Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  BPM
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The main objective of the article was to present the results of the assessment of the process maturity of the shared services centre (SSC) from the perspective of four functional areas. The research problem was formulated in the form of questions (RQ). RQ1: What is the level of process maturity of the shared services centre? RQ2: What are the similarities and differences in the assessment of the implementation of elements of the process approach from the perspective of employees employed in various departments and in various positions? Empirical proceedings were carried out using such methods as: literature review and opinion poll performed using the CAWI technique. The study employs a multi-dimensional MMPM model of process maturity assessment adapted to the specifics of the sector under study. In the summary assessment of the level of maturity, average values obtained from all respondents were adopted. On this basis, it was assessed that the examined shared services centres were classified at the fourth level of process maturity, with clear signs of development towards the fifth level – the highest one. Of the three points in this article, the first characterizes the concept of process maturity and presents selected models for its assessment. The second point characterizes the studied organization, outlines the methodological framework of the conducted empirical proceedings and presents the structure of respondents. Then, detailed results of the completed research procedure were described. The summary presents a summary assessment of the level of maturity of the surveyed organizations, and indicates limitations resulting from the adopted research methodology, as well as further research directions.
2
Content available Micro- vs. Macro scope simulation in BPM modelling
EN
The business structure and process development in many modern companies is assisted by architectures, frameworks, and a new generation of computer systems with a broad representation of methods and tools of design and modelling, i.e. object-oriented, event-oriented, activity-oriented, process-oriented, agent-oriented, communication-oriented, behaviour-oriented, etc. are recommended. The aim of this paper is to compare micro- vs. macro scope modelling and to investigate the relevance of micro- and/or macro simulation in the context of business process management (BPM) modelling for organizational design/redesign. The BPM modelling features and some specific issues of simulation modelling are discussed. Combined with BPM modelling methodologies, these issues are used to drive a concept for development of an integrated methodology for BPM models’ building and simulation approach in organizational BPM design/redesign projects.
PL
W artykule przedstawiono problematykę analizy funkcjonowania usług elektronicznych administracji publicznej. Opisano przykład sposobu wykorzystania rejestrów systemowych potrzebnych do analizy procesów związanych z realizacją e-usług. Szczególną uwagę zwrócono na możliwości metody oraz dostępne narzędzia eksploracji procesów.
EN
This article presents the analysis of the problems in functioning electronic services of public administration. The article describes the possibility of using system logs to analyze the processes related to the implementation of e-services. Special attention in the article is paid to the possibility of process mining methods and tools.
PL
Celem tego artykułu jest dobór metod i narzędzi do modelowania procesów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi (GOK). Czynnikiem determinującym wybór kompleksowych i szczegółowych metod/notacji jest przede wszystkim złożoność procesów zidentyfikowanych w systemie GOK i duża liczba jego uczestników. Wiarygodna analiza procesów, zrozumienie celu modelowania i zbadania dostępnych na rynku metodologii umożliwia wybranie odpowiednich metod modelowania procesów. Wybór właściwego narzędzia informatycznego wydaje się być raczej podyktowany wygodą użytkownika i jego możliwościami finansowymi. Niniejszy artykuł zawiera syntetyczny opis pojawiających się w literaturze metod modelowania i odpowiednich narzędzi, ale także określa najlepsze podejście, w opinii autora, do modelowania procesów w wybranym obszarze.
EN
The aim of this article was the selection of methods and tools for modeling processes in the area of municipal waste management (MWM). Determining factor in the choice of comprehensive and detailed methods/notation is primarily the complexity of the processes identified in the system MWM and a large number of its participants. Reliable analysis of processes, understanding the purpose of modeling and study of available on the market methodologies allows to select appropriate methods for process modeling. Choosing the right IT tool seems to have rather a matter of convenience of the user and his financial capabilities. This article contains a synthetic description appearing in the literature modeling methods and corresponding tools, but also determines the best approach, in the author's opinion, to modeling the processes in the selected area.
EN
IT tools supporting the BPM approach developed rapidly in the last 10 years. Initially were available simple solutions for modeling and optimization of business processes. The next generation has offered business process implementation and monitoring in the real environment of the organization. Finally user requirements forced vendors to add a bit of “intelligence” to their applications and iBPMS entered on the market. The iBMPS market is still immature but some trends can be seen. The source for such analysis can be found in analytical reports provided by renowned research and advisory companies. In this paper was presented analysis of BPMS and iBMPS markets based on Gartner’s Magic Quadrant reports from years: 2009, 2010, 2012, 2014 and 2015.
6
EN
Mobile devices are steadily increasing their position in the field of new inventions, such as monitoring the work of the heart. The need for monitoring and control the patients’ health, especially the aspects related to normal cardiac function (measurement of rhythm), is one of the main directions in the field of ongoing research. Development direction, determined with the advancement of technology, is to find a way of linking the technique with medicine. In this article, the conducted of analysis covered the various algorithms used in the process to determining the value of BPM, providing the heart rate. The aim of the authors was to determine the possibility of their use in relation to a variety of mobile devices, such as tablets, smartphones, and also processors for embedded devices. This task consisted of the evaluation of the signal processing by each device. In further steps, based on the data collected, the authors analysed the possibility of using the specific devices to evaluate the ECG signal recording in real time. The summary of the study was to identify the effectiveness of the detection of BPM using various algorithms on designated devices.
PL
Mobilne urządzenia stale zwiększają swoją pozycję w zakresie tworzenia nowych wynalazków, m.in. do monitorowania pracy serca. Potrzeba monitorowania i kontroli stanu zdrowia pacjenta, a zwłaszcza aspektów związanych z prawidłową pracą serca (pomiarem jego rytmu) jest jednym z podstawowych kierunków w zakresie prowadzonych prac badawczych. Kierunkiem rozwoju wyznaczanym wraz z postępem technologii jest znalezienie drogi łączącej technikę z medycyną. Analizując te potrzeby, w ramach niniejszego artykułu poddano analizie różne typy algorytmów wykorzystywane w procesie wyznaczania wartości HR, świadczące o częstotliwości pracy serca. Celem autorów było określenie możliwości ich wykorzystania w odniesieniu do różnorodnych urządzeń mobilnych typu: tablet, smartfon, a także w procesorach urządzeń wbudowanych. Realizacja tego zadania polegała na ocenie czasu przetwarzania sygnału przez poszczególne urządzenia. Na dalszych etapach, w oparciu o zgromadzone dane, analizie poddano możliwość wykorzystania wybranych urządzeń w ocenie zapisu sygnału EKG w czasie rzeczywistym. Podsumowaniem przeprowadzonych badań było wskazanie skuteczności wykrywania HR, poprzez zastosowanie wybranych algorytmów, na wyznaczonych urządzeniach.
EN
Business process management in an enterprise is an approach to management that concentrates on optimizing the ways business processes in organisation’s run. The business process maturity of the organization is one of the success factors. From this perspective, the constant advancing the process maturity level is the relevant economic task and the area is still an important issue requiring investigation. The article presents the results of empirical research - the survey was conducted in 2015 on a group of 138 enterprises in Poland. The main aim of this article is the identification and analysis of business process maturity in small and medium-sized enterprises in Poland, as well as finding the areas that require the intensification of process management.
PL
Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie jest podejściem do zarządzania, które koncentruje się na optymalizacji sposobów, w jakich przebiegają procesy biznesowe w organizacji. Dojrzałość procesów biznesowych w organizacji jest jednym z czynników sukcesu. Z tego punktu widzenia ciągłe pogłębianie poziomu dojrzałości procesów jest istotnym zadaniem ekonomicznym i obszar ten jest nadal ważnym zagadnieniem wymagającym badania. W artykule przedstawiono wyniki badań empirycznych - badanie zostało przeprowadzone w 2015 roku na grupie 138 przedsiębiorstw w Polsce. Głównym celem niniejszego artykułu jest identyfikacja i analiza dojrzałości procesów biznesowych w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce, jak również znalezienie obszarów, które wymagają intensyfikacji zarządzania procesami.
EN
This research paper presents an attempt to assess available IT tools supporting process management, namely Aris, Adonis, iGrafx and IBM BPM. It was indicated that the basic functionality of these tools is similar, but while using the same tools for modeling more complex cases there are substantial differences in the capabilities of description and simulation of economic processes.
EN
This paper describes the risks, challenges and outcomes associated with the adaptive approach to business process change and improvement within an organization. The article focuses on aspects related to supporting the company’s business operations (business processes) with information technology tools. This article explains that it is necessary to use Adaptive Case Management (ACM) systems instead of existing Business Process Management (BPM) solutions due to the fact that the latter are demonstrably inadequate in comparison to the more recent adaptive process management concept. The paper addresses the challenges and risks involved in business process optimization. The author argues that ACM is a better tool or approach for adaptive business process improvement, since it significantly reduces the risk inherent in business process improvement. The case studies provided in the paper serve to support this thesis.
10
Content available ECG signal analysis for detection BPM
EN
The methodology in this article is focused on the development intelligent algorithms in the area of biomedical engineering, or more precisely, on the biomedical signal. The purpose of these activities is generally counteraction to occurring the problem of diagnosing cardiac diseases based on the ECG signal. This paper proposes various algorithms to detect the BPM, which can be used for diagnosis of cardiovascular abnormalities. These algorithms detects the R-peaks in signal ECG and on their basis computes the BPM. Proposed solutions allow to select three algorithms to determine R-peaks. As part of this method have been used function of threshold, the derivative signal, and the slider window.
PL
Przedstawiona w pracy metodologia badawcza koncentruje się na rozwoju inteligentnych algorytmów w obszarze inżynierii biomedycznej, a ściślej w zakresie przetwarzania sygnałów biomedycznych. Celem realizowanych w pracy algorytmów jest ogólnie występujący problem diagnozowania chorób serca, w oparciu o zapis EKG. Niniejszy dokument prezentuje różnego rodzaju algorytmy wykrywające wartości HR, świadczące o częstotliwości pracy serca, które mogą stanowić oparcie dla lekarzy w diagnozowaniu zaburzeń sercowonaczyniowych. Analizowane algorytmy wykrywają załamki R z zapisu EKG, aby w dalszym etapie obliczyć HR. Proponowane przez autorów rozwiązania umożliwiają wybór jednej z trzech omówionych metod. W każdej z nich został zastosowany inny algorytm wyznaczania załamków R. Wprowadzono m.in. funkcję progu, wyznaczanie pochodnej sygnału oraz okno przesuwne.
PL
W artykule przedstawiono propozycję możliwość zastosowania sieci Petriego jako klasycznej metody opisu procesów organizacji dla analizy usług elektronicznych administracji publicznej. Szczególną uwagę zwrócono na możliwości symulacji funkcjonowania wybranej usługi w konkretnej jednostce.
EN
The paper presents the possibility of using Petri nets as a classical method of describe organization processes in the analysis of e-Government services. Particular attention was paid to the possibility of simulating the operation of the selected service in a particular public administration unit.
12
EN
The Polish criminal procedure is strictly based on the Polish Constitution and complex legislation. It involves many steps, phases and stages and creates very complex processes that are composed of multiple sub-processes and activities. Nowadays, the participants of the Polish criminal procedure are provided with modern IT limitedly. Increase the effectiveness of criminal justice is possible via changes in both organizational and procedural way, as well as through the IT technologies supporting the processing of information at any stage of a criminal proceeding. We propose two-way analysis of the criminal procedure: modelling and simulation of the process similarly to Business Processes Modelling (BPM), which forms the basis for measuring and assessing an effectiveness, and optimization based on hybrid models and methods: GAN/GERT with queuing theory and optimization. The practical result of this work is the workflow system extended with the business process simulator.
13
Content available remote Determinanty skutecznego wdrożenia BPM w zakładzie opieki zdrowotnej
PL
Wdrożenie zarządzania BPM w zakładzie opieki zdrowotnej odbywa się poprzez przeprowadzenie zmian techniczno-organizacyjnych i społecznych. W kontekście tych zmian doskonalenie procesów w medycynie rozumiane jest jako zbiór działań o różnym stopniu innowacyjności. Zgodnie z ideą podejścia procesowego poprawa funkcjonowania następuje poprzez przechodzenie na kolejny poziom dojrzałości procesowej w modelu PDF. Poprawne przeprowadzenie etapów analizy, oceny i modernizacji procesów wymaga uwzględnienia faz dojrzałości procesowej. W artykule zawarto wskazówki metodyczne realizacji działań w tychże obszarach.
EN
Implementation of BPM in a healthcare institution is done by carrying out technical, organizational and social changes. In the context of these changes, improvement of processes in medicine is understood as a set of actions with varying degrees of innovation. In accordance with the idea of a process approach, improve the functioning is followed by transition to the next level of process maturity in the PDF model. Properly carrying out the stages of analysis, evaluation and process modernization requires using the phases of process maturity as references. The article includes methodical tips of implementation of activities in these areas.
PL
Omówiono w zarysie zasady modelowania górotworu techniką spoistych modeli cząstkowych (Bonded Particle Model - BPM), wchodzącą w zakres metod elementów odrębnych. Na modelu numerycznym o wymiarach 7,5x3,0x1,0 m, przedstawiającym w skali 1:1 przodkową partię chodnika drążonego w pokładzie węglowym, zbadano rozkład wskaźnika poślizgowego (SF), makroporowatości (p) oraz parcia poziomego (s11) - z uwzględnieniem przepływu metanu przez węgiel oraz przejawów działania ośrodka szybkiej desorpcji metanu (OSD) w głębi calizny węglowej. Zwrócono uwagę na wpływ cech węgla (głównie współczynnika tarcia wewnętrznego) na dynamikę wyrzutu. Podano literaturę dotyczącą omawianego zagadnienia.
EN
An outline of the principles of Bounded Partial Models (BPM) technique in a rockmass modelling was discussed, belonging to a range of methods of separate elements. On an digital model of dimensions 7,5x3,0x1,0 m, representing in 1:1 scale face part of the entry driven in a coal bed, the indices of slide (SF), macro-porosity (p) and horizontal pressure (s11) were examined - with a regard of methane flow through the coal, as well as the symptoms of operation of the medium of quick methane desorption (OSD) in the depth of coal solid. The attention was paid to an effect of coal parameters (mainly the coefficient of internal friction) on outburst dynamics. Literature related to discussed question was presented.
15
Content available remote New Continuum Formulations for Modelling of Fiber Reinforced Composites
EN
The composites reinforced by rigid particles improve considerably many properties of matrix materials, they poses higher stiffness, strength, better wear resistance, superior electrical properties. The fibers are supposed to be much stiffer than the matrix and their diameter can be much smaller than their length. On the other side the number of the reinforcing particles can be very high and they can be not uniformly distributed over the structure. From material structure point view the particles present inclusions. For of such problems the methods like (finite element methods) FEM and BEM (boundary element methods) are not very efficient. Computational time for FEM is huge for an accurate solution of the mechanical fields. BEM using distributed forces, dislocations and dipoles along the fiber axis (the source points) enable to model these effects much more efficiently. The intensity of the source functions simulates the interaction of the fiber with the other subjects. Because of very close distance of the source points to the fiber boundary and the quasi-singular form of the integrals, the integration is performed analytically in the fiber direction. In this paper we will present two new methods for modelling composites reinforced by fibers: First proposed method is called here the method of continuous source functions (MCSF) which use continuously distributed dipoles as source functions. The second method is Boundary point method (BPM). In this method all internal fields will be approximated by the Trefftz functions (T-functions).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.