Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 44

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  speed control
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Cascade and variable rotational speed control systems of sewage pumping stations are compared in this article. The range of pump efficiency variations and potential for breakdowns are adopted as criteria. A pumping station including two or three pumps is analysed. A control system at a variable rotational speed and maximum sewage level is presented. Properties of a cascade control system and a system at a maximum head of sewage are compared using the example of any pump performance chart.
EN
The traditional train speed control research regards the train as a particle, ignoring the length of the train and the interaction force between carriages. Although this method is simple, the control error is large for high-speed trains with the characteristics of power dispersion. Moreover, in the control process, if the length of the train is not considered, when the train passes the slope point or the curvature point, the speed will jump due to the change of the line, causing a large control error and reducing comfort. In order to improve the accuracy of high-speed train speed control and solve the problem of speed jump when the train runs through variable slope and curvature, the paper takes CRH3 EMU data as an example to establish the corresponding multi-point train dynamics model. In the control method, the speed control of high-speed train needs to meet the fast requirement. Comparing the merits and demerits of classical PID control, fuzzy control and fuzzy adaptive PID control in tracking the ideal running curve of high-speed train, this paper chooses the fuzzy adaptive PID control with fast response. Considering that predictive control can predict future output, a predictive fuzzy adaptive PID controller is designed, which is suitable for high-speed train model based on multi-point. The simulation results show that the multi-point model of the high-speed train can solve the speed jump problem of the train when passing through the special lines, and the predictive fuzzy adaptive PID controller can control the speed of the train with multi-point model, so that the train can run at the desired speed, meeting the requirements of fast response and high control accuracy.
EN
The article describes a new approach to the issue of controlling hydrostatic systems with fixed displacement pump using the frequency inverter and the simple controller unit. The aim of the article is to present a method of controlling the velocity of scissor lift drive to provide a constant velocity of the platform, regardless of its load, geometry and current location. The main feature of the proposed solution is the use of feedback in the quasi open loop from platform displacement sensor to the velocity control system of the electric motor. To ensure theThere is a possibility of using the proposed control system in a typical hydrostatic scissor lift, with added only an inverter, a platform displacement sensor and a controller to an existing machine. The proposed control strategy has been verified experimentally on an existing drive, and the obtained results show satisfactory mileages and very high accuracy of maintaining and shaping the platform velocity. The developed mathematical and physical models of the whole drive has been verified on the test bench. The conducted research gives information about new possibilities of using the inverter in hydrostatic systems, such as increasing efficiency, decreasing acceleration, decelerations , damping and improve the safety of the operation.
EN
The main purpose of this study was to describe a parameter tuning of PI speed controller when the speed is determined by differentiating the position. In the first part three methods of speed calculation was selected: moving average, low pass filter, and smooth derivative with FIR filter. Dynamic and static properties of presented methods were compared through simulation studies. The results can be helpful in choosing method for estimation the speed of the direct drive, especially for very low speeds. In the second part the relationship between the degree of smooth filter and controller setting is analysed. Simulation results show that the proposed control approach can provide good dynamic of the drive.
PL
W pracy przedstawiono dobór parametrów regulatora prędkości typu PI w uk ładzie sterowania, w którym sygnał prędkości jest wyznaczany poprzez różniczkowanie sygnału położenia. W pierwszej części wybrano trzy metody wyznaczania sygnału prędkości: ruchoma średnia, filtr dolno-przepustowy, oraz gładka metoda różniczkowania z filtrem FIR. Na drodze badań symulacyjnych porównano właściwości dynamiczne i statyczne zaprezentowanych metod. Zaprezentowane wyniki mogą być pomocą w wyborze metody wyznaczania prędkości, szczególnie w zakresie bardzo niskich prędkości obrotowych. W drugiej części pracy przeanalizowano zależność nastaw regulatora prędkości od stopnia filtru wygładzającego. Wyniki badań symulacyjnych wskazują, że zaproponowane podejście zapewnia uzyskanie dobrych właściwości dynamicznych napędu.
PL
Publikacja przedstawia aplikację adaptacyjnego regulatora neuronowo-rozmytego w sterowaniu układem dwumasowym. W trakcie wyznaczania poprawek dla przestrajanego modelu wykorzystano dodatkowy predyktor neuronowy. Struktura sterowania zawierająca opisywany regulator charakteryzuje się wysoką dynamiką oraz szybką reakcją na zmiany parametrów obiektu. Jednak w etapie projektowania, występuje konieczność wyznaczania stałych algorytmu adaptacyjnego, trudnych do jednoznacznego opisania zależnościami matematycznymi. W przedstawionym zadaniu zastosowano algorytm GWO (Grey Wolf Optimizer). Artykuł zawiera opis kolejnych etapów przetwarzania w trakcie optymalizacji oraz uzyskane wyniki badań symulacyjnych oraz eksperymentalnych.
EN
This article presents application of adaptive neuro-fuzzy controller for two-mass system. Updates of weights are calculated based on signal from additional neural predictor. High dynamic of control structure with proposed model and fast reaction against changes of plant parameters are observed. However, design process needs selection of learning coefficients used in calculations of adaptive law. Mathematical representation of those parameters is difficult. For this purpose GWO (Grey Wolf Optimizer) is implemented. Paper contains description of several stages of optimization and obtained results.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia strukturę sterowania prędkością układu napędowego z silnikiem PMSM. Pierwsza część opisywanego projektu dotyczyła konstrukcji rzeczywistego stanowiska laboratoryjnego. Istotnym założeniem, w tym etapie prac, była redukcja kosztów poprzez implementację algorytmu sterowania w tanim procesorze ARM. Kolejnym zadaniem była analiza działania adaptacyjnego regulatora prędkości, opartego o model sieci radialnej (Radial Basis Function), której współczynniki wagowe podlegały adaptacji w trybie on-line. Podczas projektowania regulatora zastosowano metaheurystyczny algorytm BAT.
EN
This article presents speed control structure of electrical drive with PMSM motor. First part of project is related to hardware construction of real drive. Important assumption was cost reduction of experimental platform. For this purpose the control algorithm was implemented in low-cost programmable device (ARM processor). Next stage of work was focused on design and analysis of adaptive speed controller, this part of control structure was based on Radial Basis Function neural network. Additionally, metaheuristic BAT algorithm was applied for optimization of selected elements of neural controller.
7
Content available remote Wpływ regulacji prędkości na pobór mocy przez silniki przenośnika taśmowego
PL
Badano zmiany poboru mocy przez silniki napędowe przenośnika taśmowego przy zmniejszaniu jego prędkości. Analizowano wpływ regulacji prędkości na pracę przenośnika poziomego i transportującego urobek dość stromo w górę. Obliczono wartości oporów ruchu i momenty obciążenia silników przy pełnej prędkości i przy połowie prędkości. Pobór mocy z sieci wyznaczono dwoma metodami. W pierwszym wariancie wykorzystano proste zależności statyczne. W wariancie drugim posłużono się dynamicznym modelem silnika zaimplementowanym w programie ATP/EMTP.
EN
The changes of the power consumption by the drive motors of the belt conveyor in case of reducing the speed were studied. The influence of the speed control on the work of two conveyors: horizontal and transporting excavated material quite steeply up were analyzed. Values of the resistances of motion and motor’s load torque at full speed and at half speed were calculated. The power consumption of the supply network was determined by two methods. In a first variant according to uses simple static patterns. In the second variant a dynamic model of the engine implemented in the ATP / EMTP program was used.
PL
W prezentowanej pracy przedstawiono porównanie predykcyjnych układów regulacji ze skończonym zbiorem rozwiązań z krótkim i długim horyzontem predykcji zastosowanych do sterowania prędkością silnika indukcyjnego. Dodatkowo przedstawiono modyfikację algorytmu polegającą na wprowadzeniu dwóch stref regulacji (regulacji zgrubnej i doregulowania) oraz wprowadzeniu elementu całkującego błąd. Współczynniki wagowe zastosowanej w regulatorze funkcji celu dobierane były przy użyciu algorytmów genetycznych.
EN
The article presents comparison of finite set predictive control system with short and long horizon used to induction motor speed control. In addition, modification of the algorithm consisting in introduction of two regulation areas (for coarse adjustment and regulation in the area of steady state) and introduction of component that integrates an error is presented. Weighting factors used in the controller’s cost function are selected using genetic algorithm.
PL
Przedmiotem artykułu jest przegląd mierników prędkości, poczynając od wprowadzonego w 1906 roku sekundomierza, przez bardziej zaawansowane rozwiązanie, jak rejestrator prędkości, telemobiloskop, radar, po laser. Nakreślono pokrótce tło historyczne oraz omówiono zasady funkcjonowania poszczególnych przyrządów. W publikacji przedstawiono również obowiązujące obecnie zasady legalizacji mierników prędkości.
EN
This article contains an overview of speedometers, dating back to 1906 when a stopwatch was introduced, which led to a more advanced solution such as speed recorder, telemobiloscope, radar and finally laser. The historical background as well as the mode of operation of the individual instruments are briefly outlined. The study also outlines the current rules for the validation of speedometers.
EN
The results of the analysis of various measures of calm of movement in cities and settlements are presented in the article. The alternative measures of physical and psychological effects on the traffic participants are considered. Particular attention is paid to the application of speed humps. They are installed on the streets of cities and settlements widely. The statistics of road traffic accidents at sites with humps in Minsk are considered. Various aspects of the effect of speed humps on accident rate have been established. And experimental studies of the instantaneous speeds of road vehicles in the installation area of speed humps have been performed. New modifications of speed humps are proposed, the design of which was developed on the basis of research of interactions with the car. Also the study investigated the effect of hump on the accident rate, delays in transportation, changes of speed and flow density. In addition, specific proposals have been developed. They are included in the technical normative legal acts in our country partially. That proposals allows to increase the overall quality of traffic (minimize the total economic, environmental and emergency losses from installation of speed humps). For example, alternative variants of design decisions on improvement of quality traffic safety are considered. In addition, the article considers other measures of forced speed control on streets network of cities and settlements in the country.
PL
W artykule zaprezentowano sterownik silnika BLDC małej mocy. Autorzy zaproponowali rozwiązanie, w którym komutacja jest wykonywana przez układ kombinacyjny na podstawie sygnałów z czujników Halla. Sygnały te wykorzystano również do określenia prędkości kątowej wirnika. Funkcję pomiaru oraz regulacji prędkości pełni układ mikroprocesorowy. Sprzętowy komutator powinien odciążyć procesor, co pozwoli na wykorzystanie układów o niższej mocy obliczeniowej. W dalszej części artykułu opisano przeprowadzone badania eksperymentalne, prezentujące działanie omawianego sterownika. Otrzymane wyniki potwierdzają przewidywane zachowanie układu.
EN
The article presents a low power BLDC motor driver. The authors proposed a solution in which commutation is performed by a combination system based on signals from Hall sensors. These signals were also used to determine the angular velocity of the rotor. The function of measurement and speed control is the microprocessor circuit. Hardware commutation should relieve the processor, which will allow to use systems with lower computing power. The following section describes the experimental studies that presented the operation of the controller. The results confirm the predicted effect of the system.
12
Content available remote Five-phase Induction Motor Drive Operation During Stator Phase Fault
EN
The article presents the most important advantages of multi-phase electric drives. The construction of a five-phase squirrel cage induction motor together with possible stator winding distribution cases is presented, which affect the properties of such motor. Increased reliability of five-phase drives was indicated. The drive operation properties were confirmed by experimental results.
EN
The paper presents a research position with the spindle-speed. It is used in the PhD thesis, the aim of which is to develop an active bearing case. This case is intended to provide the opportunity to actively change the preload of the spindle of ball angular contact bearings. The article describes the construction of the test and the parameters of both spindle and measurement systems. It shows the hardware configuration used for the initial measurements. These measurements will allow to determine the operating parameters of the spindle so that setting a real relationship changes the preload of the spindle for changing working conditions. For data acquisition and control software environment LabVIEW was used, its general philosophy is presented in the work. The authors also present the application created in this program which allows for simultaneous control of spindle speed and monitoring of selected parameters of its work.
14
Content available remote Adaptacyjny regulator neuronowy dla układu dwumasowego
PL
W publikacji opisano adaptacyjny regulator neuronowy zastosowany w sterowaniu prędkością napędu elektrycznego z połączeniem sprężystym. Algorytm wykorzystuje informację o dwóch zmiennych stanu związanych z układem dwumasowym – prędkości: maszyny napędzającej oraz obciążenia. Zaprezentowane zostały wyniki badań symulacyjnych oraz eksperymentalnych, które wykonano na stanowisku laboratoryjnym z wykorzystaniem karty dSPACE 1103.
EN
In this publication adaptive neural controller used for speed control of electrical drive with elastic connection is presented. Analyzed control algorithm is based on two state variables of two-mass system: motor and load speeds. In paper simulations and experimental results (done on laboratory stand using dSPACE1103 card) are presented.
EN
To implement speed regulation algorithms of PMSM motor on real object the exact model encompassing imperfections of digital measurement and AC-DC-AC converter is required. The aim of the following paper is to present this kind of simulation model of the neural speed regulation system of PMSM motor in Matlab – Simulink. In the beginning the direct-quadrature transform and mathematical model of permanent magnet synchronous motor in dq coordinate system are shown. The paper shows speed measurement algorithm which ensure digital character of the output data. In the second section the neural speed controller trained on-line by backpropagation algorithm and the method for calculating gradient of error function are described. At the end of the paper simulation results validating proper behaviour of neural speed regulation system of PMSM motor are shown.
EN
This paper presents predictive speed control of induction motor. The structure with finite control set and long prediction horizon is proposed. In methods with finite set of solutions there is assumed the use of signals that can be obtained in inverter only. Long prediction horizons allow better performance of predictive control structures to be achieved. In this case, long prediction horizon refers to systems with more than one prediction step. The weighting factors determine the properties of control structure via an optimization method using genetic algorithms. The results of simulation studies has been presented.
17
EN
This paper presents an analysis by which the dynamic performances of a permanent magnet brushless DC (PMBLDC) motor is controlled through a hysteresis current loop and an outer speed loop with different controllers. The dynamics of the photovoltaic pumping drive system with sliding mode speed controllers are presented. The proposed structure is comprised of a photovoltaic generator associated to a DC-DC converter controlled by fuzzy logic to ensure maximum power point tracking. The PWM signals are generated by the interaction of the motor speed closed-loop system and the current hysteresis. The motor reference current is compared with the motor speed feedback signal. The considered model has been implemented in the Matlab /Simpower environment. The results show the effectiveness of the proposed method in increasing the performance of the water pumping system.
18
Content available remote Five-Phase Squirrel-Cage Motor : Construction and Drive Properties
EN
This paper presents the simulation and experimental results of a five-phase squirrel-cage induction motor. The new machine has been designed to operate in a drive system with third harmonic rotor flux injection in order to improve the motor torque utilization. The motor structure, the mathematical model as well as the laboratory prototype have been described. The motor speed-torque characteristics and transients are elaborated on. Furthermore, the start-up possibility in the case of one or two stator winding faults has been shown as well. The idea of a closed loop speed control with increased load torque is presented.
PL
W pracy przedstawiono 5-fazowy silnik indukcyjny klatkowy, który został zaprojektowan tak, aby wykorzystać wyższe harmoniczne momentu elektromagnrtycznego. Przedstawiono konstrukcję maszyny, model matematyczny oraz zbudowany prototyp laboratoryjny. Zaprezentowano charakterystyki mechaniczne oraz przebiegi w stanach przejściowych. Wskazano na możliwość rozruchu i pracy maszyny przy uszkodzeniu jednej lub dwóch faz. Przedstawiono koncepcję sterowania ze zwiększeniem momentu napędowego.
PL
Artykuł prezentuje zastosowanie sieci neuronowej adaptowanej on-line w pętli regulacji prędkości układu napędowego z połączeniem sprężystym. W algorytmie zastosowano model neuronowy z radialnymi funkcjami aktywacji. W celu aktualizacji wartości wag oraz centrów regulatora adaptacyjnego zastosowano algorytm gradientowy. W tej części obliczeń poprawki dla aktualnych parametrów regulatora neuronowego są mnożone przez stałe determinujące stopień oddziaływania zastosowanej metody adaptacji. Charakterystycznym rozwiązaniem, prezentowanym w niniejszym artykule, jest zastosowanie modelu rozmytego w celu wyznaczenia wspomnianych współczynników skalujących. Zaprojektowany regulator został przetestowany w symulacjach oraz wykonano badania eksperymentalne z wykorzystaniem procesora sygnałowego karty dSPACE1103.Uzyskane wyniki prezentują precyzję sterowania analizowanego regulatora neuronowego oraz jego odporność na zmiany parametrów obiektu.
EN
Article presents application of neural network trained on-line in speed control loop of electrical drive with elastic connection. In algorithm neural model with radial activation function was implemented. For updates of weights and centers of adaptive controller gradient method was used. In this part of calculations correction values for adaptive controller are calibrated. Specific solution, described in paper, is application of fuzzy model for determination of scaling coefficients. Designed controller was tested in simulations and then experiment was prepared (using dSPACE1103 card). Achieved results present high precision of control and also robustness against changes of the drive parameters.
EN
The subject of this paper is the control possibility of the multiphase cage induction motors having number of phases greater than 3. These motors have additional properties for speed control that distinguish them from the standard 3 phase motors: operation at various sequences of supplying voltages due to the inverter control and possible operation with few open-circuited phases. For each supply sequence different no load speeds at the same frequency can be obtained. This feature extends the motor application for miscellaneous drive demands including vector or scalar control. This depends mainly on the type of the stator winding for a given number of phases, since the principle of motor operation is based on co-operation of higher harmonics of magnetic field. Examples of operation are presented for a 9-phase motor, though general approach has been discussed. This motor was fed by a voltage source inverter at field oriented control with forced currents. The mathematical model of the motor was reduced to the form incorporating all most important physical features and appropriate for the control law formulation. The operation was illustrated for various supply sequences for “healthy” motor and for the motor operating at one phase broken. The obtained results have shown that parasitic influence of harmonic fields interaction has negligible influence on motor operation with respect to the useful coupling for properly designed stator winding.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.