition board NI USB-6251 from National Instruments and programming environment LabVIEW. Signal processing is made in an algorithmic way. The measurement of the phase angle is based on short-term Fourier transform. The results of preliminary experimental research are presented in the paper.
PL
W artykule przedstawiono i opisano podstawowe właściwości i możliwości wirtualnej aparatury pomiarowej. Porównano system pomiarowy wyposażony w jeden przetwornik A/D obsługujący kilka wejść analogowych z systemem oferującym równoczesne próbkowanie wszystkich kanałów pomiarowych. Przytoczono definicje obliczania wartości sygnałów. Przedstawiono wirtualny analizator przebiegów odkształconych oraz analizator drgań i wykonane rejestracje.
EN
Virtual instruments are presented in the paper. Basic features and capabilities of measuring equipment are described. Measurement system with one A/D converter for all channels is compared with measurement system which offers simultaneous sampling of all channels. The definitions of calculating the value of the signals are provided. The virtual analyzer of distorted waveforms, vibration analyzer and performed measurements are presented.
EN
The paper presents the idea of a system for controlling the movement of a flowmeter for air velocity profile measurement. In such a system, due to massive amount of data and limitations of the Data Acquisition Equipment, it is necessary to use moveable sensors. The flowmeter sensor is moved with the use of a linear module with a stepper motor and a tooth-belt drive. The location and speed of the sensor are controlled by a program based on the idea of virtual instrument. The proposed structure allows the user to control operation of the stand and provides automatic measurement. A wide range of velocity and step increments of the stepper motor drive, and flexibility of the virtual instrument software, allow one to create effective measurement systems ensuring sufficiently precise location with optimal time duration of measurement. It is shown that the linear module with tooth-belt is an effective alternative for similar modules with micro-screw drives.
PL
W artykule zaprezentowano system kontroli przemieszczenia przyrządu do pomiaru profilu prędkości strumienia powietrza. W takich systemach z powodu dużej liczby punktów pomiarowych oraz ograniczeń wynikających z urządzeń do akwizycji danych konieczne jest przemieszczanie elementu pomiarowego. Czujnik przepływu jest przesuwany za pomocą modułu liniowego z napędem w postaci paska zębatego i silnika krokowego. Położenie i prędkość czujnika jest kontrolowane za pomocą autorskiego oprogramowania bazującego na idei tzw. „przyrządów wirtualnych”. Układ kontolno-pomiarowy pozwala operatorowi na obsługę stanowiska oraz automatyczne przeprowadzenie pomiarów. Szeroki zakres prędkości obrotowej i dużej rozdzielczości napędu w postaci silnika krokowego oraz elastyczność oprogramowania pozwala tworzyć efektywny system pomiarowy zapewniający dostatecznie dokładną lokalizację punktów pomiarowych przy optymalnym czasie pomiarów. Wykazano, ze napęd liniowy z zastosowaniem paska zębatego i silnika krokowego może być efektywną alternatywą dla podobnych urządzeń ze śruba napędową.
EN
This paper propose middle and low frequency impedance measurement technique based on the use of PC and general purpose electric measurement devices available in typical laboratory. The use of PC for impedance calculations enables the implementation of advanced error compensation and digital signal processing algorithms. System accuracy for two types of voltage perturbation is tested and measurement accuracy is calculatet. Example of system use for thick-film components post-fabrication diagnostics is presented.
PL
W pracy zaprezentowano technikę pomiaru impedancji elektrycznej w zakresie średnich i niskich częstotliwości. Technika ta wykorzystuje komputer oraz aparaturę pomiarową ogólnego zastosowania dostępną w każdym typowym laboratorium elektronicznym. Zastosowanie komputera do przetwarzania danych pomiarowych pozwala na zaimplementowaniu zaawansowanych algorytmów przetwarzania sygnałów i kompensacji błędu metody. Wyznaczono niepewności pomiarowe dla dwóch rodzajów proponowanego pobudzenia próbki. Zaprezentowano przykład wykorzystania prezentowanego systemu do kontroli technologicznej przy wytwarzaniu elementów grubowarstwowych.
PL
Już od pewnego czasu zaznacza się wyraźna tendencja do tworzenia przyrządów pomiarowych wykorzystywanych w diagnostyce układów elektronicznych o jak największej uniwersalności i elastyczności. Tendencja ta znalazła swoje odzwierciedlenie w konstruowaniu na coraz większą skalę tzw. wirtualnych przyrządów pomiarowych. Celem artykułu jest próba klasyfikacji tego typu przyrządów wśród przyrządów pomiarowych, przedstawienie kryteriów oceny parametrów tych przyrządów oraz prezentacja wykorzystania wirtualnych przyrządów pomiarowych w zintegrowanym systemie diagnostycznym układów czwórnikowych, w szczególności wzmacniaczy i amplifiltrów.
EN
For some time now, a clear tendency for designing versatile measuring devices for diagnostics of electronic circuits can be observed. This tendency results in creation of so-called virtual measuring devices. The aim of this paper is an attempt to find a place of this type of devices in general classification of measuring instruments, presentation of criteria of assessment of their parameters and presentation of applications of virtual measuring devices in an integrated system for diagnostics of amplifiers and amplifilters.
15
Content available remote Zdalne stanowisko laboratoryjne dla potrzeb dydaktyki metrologii
PL
W artykule opisano zdalne stanowisko opracowane dla potrzeb dydaktyki metrologii. Obsługa zdalnego stanowiska jest możliwa z wykorzystaniem wyłącznie przeglądarki internetowej, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania i rezerwacji czasu dostępu. Oprogramowanie wykonano w całości w środowisku LabVIEW z wykorzystaniem technologii wirtualnych przyrządów pomiarowych. Przedstawiono strukturę zdalnego laboratorium, schemat przepływu danych i przykładowe wyniki eksperymentów pomiarowych.
EN
Remote laboratory stand designed for distance education on metrology has been described in this paper. The laboratory is accessible trough standard internet browser and neither user queuing nor logging is applied. The project is based on LabVIEW programming language. There has been discussed remote laboratory setup, general data flow and exemplary results of measurements.
PL
Wirtualne przyrządy pomiarowe oferują nowe możliwości w dziedzinie planowania i prowadzenia pomiarów oraz późniejszej analizie uzyskanych wyników. Dzięki swej modułowej budowie zapewniają wysoką elastyczność i funkcjonalność. W artykule omówiono nowe zastosowanie zbudowanego wcześniej urządzenia do badania spawalniczych źródeł energii. Umożliwiało ono pomiary prądu i napięcia w stanach statycznych i dynamicznych, włącznie z automatycznie sterowanym symulacyjnym obciążeniem rezystancyjnym. Nowa aplikacja dotyczy pomiarów urządzenia i procesu mikrozgrzewania oporowego, generującego energię o odmiennej charakterystyce - w postaci krótkotrwałych impulsów prądu o wysokim natężeniu. Dostosowanie do nowych zadań wymagało jedynie wymiany oprogramowania sterującego, przy pozostawieniu toru pomiarowego w niezmienionej postaci.
EN
Virtual instruments offer new possibilities in the field of planning and proceeding measurements and analysis of previously stored data. Due to its modular topology virtual instruments provide high flexibility and efficiency. The paper discusses new application of existing instrument which was build for measuring welding inverters. The device provided measurement of current and voltage in static conditions, dynamic conditions and also measurements with automatically controlled variable dynamic load. The new application of measuring device is measurement ov voltage - current characteristics of resistance microwelding equipment process itself. The device generates short pulses of high current in opposition to welding inverters. The adaptation required changes only in software domain. Hardware was sufficient and remained without changes.
17
Content available remote Metodyka projektowania przyrządów wirtualnych
PL
Przyrządy wirtualne, jako narzędzie współczesnej metrologii, są już obecne w każdej gałęzi przemysłu. Różne podejścia do projektowania przyrządów wirtualnych wymagają usystematyzowania podejmowanych działań. W niniejszej pracy autorzy prezentują próbę opracowania ogólnej metodyki projektowania przyrządów wirtualnych.
EN
Virtual Instruments, as modern metrology instrument, are present today in every industry branch. Different attitude to virtual instruments constructing require to take systematize effects. In the paper authors presented attempt at working out of general virtual instruments constructing methodology.
PL
Czujniki temperatury należą do grupy przetworników często stosowanych w systemach automatyzacji procesów kontrolno-pomiarowych. Ich podstawowe parametry określane są w kartach katalogowych. Charakterystyki odpowiedzi czujników podawane są dla ogrzanego oleju i ogrzanego powietrza. Wyniki eksperymentów realizowanych w środowisku LabVIEW z wykorzystaniem kart pomiarowych i czujników temperatury wskazują na różnice w sygnałach wyjściowych czujników, odbiegające od deklarowanych danych katalogowych. Różnice te są szczególnie widoczne przy stosowaniu kart pomiarowych wyższych rozdzielczości i dotyczą współczynnika przetwarzania, liniowości, dokładności i czasowej charakterystyki odpowiedzi. Przyczyny występujących różnic są spowodowane prawdopodobnie warunkami pracy czujników, odbiegającymi od badań modelowych. W wielu zastosowaniach LabVIEW, wybór kart pomiarowych i czujników pomiarowych różnych wielkości fizycznych wymaga kompromisu ze względu na przyjęte kryteria optymalizacji działania systemu kontrolno-pomiarowego. Artykuł zawiera wyniki badań dwóch czujnikówtemperatury stosowanych w symulacji procesu kontroli produkcji pary przegranej w elektrowniach.
EN
The article presents a some problem of the DAQ Board to the temperature sensors. Misapplication connection caused a ground loop-potential are added to measured signal. Second eerror follow from work reference supply at elevated temperature.
PL
Artykuł przedstawia ocenę możliwości wykorzystania cyfrowych technik analizy obrazu do określania stopnia skażenia drobnoustrojami ciekłych produktów spożywczych. Sygnał wyjściowy kamery sprzęgniętej z mikroskopem optycznym poddawano cyfrowej analizie obrazu przy pomocy aplikacji napisanej w środowisku LabView 8.5. Do badań wykorzystano spreparowane próbki soków, uprzednio w sposób kontrolowany zanieczyszczone mikrobiologicznie.
EN
The paper presents assessment of possibility to employ digital image analysis to determine contamination level of liquid food products with microbes. Output signal of a digital camera coupled with an optical microscope was digitally processed by an application written in LabView 8.5 graphical programming environment. In the tests, samples of fruit juice contaminated with microbes were used.
20
Content available remote Przyrządy wirtualne do symulacji efektów stroboskopowych
PL
W artykule przedstawiono korzyści wynikające z wykorzystywania edukacyjnych przyrządów wirtualnych w nauczaniu metrologii przy użyciu komputera i projektora multimedialnego. Proces dydaktyczny realizowany w ten sposób umożliwia lepsze zrozumienie złożonego procesu pomiarowego, który można obserwować krok po kroku, niejednokrotnie w spowolnionej skali czasowej. Jako przykład przedstawiono edukacyjne przyrządy wirtualne umożliwiające zasymulowanie efektu stroboskopowego, m.in. do analizy działania częstościomierza rezonansowego.
EN
In the paper, the advantages of educational virtual instruments in lecturing of electrical measurements are discussed. For this purposes it is necessary to use a multimedia projector and PC equipped with respective software. The educational system realised in this way makes lectures more attractive and enables to understand better the complicated measuring process which can be observed step by step in animated instruments. Examples of educational virtual instruments for visualization stroboscopic methods of measurements are presented.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.