Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 44

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  disabled
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Stacja paliw i niepełnosprawni
PL
Artykuł jest poświęcony problemowi dostępności stacji paliw dla osób niepełnosprawnych. W sposób przekrojowy opisano problematykę korzystania przez osoby niepełnosprawne ze wszystkich funkcji jakie oferuje stacja paliw, skupiając się na jednej - zdaniem autora zaniedbanej - problemowi tankowania pojazdu. Opisuje nieakceptowany stan aktualny i możliwe sposoby jego poprawy.
EN
The article is devoted to the problem of accessibility of petrol stations for people with disabilities. In a cross-sectional way it describes the problems of disabled people using all the functions off ered by a petrol station, focusing on one - which is neglected in the author's opinion - the problem of refueling a vehicle. It describes the unacceptable current situation and possible ways of improvement.
2
Content available remote Dostępność przystanków autobusowych - problem z szerokością peronu
PL
Artykuł jest poświęcony problemowi dostępności peronów przystanków autobusowych dla osób niepełnosprawnych. Autorzy analizują aktualny stan prawny – obowiązujące przepisy w zakresie minimalnej długości, szerokości i wysokości peronu oraz praktyki wykonawcze, które porównują z potrzebami osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i skuterach. Wykazują i uzasadniają potrzebę wprowadzenia korekty ww. zapisów prawnych bądź ich interpretacji – umożliwiających wykonanie peronów w proponowanym wariancie.
EN
The article is devoted to the problem of accessibility of bus stop platforms for the disabled. The author analyzes the current legal status - the applicable regulations regarding the minimum length, width and height of the platform, as well as the implementation practices which they compare with the needs of people in wheelchairs and scooters. They demonstrate and justifi es the need to make corrections to the above mentioned legal provisions or interpretations - making platforms in the proposed variant.
3
Content available remote Woda przez chodnik – problem osób niepełnosprawnych
PL
Artykuł jest poświęcony problemowi poruszania się osób na wózkach inwalidzkich po chodnikach, w których wykonano ścieki w celu odprowadzenia wody z rynien budynków. W sposób przekrojowy podano aktualny stan prawny, opisano poszczególne rozwiązania spotykane na chodnikach – polskie i zagraniczne w odniesieniu do ich użyteczności dla osób na wózkach inwalidzkich, rekomendując niektóre z nich do stosowania.
EN
The paper is devoted to the problem of movement of people in wheelchairs on the sidewalk where sewages were made to drain water from buildings. In general way the current legal status was given, the individual solutions found on the sidewalks - Polish and foreign - were described in relation to their usefulness for people in wheelchairs, recommending some of them for use.
4
Content available remote Przejścia dla pieszych przez jezdnię – problem ze strefą dojścia
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia zapewnienia dostępu dla osób niepełnosprawnych dojścia do przejścia dla pieszych w przypadku występowania na chodniku różnic wysokości. Na kilku przykładach zaprezentowano rozwiązania zapewniające lub niezapewniające wymaganego dostępu, opisując trudności w poruszaniu się tych osób.
EN
The present article deals with the issue of ensuring access to the pedestrian crossing for people with disabilities when there are height differences on the sidewalk. In a few examples, it shows solutions that provide and do not provide the required access, describing the difficulties in the movement of these people.
PL
Schody, strome zjazdy, dziurawe chodniki, brak sygnałów dźwiękowych przy przejściach dla pieszych potrafią utrudnić osobie z niepełnosprawnością życie w mieście. Na szczęście w licznych już lokalizacjach podejmowane są inicjatywy mające ten stan rzeczy efektywnie zmienić.
PL
W ostatnim dziesięcioleciu przeznaczono znaczące środki finansowe na modernizację stacji pasażerskich w celu ich dostosowania do potrzeb wszystkich podróżnych. Dzięki uwzględnianiu w projektach zasad projektowania uniwersalnego, a także technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności kolei dla osób niepełnosprawnych, w wielu obiektach zapewniono pełną dostępność poszczególnych elementów infrastruktury wykorzystywanej przez podróżnych. Pomimo tego procesu, stacje nie mają opracowanych strategii dostępu, wraz z przepisami ruchowymi, czego wymaga obowiązujące prawo Unii Europejskiej oraz prawo krajowe. W artykule nawiązano do, opracowanej w Instytucie Kolejnictwa, metody zebrania niezbędnych danych do przygotowania takiego dokumentu dla każdej stacji pasażerskiej. Nawiązano także do przyjętego w czerwcu 2019 r. przez Radę Ministrów projektu ustawy o zapewnieniu dostępności osobom wymagającym szczególnej troski. Dotychczasowe wysiłki kolei w zakresie poprawy dostępności tej gałęzi transportu wpisują się w wymagania wynikające z tej ustawy.
EN
In the last decade, considerable funds have been dedicated to the modernization of passenger stations in order to adapt them to the needs of all travelers. Thanks to the adoption of universal design principles, as well as technical specifications for interoperability connected with the accessibility of rail transport for the disabled, many facilities are now equipped with fully-accessible infrastructural elements used by travelers. Despite this, stations do not adopt any access strategies along with traffic rules, which is required by the applicable EU law and domestic regulations. The article refers to a method of collecting data required for the elaboration of such documentation for every passenger station, which has been developed by the Railway Research Institute. It also evokes a bill on the provision of accessibility to persons with special needs, adopted by the Council of Ministers in June 2019. Previous efforts of railways aimed at improving the availability of this branch of transport correspond to the requirements arising from this act.
PL
Lekka Pochylnia Zastępcza (LPZ) to autorska propozycja poprawy dostępności przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych. Koncepcja pochylni, oraz jej rozwinięcie w postaci Klatkowej Pochylni zastępczej (KLPZ), została opracowana i przebadana w ramach przygotowania rozprawy doktorskiej przez K. Kaperczaka [1], obronionej w 2017 r. na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy W artykule omówiono budowę stanowiska badawczego i zaprezentowano wyniki badań testowych pochylni LPZ, które potwierdziły możliwość wprowadzenia modyfikacji parametrów pochylni w stosunku do wymagań sformułowanych w obowiązujących w Polsce przepisach. Mimo, że obecnie w centrach miast przejścia bezkolizyjne są coraz powszechniej zastępowane przejściami w poziomie jezdni, to jednak w wielu miejscach są i w dalszym ciągu będą wykonywane np. kładki dla pieszych, wiadukty, tunele. Ich wielką zaletą, jest odseparowanie pieszego od bezpośredniej styczności z ruchem pojazdów. Jednak zmuszają człowieka do pokonywania różnic wysokości. Dla wielu osób jest to dużym utrudnieniem, dla innych barierą nie do pokonania. Obowiązujący „gorset” przepisów technicznych powinien być modyfikowany stosownie do potrzeb i możliwości, zarówno użytkowników jak i zarządców obiektów inżynierskich - prezentowane wyniki badań mogą to zadanie ułatwić.
EN
The Light Substitute Ramp (LSR) is the original proposal for improvement of accessibility of public space for the disabled. The concept of the ramp and its expansion in the form of a Stair Substitute Ramp (SSR) was developed and tested under the process of preparation of doctoral dissertation of Mr. K. Kaperczak defended in 2017 at the Faculty of Civil and Environmental Engineering and Architecture of the UTP University of Science and Technology in Bydgoszcz. The article discusses construction of a test stand and presents the results of tests of the LSR ramp which confirmed the possibility of modifying the parameters of the ramp in relation to the requirements specified in the regulations applicable in Poland. Despite the fact that grade-separated crossings in the city centres are more and more often replaced by crossings at the roadway level, in many places pedestrian bridges, flyovers and tunnels are and will still be constructed. Their great advantage is the possibility to separate a pedestrian from the direct contact with vehicular traffic. However, they force people to overcome differences in height. For many this is a huge difficulty, while for others it may be an insuperable barrier. The applicable “corset” of technical regulations should be modified according to needs and capacities of both users and administrators of civil engineering structures — the presented test results may facilitate that task.
PL
Celem artykułu jest ocena działań systemowych w sferze usług zdrowotnych i edukacyjnych oraz zabezpieczenia społecznego dla osób niepełnosprawnych, a także zbadanie znaczenia kampanii społecznych na ich rzecz. Przeprowadzono analizę literatury oraz badania empiryczne. Stwierdzono, że konieczne są dalsze modyfikacje systemu opieki nad osobami niepełnosprawnymi, tak by pomoc była świadczona w sposób ciągły przy współpracy wszystkich resortów państwa. Działania informacyjne na rzecz osób niepełnosprawnych są pozytywnie oceniane przez społeczeństwo i edukują je, ale jest ich zbyt mało.
EN
The aim of the article is to assess systemic measures in the area of health services, education and social security for the disabled, and to investigate the importance of social campaigns on behalf of them. Analysis of the literature and empirical research was conducted. It was found that further modifications to the system of care are necessary. Assistance has to be provided on a continuous basis with the cooperation of all state departments. Disability awareness activities are viewed positively by society and are educational but they are far too few.
PL
1 stycznia 2015 zaczęły obowiązywać nowe wymagania technicznych specyfikacji interoperacyjności (TSI) systemu kolei we Wspólnocie Europejskiej. Jedna z najistotniejszych zmian zarówno w aspekcie wymagań jak i zakresu działalności dotyczy Decyzji Komisji z dnia 21 grudnia 2007 r. Dotyczy ona technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie aspektu „Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych i transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości. Została zastąpiona przez Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Artykuł prezentuje główne aspekty zmian wprowadzonych do przepisów europejskich w zakresie dostosowania taboru do osób niepełnosprawnych. Przeprowadzona analiza wykazała istnienie znaczących zmian w przepisach europejskich. Wprowadzone zmiany mają istotne znaczenie dla jednostek zajmujących się dopuszczeniem pojazdów weryfikujących zgodność z przepisami TSI oraz laboratoriów badawczych. Aby ta zgodność na poziomie certyfikacji została wykazana odpowiednie rozwiązania muszą powstać na etapie projektów jak i konstrukcji pojazdów szynowych. Współpraca jednostek z producentami i konstruktorami oceniających zgodność z wymaganiami winna się odbywać już na najwcześniejszym etapie projektu. Istotnym elementem współpracy winny być certyfikaty pośrednie wydawane po wszystkich etapach procesu tworzenia pojazdu.
EN
Since January 1st 2015 new requirements for the technical specifications of rail system interoperability (TSI) in the European Community came into effect. One of the most significant changes both in terms of the requirements and the scope of activities applies to the Commission’s Decision of 21st of December 2007. It applies to the technical specification of interoperability relating to 'persons with reduced mobility' in the trans-European conventional rail system and the transEuropean high speed rail system. It was replaced by Commission Regulation (EU) No 1300/2014 of 18th November 2014, on the technical specifications for interoperability relating to the availability of the EU rail system for disabled persons and persons with reduced mobility. The article presents the main aspects of the changes made to the European regulations aimed to adapt the rolling stock to persons with disabilities. The analysis showed significant changes in European legislation. The changes are important for units involved in the admission of vehicles to verify compliance with the provisions of the TSI and for research laboratories. In order to ensure the adherence to the legislation appropriate solutions must arise at the stage of projects and construction of rail vehicles. Cooperation between the manufacturers and designers as well as units verifying compliance to the requirements should start from the earliest stages of the project. An important element of cooperation should be intermediate certificates issued at all stages of the vehicle development process.
EN
This study was carried out in order to determine the effect of physical disability (paraplegia) and sensory disability (deafness) on motor skills of the upper limbs. Studies were distinguished by two parameters: the nature of the control curve (sine or random) and the magnitude of the isometric force exerted on the lever (10 N, 20 N, 40 N, 80 N). A comparison of the quality of manual force control in a visual detection task among groups of people with sensory disability (deaf), people with physical disability (paraplegic) and people without disability showed differences among those groups. Values of force above 20 N create conditions of lower quality of control and of direction of force exertion outside the body. At the same time, the study proved that people with some types of disability can perform certain work tasks as effectively as people without disability.
PL
Miasta posiadające komunikację miejską, korzystając z dofinansowań Unii Europejskiej, inwestują w tabor oraz infrastrukturę komunikacji miejskiej. Podnosi to standard oferowanych usług i ma na celu przyciągnięcie jak najwięcej pasażerów. Celem tych działań jest wzrost atrakcyjności transportu publicznego i zmniejszenie natężenia pojazdów prywatnych w centach miast. Planując takie inwestycje trzeba uwzględnić potrzeby wszystkich użytkowników komunikacji, również nieliczną grupę osób - niepełnosprawnych.
PL
Artykuł dotyczy problemów z poruszaniem się w przestrzeni miejskiej, z wykorzystaniem publicznego transportu, pasażerów o specjalnych wymaganiach, które wynikają z niepełnosprawności (ruchowej, wzrokowej, słuchowej). Jako wsparcie dla niepełnosprawnych pasażerów zaproponowano stosowanie wirtualnego asystenta podróży w formie aplikacji na smartphone. Opracowanie takiej aplikacji jest jednym z celów międzynarodowego projektu o akronimie aim4it. W artykule przedstawiono wybrane etapy opracowywania mobilnej aplikacji oraz przebieg testowania i demonstrowania zaprojektowanego rozwiązania.
EN
The article discusses public transport passengers who have special needs resulting from their disabilities (physical, visual, auditory). To aid the disabled passengers in the city public space, the authors propose a virtual travel assistant, in the form of a smartphone application. The development of such an application is one of the objectives of the international project “aim4it”. In the article chosen stages of development of mobile application are presented and process of testing and demonstration of the designed solution is characterized.
PL
W artykule omówiono uwarunkowania prawno-organizacyjne prowadzenia szkoleń dla kandydatów na kierowców kat. B. Przeprowadzono analizę procesu szkolenia skupiając się na metodach i narzędziach dedykowanych niepełnosprawnym kandydatom na kierowców. Jednym z warunków umożliwiających korzystanie z prawa do samodzielnego i aktywnego życia jest możliwość łatwego poruszania się. Dla osób z dysfunkcjami narządów ruchu i kręgosłupa zagadnienie mobilności ma szczególne znaczenie w kontekście nieskrępowanego funkcjonowania w społeczeństwie. Dotyczy to w szczególności aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych ruchowo, bez której wyjście poza posiadane ograniczenia wydaje się najczęściej niemożliwe. Przepisy Ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. dopuszczają prowadzenie pojazdu przez osoby niepełnosprawne fizycznie, o ile uzyskają one stosowne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych. Proces szkolenia kandydata na kierowcę musi zawierać wszystkie elementy, które przewidziane są w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy. Jednakże, przy ocenie stanu psychofizycznego niepełnosprawnego kierowcy lekarz niezwykle rzadko korzysta ze wsparcia psychologa, nie ma również dostępu do wiedzy na temat możliwości adaptacyjnych pojazdów, co jest wynikiem ułomności przepisów. Tymczasem, badania psychologiczne mają za zadanie przede wszystkim edukować niepełnosprawnych kierowców, dając im wiedzę o ich sprawności psychicznej i indywidualnych mechanizmach zachowań, pobudzać do autorefleksji, wskazywać sposoby rekompensowania ewentualnych ograniczeń, wynikających z posiadanych dysfunkcji ruchowych. Możliwość poznania przez osobę niepełnosprawną ruchowo własnych deficytów psychofizycznych i metod radzenia sobie z nimi, m.in. dzięki urządzeniom dostosowującym, dodatkowym kursom doszkalającym, ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa tych osób i innych uczestników ruchu drogowego. Ta wiedza miałaby również praktyczną wartość dla lekarzy orzeczników. Z pewnością przyczyniłoby się do zwiększenia mobilności osób niepełnosprawnych ruchowo w Polsce pozwalając im żyć bardziej aktywnie, również zawodowo, mimo ułomności fizycznych.
EN
The article discusses legal and organizational conditions for conducting training of the B license driver candidates. An analysis of the training process has been carried out by focusing on methods and tools dedicated to disabled candidates for drivers. One of the conditions for exercising the right to independent and active life is the ability to move around easily. For the people with disabilities of limbs and spine, the mobility issue is of particular importance in the context of freely functioning in society. This concerns in particular the professional activity of people with physical disabilities, without which overcoming the limits possessed seems, most often to be impossible. Provisions of the Act on driving vehicles, of the 5 January 2011, permit the persons with physical disabilities to drive a vehicle, as long as they obtain the relevant medical certificate stating the absence of health counter indications. The process of training the trainee driver must contain all the elements that are provided in the implementing regulation to the Act. However, in assessing the psycho-physical condition of the disabled driver doctors rarely resort to support of the psychologist. There is also no access to the knowledge about the adaptability of vehicles as a result of imperfect legislation. Meanwhile, psychological tests are designed primarily to educate disabled drivers, giving them knowledge about their mental fitness and individual mechanisms of behaviour, stimulate self-reflection, and identify ways to compensate for any limitations in existing physical dysfunction. The opportunity to learn by physically disabled person's his own psycho-physical deficits and methods to deal with them, among the others, thanks to the adapting devices, additional continuing education courses, is of great importance for the safety of these persons and other road users. This knowledge would also be of practical value to the medical examiners. It would certainly contribute to increasing mobility of persons with physical disabilities in Poland, allowing them to live more actively, also professionally, despite physical disabilities.
EN
Disability in Poland concerns 10% of the total population. In crisis situations, people with disabilities are in particularly difficult situations and should be treated with the support from the local administration. Aid provided should concern, in particular, the supply of water and food for people with severe and moderate disability. The subject of research was to establish the supply balance of drinking water for Rzeszow residents with disabilities. The demand for water in physiological amounts (2 dm3/Mk·d), the minimum (7.5 dm3/Mk·d)and necessary (15 dm3/Mk·d) was shown. The supply of water in bottles of 1.5 dm3 containers (5 dm3) and cylinders (20 dm3) was proposed. Thesis was formulated that emergency response plans should be made for separate balances in relation to the disability community.
PL
Niepełnosprawność w Polsce dotyczy 10% ogółu ludności. W sytuacjach kryzysowych państwa, osoby niepełnosprawne znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji i należy się im wsparcie ze strony administracji lokalnej. Udzielona pomoc dotyczyć powinna w szczególności zaopatrzenia w wodę i żywność dla osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Przedmiotem badań było bilansowanie dostaw wody do spożycia dla niepełnosprawnych mieszkańców Rzeszowa. Przedstawiono zapotrzebowanie na wodę w ilościach fizjologicznych (2 dm3/Mk·d), minimalnych (7,5 dm3/Mk·d), i niezbędnych (15 dm3/Mk·d). Zaproponowano dostawę wody w butelkach 1,5 dm3, pojemnikach 5 dm3 oraz butlach 20 dm3. Postawiono tezę, że w planach reagowania kryzysowego powinno się dokonywać oddzielnych bilansów w odniesieniu do społeczności osób niepełnosprawnych.
PL
Według narodowego spisu powszechnego przeprowadzonego w 2002 roku, liczba osób niepełnosprawnych w Polsce to 5.456,7 tys., czyli 14,3 procent ludności kraju. Oznacza to, że co siódmy mieszkaniec jest osobą niepełnosprawną lub za taką się uważa. Polskie społeczeństwo dodatkowo, podobnie jak inne społeczeństwa w Europie, podlega nieodwracalnemu zjawisku, jakim jest starzenie się populacji. Wiąże się to ze znacznym wzrostem osób o ograniczonych możliwościach ruchowych. Badania nad ergonomią oraz rozwój techniki i materiałów w ostatnich latach posunęły się tak dalece, że w zasadzie zrewolucjonizowały wiele dziedzin życia. Czy podobnie jest w zakresie dostosowywania obiektów mieszkalnych do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, czy może nadal takie osoby spotykają się z przeszkodami w pomieszczeniach, w których codziennie przebywają? W artykule autorka przedstawia rozwiązania pomagające dostosować budynki mieszkalne do potrzeb osób z dysfunkcją ruchu, w szczególności osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i osób starszych.
EN
According to the national census conducted in 2002, the number of people with disabilities in Poland is 5456.7 thous., PONAD 14 percent of the population of the country. This means that every seventh citizen is a person with a disability or for such a thought. Polish society, in addition, like other societies in Europe, subject to irreversible phenomenon of an aging population. This is related to a significant increase in people with reduced mobility. Research on ergonomics and the development of techniques and materials in recent years has gone so far that basically revolutionized many areas of life. Is it the same in adapt to the needs of residential buildings to people with reduced mobility? Does such persons may still face impediments in areas where every day they live? In the article the author presents solutions that help adapt to the needs of residential buildings by persons with reduced traffic, especially for wheelchair access and the elderly.
EN
Human rights are one of the cornerstones of a democratic state. They have character: natural and inalienable. Human rights also apply to specific moments in which is a specific person, which is: a child, employee, patient and a person with a disability. The last two categories have a special character. They relate to moments in human life, in which he experiences pain and suffering. In Poland, for nearly thirty years operating office of the Ombudsman. Thanks to the work of successive ombudsmen, society was and still is learned in the field of human rights and freedoms. In recent years, it can be seen changes in the Polish system of human rights protection. There are new types of ombudsmen. With regard to persons with disabilities, there is new, innovative form of action. It is a method of training the skills of being a spokesman own rights. How work the above, still forming the Polish system of ombudsmen? How individual spokesmen work? Are their initiatives effective?
PL
Prawa człowieka stanowią jeden z fundamentów państwa demokratycznego. Posiadają one charakter: przyrodzony oraz niezbywalny. To dzięki nim człowiek może upominać się o przynależne mu dobra. Prawa człowieka odnoszą się także do szczególnych momentów, w jakich znajduje się konkretna osoba będąca: dzieckiem, pracownikiem, pacjentem oraz osobą niepełnosprawną. Dwie ostatnie kategorie mają wyjątkowy charakter. Dotyczą one chwil w życiu człowieka, w których doświadcza on bólu oraz cierpienia. W Polsce od prawie trzydziestu lat funkcjonuje urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. To dzięki pracy kolejnych rzeczników, społeczeństwo zostało i nadal jest edukowane w zakresie praw i wolności człowieka. W ciągu ostatnich lat można zauważyć zmiany w polskim systemie ochrony praw człowieka. Pojawili się nowi, specjalni rzecznicy praw. W odniesieniu do osób niepełnosprawnych pojawiła się z kolei nowa, innowacyjna forma działania. Mowa o trenowaniu umiejętności bycia rzecznikiem własnych praw . Jak zatem działa powyższy, nadal kształtujący się system polskich rzeczników? W jaki sposób poszczególni rzecznicy działają? Czy ich inicjatywy są skuteczne?
18
Content available remote Parkuj i Jedź przyjazny niepełnosprawnym
PL
Artykuł niniejszy poświęcony jest problemowi korzystania z systemu Parkuj i Jedź przez osoby niepełnosprawne. Wyjaśnia prawdopodobne przyczyny obecnie niewielkiego zainteresowania osób niepełnosprawnych powyższym systemem (parkowaniem). Następnie szczegółowo opisuje rozwiązania poszczególnych elementów parkingów których przyjęcie może przyczynić się do zmiany tej postawy.
EN
The article handles the problem of using Park and Ride system by the disabled/people with disabilities. It explains why possibly the disabled/people with disabilities are not really enthusiastic about the system. The solutions for parking elements which may make the system more disabled-friendly are described in details.
19
Content available remote Produkty naprawdę przyjazne
PL
Podczas tegorocznych targów SilesiaKOMUNIKACJA już po raz piąty odbył się Konkurs na Produkt w Komunikacji Miejskiej Przyjazny Osobom z Niepełnosprawnością, czyli taki, który spełnia kryteria dostępności dla różnych rodzajów dysfunkcji.
20
Content available remote Kiedy kontroler wchodzi do autobusu – nie panikować
PL
Kilkudziesięciu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej „Otwarte Serca” w Dąbrowie Górniczej zostało zaproszonych przez KZK GOP na kwietniowe targi SilesiaKOMUNIKACJA w Sosnowcu. Chodziło o pokazanie „na żywo” zasad korzystania z komunikacji miejskiej, przede wszystkim tych związanych z kontrolą biletów.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.