Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ICP-AES
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono wyniki oznaczeń glinu w próbkach wód podziemnych poziomu mioceńskiego z rejonu miasta Poznania. Oznaczeń glinu dokonano z wykorzystaniem trzech technik analitycznych: absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją w piecu grafitowym (GF-AAS), spektrometrii emisji atomowej ze wzbudzeniem w indukowanej plazmie (ICP-AES) i spektrometrii mas ze wzbudzeniem w indukowanej plazmie (ICP-MS). Przy wykorzystaniu testów statystycznych dokonano porównania wyników oznaczeń glinu w próbkach wód podziemnych dla poszczególnych technik analitycznych.
EN
The paper presents the results of determinations of aluminum in ground water samples of the Miocene aquifer from the area of the city of Poznań. The aluminum determinations were performed using three analytical techniques: graphite furnace atomic absorption spectrometry (GF-AAS), inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy (ICP-AES) and inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS). The results of aluminum determinations in groundwater samples for particular analytical techniques were compared based on statistical analysis.
EN
The aim of this paper is presentation of results of chemical composition of tap water in selected localities on South Podlasie Lowland. Samples of water were taken from water treatment station and taps situated in various parts of Lukow, Sokolow Podlaski and selected localities in Lochow, Wierzbno and Mokobody commune. Quarterly investigations covered analysis of water reaction (pH) by potentiometric method, electrical conductivity (EC) by electrochemical method and total concentration of 26 elements by inductively coupled plasma atomic emission spectrometry (ICP-AES). It was found that untreated waters being the source of tap water in selected localities on South Podlasie Lowland contained excessive iron and manganese amounts, that were efficiently removed during the treatment. Concentration of analyzed elements in treated water did not exceed the permissible limits and quality of analyzed tap water changed a little during its transport due to the secondary contamination.
PL
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie wyników analizy składu chemicznego wody wodociągowej dostarczanej mieszkańcom wybranych miejscowości Niziny Południowopodlaskiej. Punkty pobrania próbek do badań wyznaczono na wyjściu ze stacji uzdatniania oraz w kurkach czerpalnych, położonych w różnych dzielnicach Łukowa i Sokołowa Podlaskiego, a także w różnych miejscowościach gmin Łochów, Wierzbno i Mokobody. Próbki wody pobierano w odstępach kwartalnych. W pobranych próbkach oznaczono odczyn (pH) wody metodą potencjometryczną, przewodnictwo właściwe metodą elektrochemiczną oraz stężenie K, Ca, Mg, Na, S, Fe, Mn, B, Li, Ba, Sr, Cu, Zn, Ni metodą optycznej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie sprzężonej indukcyjnie (ICP-AES). Stężenie pierwiastków objętych badaniami na ogół nie przekraczało obowiązujących wartości dopuszczalnych. Sporadycznie odnotowano podwyższone wartości analizowanych parametrów w próbkach wody pobieranych w kurkach czerpalnych, wskazujące na zanieczyszczenie wody w systemie dystrybucji. W wodzie surowej stwierdzono ponadnormatywne stężenia żelaza i manganu, ale pierwiastki te były skutecznie usuwane w procesie uzdatniania.
EN
In this paper results of the water quality investigations were presented. Samples of water were taken from four rivers in middle-eastern Poland: Kostrzyn, Mienia, Osownica and Wilga. Quarterly investigations covered analysis of water reaction, electrical conductivity, dissolved oxygen and biochemical oxygen demand, total concentration of twenty six elements by inductively coupled plasma atomic emission spectrometry (ICP-AES). The resulting data were processed statistically using arithmetic means, concentration ranges, standard deviations and relative standard deviations. Due to the effect of sample collection date on concentrations of analyzed elements, a single factor analysis of variance and Tukey post-hoc test were completed. It was found that the quality of water in the rivers was differential if selected water quality indicators were taken account. The values of this indicators were dependent on location of checkpoints, season and type of surrounding grounds cultivation. The quality of water in particular checkpoints was affected by anthropogenic sources of contamination: community waste from private possessions and sewage from fertilized arable land and greenlands.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań jakości wód rzek w środkowo-wschodniej części Polski: Kostrzynia, Mieni, Osownicy i Wilgi. Próbki wody pobierano sezonowo w odstępach kwartalnych. Badano w nich odczyn, przewodnictwo właściwe, stężenie tlenu rozpuszczonego w wodzie i BZT5 oraz zawartość 26 pierwiastków metodą ICP-AES. Uzyskane dane opracowano statystycznie podając średnie arytmetyczne, zakresy stężeń, odchylenie standardowe (SD) oraz względne odchylenie standardowe (RSD). Z uwagi na wpływ terminu pobrania próbki na zawartość pierwiastków przeprowadzono jednoczynnikową analizę wariancji. Stwierdzono, że jakość wód analizowanych rzek była zróżnicowana w zakresie badanych wskaźników jakości. Na wartość wybranych wskaźników wpływała głównie lokalizacja pobrania próbki wody, pora roku oraz sposób użytkowania terenów przyległych. Zróżnicowaną jakość pobieranej wody powodowały antropogenne źródła zanieczyszczeń, a przede wszystkim zrzuty ścieków komunalnych z prywatnych posesji i spływy z nawożonych terenów rolniczych. Sporadyczne występowanie podwyższonych wartości niektórych wskaźników miało charakter punktowy i zmniejszało się w dalszym biegu rzek.
4
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań składu chemicznego wody wodociągowej w mieście Siedlce. Punkty pobierania próbek do badań wyznaczono na wyjściu ze stacji uzdatniania, skąd woda jest kierowana do sieci miejskiej, oraz w 18 kurkach czerpalnych położonych w różnych dzielnicach miasta. Próbki wody pobrano w czterech terminach, w odstępach kwartalnych, w latach 2004/2005. Badano w nich zawartość 26 pierwiastków metodą ICP-AES. Uzyskane dane opracowano statystycznie. Stwierdzono, że jakość wody uzdatnionej przekazywanej do systemu dystrybucji w Siedlcach spełnia wszystkie normy w zakresie wskaźników objętych badaniami. Jej jakość w wyniku wtórnego zanieczyszczenia ulega niewielkiej zmianie w czasie transportu. Nie zaobserwowano znacznych przekroczeń dopuszczalnych stężeń składników mineralnych w próbkach wody, a niewielkie ponadnormatywne ilości wystąpiły w małej liczbie analizowanych próbek.
EN
Results of chemical analyses of the tap water in Siedlce are presented in this paper Samples of water were taken from water treatment station and from eighteen taps situated in various parts of the town. Quarterly investigations included analysis of total concentrations of twenty six elements by inductively coupled plasma atomic emission spectrometry (ICP-AES). The resulting data were processed statistically. It was found that treated water in Siedlce water supply system meets the requirements for drinking water. Quality of water slightly worsens during transport due to secondary contamination, but this happened sporadically.
EN
Trace elements from waste activated sludges application can accumulate in the soil. In order to evaluate beneficial agronomic and adversely environmental effects of these materials, knowing the chemical composition of waste activated sludges is of great importance in agricultural use of these wastes. The aim of this study was to determine the total content of lithium, barium and strontium in waste activated sludge produced in the sewage purification plant of meat processing factory in Sokolow Podlaski. 20 samples were collected periodically, at biweekly intervals, from March to December in 2005. Total content of Li, Ba and Sr was determined using inductively coupled plasma atomic emission spectrometry (ICP-AES). The data were processed statistically using means, percentiles, and concentration ranges. Due to the variability of trace elements content in waste activated sludge within sample collection date a single factor analysis of variance was completed. It was found that the total content of lithium, barium and strontium in the analyzed sludge was low and this material could be used as soil amendment.
PL
Pierwiastki śladowe zawarte w osadach ściekowych stosowanych w celach nawozowych mogą ulegać akumulacji w glebie. Aby ocenić korzystne właściwości nawozowe oraz zagrożenia dla środowiska wynikającego z rolniczego użytkowania osadów, niezbędna jest znajomość składu chemicznego tych odpadów. Celem niniejszej pracy było przedstawienie ogólnej zawartości litu, baru i strontu w osadach ściekowych wytworzonych w oczyszczalni ścieków zakładów mięsnych w Sokołowie Podlaskim. Do badań wybrano 20 próbek osadu ściekowego pobranych od marca do grudnia 2005 r. w odstępach dwutygodniowych. W próbkach oznaczono całkowitą zawartość litu, baru i strontu metodą atomowej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie sprzężonej indukcyjnie (ICP-AES). Uzyskane dane opracowano statystycznie, przedstawiając zawartości wybranych pierwiastków śladowych jako średnie, percentyle oraz zakresy stężeń. Wykazano istotne różnice w zawartościach wybranych pierwiastków śladowych, w zależności od terminu pobrania próbki, przez jednoczynnikową analizę wariancji. Stwierdzono, że całkowita zawartość litu, baru i strontu w próbkach osadów ściekowych była relatywnie mała, co pozwala na rolnicze wykorzystanie tych odpadów.
6
Content available remote Oznaczanie pierwiastków mikrośladowych we włosach ludzkich
EN
The analysis of human hairs is useful in monitoring the level of certain tracę elements and drugs in the body. The specific problems of sampling and sample preparation are presented. Also, the application and relevance of hair analysis is illustrated and discussed on the basic of examples from clinical and environmental chemistry. The paper presents an updated review of the techniques for hair analysis, including spectrometry and more sophisticated methodologies adopted for result confirmation and/or for research purposes.
EN
An integrated analytical approach, based on the employement of separative techniques, the gravitational sedimentation and the Sedimentation Field-Flow Fractionation (SdFFF), combined with the identificative Inductive Coupled Plasma-Atomic Emission Spectroscopy (ICP-AES) technique, is presented for the elemental and dimensional characterization of atmospheric fine aerosols and, in particular, for its submicronic fraction, obtained by gravitational sedimentation (operational cut-off: 2 žm). The natural sample particle matter < 10 žm (PM,10), was transferred from collection filters into slurry aqueous solution, via ultrasonic agitation. The direct slurry sample analysis by ICP-AES, evaluated to be accurate enough for the investigation of heavy metal occurrence, was shown able to provide prompt analytical answers, thanks to its instrumental multi-elemental performances, either for the total PM,10 sample and relative subsamples, obtained by gravitational sedimentation. The considered heavy metals of environmental interest were Cd, Cr, Cu, Ni, Mn and Pb. The SdFFF fractionation was applied to the sub-sample < 2 žm to determine the particie size distribution. The collected fractions were analyzed by Scanning Electron Microscopy (SEM).
PL
Zaprezentowano technikę służącą do charakteryzowania rozmiarów oraz składu materii zawieszonej, technikę SdFFF połączoną z ICP-MS. Próbki materii zawieszonej o średnicy cząstek mniejszej niż 10 žm (PM10) przenoszone były z filtrów do wodnej zawiesiny przy wykorzystaniu ultradźwięków. Przy wykorzystaniu techniki ICP-MS możliwe było bezpośrednie i szybkie oznaczenie zawartości metali ciężkich, takich jak Cd, Cr, Cu, Ni, Mn oraz Pb. Frakcjonowanie SdFFF wykorzystano natomiast dla próbek aerozoli zawierających cząstki o średnicy mniejszej niż 2 žm w celu wyznaczenia rozkładu rozmiaru cząstek. Zebrane frakcje analizowane były przy wykorzystaniu Skaningowego Mikroskopu Elektronowego.
EN
The methods arc described for determinations of Al, Fe, Ca, Mg, Ba, Cr, Mn, Ni, Cu, Zn, Pb, Cd, V and Sr in botanical, coal fly ash and soil samples by flame atomic absorption spectrometry (FAAS), and inductively coupled plasma atomic emission spectrometry (ICP-AES). Special attention has been paid to sample preparation, an important stage at which a sample is explored to contaminants. Results of the analysis of all samples arc discussed.
PL
Zaproponowano metody oznaczania: Al, Fe, Ca, Mg, Ba, Cr, Mn, Ni, Cu, Zn, Pb, Cd, V i Sr w próbkach roślinnych, popiołu lotnego i gleby metodami absorpcyjnej spektrometrii atomowej w technice płomieniowej (FAAS) i atomowej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-AES). Szczególną uwagę zwrócono na przygotowanie próbek, roztwarzanie, będące niezwykle ważnym i istotnym krokiem, w którym próbka narażona jest na zanieczyszczenie. Otrzymane wyniki posłużyły do przeprowadzenia dyskusji na temat roztwarzania i mineralizacji analizowanych materiałów.
PL
Stosowanie urządzeń i materiałów służących do uzdatniania, doczyszczania, przesyłania i czerpania wody może być związane ze zwiększeniem zawartości szeregu metali w wodzie przeznaczonej do spożycia. W związku z tym celowym jest badanie stężeń niektórych metali w wodzie, pozostającej w kontakcie z wyżej wymienionymi urządzeniami i materiałami, za pomocą odpowiednio czułych metod spektrometrii atomowej, np. spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-AES). Przeprowadzone badania potwierdziły występowania zjawiska uwalniania się srebra z filtrów węglowych, modyfikowanych tym pierwiastkiem, stosowanych do doczyszczania wody. Dodatkowo materiały, służące do budowy instalacji i armatury, mogą być odpowiedzialne za znaczne zwiększenie w wodzie wodociągowej obserwowanych stężeń metali, takich jak: chrom, nikiel, miedź, cynk i ołów. Materiały stosowane do uzdatniania wody w procesach technologicznych wodociągów, takie jak piasek, grys czy też wapno hydratyzowane, zazwyczaj nie powodują wtórnego zanieczyszczenia wody metalami ciężkimi.
PL
Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-AES) charakteryzuje się granicami wykrywalności arsenu na poziomie stężeń 2-50 μg/l, które często nie są wystarczające do przeprowadzania oznaczeń tego metalu, występującego w śladowych ilościach w środowisku wodnym. Tym bardziej, że zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia, obowiązującym w Polsce w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS) As w wodzie do picia zostało ustalone na niskimpoziomie, wynoszącym 0,01 mg/l. Dodatkowo, metody analityczne, stosowane do oznaczeń tego metalu, muszą charakteryzować się granicą wykrywalności równą 1μg/l, (lub niższą) przy uzyskiwanej 10-procentowej precyzji, wyrażonej jako względne odchylenie standardowe, i 10-procentowej poprawności podczas oznaczeń arsenu na poziomie NDS. Celem pracy była ocena możliwości oznaczania arsenu w wodzie metodą ICP-AES z różnymi układami wprowadzania analitu do plazmy o geometrii poziomej przy zastosowaniu osiowego systemu obserwacji i porównanie charakterystyki opracowanej metody z analogiczną metodą opartą na detekcji AAS.
EN
The aim of this study is to determine the content of lead in dust samples, collected on two limes by day from the most important crossroads from Bucharest. The samples (-0.5 g) were treated with a mixture of 6 cm3 HNO3 and 1 cm3 H2O2 in the microwave oven and were analyzed by Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry (ICP-AES).
PL
Celem tej pracy było oznaczenie zawartości ołowiu w próbkach pyłu, zebranego dwukrotnie w ciągu dnia w pobliżu najważniejszych skrzyżowań drogowych Bukaresztu. Próbki (-0,5 g) były obrabiane mieszaniną 6 cm3 HNO3 oraz l cm3 H2O2 i były poddane działaniu mikrofal w odpowiednim piecu. Oznaczano w nich ołów za pomocą atomowego spektrometru emisyjnego z indukcyjnie wzbudzoną plazmą (ICP-AES).
PL
Metoda atomowej spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-AES) w ostatnich kilkunastu latach intensywnie się rozwijała i obecnie stała się jedną z powszechnie stosowanych metod spektroskopowych w badaniach analitycznych. ICP posiada cechy metody uniwersalnej - wykorzystywana jest do oznaczania prawie wszystkich pierwiastków układu okresowego za wyjątkiem gazów. W laboratoriach, w zależności od potrzeb i zasobów materialnych, można spotkać spektrometry sekwencyjne, bądź jednoczesne.
13
Content available remote Determination of trace elements in annual rings of spruce
EN
Concentrations of seventeen elements in annual rings of spruce (Picea abies) were measured by the ICP-AES method. Samples were taken from trees growing in the Stolowe Mountains National Park, south-west Poland. The age of trees ranged from 27 to 76 yr. The dependence of measurement accuracy on a mass of sample was studied. The correlations between elements are discussed.
PL
Oznaczono stężenia siedemnastu pierwiastków w słojach świerka (Picea abies) za pomocą ICP-AES. Próbki drewna pochodziły z Parku Narodowego Gór Stołowych. Wiek badanych drzew mieścił się w przedziale 27-76 lat. Zbadano zależność precyzji pomiarów od masy próbki. Określono korelacje występujące między badanymi pierwiastkami.
PL
Sole mineralne zawierające odpowiednią ilość Ca i Mg są niezbędne dla prawidłowego rozwoju człowieka. Dolomity są naturalnym źródłem tych pierwiastków. Wykorzystanie dolomitów do celów spożywczych jest limitowane zawartością pierwiastków toksycznych. Jednym z nich jest arsen, którego spożycie 100 mg może wywołać silne zatrucie człowieka. Zgodnie z normą IMO Gliwice dopuszczalna zawartość tego pierwiastka nie powinna przekraczać 0,0005% As. Oznaczanie tak niskich zawartości arsenu przy użyciu techniki atomowej spektrometrii absorpcyjnej lub spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie, jest kłopotliwe z powodu wpływów matrycowych, pochodzących od pierwiastków głównych Ca i Mg. Przedmiotem badań była optymalizacja warunków oznaczania arsenu metodą spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie i zastosowaniem generacji wodorków. Metoda generacji wykorzystuje zdolność tworzenia przez arsen lotnych wodorków co pozwoliło wyeliminować wpływy matrycy. Wyznaczono doświadczalnie granicę wykrywalności, czułość, precyzję i liniowość metody oznaczania arsenu w dolomicie.
EN
It has been found long ago that mineral salts, containing proper concentrations of Ca and Mg, consumed in human diet are very important agents affecting human health, dolomite being the main source of these compounds. However, there exist restrictions concerning the admissible levels of the concentration of toxic elements present in dolomite. One of these, which may be very toxic is arsenic. IMO Gliwice standard allows up to 0,0005% maximum concentration of this element in a dolomite. Analysis of such Iow concentration by means of atomic absorption spectrometry or of inductively coupled plasma atomic emission spectrometry (ICP AES) techniques is very troublesome on account of the matrix effects, caused by the presence of high concentration of Ca and Mg in the tested dolomite samples. The aim of the investigations was the optimization of the conditions of As determination in dolomite by the ICP AES technique coupled with hydride generation. There have been examined: the detection limit, sensitivity, linearity and precision of the determination. The use of hydride generation technique combined with ICP AES has proved to be a sensitive analytical tool for the determination of the Iow arsenic levels able to form volatile hydride, which allows to avoid the matrix effects, as Ca and Mg do not form volatile hydride compounds. Another advantage of the elaborated method is a considerable decrease of the detection limit of arsenic determination (DL = 0,7 ppb As) in comparison with the "classic" ICP AES method.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.