Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  walnut
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The efficiency of walnut, pistachio and hazelnut shells to remove three monochlorophenols (2-CP, 3-CP and 4-CP) from aqueous solutions has been investigated. To describe the kinetic data pseudo-first and pseudo-second order models were used. The kinetics data were fitted better into the pseudo-second order model with the coefficient of determination values greater than 0.99. The k2 &ensp values increased in the order 4-CP < 3-CP < 2-CP. Sorption was also analyzed as a function of solution concentration at equilibrium. The experimental data received were found to be well described by the Freundlich isotherm equation. Effectiveness of chlorophenols removal from water on the walnut, pistachio and hazelnut shells was comparable. Individual differences in sorption of monochlorophenols were also negligible.
2
PL
Podano wyniki badań dotyczących sorpcji jonów Cd²⁺ na łupinach orzecha włoskiego. Wykazano, że jony Cd²⁺ sorbują się z wydajnością 41,9–70,4%. Zbadano wpływ czynników, takich jak stężenie sorbentu, czas mieszania, pH roztworu i temperatura na badany proces sorpcji. Adsorpcję jonów Cd²⁺ na łupinach orzecha włoskiego opisano za pomocą modelu Langmuira i Freundlicha. Maksymalna pojemność sorpcyjna dla badanego sorbentu naturalnego wyniosła 17,5 mg/g.
EN
Cd²⁺ ions were adsorbed onto walnut shells with an efficiency 41.9–70.4%. The effect concn. of natural sorbent, mixing time, pH, and temp. was studied. The process of Cd²⁺ ions sorption on the natural sorbent studied was described by the Langmuir and Freundlich models. The max. adsorption capacity of walnut shells for Cd²⁺ ions was 17.5 mg/g.
3
Content available remote Methods of allergen detection based on DNA analysis
EN
Many allergens, such as hazelnut, peanut, charlock, celery, sesame, lupine, walnut, almond, macadamia nut, hickory, pistachio, wheat gliadins, may be present in food products, however, undeclared or as unintentional additives. Due to the growing number of allergic reactions, it is crucial to have fast, reliable methods of allergen detection in processed food products. This review summarizes the recent methods of allergen detection in food products based on PCR reactions, namely PCR-ELISA, Real-time PCR, PCR-PNA-HPLC, Duplex PCR and Multiplex Real-time PCR, describing their principles, applications, detection limits, drawbacks and advantages.
PL
Materiał badawczy stanowiły cztery odmiany orzecha włoskiego (Juglans regia L.): Silesia, Targo, Albi i Tryumf. Do tworzenia modelu sztucznych sieci neuronowych (SSN) niezbędna była znajomość rzeczywistej wartości siły niszczącej skorupę orzecha (endokarp). Badania wykonano na maszynie wytrzymałościowej Insight 2 firmy MTS. Jako model służący do wyznaczania siły potrzebnej do rozkruszenia okrywy orzecha włoskiego zastosowano jednokierunkowe wielowarstwowe sieci neuronowe. Opracowano kilka różnych sieci neuronowych, które poddano następnie weryfikacji w celu wybrania modelu najdokładniej opisującego zależność siły niszczącej skorupę orzecha włoskiego od jego cech morfologicznych.
EN
Tests were performed with the use of the following varieties: Silesia, Targo, Albi and Tryumf. For the creation of the SSN model (network learning process), the knowledge of the actual value of the force destroying the walnut cover was necessary. Tests were performed on the testing machine Insight 2 of MTS company. Unidirectional multi-layer neural networks were used as a model aimed at determining the force necessary to crush the walnut cover. Several different neural networks were elaborated and then verified for the purpose of selecting a model that would describe most accurately the dependence of the destructive force on the morphological characteristics of the walnut.
5
Content available Analiza siły niszczącej okrywę orzecha włoskiego
PL
Celem pracy było wyznaczenie siły potrzebnej do zniszczenia okrywy wybranych odmian orzecha włoskiego (Silesia, Targo, Albi i Tryumf). W pracy określono również cechy morfologiczne badanych orzechów, wyznaczając ich średnią masę, wymiary geometryczne a także grubość skorupy. Testy wykonano używając urządzenia Insight 2 firmy MTS. Badane orzechy charakteryzowały się znacznym zróżnicowaniem cech morfologicznych. Największą siłę potrzebną do zniszczenia okrywy badanych odmian orzechów zaobserwowano dla odmiany Tryumf (ponad 772N), najmniejszą dla odmiany Albi (151 N).
EN
The purpose of the work was to determine force required to destroy covers of selected walnut varieties (Silesia, Targo, Albi and Tryumf). Moreover, the research allowed to determine morphological characteristics of the examined walnuts, including their average weight, geometrical dimensions, and shell thickness. The tests were performed using the Insight 2 instrument manufactured by MTS. Tested walnuts proved considerable diversification of morphological characteristics. Highest force required to destroy cover of examined walnut varieties was observed for Tryumf variety (over 772N), and lowest - for Albi variety (151 N).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.