Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 34

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  behaviour
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Artykuł skupia się na problematyce prowadzenia badań dotyczących zachowań robotników na placu budowy. Omówione zostały zarówno metody pośrednie czyli głównie badania sondażowe, jak i badania prowadzone bezpośrednio w miejscu wykonywania prac (in situ). Szczególną uwagę poświęcono omówieniu wad i zalet metod bezinwazyjnych pomiarów prowadzonych przy zastosowaniu czujników radiowych i analizy obrazu wideo. Przeanalizowano podstawowe wymagania stawiane technologiom śledzenia ruchu robotników w czasie rzeczywistym.
EN
This article focuses on the issues of conducting research on the behavior of workers on construction sites. Both indirect methods, i.e. mainly survey research, and research conducted directly at the work site (in situ) were discussed. Particular attention was paid to discussing the advantages and disadvantages of non-invasive measurement methods using radio sensors and video image analysis. The basic requirements for real-time worker tracking technologies were analyzed.
EN
Purpose: The aim of the study was to diagnose attitudes and consumption behaviors among the young adults, regarding food consumption in Poland. Design/methodology/approach: 483 respondents took a part in the research. They were students of three Cracovian universities, representing all voivodships in Poland. The research instrument consisted of two types of questions: traditional closed survey questions and a series of projection questions, based on fictional characters, which the respondents had to assess and determine the degree of identification with the attitudes and behaviors described. Findings: The research revealed some akrasia. The relatively high level of awareness regarding the effects of unsustainable production and consumption of young adults did not translate into consumption behavior of a sustainable nature. The curiosity regarding origin of the product and its composition turned out to be low, as was the feeling of responsibility for their own decisions. There was a tendency to expect the transition of responsibility to food producers and the institutional environment. Young adults pay special attention to food prices and easy access to shopping. Local marketplaces are a niche shopping place. The majority of food is purchased in large-area stores, where consumers are not informed about the place of origin of food. The respondents group is characterized by high outside-diagonality, solutions forcing more sustainable behavior, for example, the payment for plastic bags, the need for recycling of waste meet with wide acceptance. Originality/value: The research revealed enforcing proecological behaviors by institutions seems to be a more effective than building consumer awareness.
3
Content available The assessment of coaching by trade managers
EN
Coaching is one of the tools for the development of trade managers and the discovery of their hidden potential. It is a tool for seeking satisfaction, motivation, and effectiveness. The paper aims to identify the attributes of coaching assessment by trade managers. Its partial aim is to verify a new AC-BEC methodology - the assessment of coaching from the point of view of behaviour, emotions, and cognitions, three factors that were extracted in the research. The given methodology was created for the purpose of extending the range of possibilities for identifying the factors of coaching assessment by trade managers. The results show that managers operating in trade are willing to try new things, they want to develop personally and be more effective and in coaching, it is necessary to monitor and evaluate all attributes individually. It is not possible to look at this process as a whole.
PL
Coaching to jedno z narzędzi rozwoju menedżerów handlowych i odkrywania ich ukrytego potencjału. To narzędzie do poszukiwania satysfakcji, motywacji i skuteczności. Celem artykułu jest identyfikacja atrybutów oceny coachingu przez menedżerów handlowych. Jego częściowym celem jest weryfikacja nowej metodologii AC-BEC - oceny coachingu z punktu widzenia zachowań, emocji i poznania, trzech czynników, które zostały wyodrębnione w badaniach. Podana metodologia została stworzona w celu poszerzenia wachlarza możliwości identyfikacji czynników oceny coachingu przez handlowców. Wyniki pokazują, że menedżerowie działający w handlu chętnie próbują nowych rzeczy, chcą się rozwijać osobiście i być bardziej efektywni, aw coachingu konieczne jest indywidualne monitorowanie i ocena wszystkich atrybutów. Nie można spojrzeć na ten proces jako całość.
EN
Cyberspace as a virtual venue for communication and information offers its users potentials the consequences of which can be debated from different angles. The critique coming from respectable professional sources highlights some of the risks in the system. Cyberspace has accelerated a fundamental transformation in consumption and increased the use of digital services. It reinforced digital business models’ dominant position at the expense of more traditional businesses. Tech giants showed how vital is big data and inferred data derived from the Internet users’ activity. Today hardly anyone can ridicule or dismiss as bizarre stories of censorship, malevolence, manipulation, fake news, fraud or actions of distinct ideological flavour. Hardly anyone mentions the fate of the human being who has drifted into the domain of illusion.
PL
Cyberprzestrzeń jako miejsce wirtualne komunikacji i informacji oferuje swoim użytkownikom potencjał, którego konsekwencje mogą być debatowane pod różnymi kątami. Krytyka pochodząca z cenionych i profesjonalnych źródeł podkreśla niektóre ryzyka w systemie. Cyberprzestrzeń przyspieszyła fundamentalną przemianę w konsumpcji i zwiększyła wykorzystywanie usług cyfrowych. Wzmocniła dominującą pozycję cyfrowych modeli biznesu kosztem bardziej tradycyjnych biznesów. Giganci technologii pokazali jak ważne są big data i dane wywnioskowane, uzyskane z aktywności użytkowników Internetu. Dzisiaj niewielu może wyśmiewać albo odrzucić jako niedorzeczne historie cenzury, wrogości, manipulacji, fake newsów, oszustw czy też akcji o zabarwieniu ideologicznym. Niewielu wspomina o losie człowieka, który podryfował w domenę pozoru.
EN
To promote the application of aeolian sand resources for steel-concrete composite structures, an aeolian sand reinforced concrete column with I-shaped structural steel is proposed in this study. Four specimens are designed and manufactured with different replacement rates of aeolian sand. The seismic behaviour and damage evolution process of the specimens are studied by low-cycle repeated loading tests. Based on the test results, the mechanical characteristics, failure modes, hysteresis curves, skeleton curves, energy dissipation capacity, displacement ductility, and stiffness degradation of the specimens with different replacement rates of aeolian sand are analysed. In addition, the effects of the design parameters on the seismic behaviour of the specimens are also studied. The results show that the indexes of the seismic behaviour can be significantly improved by adding steel. Moreover, a revised damage model is proposed, to better reflect the evolution law of seismic damage of aeolian sand reinforced concrete columns with steel. The proposed model can provide an important reference for seismic damage assessment of the columns.
EN
Driving safety is a major concern all around the world of both the concerned authorities and the general public. In the context in which aggressive driving behaviour is generally considered to be a major cause of traffic accidents, the study of such a problem can help policy-makers in their endeavour to design better programs that aim at reducing aggressive driving behaviour. The purpose of the present paper is to analyse the above-mentioned problem by considering short- and medium-term alternative measures in terms of social cost. The optimal combination of short- and medium-term solutions will be shown to depend on the drivers’ level of aggressiveness, which, naturally, also depends on the gap between the existent infrastructure and the volume of motorized traffic. Special attention is given to the impact of civic campaigns on the level of aggressiveness.
EN
The study investigates the axial load behaviour of concrete filled battened steel columns not covered by the design standards. A series of full scale tests on two I-sections connected together with intermediate batten plates and filled with concrete were carried out. The main parameters varied in the tests are length of the members and strength of the concrete filling. One bare steel member was also tested and results were compared with those filled with concrete. The tests results were illustrated by load-strain curves. The main objectives of these tests were twofold: first, to describe behaviour of new steel-concrete columns and second, to analyze the influence of slenderness on load-carrying capacity.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych złożonych słupów stalowych łączonych przewiązkami, wypełnionych betonem. Elementy badawcze poddawane były ściskaniu osiowemu w prasie hydraulicznej, z założonym przyrostem. Parametrami stałymi w badaniach był rodzaj kształtowników stalowych IPE80, rozstaw gałęzi i wielkość przewiązek. Zróżnicowana była długość słupów 1.5m, 2.5m oraz 3.0m a także klasa betonu wypełniającego. Jeden z elementów dla celów porównawczych pozostał nie wypełniony betonem. W trakcie badań dokonywano pomiarów odkształceń części stalowej słupa i betonu wypełniającego w wybranych przekrojach, rejestracji skrócenia oraz wygięcia słupów, a także makroskopowej oceny zachowania się elementów pod wpływem rosnącego obciążenia oraz pomiaru maksymalnej siły obciążającej. Zaobserwowano trzy główne postaci zniszczenia słupów, polegające na pękaniu i miażdżeniu betonu, z jednoczesnych lokalnym wyboczeniem profili stalowych w przypadku słupów o długości 1.5m i 2.0m oraz wyboczeniu globalnym słupów o długości 3.0m. Dokonano analizy odkształceń stali i betonu, stwierdzając ich współpracę w przenoszeniu obciążenia, analogicznie do słupów zespolonych. Pomierzone wartości odkształceń stali wykazały osiągnięcie granicy plastyczności. Natomiast odkształcenia betonu między przewiązkami przekroczyły wartości odkształceń granicznych odpowiadające maksymalnym naprężeniom. Zatem można wyciągnąć wniosek, że wytrzymałość betonu wzrosła z powodu ograniczenia odkształceń przez profile stalowe. Wydaje się, że w przypadku obliczeń nośności plastycznej przekrojów zbliżonych do badanych, zgodnie z Eurokodem 4, współczynnik redukcyjny wytrzymałości betonu można zwiększyć powyżej wartości 0.85. Wypełnienie betonem spowodowało wzrost nośności słupa stalowego o długości 2.0m o ok. 111%. Stwierdzono także, że w badanych słupach dwugałęziowych wypełnionych betonem, wpływ smukłości ma znacząco mniejszy wpływ na zmniejszenie nośności niż w słupach stalowych - dla elementów o długości 2.0m o około 43%. Uzyskane rezultaty badań potwierdzają praktyczny aspekt stosowania tego typu przekrojów w słupach o dużej nośności oraz przemawiają za prowadzeniem badań w kierunku ustalenia czy można traktować je, a w rezultacie obliczać, jako zespolone.
8
EN
Behaviour-Based Safety (BBS) is a popular approach to enhancing occupational safety, with many researchers reporting successes of implementing BBS programs. There are, however, studies that see this approach as illusory, bringing more harm than good. The first goal of this article is to present an overview of literature providing both evidence and elaboration of implementing BBS programs, highlighting both positive and negative views of the approach. The second goal is to discuss the perception of the method, based on a literature review and authors’ own research.
EN
The article aimed to demonstrate whether the quality of decision-making on lending to clients in the small and medium-sized business sector is influenced by the gender of the approvers or their direct motivation caused by share on business results. The motivation for this research were the studies conducted after the last global financial crisis, mostly in the US and Europe, to a lesser extent in the Czech Republic. Their authors tend to conclude that women show better credit risk management than men and that direct managers’ engagement in business results and profits generates a higher susceptibility to risky, erroneous decisions. The research was carried out on one of the major banks operating in the Czech Republic, on a nationwide sample of workers with the loan approval authority in the segment of small and medium-sized firms. The decision of the approvers was, based on a random selection of about 1/3 of all their decisions, subject to control over three consecutive years. The obtained data were analysed by ANOVA, which did not prove the dependence of the decision quality on the gender or the direct motivation of the approver on business results. The research and its results have opened up scope for further research on the issue with a focus on a qualitative analysis of the nature and severity of the mistakes in terms of gender, job position, the level of authorization power and, last but not least, the unequal representation of women in the management of domestic banks.
PL
Artykuł miał na celu wykazanie, czy na jakość procesu decyzyjnego w zakresie udzielania kredytów klientom w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw wpływa płeć osób zatwierdzających lub ich bezpośrednia motywacja spowodowana udziałem w wynikach biznesowych. Motywacją do tych badań były badania przeprowadzone po ostatnim światowym kryzysie finansowym, głównie w USA i Europie, w mniejszym stopniu w Czechach. Ich autorzy mają tendencję do stwierdzenia, że kobiety wykazują lepsze zarządzanie ryzykiem kredytowym niż mężczyźni i że bezpośrednie zaangażowanie menedżerów w wyniki biznesowe i zyski generuje wyższą podatność na ryzykowne, błędne decyzje. Badania przeprowadzono w jednym z największych banków działających w Republice Czeskiej, w ogólnokrajowej próbie pracowników z organem zatwierdzającym pożyczki w segmencie małych i średnich firm. Decyzja osób zatwierdzających była oparta na losowej selekcji około 1/3 wszystkich decyzji, podlegających kontroli przez trzy kolejne lata. Uzyskane dane zostały przeanalizowane przez ANOVA, która nie wykazała zależności jakości decyzji od płci ani bezpośredniej motywacji osoby zatwierdzającej do wyników biznesowych. Badania i ich wyniki otworzyły możliwości dalszych badań w tym zakresie, koncentrując się na jakościowej analizie charakteru i wagi błędów pod względem płci, stanowiska pracy, poziomu uprawnień do autoryzacji oraz, co nie mniej ważne, nierówna reprezentacja kobiet w zarządzaniu bankami krajowymi.
10
Content available remote Egg Grooming in Vallonia Snails — Anti-Parasite Defence or Trophic Behaviour?
EN
During laboratory studies on the reproductive biology of Vallonia pulchella and V. costata we observed an unusual behaviour in adults and juveniles of both species. The snails moved with their heads and radulae over the egg surface as if feeding. The examination of the egg shell revealed the presence of the fungus Arthrobotrys oligospora, which commonly occurs in the soil and has multiple lifestyles: it is known as a nematode pathogen, a saprophyte and a coloniser of plant roots. The extraordinary behaviour of Vallonia may be associated with the presence of mycelium on the egg surface. We hypothesise three possible explanations of egg grooming: (1) parental care, (2) trophic behaviour and (3) the infection can constitute a means of defence against nematodes, which are known to be predators of snails and slugs as well as their eggs. The removal of the fungus is not associated with overcrowding, but may be a selective advantage when combined with feeding.
EN
This paper presents results of a series of undrained monotonic compression tests on loose sand reinforced with geotextile mainly to study the effect of confining stress on the mechanical behaviour of geotextile reinforced sand. The triaxial tests were performed on reconstituted specimens of dry natural sand prepared at loose relative density (Dr = 30%) with and without geotextile layers and consolidated to three levels of confining pressures 50, 100 and 200 kPa, where different numbers and different arrangements of reinforcement layers were placed at different heights of the specimens (0, 1 and 2 layers). The behaviour of test specimens was presented and discussed. Test results showed that geotextile inclusion improves the mechanical behaviour of sand, a significant increase in the shear strength and cohesion value is obtained by adding up layers of reinforcement. Also, the results indicate that the strength ratio is more pronounced for samples which were subjected to low value of confining pressure. The obtained results reveal that high value of confining pressure can restrict the sand shear dilatancy and the more effect of reinforcement efficiently.
EN
Drivers’ self image and perception of other drivers comprise the main road traffic factors under analysis in this paper. The impact of these factors on traffic safety was evaluated through a survey among drivers. The outcome of the survey led to interesting conclusions related primarily to the relationship between drivers’ behaviours and their self-assessment and assessment of others. A negative correlation was demonstrated for the latter factor. The more highly the respondents rate themselves, the less highly they rate the skills of other drivers. The study included a number of comparative analyses dealing, among others, with drink driving.
EN
Magnetic circuits of electromagnetic energy converters, such as electrical machines, are nowadays highly utilized. This proposition is intrinsic for the magnetic as well as the electric circuit and depicts that significant enhancements of electrical machines are difficult to achieve in the absence of a detailed understanding of underlying effects. In order to improve the properties of electrical machines the accurate determination of the locally distributed iron losses based on idealized model assumptions solely is not sufficient. Other loss generating effects have to be considered and the possibility being able to distinguish between the causes of particular loss components is indispensable. Parasitic loss mechanisms additionally contributing to the total losses originating from field harmonics, non-linear material behaviour, rotational magnetizations, and detrimental effects caused by the manufacturing process or temperature, are not explicitly considered in the common iron-loss models, probably even not specifically contained in commonly used calibration factors. This paper presents a methodology being able to distinguish between different loss mechanisms and enables to individually consider particular loss mechanisms in the model of the electric machine. A sensitivity analysis of the model parameters can be performed to obtain information about which decisive loss origin for which working point has to be manipulated by the electromagnetic design or the control of the machine.
PL
Podejmowanie decyzji w złożonych systemach gospodarczych, jakimi są przedsiębiorstwa, jest zadaniem trudnym i wymagającym odpowiedniego podejścia. Najczęściej wiąże się z konstruowaniem odpowiedniego modelu, w którym można symulować działanie całego systemu z punktu widzenia wielu heterogenicznych podmiotów. W artykule przybliżono problematykę modelowania zachowania agentów w wieloagentowych systemach symulacyjnych stosowanych w zarządzaniu oraz wskazano podstawowe uwarunkowania zachowania agentów-decydentów.
EN
The decision making in complex economic systems, such as enterprises, is a difficult task and requires a proper approach. Most often it is connected with constructing of the proper model, where is possible to simulate the entire system operation from the heterogeneous entities point of view. The aim of the article is to introduce the issue of agent behaviour modellling in multi-agent simulation systems used in the management and indicate main determinants of agent (decision-maker) behaviour.
EN
Groups of living creatures are often faced with searching for resources and choosing between one or more alternatives of resource site. Such a process is connected either with calm food acquirement or looking for a safe place to hide from danger. The question is, what kind of criteria are taken into consideration and what induces the collective decision, when all individuals in a swarm are equal. This paper identifies a simple mechanism of shelter selection by cockroach herd, whereby an emergent decision is made with limited information and without centralization of information processing or comparison of available solutions. The mechanism leads to the optimal benefit for both a group and an individual. The proposed model activates swarm self-organization and is independent of species, therefore, a possible application to human crowd control has been studied.
PL
W artykule przedstawiono psychofizyczne i społeczne uwarunkowania zachowań dzieci w ruchu drogowym, wyniki brytyjskich badań odnośnie zachowań małych dzieci na drogach oraz przykłady europejskich dobrych praktyk w tym zakresie.
EN
The article presents psychophysical and social conditions of the children’s behaviour in the road traffic; the results of British studies concerning the behaviour of small children on the roads and examples of the good European practices in this aspekt.
EN
Metal nanoparticles (MNPs) are attracting attention for many technological applications as catalysts, in optical materials, medical treatments, sensors, and in energy storage and transmission. The function and use of these materials depend on their composition and structure. A practical route for synthesis of MNPs is by chemical procedure and by use of biological material (“green synthesis” as a dependable, environmentally benign process) including bacteria, algae and vascular plants (mainly metallophytes). Currently, there are various chemical and physical synthetic methods used for preparation of metal nanoparticles and several experimental techniques aimed at controlling the size and shape of MNPs. Toxic effects of MNPs on plants could be connected with chemical toxicity based on their chemical composition (eg release of toxic metal ions) and with stress or stimuli caused by the surface, size and shape of the particle. The physicochemical properties of nanoparticles determine their interaction with living organisms. In general, plant cells possess cell walls that constitute a primary site for interaction and a barrier for the entrance of nanoparticles. Inside cells, nanoparticles might directly provoke either alterations of membranes and other cell structures or activity of protective mechanisms. Indirect effects of MNP depend on their chemical and physical properties and may include physical restraints, solubilization of toxic nanoparticle compounds, or production of reactive oxygen species. However, it should be stressed that impact of MNPs on human and environmental health remains still unclear. Thus, evaluation scheme for national nanotechnology policies (that would be used to review the whole national nanotechnology plan) was recommended. The three following criteria for policy evaluation were suggested: appropriateness, efficiency and effectiveness.
PL
Nanocząstki metali (MNPS) przyciągają uwagę ze względu na ich wykorzystanie w wielu zastosowaniach jako katalizatory, materiały optyczne, czujniki, w zabiegach medycznych, w przechowywaniu i transmisji energii. Funkcja i zastosowanie tych materiałów zależą od ich składu i struktury. Praktycznymi drogami syntezy MNPS są metody chemiczne i wykorzystanie materiałów biologicznych („zielona synteza” niezawodna, przyjazna środowisku), w tym bakterii, glonów i roślin naczyniowych (głównie metalofitów). Obecnie stosowane są różne fizyczne i chemiczne metody wytwarzania nanocząstek metali i kilka technik eksperymentalnych, mających na celu kontrolę wielkości i kształtu MNPS. Toksyczny wpływ MNPS na rośliny może być związany z toksycznością chemiczną ze względu na ich skład chemiczny (np. uwalnianie jonów metali) oraz stresem lub stymulacją spowodowanymi przez powierzchnię, wielkość i kształt cząstek. Interakcje z organizmami żywymi są określane przez fizykochemiczne właściwości nanocząstek. Ogólnie rzecz biorąc, ściany komórkowe roślin stanowią podstawowy element interakcji i barierę wejścia nanocząstek. Wewnątrz komórek nanocząstki mogą bezpośrednio wywoływać zarówno zmiany błon komórkowych, jak i innych struktur lub spowodować aktywizację mechanizmów ochronnych. Pośrednie skutki MNP zależą od ich właściwości chemicznych i fizycznych, mogących prowadzić do tworzenia pewnych ograniczeń fizycznych, rozpuszczania związków toksycznych czy wytwarzania reaktywnych form tlenu. Jednak należy podkreślić, że wpływ MNPS na zdrowie ludzi i stan środowiska jest nadal niejasny. Z tego względu konieczne jest stworzenie schematu systemu oceny polityki w dziedzinie nanotechnologii (które zostaną wykorzystane do przeglądu całości krajowego planu nanotechnologicznego). Zaproponowano trzy następujące kryteria oceny polityki: adekwatność, efektywność i skuteczność.
18
Content available remote An algebraic framework for concurrent systems
EN
The paper contributes with a concept of process viewed as a model of a run of a system (discrete, continuous, or of a mixed type), with operations allowing to define complex processes in terms of their components, and with the idea of using the formal tools thus obtained to define the behavionrs of concurrent systems.A process may have an initial state (a source), a final state (a target), or both. Processes of which one is a continuation of the other can be composed sequentially. Independent processes, ie. processes which do not disturb each other, can be composed in parallel. Processes may be prefixes, i.e. independent components of initial segments of other processes. Processes and operations on processes are represented by partially ordered multisets of a certain type and operations on such multisets.Processes in a universe of objects and the sequential composition of processes form a partial category, called a partial category of processes. Processes in a universe of objects and the operations of composing processes seąnentially and in parallel form a partial algebra, called an algebra of processes. Partial categories and algebras of processes belong to axiomatically defined classes of partial algebras, called behaviour-oriented partial categories and behaviour-oriented algebras. Some of behaviour-oriented partial categories and behaviour-oriented algebras can be represented as partial categories of proces es and algebras of processes. Partial categories and algebras of processes can be used to define behaviours of concurrent systems. Namely, the behaviour of a system can be defined as the set of possible processes of this system with a structure on this set. The stucture reflexes the prefix order and makes the set of possible processes a directed complete poset. Partial categories and algebras of processes can also be used to define behaviours with states and processes provided with specific structures, to define operations on behaviours similar to those in the existing calculi of behaviours, and to define random behaviours.
PL
W pracy sformułowano pojęcie procesu rozumianego jako model przebiegu pewnego systemu (dyskretnego, ciągłego, lub mieszanego typu), wprowadzono operacje pozwalające wyrażać procesy złożone przez ich składowe, oraz przedstawiono ideę użycia tych środków do definiowania zachowań systemów współbieżnych. Proces może mieć stan początkowy, stan końcowy, lub oba te stany. Procesy z których jeden jest kontynuacją innego mogą być złożone szeregowo. Procesy niezależne, tzn. takie, które sobie nie przeszkadzają, mogą być złożone równolegle. Procesy mogą być prefiksami, tzn. niezależnymi składowymi segmentów początkowych innych procesów. Procesy w pewnym uniwersum obiektów i szeregowe składanie procesów tworzą kategorię częściową zwaną częściową kategorią procesów. Procesy w pewnym uniwersum obiektów i operacje szeregowego i równoległego składania procesów tworzą algebrę częściową, zwaną algebrą procesów. Częściowe kategorie i algebry procesów należą do aksjomatycznie definiowalnych klas algebr częściowych zwanych zachowaniowo-zorientowanymi kategoriami częściowymi i zachowaniowo-zorientowanymi algebrami. Pewne zachowaniowo-zorientowane kategorie częściowe i zachowaniowo-zorientowane algebry mogą być reprezetowane jako kategorie częściowe procesów i algebry procesów. Kategorie częściowe i algebry procesów mogą służyć do definiowania zachowań systemów współbieżnych. Mianowicie, zachowanie systemu można definiować jako zbiór możliwych procesów tego systemu z pewną strukturą. Struktura ta odzwierciedla porządek prefiksowy procesów i czyni zbiór możliwych procesów zbiorem prefiksowo-zamkniętym i zawierającym kresy górne podzbiorów skierowanych. Kategorie częściowe procesów i algebry procesów mogą służyć m.in. do definiowania zachowań o stanach i procesach ze specyficznymi strukturami wewnętrznymi, do defniowania operacji na zachowaniach, podobnych do operacji w znanych rachunkach zachowań, oraz do definiowania zachowań losowych.
EN
Differential Evolution (DE) is a popular and efficient continuous optimization technique based on the principles of Darwinian evolution. Asynchronous Differential Evolution is a DE generalization that allows to regulate the synchronization mechanism of the algorithm by tuning two additional parameters. This paper, after providing a further experimental analysis of the impact of the DE synchronization scheme on the evolution, introduces three self-adaptive techniques to handle the synchronization parameters. Moreover the integration of these new regulatory synchronization techniques into state-of-the-art (self) adaptive DE schemes are also proposed. Experiments on widely accepted benchmark problems show that the new schemes are able to improve performances of the state-of-theart (self) adaptive DEs by introducing the new synchronization parameters in the online automated tuning process.
PL
Specyfika usług transportu miejskiego determinuje zakres badań, na podstawie których przedsiębiorstwa komunikacyjne mogą dostosować ofertę przewozową do występujących potrzeb. Mając na uwadze typowy zakres marketingowego zarządzania usługą transportu miejskiego można wskazać na dwa podstawowe obszary badań: potrzeb przewozowych i popytu oraz preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców. Realizacja za pośrednictwem transportu miejskiego określonej polityki transportowej, wskazuje na konieczność poszerzenia badań rynku o badania ruchu, które stanowią między innymi podstawę do podejmowania decyzji o docelowym i pożądanym podziale zadań przewozowych na obszarach zurbanizowanych. Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni systematycznie prowadzi badania potrzeb przewozowych, popytu preferencji i zachowań komunikacyjnych.
EN
Specificity of transport services determines the scope of research, on the base of which transport companies can take advantage to adjust an offer of transportation needs. Taking into account the typical range of marketing management of urban transport service, there are two main areas of research: transportation needs and demand and transport preferences and behaviour of inhabitants. The implementation of transport policy through urban transport services, indicates the necessity to expand the market research on the studies of movement, which are warranty of decisions concerning required modal split. Public Transport Executive in Gdynia systematically carries out research of transport needs, demand, transport preferences and behaviour.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.