Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Dzięki wielu korzyściom płynącym z wdrażania najnowszych technologii informatycznych do architektury i budownictwa BIM nieuchronnie staje się standardem nowoczesnego projektowania. Technologia BIM dotyczy również etapu inwentaryzacji budynków. Kolejność prac przy inwentaryzacji w standardzie BIM na podstawie skanowania laserowego jest następująca: Pierwszą czynnością są pomiary tachimetryczne. Następnie w wyniku skanowania laserowego uzyskujemy tzw. chmury punktów, z których generowane są tzw. ortofotoplany. Na ich podstawie budowany jest wirtualny model budynku. Po naniesieniu wymiarowania i opisów z modelu 3D (4D+5D) można wygenerować rzuty, przekroje i elewacje oraz różnego typu zestawienia.
EN
Thanks to the numerous benefits gained from the implementation of the latest information technologies in architecture and construction, BIM is unavoidably becoming the standard of modern design. BIM Technology also applies to the stage of surveying a building. The sequence of work when surveying a building in the BIM standard on the basis of laser scanning is as follows: The first task to be performed is tachymetric measurement. Afterwards, as a result of laser scanning, we obtain so-called point clouds, from which so-called orthophotoplans are generated. Based on these plans, a virtual model of a building is generated. After applying dimensions and annotation from the 3D (4D+5D) model, we can generate floor plans, cross-sections and elevations, as well as various types of schedules.
PL
W artykule zaprezentowano przebieg badań nad wybranymi aspektami bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przeprowadzonych z wykorzystaniem aparatury eyetrackingu mobilnego (SMI Eye Tracking Glasses; częstotliwość próbkowania 60Hz, rozdzielczość nagrania 720p). Celem badania było określenie charakterystyki procesów percepcji oznakowania pionowego i poziomego na testowych odcinkach dróg publicznych (wybranych po wcześniejszym ustaleniu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy – odcinek drogi krajowej oraz Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy – odcinek drogi miejskiej). Badania przeprowadzono na grupie 20 osób, włączonych do grupy badanych na zasadzie losowego doboru. Grupa osób badanych charakteryzowała się zróżnicowanym poziomem umiejętności w zakresie prowadzenia pojazdów. Zebrane w trakcie badania dane i wyniki pozwoliły na stworzenie tzw. map cieplnych, stanowiących podstawę dalszej jakościowej analizy percepcji oznakowania pionowego i poziomego. Analiza danych ilościowych i jakościowych zebranych w ramach badań pozwoliła na sformułowanie konkretnych zaleceń w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w odniesieniu do analizowanych fragmentów dróg publicznych. Badania mają charakter eksploracyjny. Potwierdziły potencjalną użyteczność zastosowanej metodologii eyetrackingu mobilnego w optymalizacji oznakowania dróg publicznych oraz wskazują zasadność prowadzenia dalszych badań w tym zakresie.
EN
The article describes research on chosen aspects of road safety carried out with the use of mobile eye tracking devices (SMI Eye Tracking Glasses, 60Hz sampling rate 720p resolution). The article aims at the analysis of traffic signs and markings perception on sample sections of public roads (selected by prior arrangement with the General Directorate of National Roads and Motorways in Bydgoszcz (GDDKiA) – section of national roads and the Municipal Roads and Public Transport in Bydgoszcz (ZDMIKP) – municipal road section). A random XIV KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA SYSTEMY TRANSPORTOWE TEORIA I PRAKTYKA 18-20 września 2017 Patronat Medialny Organizator konferencji Katedra Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu Wydział Transportu Politechniki Śląskiej, 40-019 Katowice, ul. Krasińskiego 8 http://www.SystemyTransportowe.polsl.pl Główne tematy konferencji:  Zaawansowane rozwiązania w systemach transportowych w dobie rosnącej mobilności o zaawansowane rozwiązania z zakresu modelowania i optymalizacji o zintegrowany transport miejski o rozwiązania dla integracji transportu towarowego w miastach o informacja w ramach inteligentnego systemu transportowego  Najnowsze osiągnięcia z zakresu inżynierii ruchu w systemach i sieciach transportowych o rozwój inżynierii ruchu i modele podróży o analiza bezpieczeństwa w zaawansowanych systemach i sieciach transportowych o determinanty rozwoju systemów transportowych w Unii Europejskiej o problemy optymalizacji sieci transportowych sample of twenty drivers characterized by different driving skills took part in the research. Data obtained during the process and its results resulted with creation of heat maps which will be used for further qualitative analysis of the perception of road signs and markings. The quantitative and qualitative data analysis results in formulating specific recommendations considering road safety on the above mentioned public road sections. The research is exploratory and it confirms the potential utility of the applied mobile eye tracking methodology for the road signs and markings effectiveness. Its findings indicate legitimacy for further research on the subject.
EN
Civilisational development brings new challenges in the discipline of architecture. In order to meet them in architectural and construction design, it is becoming inevitable to introduce the broadly understood BIM standard as widely as possible. New, previously unknown professional specialisations have emerged around the architectural profession. ▶ More and more often, the redevelopment and modernisation of existing buildings is performed in the BIM standard, which is why it is necessary to convert existing 2D documentation into a virtual 3D model of a building. ▶ Laser rangefinders coupled with appropriate computer software allow the performing of intelligent measurement, which is based on the simultaneous measuring and modelling of a virtual building’s elements. ▶ The technologically latest, most accurate, quickest and non-invasive method of gathering data on a building is performed using measurements that employ a laser scanner, which creates a point cloud within a 3D space. ▶ The creation of object libraries which represent specific commercial products for the most popular computer aided design programs has become one of the most dynamically developing specialisations surrounding the architectural profession. ▶ The possibility of presenting a design using an interactive multimedia presentation broadens the capabilities of using it in ways that are different from the traditional manner. The new specialisations that are emerging in association with technological progress around the architectural profession broaden the traditionally understood market for architectural services. The subject of design in the BIM standard and the new specialisations should be introduced into the curriculum of architecture students as quickly and as broadly as possible.
PL
Rozwój cywilizacyjny przynosi w dziedzinie architektury nowe wyzwania. Aby im sprostać, w projektowaniu architektoniczno-budowlanym nieuchronne staje się powszechne wprowadzenie szeroko rozumianego standardu BIM. Wokół zawodu architekta powstają nieznane wcześniej nowe specjalizacje zawodowe. ▶ Coraz częściej projekty przebudowy i modernizacji budynków istniejących wykonywane są w standardzie BIM i z tego względu konieczne jest na wstępie przekształcenie istniejącej dokumentacji 2D w wirtualny model budynku 3D. ▶ Dalmierze laserowe, sprzężone z odpowiednim oprogramowaniem komputerowym, pozwalają na inteligentne inwentaryzacje, polegające na jednoczesnym pomiarze i modelowaniu elementów wirtualnego budynku. ▶ Najnowsza technologicznie, najdokładniejsza, najszybsza i bezinwazyjna metoda zbierania danych na temat budynku to inwentaryzacja za pomocą skanera laserowego, który tworzy chmurę punktów w przestrzeni 3D. ▶ Tworzenie obiektów bibliotecznych do najpopularniejszych programów wspomagających projektowanie, które dotyczą konkretnych produktów handlowych, stało się jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się specjalizacji na obrzeżach zawodu architekta. ▶ Możliwość przedstawienia projektu w interaktywny i multimedialny sposób poszerza możliwości wykorzystania go poza tradycyjne zastosowania. Nowe specjalizacje które powstają w związku z postępem technologicznym wokół zawodu architekta, poszerzają tradycyjnie rozumiany rynek usług architektonicznych. Problematyka projektowania w standardzie BIM i nowe specjalizacje powinny być jak najszybciej i w możliwie najszerszym zakresie wprowadzone do programu nauczania studentów architektury.
PL
Aktualnie powszechnie stosowane tradycyjne standardy projektowania architektoniczno-budowlanego powinny być radykalnie zmodyfikowane i dostosowane do współczesnych potrzeb. • SMART PROJECT – we współczesnym warsztacie architekta dokonuje się rewolucja informatyczna, związana z wprowadzaniem do powszechnego użytku nowych narzędzi wspomagających projektowanie w standardzie BIM, które umożliwiają budowę wirtualnego modelu budynku, połączonego z olbrzymią bazą danych, która parametryzuje wszystkie zastosowane materiały budowlane, technologie i wyposażenie techniczne budynku. Z wirtualnym projektem można powiązać parametry klimatyczne dla konkretnej lokalizacji geograficznej, a z drugiej strony parametry użytkowe dla poszczególnych pomieszczeń. • SMART BUILDING – w całym sektorze budownictwa radykalnie zwiększane są wymagania związane z energooszczędnością. W najbliższych latach ma to doprowadzić do osiągnięcia standardu tzw. „budynków nieomal zero-energetycznych”. Budynki o tak wysokiej efektywności energetycznej będą musiały być wyposażone w cały szereg innowacyjnych rozwiązań architektoniczno-budowlano-instalacyjnych, które znacznie się różnią od dotychczas stosowanych rozwiązań typowych.
EN
The current, widely used traditional standards of architectural and construction design should be radically modified and adapted to modern needs. • SMART PROJECT – There is currently an information technology-based revolution happening in the modern architectural toolset, associated with introducing new BIM-standard digital design support tools into common use. These tools make it possible to create a virtual model of a building, linked to an immense database that parameterises all the implemented construction materials, technologies and building services of a building. The virtual design can be linked to climate parameters of a specific geographic location on the one hand, as well as occupancy parameters for each room on the other. • SMART BUILDING – Energy efficiency requirements are radically increasing across the entire construction sector. This is meant to lead to achieving the „near-zero energy building” standard in the next few years. Buildings that feature such a high energy effectiveness will have to include an entire array of innovative architectural, structural and building services solutions that significantly differ from the typical ones in use today.
PL
Orientacja budynku względem stron świata wpływa na czas nasłonecznienia wnętrz, a co za tym idzie na poziom zysków słonecznych i zużycie energii końcowej na ogrzewanie. Minimalną i maksymalną dopuszczalną powierzchnię okien w budynku określają odpowiednie przepisy Prawa Budowlanego. W przepisach tych nie ma jednak odrębnych zaleceń, dotyczących wielkości przeszkleń dla budynków energooszczędnych. Tymczasem rekomendowany sposób projektowania okien w budynkach energooszczędnych różni się od projektowania okien w budynkach normatywnych. Okna pełnią w nich szczególnie ważną rolę, ponieważ wprowadzenie światła dziennego do budynku poprzez okna jest najprostszą formą biernego pozyskiwania energii z promieniowania słonecznego. Zgodnie z przepisami, okna, drzwi balkonowe i drzwi zewnętrzne muszą spełniać wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej, a więc posiadać odpowiednią konstrukcję. Istotny jest też sposób ich montażu w ościeżach ściany i odpowiednie usytuowanie ościeżnic okiennych w stosunku do warstw struktury ściany zewnętrznej (konstrukcyjnego rdzenia i warstwy termoizolacyjnej). W budynkach energooszczędnych o dużej powierzchni okien od strony południowej w okresie letnim może wystąpić problem przegrzewania wnętrz. W celu zachowania komfortu cieplnego w okresie letnim zalecane jest więc stosowanie przeciwsłonecznych urządzeń zacieniających. Wszystkie przyjęte rozwiązania projektowe w zakresie doboru okien w budynkach energooszczędnych powinny być zweryfikowane odpowiednimi analizami energetycznymi.
EN
The orientation of a building in relation to the cardinal directions influences the amount of time during which its interiors are illuminated and, as a result, on the level of solar heat gains and the final energy consumption of heating. The minimum and maximum surface area of windows that a building can have is regulated through appropriate regulations of Construction Law. These regulations, however, do not provide separate guidelines regarding the amount of surface area of glazing for energy efficient buildings. Meanwhile, the recommended manner of designing windows in energy efficient buildings differs from the manner of designing them for normative buildings. Windows play a particularly important part in them, as the introduction of sunlight into a building is the simplest form of passively obtaining energy from solar radiation. According to the regulations, windows, balcony doors and external doors need to meet specific requirements regarding thermal insulation, and, as a result, need to be constructed in a particular way. The manner in which they are fitted into the opening in the wall and the proper montage of window jambs in relation to the structural layers of an external wall (its structural core and the thermal insulation layer) is also important. Energy efficient buildings with large glazed surfaces from the southern side can suffer from interior overheating. In order to preserve thermal comfort during the summer season, it is advised to use shading mechanisms. All of the design solutions regarding window selection for energy efficient buildings need to be verified through the use of appropriate energy analyses.
6
Content available remote Wpływ sterowania światłem na bezpieczeństwo ruchu drogowego
PL
W artykule przedstawiono wymagania norm PN-EN 12301 Oświetlenie dróg wraz z aktualnymi zmianami. Określono granice sterowania oświetlenia dla przykładowej oprawy oświetleniowej i instalacji oświetlenia drogowego. Zaproponowano harmonogramy sterowania światłem przy zmianie parametrów ruchu drogowego zapewniające spełnienie wymagań normy dla założonych klas oświetleniowych drogi.
EN
The article presents the requirements of PN-EN 12301 Road Lighting, together with the current changes. Specified the boundaries of lighting control for the example luminaire and installation of road lighting. Proposed schedules light control when changing traffic parameters to ensure that the requirements according to the founded class lighting of road.
7
Content available remote Zintegrowane projektowanie energetyczne budynków energooszczędnych
PL
Projektowanie budynków energooszczędnych staje się powszechną koniecznością, wynikającą ze względów środowiskowych, ekonomicznych i społecznych oraz z obowiązującego prawa. Na ostateczny poziom zużycia energii końcowej w budynku wpływa wiele wzajemnie uzupełniających się i współzależnych, rozwiązań architektonicznobudowlanych i instalacyjnych, które powinny być zweryfikowane odpowiednimi analizami i symulacjami wydajności energetycznej na możliwie wczesnym etapie projektowania. Im więcej takich rozwiązań zostanie zastosowanych, tym ostateczne parametry energetyczne budynku będą lepsze. Projektowanie budynków energooszczędnych wymaga w związku z tym reorganizacji procesu projektowego w kierunku tzw. Zintegrowanego Projektowania Energetycznego. Wiąże się to z koniecznością zastosowania odpowiednich narzędzi wspomagających projektowanie i przesunięcia głównego ciężaru decyzji projektowych na jak najwcześniejszy etap prac. Te narzędzia to oprogramowanie w standardzie BIM, powiązane z programami umożliwiającymi przeprowadzenie dla wirtualnego modelu budynku szeregu symulacji jego wydajności energetycznej.
EN
Designing of a buildings as an energy-efficient buildings is a common necessity, resulting from an environmental, economic and social reasons as well as from the applicable law. The final level of the energy efficiency of the building affected by many complementary and interdependent, architectural and construction solutions that are recommended for energy efficient buildings. If more of such solutions will be used, the final energy performance of the building will be better. Designing process of the energy efficient buildings requires a reorganization of the design process in the direction of the so-called Integrated Energy Design (IED). This is connected with the need to use appropriate tools to support the designing workshop and shift the main burden of decisions on the earliest design stage. These tools include computer software in a BIM standard and related programs, able to perform for the virtual model of the building a series of simulations of its energy efficiency.
PL
Przywracanie ludzkiej skali do miast i oddawanie miasta ludziom przemieszczającym się pieszo opiera się na stopniowej eliminacji ruchu samochodowego, otwieraniu przestrzeni publicznych oraz na udrażnianiu bezpiecznego ruchu rowerowego i pieszego. Jest to zadanie bardzo trudne. Aby mieszkańcy miast zaczęli preferować poruszanie się pieszo muszą mieć stworzoną odpowiednio atrakcyjną ofertę. Jednym z największych sprzymierzeńców w popularyzowaniu "pieszego stylu życia", wydaje się dzisiaj postęp technologiczny w dziedzinie komputeryzacji i bezprzewodowej komunikacji mobilnej w powiązaniu ze współczesnymi możliwościami interaktywnego zarządzania danymi. Pozwala to na powiązanie rozwiązań dedykowanych odbiorcom indywidualnym z rozwiązaniami w skali miejskiej. Dzięki współczesnym multimedialnym urządzeniom mobilnym, odpowiednio przygotowanym interaktywnym wirtualnym portalom miejskim oraz pokryciu miasta zasięgiem nadajników WI-FI i BLUETOOTH możliwe staje się w pełni aktywne funkcjonowanie mieszkańców w strefach pieszych, gdzie z symbolicznej ławki w parku, która kojarzy się z brakiem zabiegania, pośpiechu i zgiełku, można połączyć się z siecią i załatwić większość swoich bieżących spraw "on-line".
EN
Restoring the human scale in cities and bestowing cities to people moving around on foot is based on the gradual elimination of car traffic, on opening of public spaces and on enhancing safe bicycle and pedestrian traffic. It is a very difficult task. City residents must be provided with a sufficiently attractive offer in order to start preferring moving around on foot. One of the most effective allies in popularizing "the pedestrian lifestyle" seems to be the technological progress in the field of computerization and wireless mobile communications, in connection with the contemporary opportunities of interactive data management. It allows to connect solutions dedicated to individual recipients with solutions operating in the scale of the entire city. Thanks to contemporary multimedia mobile devices, properly developed interactive virtual city portals and covering the city with the range of WI-FI and BLUETOOTH transmitters, it becomes possible for city residents to fully function in the pedestrian zones, where from a symbolic bench in the park, which usually brings the associations of a withdrawal from all the urban rush, hurry and bustle, one can connect with the network and handle all their current business "online".
EN
The paper presents an analysis of the impact of lighting luminaires on the quality of the power supply in low voltage distribution network. For the analysis were selected luminaires for high pressure sodium lamps with magnetic ballasts and electronic ballasts and LED luminaires. Sodium luminaires with electronic ballasts and LED luminaires generate less disturbance to the supply network than luminaires with magnetic ballasts. However, their application changes the character of the power factor from inductive to capacitive and it should be taken into account in the analysis of operation of the supply network.
PL
W referacie przedstawiona została analiza wpływu opraw oświetleniowych na jakość napięcia zasilającego w sieci rozdzielczej niskiego napięcia. Do analizy zostały wybrane oprawy do wysokoprężnych lamp sodowych ze statecznikami magnetycznymi i elektronicznymi oraz oprawy LED. Oprawy sodowe ze statecznikami elektronicznymi oraz oprawy LED generują mniejsze zaburzenia do sieci zasilającej niż oprawy ze statecznikami magnetycznymi. Natomiast ich zastosowanie zmienia charakter współczynnika mocy z indukcyjnego na pojemnościowy, co powinno być uwzględniane przy analizie pracy sieci.
EN
In the following scientific work, an analysis of the impact of luminaires on the quality of power supply voltage in low voltage distribution network is presented. For the investigation purposes, luminaires for high pressure sodium lamps with magnetic and electronic ballasts, as well as LED luminaires were selected. Mathematical models of luminaires were developed in MATLAB®/Simulink®, based on controlled current sources. In this paper an analysis of changes in the voltage supply parameters at the point of PCC (the secondary side of the transformer) was carried out. A variant of supply network, wherein the transformer supplies only the light luminaires, was selected for investigation. This case occurs in lighting installations, inter alia, at points of the travellers’ service on the highways. The analysis aimed at estimating the impact of the various lighting luminaires on the quality of electricity and changes in the degree of the transformer’s load in this type of installation.
PL
W referacie przedstawiona została analiza wpływu opraw oświetleniowych na jakość napięcia zasilającego w sieci rozdzielczej niskiego napięcia. Do analizy zostały wybrane oprawy do wysokoprężnych lamp sodowych ze statecznikami magnetycznymi i elektronicznymi oraz oprawy LED. Modele matematyczne opraw oświetleniowych zostały opracowane i wykonane w środowisku MATLAB®/Simulink® w oparciu o sterowane źródła prądowe. W referacie została przeprowadzona analiza zmian parametrów napięcia zasilającego w punkcie PCC (po stronie wtórnej transformatora). Do rozważań wybrany został wariant sieci rozdzielczej, w której z transformatora zasilane są tylko oprawy oświetleniowe. Taki przypadek występuje w instalacjach oświetleniowych m.in. w punktach obsługi podróżnych na autostradach. Przedstawiona analiza ma na celu oszacowanie wpływu pracy różnych opraw oświetleniowych na jakość energii elektrycznej oraz zmian stopnia obciążenia transformatora zasilającego w tego rodzaju instalacji.
PL
W artykule przedstawiono proces stabilizacji wybranych parametrów elektrycznych oraz strumienia świetlnego opraw oświetleniowych dostępnych na rynku. Zasadniczym celem było porównanie procesu stabilizacji parametrów elektrycznych takich: moc czynna, prąd wejściowy, współczynnik mocy i generowane zaburzenia, jak również strumienia świetlnego oprawy oświetleniowej wyposażonej w wysokoprężne sodowe źródło światła oraz opraw LED.
EN
The stabilization process of chosen electric parameters and light flux of the available on the market luminaires was presented in the paper. The fundamental purpose was comparison of stabilization process of electrical parameters such like: real power, supply current, power factor and generated disturbances, as well as light flux of the luminaires for the high pressured sodium lamp and the LED luminaires.
12
Content available MIMO random control method for vibration testing
EN
In following paper control algorithms used for MIMO vibration control were presented and investigated with regard to application in modal analysis. Implementation of existing control algorithms was presented for verification of its operation and development of new method combining several older methods. Objective of implementation of new method was increasing performance and quality of calculations and closer look in to development of SINE SWEEP and TIME WAVEFOR REPLICATION. Comparison of simulation and measurement data is presented in two cases of control with six degree of freedom system.
PL
W artykule opisano istniejące metody sterowania MIMO, oraz ich zastosowanie w analizie modalnej. Przedstawiono implementację istniejących algorytmów sterowania do testów wibracyjnych MIMO celem weryfikacji ich działania oraz połączenia ich w nową metodę sterowania. Celem utworzenia nowej metody sterowania było zwiększenie wydajności i jakości obliczeń a także spojrzenie w kierunku dalszego rozwoju sterowania do metod SINE SWEEP oraz TIME WAVEFORM REPLICATION. Porównanie wyników symulacji oraz danych pomiarowych zaprezentowane jest na dwóch przykładach kontroli systemu o sześciu stopniach swobody.
PL
Przedstawiono analizę porównawczą parametrów oświetleniowych na określonej drodze z oprawami samochodowymi i różnymi typami opraw LED.
EN
The paper presents comparative analysis of lighting parameters on a particular road for car lighting fittings and different LED fittings.
14
Content available remote Wpływ opraw drogowych LED na jakość energii w sieciach elektroenergetycznych
PL
W artykule przedstawiono metodę modelowania opraw z diodami LED w celu oszacowania ich wpływu na jakość energii elektrycznej w sieci elektroenergetycznej. Opracowany model zaimplementowany został w środowisku MATLAB/SIMULINK, a następnie poddany weryfikacji. Zaprezentowano również wyniki symulacji komputerowych wpływu sieci oświetleniowej z oprawami LED na sieć zasilającą, ze szczególnym uwzględnieniem generowanych wyższych harmonicznych prądu.
EN
In the paper the method of LED luminaires modeling was presented for the purpose of these estimating on the electrical power quality in a power networks. Developed model was implemented in MATLAB/SIMULINK program, and following this model was verified. Moreover the results of computer simulation of influence light supply network with LED luminaires on a power supply network were shown, with particular consideration of a generated current higher harmonics.
15
Content available remote Rozkład pola temperaturowego opraw z diodami LED
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań pola temperaturowego obudowy tradycyjnej oprawy oświetlenia drogowego pracującej z wysokoprężną lampą sodową oraz z zamiennikiem lampy w postaci samostatecznikowych modułów LED. Analizę termiczną wykonano również dla dostępnych na rynku krajowym opraw LED. Celem badań było określenie termicznych warunków pracy opraw, wyposażonych w różne źródła światła oraz warunki pracy samej matrycy LED i poszczególnych diod. Pomiary wykonane zostały za pomocą kamery termowizyjnej.
EN
In the paper were presented the results of thermal field measurements of the traditional road enclosure luminaires working with the highpressured sodium lamp and with the substitute of the lamp in the form self-ballasted LED module. Analysis was also performed for available on the market domestic LED luminaires. The aim of the investigation was estimation of the thermal conditions of the luminaires, equipped with different light sources, LED module and individual diodes. The measurements were made with the aid of infrared camera.
16
Content available remote Innowacyjne rozwiązania projektowe dla budynków energooszczędnych i pasywnych
PL
Liczba zrealizowanych budynków energooszczędnych, wykraczających ponad standardowe wymogi określone przepisami jest w Polsce bardzo mała, a aspekt energetyczny projektu budynku jest dla wielu architektów problemem drugorzędnym, rozwiązywanym na poziomie projektów branżowych. Powodem takiego stanu rzeczy jest prosty rachunek ekonomiczny. Korzyści, jakie niosą rozwiązania energooszczędne są obecnie powszechnie znane. Jednak korzyści te w polskich warunkach i relacjach cenowych nie kompensują w racjonalnych proporcjach wyższych nakładów finansowych, niezbędnych na realizację budynków energooszczędnych i pasywnych. Bez innowacyjnych pod względem finansowym pomysłów projektowych trudno oczekiwać, że w najbliższych latach znacząco wzrośnie w Polsce liczba budynków realizowanych w promowanym w Unii Europejskiej standardzie budynku wysoko-energooszczędnego i pasywnego. W artykule zaprezentowane trzy krótkie opisy innowacyjnych i interesujących pod względem ekonomicznym rozwiązań projektowych.
EN
The number of energy-saving buildings in Poland is still very small. The reason is in simple economic calculation. Benefits of energy-saving solutions are common well-known but higher price of such solutions are not enough compensate with lower exploitation costs. Without innovative design ideas is hard to think about important increase of lots of energy-saving buildings in realization. In paper there is short description of 3 innovative and interesting in respect of economic calculation project solutions.
17
Content available remote Wpływ warunków środowiskowych na pracę opraw z modułami LED
PL
W artykule zostały przedstawione wyniki badań laboratoryjnych wybranych opraw LED, dostępnych na rynku, w zakresie wpływu zmian temperatury otoczenia na wartość strumienia świetlnego i skuteczności świetlnej opraw. Na podstawie przeprowadzonych badań zostały sformułowane praktyczne wnioski dotyczące eksploatacji tych opraw.
EN
The article presents results of researches of selected LED luminaries, which are available on the market, within the range of ambient temperature changes on the light flux value and luminous efficiency of the luminaries. On the basis of the made investigations the practical conclusions which are concerning maintenance of these luminaries were formulated.
18
Content available remote Wpływ opraw LED na sieć zasilającą
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy porównawczej oddziaływania na sieć zasilającą oprawy do wysokoprężne lampy sodowej oraz opraw z matrycami wieloźródłowymi LED o zbliżonej mocy. Badaniami objęto sprawdzenie wpływu temperatury otoczenia na parametry elektryczne, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu generowanych zaburzeń do sieci zasilającej.
EN
The article presents results of analysis of the effect of high-pressure sodium lamps on the supply network, compared with effect of multiple source LED matrices luminaires, of similar power rating. The study covered verification of impact of ambient temperature on electrical parameters, with particular emphasis on the level of generated interferences to the mains supply.
19
Content available remote Wpływ nowoczesnych opraw oświetleniowych na sieć zasilającą
PL
W referacie zostały przedstawione wyniki badań pomiarowych wybranych nowoczesnych opraw oświetleniowych mających na celu oszacowanie ich wpływu na sieć zasilającą, przede wszystkim emisję wyższych harmonicznych prądu oraz wartości współczynnika mocy. Wyniki badań porównano z wartościami dopuszczalnymi podanymi w normie PN-EN 61000-3-2: 2007. Ponadto zamieszczono oscylogramy prądów i napięć podczas załączenia wybranych opraw oświetleniowych.
EN
The results of measurement researches of selected luminaries, which the main aim was their influence estimation on supply network, were presented. The under consideration were generations of higher harmonics to the supply network and power factor by these luminaries. The presented results were compared with limited values given by PN-EN 61000-3-2:2007. Moreover the instantaneous waves of currents and voltages of selected luminaries were presented.
20
Content available remote Power station grounding grid design using field methods
EN
The paper presents the methodology of designing grounding grids by means of a field model. The model has been created and implemented in ANSYS. The results have been compared with those obtained by analytical calculations or measurement.
PL
W referacie została przedstawiona metodologia projektowania uziomu w wykorzystaniem jego modelu polowego. Stworzony model został zaimple-mentowany do środowiska ANSYS. Uzyskane wyniki zostały porównane z uzyskanymi z obliczeń analitycznych lub pomiarów.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.