Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 54

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  elongation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Pin joints of chain transmissions are areas of stress concentration, which can lead to the formation of cracks in the links. This process often contributes to a critical weakening of the cross-section in the lugs of these links, which results in its damage and may lead to the failure of the entire drive. The article analyses the influence of exemplary wear damages of chain transmission elements on the magnitude of stress concentration. The impact of the load, crack size, and its location on the level of stress increase was assessed. The location of cracks in the lugs of chain plates transmission links which lead to the most significant increase in stress level was identified.
PL
Połączenia sworzniowe przekładni łańcuchowych są miejscem koncentracji naprężeń, które mogą prowadzić do powstawania pęknięć w ogniwach. Proces ten często przyczynia się do krytycznego osłabienia przekroju w uchach tych ogniw, co skutkuje jego zniszczeniem i może prowadzić do niesprawności całego napędu. W artykule przeanalizowano wpływ przykładowych uszkodzeń zużyciowych elementów przekładni łańcuchowych na wielkość spiętrzenia naprężeń. Dokonano oceny wpływu wielkości obciążenia, wielkości pęknięcia oraz jego lokalizacji na poziom przyrostu naprężeń. Zidentyfikowano położenie pęknięć uch płytek gąsienicowych przekładni łańcuchowych, które prowadzą do największego spiętrzenia wytężenia.
EN
The influence of fabric treatments, fabric structure and yarn composition on the strength, elasticity and bending stiffness behawior of developed antistatic knitted fabrics was investigated for daily wear clothing. 1x1 rib knit fabrics showed higher elongation and strength than half-Milano rib knit fabrics, with high elongation in the wale direction of the fabrics. An increase in antistatic poliester content causes an increase in the tensile strength of the fabrics. Fabric treatments were found to be highly influential with respect to the properties of the knitted fabrics developed. Dyed and softened fabrics showed lower stiffness, while the antibacterial finished group showed increased bending stiffness.
PL
W artykule przedstawiono nową koncepcję monitoringu maszyn wirujących jako integralny system pomiarowy umieszczony w kasecie automatyki 6U. Przeglądowo omówiono elementy składowe systemu wraz z ich parametrami. Określono realizowane pomiary oraz funkcjonalności nowych modułów wykonawczych.
EN
The article presents a new concept of monitoring system for rotating machinery as an integral measuring system placed in a 6U automation cassette. System components and their parameters are discussed in this paper. The performed measurements and functionalities of the new executive modules were defined in this paper.
EN
The study evaluates the shear strength of the single-lap adhesive joints made of C45 carbon steel. The influence of the overlap length on the shear strength of the adhesive joint was tested. The elongation of the samples was also tested. Before the bonding process, the samples were treated with P180 abrasive paper and degreased. The adhesive joints were made using the Epidian 53/Z1/100:10 adhesive composition. The strength tests were carried out on a Zwick/Roell Z150 testing machine. The maximum value of the shear strength was obtained for the lap Lz1 = 13 mm and the minimum for Lz4 = 19 mm.
PL
W pracy dokonano oceny wpływu długości zakładki na wytrzymałość na ścinanie jednozakładkowych połączeń klejonych wykonanych ze stali węglowej C45. Podczas eksperymentu zbadano także wydłużenie próbek. Przed rozpoczęciem procesu klejenia próbki zostały obrobione papierem ściernym P180 i odtłuszczone. Połączenia klejowe wykonano przy użyciu kompozycji klejowej Epidian 53/Z1/100:10. Badania wytrzymałościowe przeprowadzono na maszynie wytrzymałościowej Zwick/Roell Z150. Maksymalną wartość wytrzymałości na ścinanie uzyskano dla długości zakładki Lz1 = 13 mm, a minimalną dla Lz4 = 19 mm.
PL
W artykule przedstawiono wskazówki na temat wykorzystania modelu pogorszenia właściwości mechanicznych stali sprężającej w wysokiej temperaturze, podanego w EC2‑1-2, przydatne do oszacowania zmniejszenia siły sprężającej w elementach narażonych na warunki pożarowe. Adekwatne oszacowanie tej siły ma kluczowe znaczenie podczas obliczeń nośności ogniowej elementów sprężonych. Przyjęcie do analiz wyłącznie obniżenia wytrzymałości stali określonego na podstawie modelu EC2-1-2 może być przyczyną znacznego niedoszacowania zmniejszenia siły sprężającej w warunkach pożaru. Do adekwatnego oszacowania tej siły konieczne jest zsumowanie odkształcenia cięgien sprężających powstałego na skutek pogorszenia ich właściwości mechanicznych pod wpływem wysokiej temperatury i swobodnego wydłużenia termicznego stali.
EN
The paper gives guidance on the use of the EC2 1-2 model of deterioration of the mechanical properties of prestressing steel at high temperature useful for estimating the loss of prestressing force in elements exposed to fire. Adequate estimation of this force is crucial when calculating the fire resistance of prestressed members. If only the reduction in steel strength determined on the basis of the EC2-1-2 model is considered for the analysis, it may cause a significant underestimation of the prestress loss under fire conditions. In order to adequately estimate this force, it is necessary to sum up the strain of the prestressing tendons resulting from the deterioration of their mechanical properties under the influence of high temperature and the free thermal elongation of the steel.
6
Content available remote Influence of technological parameters on the upholstery seams in furniture
EN
Influence of technological parameters of the upholstery seams in furniture. Based on the real problem of weak seams in covers of wooden furniture, a multifaceted analysis of the issue was performed. As a result, it was decided to carry out comparative laboratory strength tests of seams made with the use of various technological parameters. For the production of test samples, we used different yarn threads to find the best and sufficiently strong seams for used fabrics. The test results show that not only the thread and fabric used, but also the sewing technology parameters have a significant influence on the seam strength. Overall, these results indicate that to increase the seam strength, it is necessary to choose thread type B with very high strength and low elongation at break. This solution will minimize the risk of broken threads in case of deviation of material features and technological parameters, which can be variable in the long duration of large-scale production.
PL
Wpływ parametrów technologicznych na szwy tapicerskie w meblach. W oparciu o rzeczywisty problem słabych pokryć szwów drewnianych mebli tapicerowanych, przeprowadzono wieloaspektową analizę tego zagadnienia. W rezultacie postanowiono przeprowadzić laboratoryjne badania porównawcze wytrzymałości szwów wykonanych z zastosowaniem różnych parametrów technologicznych. Do produkcji próbek testowych użyliśmy różnych nici, aby znaleźć najlepsze i wystarczająco mocne szwy dla używanych tkanin obiciowych. Wyniki badań pokazują, że nie tylko zastosowana nić i tkanina, ale również parametry zastosowanej technologii szycia mają istotny wpływ na wytrzymałość szwu. Uzyskane wyniki wskazują, że w celu zwiększenia wytrzymałości szwu konieczne jest wybranie nici typu B o bardzo dużej wytrzymałości i niewielkim wydłużeniu przy zerwaniu. Takie rozwiązanie zminimalizuje ryzyko zerwania nici w przypadku ewentualnych zmian cech materiałowych i parametrów technologicznych, co może nastąpić w długim okresie produkcji na dużą skalę
EN
From an analysis of the dependence complex of carbon steel properties on structural parameters, it was found that for an isostructural state, the influence of austenite grain size on impact strength exceeds the dependence on carbon content. As a result of explaining correlation relationships between individual mechanical characteristics, to evaluate critical stress intensity factor, a relationship is proposed based on the use of impact strength. The proportionality coefficient in proposed dependence is determined by ratio of elongation to narrowing at tensile test.
EN
The paper-forming sieve is the most important part of the paper production machine. Reliability of the machine as a whole depends on the sieve's quality. An analysis of the two constructions of the paper forming sieves, which were obtained by the plasma welding of the sieve's wires, is presented in this paper. The mechanical characteristics of the two sieves, made of wires of diameters 0.15 mm and 0.20 mm, were tested, namely the tensile strength and elongation. The tests have shown that the sieve made of the wire of the smaller diameter has the better mechanical properties. This sieve is also better from the aspect of the water removal in the press section of the paper machine.
9
Content available Rezystywność staliwa aluminiowego
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dwóch gatun-ków staliwa (oznaczonych dalej jako Stop 1 oraz Stop 2). Stop 1 zawiera między innymi: 0,25% C, 11,5% Al, 5,85% Cr, 1,97% Mo. W przypadku Stopu 2 zawartość węgla wynosiła 0,035%, natomiast aluminium 13,5%, pierwiastki takie, jak: Cr, Ni, Sb, B, nie przekroczyły 1% udziału w składzie chemicznym tego stopu. Badania rezystywności Stopu 1 przeprowadzono podczas badania odporności na zmęczenie cieplne, natomiast Stop 2 badano na przygotowanym stanowisku, realizując pomiar rezystancji metodą czteropunktową.Dla Stopu 1 przeprowadzono pomiary rezystancji w funkcji czasu, wydłużenia oraz temperatury. Dla porównania przedstawiono wyniki badań innych stopów badanych na tym stanowisku w ramach realizacji innych prac B+R.Korzystając z materiału uzyskanego podczas badania lejności Stopu 2, określono wpływ warunków krzepnięcia na rezystywność. Przedstawiono wyniki badań kalorymetrycznych tego stopu, określając temperaturę przemian fazowych dla różnych warunków krzepnięcia Stopu 2.
EN
The paper presents the results of investigations of two cast steel grades (further referred to as Alloy 1 and Al-loy 2). Alloy 1 contains, among others, 0.25% C, 11.5% Al, 5.85% Cr, 1.97% Mo, in Alloy 2 was obtained 0.035% C, 13.5% Al, elements such as Cr, Ni , Sb, B, did not exceed 1% share in the chemical composition of this alloy. Resistivity tests of Alloy 1 were carried out during the test of resistance to thermal fatigue, while Alloy 2 was tested on a prepared test stand and the resistance was measured using a four-point method.For Alloy 1, the resistance was measured as a function of time, elongation and temperature. For comparison, the results of tests of other alloys conducted on this stand within the framework of other R&D works are presented.Using the material obtained during the test for castability of Alloy 2, the influence of solidification conditions on resistivity was determined. The results of calorimetric tests of this alloy are presented, determining the phase transition temperature for various solidification conditions of Alloy 2.
EN
Seven-hundred kilograms of subtropical Barki wool was collected to study the effect of a subjective grading system and blending with polyester on selected wool and yarn characteristics. Wool was graded subjectively into coarse, fine and raw; then each grade was blended with 0%, 15%, 25%, 35% and 45% of polyester. Staple and yarn strengths were higher in both coarse and fine grades compared with raw wool. Staple elongation of the fine grade reached 3 times that of coarse grade and twice as much as raw grade. Also, in the 100% wool blend, yarn elongation of the fine grade was twice as much as both coarse and raw grades. The fine grade had the highest yarn friction, followed by other grades. Generally, adding polyester to coarse and fine grades led to an improved yarn strength compared with the raw grade. Adding 15% polyester caused the highest improvement among other percentages. Correlations among traits were also discussed.
PL
Do badań wykorzystano 700 kg wełny. Dokonano oceny wybranych właściwości wełny i przędz mieszanych wełna/poliester. Wełna była oceniana subiektywnie na grubą, cienką i surową; następnie każdy gatunek został zmieszany z 0%, 15%, 25%, 35% i 45% poliestru. Zbadano wytrzymałość, wydłużenie i współczynnik tarcia przędz. Stwierdzono, że, dodawanie poliestru do grubych i cienkich włókien wełnianych prowadziło do polepszenia wytrzymałości przędz w porównaniu do przędz z włókien surowych. Największą poprawę właściwości spowodowało dodanie 15% poliestru. Omówiono również korelacje między cechami.
EN
The paper deals with the variability of mechanical properties of EPSTAL steel rods produced in Polish steelworks, i.e. yield stress Re, tensile strength Rm, and elongation Agt. Our study is based on fundamental engineering static room-temperature tensile tests for large series specimens which have been made by manufacturers as the part of a factory quality control. Statistical analysis of these results shows that the stress-strain relationship of steel tensile tests should be described by a one-dimensional stochastic process, and three the most important mechanical parameters, i.e. the yield stress, tensile strength, and elongation by random variables. Based on the statistical elaboration of experimental data, it was found that the yield stress and tensile strength of steel rods produced in the years 2016 - 2017 had the coefficients of variation of less than 3%, and there is a reasonable basis for the manufacturer to increase the characteristic value of EPSTAL steel rods yield stress by a few percentages.
PL
Przedmiotem niniejszego artykułu jest zbadanie zmienności parametrów wytrzymałościowych stali EPSTAL produkowanej w polskich hutach, tj. granicy plastyczności Re, wytrzymałości na rozciąganie Rm i wydłużenia pod największym obciążeniem Agt, na podstawie wyników statycznej próby rozciągania próbek stali wykonanej przez producentów w ramach zakładowej kontroli produkcji. Analiza statystyczna tych wyników wykazała, że zależność naprężenie-odkształcenie prób rozciągania stali należy opisać w języku rachunku prawdopodobieństwa jako jednowymiarowy proces stochastyczny, zaś trzy najważniejsze parametry wytrzymałościowe: granicę plastyczności, wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie pod największym obciążeniem, jako zmienne losowe. Na podstawie opracowania danych eksperymentalnych stwierdzono, że granica plastyczności i wytrzymałość na rozciąganie prętów produkowanych w latach 2016 – 2017 mają współczynniki zmienności na poziomie mniejszym niż 3%, ponadto istnieje uzasadniona podstawa, aby producent podwyższył wartość charakterystyczną granicy plastyczności prętów stalowych o kilka procent.
EN
The effect of bead on plate friction stir welding parameters on the tensile properties of the 70/30 brass joints was investigated using response surface method. The microstructures of the joints were characterized using optical microscopy, electron backscattered diffraction (EBSD), and transmission electron microscopy (TEM). The tensile test was conducted to measure the ultimate tensile strength and elongation of the joints. In addition, the fracture surfaces of the tensile specimens were analyzed by scanning electron microscopy (SEM). The results showed that the most effective parameters on the strength and elongation of the joints were tool rotational speed and axial force, respectively. Optimizing the parameters revealed that the maximum strength and elongation of 318.5 MPa and 54.9% can be achieved at a rotational speed of 1000 rpm, a traverse speed of 58.4 mm/min, and an axial force of 3 kN. The strengthening mechanisms of grain boundary and dislocation density effects were responsible for the higher ultimate tensile strength of the joints welded at the lower heat input conditions. Furthermore, the effect of friction stir parameters on the ultimate tensile strength and elongation of the joints has been discussed, thoroughly.
EN
A pelvic tilt may lead to body posture disturbances. The aim of the study was to determine relationships between the anterior pelvic tilt angle and the curvature and mobility of lumbar lordosis and thoracic kyphosis. Methods: The angles of anterior pelvic tilt, lumbar lordosis, thoracic kyphosis and spinal elongation were measured with the use of Posturometr-S device. The posturometric measurements were carried out with the pointing stick of the device moving along spinous processes (from C7 to L5) and marking the selected anthropometric points. Results: In the studied group of boys, the angles in a free-standing position and the thoracic kyphosis angle during elongation were significantly greater than the corresponding lordosis angles. In all measured variables the range of measured angles was characteristically wide. The greatest individual differences were found in the lumbar lordosis angles. All the boys featured a significant increase in body height during linear elongation. The measurements of angles at baseline and during elongations of lumbar lordosis and thoracic kyphosis in a standing position in the entire study group revealed that the anterior pelvic tilt had no significant impact on lumbar lordosis in a free-standing posture and its elongation. In the case of thoracic kyphosis, the correlation was statistically significant, although it was not strong. Conclusions: The anterior pelvic tilt angle is correlated with the subject’s age, body mass, body height and the size of thoracic kyphosis.
EN
The aim of the research was to determine the selected properties of packaging materials applicable for vacuum and modified atmosphere packaging. Six samples of multilayer films with different composition were tested to evaluate the thickness, basic weight, density and the mechanical properties in elongation and puncture tests. Zwick/Roell apparatus equipped with elongation jaws and a puncture pin was used in the experiments. The tensile modulus, tensile strength, elongation at tensile strength, stress at break and work at break were investigated with the elongation test, whereas the breaking force, puncture work and extension at break were evaluated with the puncture test. The obtained results allow conclusion that the thickness and basic weight of the packaging films used in the vacuum system was higher comparing with the MAP system. Analyzing the results of the elongation modulus and stress at break it was reported that the materials used for food packaging in the MAP system were characterized with better properties, whereas elongation at the tensile strength was higher for films applied in the vacuum system, except for a film with a metalized layer. The highest resistance for puncture was evaluated for OPET/PE film used in MAP packaging. The extension at break under the puncture test was higher for films dedicated for vacuum packaging suggesting their better resistance for the mechanical damage by a thin pin. Several correlations between physical and mechanical properties of multilayer films were fund.
PL
Celem badań było określenie wybranych właściwości materiałów opakowaniowych mających zastosowanie do pakowania próżniowego i w modyfikowanej atmosferze (MAP). Badaniom poddano sześć rodzajów folii wielowarstwowych o różnym składzie, oceniając grubość, gramaturę, gęstość oraz cechy mechaniczne w testach rozciągania i przebicia. W eksperymentach wykorzystano maszynę wytrzymałościową Zwick/Roell wyposażoną w szczęki rozciągające i trzpień do przebijania. Moduł rozciągania, wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie przy wytrzymałości na rozciąganie, naprężenie przy zerwaniu i pracę przy zniszczeniu wyznaczono podczas testu na rozcią- ganie, zaś siłę przebicia, pracę przebicia i wydłużenie przy zniszczeniu oceniano za pomocą testu przebicia, przy prędkości badania 100 mm min-1. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że grubość i gramatura folii opakowaniowych stosowanych do pakowania próżniowego była wyższa w porównaniu z materiałami używanymi w systemie MAP. Analizując wyniki modułu rozciągania i naprężenia przy zerwaniu zauważono, że materiały stosowane do pakowania w systemie MAP charakteryzowały się lepszymi właściwościami, natomiast wydłużenie przy wytrzymałości na rozciąganie było wyższe dla folii używanych do pakowania próżniowego, z wyjątkiem folii z warstwą metalizowaną. Najwyż- szą odporność na przebicie oceniono podczas badania folii OPET/PE stosowanej w opakowaniach MAP. Wydłużenie przy zniszczeniu w teście przebicia było wyższe dla folii przeznaczonych do pakowania próżniowego, co sugeruje ich lepszą odporność na uszkodzenia mechaniczne. Stwierdzono istotne korelacje pomiędzy właściwościami fizycznymi i mechanicznymi folii wielowarstwowych.
EN
The basic materials used for the construction of anchor lines for personal equipment protection against falls from a height are ropes and textile webbing. During fall arrest, horizontal anchor lines significantly affect the forces acting on the worker and the work site elements, as well as the fall arrest distance. Manufacturers of the equipment are required to estimate those parameters for various conditions of use by numerical simulations with a validated model. The model discussed in this paper reflects the mechanical structure of the line (whether singles-span or multi-span) taking into account Maxwell’s and Kelvin-Voigt’s non-linear rheological models for viscoelastic materials. The model consists of a system of seven non-linear differential equations with the parameters describing static load-elongation characteristics and time-courses of dynamic loading forces for selected ropes and textile webbing. The numerical model developed was used to simulate the performance of horizontal anchor lines of different constructions. The model was validated by comparing the numerical calculations with laboratory test results and was shown to be sufficiently accurate to be used for designing fall protection equipment.
PL
Podstawowymi materiałami stosowanymi do produkcji poziomych lin kotwiczących dla indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości są liny i tkane taśmy włókiennicze. Poziome liny kotwiczące wpływają w istotny sposób na przebieg sił działających na człowieka podczas powstrzymywania jego spadania, drogę na jakiej to zachodzi oraz przebieg sił działających na konstrukcję stanowiska pracy. Z tego względu producent sprzętu ochronnego musi szacować te wielkości dla różnych warunków użytkowania np. stosując symulację numeryczną wykorzystującą zweryfikowany model. Model przedstawiony w artykule opiera się na zależnościach mechanicznych opisujących konstrukcję poziomej liny oraz nieliniowych modelach reologicznych obiektów lepko sprężystych Maxwella i Kelvina-Voigta. Strukturę modelu opisano układem nieliniowych równań różniczkowych z parametrami wynikającymi z charakterystyk statycznych siła obciążająca – wydłużenie oraz czasowych przebiegów siły obciążającej wybrane liny i tkane taśmy włókiennicze. Model został użyty do symulacji zachowania różnych wariantów konstrukcyjnych poziomych lin kotwiczących. Porównanie zasymulowanych numerycznie odpowiedzi modelu z wynikami badań laboratoryjnych wykazało zadowalającą jego dokładność, a co za tym idzie możliwość wykorzystania do projektowania sprzętu ochronnego.
EN
This study investigated the elastic elongation and elastic recovery of the elastic warp knittedfabric made of PET (polyethylene terephthalate) and PBT (polybutylene terephthalate) filament. Using 50/24F PET and 50D/24F PBT in two threadingbars, the tricot, locknit and satin warp knitted fabrics were produced on the E28 tricot warpknitting machine. The knitting parameters influencing the elastic elongation under 100N wereanalyzed in terms of fabric structure, yarn run-in speed and drawing density set on machine.Besides, dyeing temperature and heat setting temperature/time were also examined in order toretain proper elastic elongation and elastic recovery. The relationship between elastic elongationand knitting parameter and finishing parameter were analyzed. Finally, the elastic recovery of PET/PBT warp knitted fabric was examined to demonstrate the elastic property of final finishedfabric. This study could help us to further exploit the use of PET/PBT warp knitted fabric in thedevelopment of elastic garment in future.
PL
W artykule przedstawiono badania dotyczące możliwości zwiększenia plastyczności okołoeutektycznego stopu AlSi11 przez zastosowanie wyżarzania zmiękczającego. Dla dwóch przyjętych wielkości wejściowych, tj. temperatury i czasu wygrzewania, w oparciu o trójwartościowy plan przeprowadzono badania pozwalające na przedstawienie zmian wytrzymałości na rozciąganie (Rm) oraz wydłużenia (A5) w zależności od parametrów wyżarzania zmiękczającego (temperatury z przedziału 280°C do 370°C i czasu od 2 godzin do 8 godzin). Dla średnich wartości z przyjętych zakresów temperatury i czasu uzyskano wzrost wydłużenia A5 o około 40% w odniesieniu do wartości wyjściowej. Największy wzrost A5 wyniósł 96%, w porównaniu do stopu wyjściowego, dla wygrzewania w temperaturze 370°C przez 8 godzin, równocześnie nieznacznie spadła wytrzymałość Rm, w granicach 15%.
EN
The paper presents research on the possibility of improving the plasticity of near-eutectic AlSi11 alloy by the use of soft annealing treatment. For two assumed input quantities, i.e. temperature and duration of the soaking treatment, based on the trivalent testing plan, have enabled the presentation of changing tensile strength (Rm) and elongation (A5) in function of the soft annealing parameters (temperature in the range from 280°C to 370°C and time from 2 hours to 8 hours). For average values of assumed range of temperature and time there was an increase in elongation (A5) of about 40% compared to the starting value. The highest increase in elongation (A5) amounted to 96%, compared to the initial alloy, which was obtained in the case of the soaking treatment at temperature 370°C for 8 hours, the tensile strength (Rm) decreased simultaneously within limits of 15%.
EN
Very well-known advantages of aluminum alloys, such as low mass, good mechanical properties, corrosion resistance, machining-ability, high recycling potential and low cost are considered as a driving force for their development, i.e. implementation in new applications as early as in stage of structural design, as well as in development of new technological solutions. Mechanical and technological properties of the castings made from the 3xx.x group of alloys depend mainly on correctly performed processes of melting and casting, design of a mould and cast element, and a possible heat treatment. The subject-matter of this paper is elaboration of a diagrams and dependencies between parameters of dispersion hardening (temperatures and times of solutioning and ageing treatments) and mechanical properties obtained after heat treatment of the 356.0 (EN AC AlSi7Mg) alloy, enabling full control of dispersion hardening process to programming and obtaining a certain technological quality of the alloy in terms of its mechanical properties after performed heat treatments. Obtained results of the investigations have enabled obtainment of a dependencies depicting effect of parameters of the solutioning and ageing treatments on the mechanical properties (Rm, A5 and KC impact strength) of the investigated alloy. Spatial diagrams elaborated on the basis of these dependencies enable us to determine tendencies of changes of the mechanical properties of the 356.0 alloy in complete analyzed range of temperature and duration of the solutioning and ageing operations.
EN
Dispersion hardening, as the main heat treatment of silumins having additions of copper and magnesium, results in considerable increase of tensile strength and hardness, with simultaneous decrease of ductility of the alloy. In the paper is presented an attempt of introduction of heat treatment operation consisting in homogenizing treatment prior operation of the dispersion hardening, to minimize negative effects of the T6 heat treatment on plastic properties of hypereutectoidal AlSi17CuNiMg alloy. Tests of the mechanical properties were performed on a test pieces poured in standardized metal moulds. Parameters of different variants of the heat treatment, i.e. temperature and time of soaking for individual operations were selected basing on the ATD (Thermal Derivation Analysis) diagram and analysis of literature. The homogenizing treatment significantly improves ductility of the alloy, resulting in a threefold increase of the elongation and more than fourfold increase of the impact strength in comparison with initial state of the alloy. Moreover, the hardness and the tensile strength (Rm) of the alloy decrease considerably. On the other hand, combination of the homogenizing and dispersion hardening enables increase of elongation with about 40%, and increase of the impact strength with about 25%, comparing with these values after the T6 treatment, maintaining high hardness and slight increase of the tensile strength, comparing with the alloy after the dispersion hardening.
EN
The paper deals with the testing of composite materials based on aluminium and polymer microparticles. The aim of the research was to determine an influence of a content of a microparticle filler on mechanical properties of the polymer particle composite and adhesive bonds (material structural carbon steel S235J0). A preparation of adhesive bonds and a process of testing of the adhesive bonds were in accordance with the standard CSN EN 1465. The adhesive bond strength was increased when adding the aluminium and polymer powder filler. The adhesive bond strength increase was the highest at the adhesive bond with the adhesive in the form of the composite (15 g of the filler : 100 g of the matrix). The adhesive bond strength increase was 14.3% (13.68 ± 0.43 MPa). Adhesive bonds evinced an adhesive type of a fracture surface. By adding the filler in a form of microparticles there was a change of the failure type on adhesive-cohesive and a cohesive type. Fracture surfaces and an adhesive bond cut was examined with SEM (scanning electron microscopy) using a microscope MIRA 3 TESCAN.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.