Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 46

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  korzyści
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Artykuł to studium przypadku z wykorzystania metody SMED do redukcji czasu przezbrojenia maszyny etykietującej wykorzystywanej do etykietowania butelek w jednej z firm produkujących naturalną wodę źródlaną i napoje gazowane. W artykule przedstawiono kolejne etapy związane z wdrażaniem metody SMED w badanym przedsiębiorstwie w odniesieniu do badanej maszyny, od wyboru obszaru pilotażowego i powołania zespołu badawczego do analizy korzyści wynikających z wdrożenia metody SMED w badanym obszarze. Eliminacja czynności zbędnych oraz przeprowadzenie zmiany czynności zewnętrznych na czynności wewnętrzne pozwoliło zmniejszyć czas trwania procesu przezbrojenia i dzięki temu uzyskać wyraźne oszczędności czasu. Wdrożenie metody SMED w badanym przedsiębiorstwie i na badanej maszynie pozwoliło osiągnąć wymierne korzyści w postaci m.in. skrócenia cyklu produkcyjnego, obniżenia kosztów produkcji, większej elastyczności produkcji, lepszej jakości i poprawy komfortu pracy.
EN
The article is a case study of the use of the SMED method to reduce the changeover time of the labelling machine used for labelling bottles in one of the companies producing natural spring water and carbonated drinks. The article presents the subsequent stages related to the implementation of the SMED method in the studied company in relation to the analysed machine, from the selection of a pilot area and appointment of a research team to the analysis of the benefits of implementing the SMED method in the studied area. The elimination of unnecessary activities and the conversion of external activities to internal activities allowed reducing the time of the changeover process and thus achieving significant time savings. The implementation of the SMED method in the tested company and the tested machine allowed to achieve tangible benefits in the form of, among others shortening the production cycle, lowering production costs, greater production flexibility, better quality and improving the comfort of work.
PL
Przedstawiono wpływ stosowania gnojowicy zakwaszonej na skład chemiczny gleby trwałych użytków zielonych. Próby gleby pobierano zgodnie z polską normą z głębokości 0–30 cm, czyli z całego profilu glebowego. Wykorzystanie stężonego kwasu siarkowego do zmniejszania pH gnojowicy, a tym samym zatrzymywania azotu w glebie i w dalszej kolejności wykorzystywania go przez rośliny uprawne daje podwójną korzyść – ogranicza straty azotu i obniża koszty nawozów mineralnych, które należałoby zakupić. Aplikowanie surowej gnojowicy pod powierzchnię gleby przynosi korzyści w postaci ograniczenia emisji amoniaku, ale nie ma wpływu na stosowanie nawozów z dodatkiem siarki, przeciwnie niż stosowanie gnojowicy zakwaszonej. Ograniczenie emisji amoniaku do otoczenia w przypadku, gdy w pobliżu pól uprawnych nawożonych gnojowicą znajdują się osiedla mieszkaniowe, wywiera pozytywny wpływ na mieszkańców, ponieważ ograniczony jest przykry odór gnojowicy.
EN
The state of soil in Poland was presented in the aspect of the necessity of pouring liquid manure onto arable fields and preventing of ammonia to escape into the atmosphere. The use of concentrated sulfuric acid to lower the pH of the slurry and thus retain nitrogen in the soil and then use it by crops gives a double benefit, reduces nitrogen losses and reduces the cost of mineral fertilizers that should be purchased. Injecting raw slurry beneath the soil surface has some benefits in the form of reducing ammonia emissions, but it does not affect the use of fertilizers with the addition of sulfur, which is ensured in the case of slurry acidification.
EN
The article presents the results regarding the elimination of constraints in the production process of a power equipment subassembly, a boiler chamber, together with an analysis of the benefits resulting from this, both financial and non-financial. The significance of bottlenecks in the production process, ways of its identification and limitations - in general - are presented. The article is a case-study of an attempt to eliminate the bottleneck in the production process of the boiler chamber, which turned out to be the process of drilling and marking-off, and work stations representing these processes. In order to eliminate the limitation, it was decided to replace the existing tracing and drilling work with a numerically controlled device - a boring machine moved from the liquidated department.. As a result, labor-intensive, manual chambers marking-off and the process of drilling holes with a smaller diameter drill have been eliminated. A number of benefits has been demonstrated resulting from the elimination of the bottleneck in the process, first of all, it was possible to reduce the duration of the marking-off and drilling operations and reduce the costs of the boiler chamber production process.
PL
W dobie globalizacji, mimo swobodnego przepływu informacji, mamy styczność z nierównomiernym rozwojem na świecie, który jest spowodowany różnicami w stabilności gospodarki, konfliktami społecznymi, nastawieniem otoczenia, stanem środowiska naturalnego oraz innymi systemami podatkowymi. Równolegle te same problemy niejednorodności gospodarki występują w aspekcie nowoczesnej logistyki na świecie. Według danych z publikacji “Inżynierowie przemysłu 4.0 (nie)gotowi do zmian” firmy Astor światowymi liderami przemysłu 4.0 są Stany Zjednoczone, Chiny oraz Niemcy. Każde z tych państw jest jednym z czołowych dostawców osprzętu internetowego lub systemów IT dla przedsiębiorstw, co daje im przewagę nad innymi państwami.
PL
Obecne rozwiązania logistyczne, bez względu na zasięg operacyjny, czy to będzie logistyka wewnętrzna, czy też globalna, bazują na scentralizowanych systemach zapewniających płynność sterowania procesami. Nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne wspierają działalność poszczególnych uczestników procesu logistycznego poprzez stosowanie systemów klasy CIM czy ERP. W ujęciu szerszym, gdzie chcemy mieć spójny i optymalny kosztowo system łączący w sobie wielu różnych interesariuszy procesu logistyki, trzeba sięgnąć do najbardziej zaawansowanych systemów wsparcia klasy SCM, czy też e-SCM.
6
Content available Cyfrowe platformy technologiczne w logistyce
PL
W artykule omówione zostały kwestie, dotyczące istoty i rodzajów cyfrowych platform technologicznych, jak również obszarów ich wykorzystywania w ramach logistyki. Przy tym scharakteryzowano wybrane spośród takich platform, pokazując ich funkcjonalności oraz korzyści, jakie mogą być generowane dzięki nim. W pewnych kwestiach powołano się na wyniki badań własnych. W artykule dowiedziono, że cyfro-we platformy technologiczne są na szeroką skalę stosowane w logistyce, w tym między innymi w ramach działalności, związanej ze sterowaniem ruchem, czy optymalizowaniem realizacji procesów logistycznych. Generują przy tym liczne korzyści, w tym redukcję kosztów i wzrost zysków oraz zwiększenie poziomu konkurencyjności, wynikające na przykład z ograniczenia tzw. pustych przebiegów czy wzrostu sprawności realizacji procesów transportowych i magazynowych.
EN
The article discusses issues regarding the nature and types of digital technology platforms, as well as areas of their use in logistics. In this case, they characterized selected from a platform, showing the features and advantages that may be generated by it. In some issues reference was made to the results of own research. The article proved that digital technology platforms are widely used in logistics, including but not limited to activities related to traffic control or optimization of logistics processes. At the same time, they generate numerous benefits, including reduction of costs and increase of profits as well as increasing the level of competitiveness, resulting, for example, from the reduction of so-called empty runs or increased efficiency in the implementation of transport and storage processes.
EN
The role of Artificial Intelligence and Automation has evolved dramatically and exponentially in recent times and there is a great deal of debate on the impact of this on society in general. This paper essentially presents perspectives to examine the role of Artificial Intelligence and it’s economic and social impact to assess the effects of the growth of this technology on the human race and also examine the various opportunities and challenges that Artificial Intelligence could bring about. The paper attempts to study the impact of Artificial Intelligence and Automation on the jobs landscape and summarizes the challenges which policy makers would have to deal with to harmonize the growth of technology and its societal impact.
PL
Rozdział to studium przypadku z wdrożenia metody SMED na stanowisku wytłaczania rurek gładkich w jednym z przedsiębiorstw produkcyjnych z branży motoryzacyjnej. W rozdziale przedstawiono etapy wdrożenia metody SMED oraz korzyści jakie osiągnięto dzięki wdrożeniu tej metody w wymiarze czasowym i ekonomicznym. Rozdział ma charakter studium przypadku i prezentuje teoretyczne aspekty związane z zastosowaną metodą oraz jej praktyczną implementację w warunkach analizowanego przedsiębiorstwa i stanowiska roboczego.
PL
Telepraca jest jedną z elastycznych form zatrudnienia, która daje szerokie możliwości świadczenia pracy, a jednocześnie może być narzędziem aktywizującym oddalone od rynku pracy grupy społeczne jak np. osoby niepełnosprawne. Instrument ten jednak jest niewystarczająco wykorzystywany przez pracodawców, pomimo tego, że dostrzegają oni jego zalety. Celem artykułu jest prezentacja wyników badań dotyczących określenia stanu wiedzy pracowników oraz pracodawców na temat telepracy i różnych aspektów z nią związanych. W tym celu przeprowadzono indywidualne wywiady pogłębione (IDI) w grupie 36 pracodawców oraz 20 pracowników, na podstawie opracowanego schematu. Wyniki wywiadów wskazują, że telepraca zarówno w opiniach pracodawców, jak i pracowników kojarzona jest głównie z telemarketingiem, a więc wykonywaniem pracy przez telefon i nawiązywaniem telefonicznej relacji z klientem. Niewielu respondentów zdefiniowało telepracę w sposób właściwy, zgodny z definicją.
EN
Telework is considered to be a flexible form of employment and a one giving a broad spectrum of ways of providing telework and on the same hand, an excellent tool to jump-start those social group; that can be described as distanced from the labour market, handicapped persons for ex-ample. However, despite its usefulness telework does not seem to be frequently used by employers in Poland, even though they admit its advantages. The goal of the article is to show results of the research concerning the state of knowledge of employers and employees on telework as well as its various aspects. In order to provide such an assessment, Individual In-Depth Inteviews (IDI) were concluded among 36 employers and 20 employees, based on schemes prepared for that purpose. Results of these interviews allow a conclusion that telework is often mixed up with telemarketing meaning it's supposedly performed via phone and based on reaching potential clientele. Only a handful of respondents described telework correctly, in accord to its real definition.
PL
W rozdziale dokonano symulacji korzyści wynikających z poprawy wskaźnika OEE i jego wskaźników składowych w odniesieniu do maszyny wykorzystywanej w procesu mieszania emalii poliwinylowej. Dokonano prezentacji podmiotu badań – firmy produkującej farby i emalie przemysłowe oraz przedmiotu badań – mieszadła służącego do mieszania farb i emalii. Przedstawiono wynik obliczenia wskaźnika OEE i jego składowych dla badanej maszyny w okresie jednego miesiąca. Dokonano analizy i oceny poziomu i rozkładu wartości wskaźników OEE. Uzyskane w toku badań wyniki odniesiono do standardów Word Class OEE. Dokonano analizy wpływu wyeliminowania strat czasu, poprawy wydajności osiąganej przez urządzenie, poprawy wskaźnika jakości, oraz jednoczesnego wyeliminowania strat czasu, poprawy wydajności osiąganej przez urządzenie i poprawy wskaźnika jakości na wartość OEE. W ramach poodsuwania przedstawiono wytyczne w zakresie poprawy efektywności pracy badanej maszyny.
PL
W artykule syntetycznie przedstawiono potencjalne elementy kompleksowego systemu wsparcia produkcji wraz z podstawowymi wymaganiami funkcjonalnymi i technicznymi. Zdefiniowano podstawowe zadania oraz założenia warunkujące istnienie informatycznego systemu wsparcia produkcji wraz z opisem korzyści wynikających z implementacji wybranych elementów systemu.
EN
The article synthetically presents the potential elements of a comprehensive production support system, together with the basic functional and technical requirements. It defined the basic tasks and assumptions conditioning the operation of the production support information system together with a description of the benefits resulting from the implementation of selected elements of the system.
EN
One of the important issues concerning development of spatial data infrastructures (SDIs) is the carrying out of economic and financial analysis. It is essential to determine expenses and also assess effects resulting from the development and use of infrastructures. Costs and benefits assessment could be associated with assessment of the infrastructure effectiveness and efficiency as well as the infrastructure value, understood as the infrastructure impact on economic aspects of an organisational performance, both of an organisation which realises an SDI project and all users of the infrastructure. The aim of this paper is an overview of various assessment methods of investment as well as an analysis of different types of costs and benefits used for information technology (IT) projects. Based on the literature, the analysis of the examples of the use of these methods in the area of spatial data infrastructures is also presented. Furthermore, the issues of SDI projects and investments are outlined. The results of the analysis indicate usefulness of the financial methods from different fields of management in the area of SDI building, development and use. The author proposes, in addition to the financial methods, the adaptation of the various techniques used for IT investments and their development, taking into consideration the SDI specificity for the purpose of assessment of different types of costs and benefits and integration of financial aspects with non-financial ones. Among the challenges are identification and quantification of costs and benefits, as well as establishing measures which would fit the characteristics of the SDI project and artefacts resulting from the project realisation. Moreover, aspects of subjectivity and variability in time should be taken into account as the consequences of definite goals and policies as well as business context of organisation undertaking the project or using its artefacts and also investors.
PL
Wnioski płynące z badań i analiz wskazują na konieczność objęcia ochroną alej przydrożnych jako przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa oraz istotnego elementu dobrostanu psychicznego współczesnych użytkowników dróg, którzy coraz więcej czasu spędzają w podróży. Obecny technologiczny stopień zaawansowania projektowania i realizacji inwestycji oraz zarządzania jakością dróg może być wykorzystany w celu poprawy bezpieczeństwa na zadrzewionych odcinkach dróg i obejmować wielowymiarowe podejście w zakresie doskonalenia jakość dróg, pojazdów, umiejętności kierowców oraz zmniejszenia ryzyka związanego z samymi drzewami przez odpowiedzialne gospodarowanie nimi. Oparta na tych założeniach koncepcja „Wizja Zero dla Polskich Alej” wpisuje się zarówno w koncepcję zrównoważonego rozwoju, jak i konieczność dostosowania terenów zurbanizowanych do zmian klimatycznych.
EN
Research conclusions show that road tree avenues should be protected as nature and culture heritage and significant elements of psychological welfare of road users who spend more and more time in journey. Present advancement of design, construction and quality management of roads may be used for improvement of road safety on roads with trees. In particular, there will be possible to upgrade quality of roads, vehicles and drivers to minimize risk of accidents with roadside trees. Vision zero for Polish avenues, based on the above assumptions, is in agreement with sustainable development and better adjustment of urban areas to climatic changes.
16
Content available Koszty i korzyści systemu kolei dużych prędkości
PL
W ocenie efektywności inwestycji związanych z rozwojem systemu kolei dużych prędkości istotne znacznie ma identyfikacja strumieni kosztów i korzyści związanych z utrzymaniem infrastruktury oraz świadczeniem usług przewozowych. W artykule, na podstawie dostępnych raportów, przedstawiono koszty jednostkowe w funkcji prędkości pociągów. Na tej podstawie sformułowano wnioski dotyczące celowości rozwoju systemu kolei dużych prędkości w Polsce.
EN
In the evaluation of the investment effectiveness associated with the development of high-speed railways system, identification of costs and benefits streams associated with the infrastructure maintenance and providing the transport serwce is essential. According to accessible reports, the article presents unit costs as the trains speed function. On th/s base the conclusions concerning the appropriateness of the high-speed railways system development in Poland were formulated.
PL
Nowoczesne technologie telematyczne umożliwiają wprowadzenie inteligentnego priorytetu dla transportu publicznego w formie dynamiczne wydzielanych pasów autobusowych. Doświadczenia z innych krajów oraz przeprowadzone wstępne analizy dla miasta Rzeszowa, wykazują duży potencjał DPA. Wprowadzenie wydzielonych pasów autobusowych wymaga wytypowania właściwych odcinków ulic, dla których takie rozwiązanie miałoby sens. Do tego celu potrzebne jest opracowanie narzędzia umożlwiającego już na wstępnym etapie wytypowanie właściwych odcinków. Do realizacji wyznaczonego celu postanowiono wykorzystać model analityczny przedstawiony w podręczniku HCM2010.
EN
The paper compares benefits of bus lane with intermittent priority and standard bus lane. The study was based on traffic models made using HCM 2010 method. The analysis shows that compared to the standard bus lane, the use of bus lane with intermittent priority can bring benefits for streets with lower bus flows.
18
Content available Monitoring krakowskiej sieci wodociągowej
PL
Stale rozwijanym elementem działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie jest monitoring obiektów technologicznych. System inteligentnego opomiarowania sieci wodociągowej umożliwia lepsze zarządzanie dystrybucją wody, co przekłada się m.in. na minimalizację strat i większą niezawodność dostaw wody w wymaganej jakości.
EN
Water supply network monitoring of process facilities is a continuously evolving element of the activity of Municipal Waterworks and Sewer Enterprise in Krakow. Smart metering of the water supply network allows better management of water distribution, which minimises losses and provides greater reliability of water delivery of required quality.
19
Content available Monitoring krakowskiej sieci kanalizacyjnej
PL
Wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnych doskonalone są narzędzia do monitorowania ich pracy. Nowoczesnym, kompleksowym systemem monitoringu dysponują Wodociągi Krakowskie, które operują siecią kanalizacyjną o długości ok. 1770 km. Wśród najważniejszych celów stosowania monitoringu są bieżące sterowanie pracą oraz zdalny nadzór nad pracą obiektów technologicznych, planowanie przeglądów i remontów, archiwizacja danych z pomiarów.
PL
Chmura obliczeniowa stanowi nowy model gromadzenia i przetwarzania danych, który wiele organizacji chce wykorzystać w celu uzyskania wyższej konkurencyjności. Ponadto, pojęcie chmury obliczeniowej niejednokrotnie wykorzystywane jest jako chwytliwe hasło marketingowe, będące miarą postępu i nowoczesności. Samo rozwiązanie nie jest jednak rewolucyjne, lecz stanowi raczej ewolucję systemów opartych na klastrach, a później gridach. Podobnie jak wszystkie nowe technologie, chmura obliczeniowa przynosi pewne korzyści związane ze skalowalnością, elastycznością i oszczędnościami, które są mocno akcentowane przez dostawców tego typu usług. Niestety, niesie ze sobą również różne rodzaje ryzyka związane przede wszystkim z odpowiednim poziomem bezpieczeństwa oraz brakiem stosownych uregulowań prawnych. W artykule przedstawione są różne modele chmur obliczeniowych oraz potencjalne zyski i zagrożenia związane z ich użytkowaniem.
EN
Cloud computing is a new model for storing and data processing that many organizations want to use in order to achieve higher competitiveness. Moreover, the concept of cloud computing is often used as a catchy marketing, which is a measure of progress and modernity. Cloud computing is not revolutionary, but is rather based on the evolution of clusters and then grids. Just like any new technology, cloud computing brings some benefits. They are associated primarily with the scalability, flexibility and economy. They are strongly accented by the suppliers of such services. Unfortunately, this model also has risks associated with the appropriate level of security and lack of relevant legislation. The paper presents different models of cloud computing and the potential benefits and risks associated with their use.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.