Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odzysk wody
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Według prognoz do 2030 roku na świecie nastąpi ograniczenie dostępności wody i będzie wynosiło ok. 40%, natomiast 50% populacji Ziemi pozostanie bez bezpośredniego dostępu do wody pitnej. Dlatego należy podejmować starania mające na celu skuteczniejsze uzdatnianie i większy odzysk wody z możliwych i dostępnych źródeł, często nazywanych potocznie źródłami niekonwencjonalnymi. W artykule przedstawiono dwie metody, które z powodzeniem mogą znaleźć zastosowanie w gospodarce wodą w zakładach przemysłu spożywczego. Pierwszą z nich jest osmoza bezpośrednia (FO), którą można zakwalifikować do membranowych technik rozdziału wykorzystujących istnienie siły napędowej pomiędzy stronami połprzepuszczalnej membrany. Drugą techniką pozwalającą na odsalanie wody jest pojemnościowa dejonizacja (CDI), w której wykorzystano działanie prądu stałego o niskim napięciu na przepływający między elektrodami płyn. Nowe metody oczyszczania wody zapewniają możliwości pozyskiwania tańszej wody zakładom przetwórstwa żywności.
EN
According to forecasts, until 2030 in the world water availability will have limited and it will be compared to about 40%, while 50% of the Earth’s population will remain without access to drinking water. Therefore, efforts should be made to improve water treatment and recovery from possible and available sources, often colloquially called unconventional sources. In this article two methods that can be successfully used in water management in food-processing plants are present. The first is forward osmosis (FO), which can be classified as membrane separation techniques using the existence of a driving force between the sides of the semi-permeable membrane. The second technique which allows water desalination is capacitive deionization (CDI), which uses the effect of low voltage direct on the fluid flowing between the electrodes. New methods of water purification provide the possibility of obtaining cheaper water for food-processing plants.
EN
Due to the progressing water shortage in agriculture, digestate mass is increasingly being treated not only as an alternative fertilizer but also as a potential source of water. However, it requires the use of advanced technological processes. Due to the fact that the digestate liquid fraction contains large amounts of contaminants, it should be pre-treated before using advanced purification technologies. The conducted experiments determined the effectiveness of coagulation/chemical precipitation process with the use of CaO, FeCl3 and PIX 112 during the initial purification of the digestate liquid fraction from municipal waste biogas plants. The impact of reaction time and the reagent dose on the effectiveness of reducing the organic compounds and ammonium nitrogen content was analysed. The results show that tested reagents can be applied for the digestate liquid fraction pretreatment. The increasing of the doses of each reagent enabled an increase in the effectiveness of the process. The increase in the reaction time (slow mixing) extension did not improve the efficiency; an adverse effect due to desorption of pollutants was found. The NH4 +-N concentration did not depend on the dose of the reagent, but only on the reaction time (very high reduction observed after 24 hours).
EN
The article presents the results of the viability economic analysis of the use of an installtion for the treatment of greywater and/or rainwater, in order to reuse the recovered water for flushing toilets and watering the garden. The economic indicator in the form of simplepayback time (SPBT) was used in the analysis. The use of a dual water supply system should theoretically reduce costs for water supply and sewage disposal, ensuring investment profitability. The analysis was carried out assuming the possibility of using water recoveryfrom only greywater, only rainwater or from greywater and rainwater in a single household inhabited by 4 people. It was also assumed that the building could be connected to the water supply and sewage network or only to the water supply network and the sewage tank. Based on the results of the analysis it showed that the cost of the water supply and sewage disposal is crucial to the profitability of using the water recovery system in a single household. For prices above 12 PLN/m3, water recovery should be considered.
PL
Przedstawiono wyniki analizy ekonomicznej zastosowania instalacji do oczyszczania wody szarej i/lub deszczowej w celu ponownego wykorzystania odzyskanej wody do spłukiwania toalet i podlewania ogrodu. W analizie wykorzystano wskaźnik ekonomiczny w postaci prostego czasu zwrotu (SPBT). Zastosowanie podwójnego systemu zaopatrzenia w wodę powinno teoretycznie obniżyć koszty zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, zapewniając opłacalność inwestycji. Analizę przeprowadzono przy założeniu możliwości wykorzystania odzysku wody tylko z wody szarej, tylko wody deszczowej lub z wody szarej i wody deszczowej w jednym gospodarstwie domowym zamieszkanym przez 4 osoby. Przyjęto również, że budynek można podłączyć do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej lub tylko do sieci wodociągowej i zbiornika ściekowego. Na podstawie wyników analizy wykazano, że koszt zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków ma kluczowe znaczenie dla opłacalności korzystania z systemu odzyskiwania wody w jednym gospodarstwie domowym. Odzysk wody należy wziąć pod uwagę w przypadku cen powyżej 12 PLN/m3.
PL
W artykule przedstawiono rozwiązanie technologiczne pierwszej w Polsce biologicznej oczyszczalni membranowej (MBR) pracującej na ściekach mleczarskich, gdzie zastosowano technologię bioreaktorów membranowych - AeroMem™-SUB. Wybudowany przez holding PP-EKO obiekt został oddany do użytku w grudniu 2014. System oczyszczania ścieków ma do 2040 m3/d. Ścieki oczyszczone spełniają rygorystyczne parametry zrzutu i dzięki temu mogą zasilać okoliczne stawy rybne. Po dwóch latach eksploatacj doświadczenia użytkownika potwierdzają, że odpowiednio dobrana i dostosowana technologia MBR (np. AeroMem™-SUB) gwarantuje ekonomiczną eksploatację oczyszczalni przy bardzo wysokich parametrach ścieków oczyszczonych i szybki zwrot z inwestycji. Materiał ten będzie pomocny dla zarządów innych zakładów mleczarskich rozważających modernizacje istniejących oczyszczalni, bądź budowę nowego obiektu.
EN
This article presents the first membrane bioreactor (MBR) in the dairy industry in Poland, The technology used is the submerged membrane bioreactor - AeroMem™-SUB, built by the PP-EKO holding. The plant start-up took place in December 2014. The capacity is 2040 m3/d. The treated effluents meet the stringent discharge parameters and is discharged to the fishponds nearby. After two years of operation user's experience confirms that the properly chosen and adjusted MBR technology (eg. AeroMem™-SUB) ensures the economical operation process at a very high treatment results, and also fast return on investment. This material will come in handy for the dairy plant management considering the modernization of existing wastewater treatment plant or building a new facility.
PL
Od kilku miesięcy docierają do nas prasowe doniesienia ostrzegające przed ogromnymi podwyżkami opłat za wodę i ścieki w konsekwencji planowanych przez rząd zmian w ustawie Prawo wodne. Ma się też pojawić ekstra opłata od posesji nieprzystosowanych do retencjonowania wód opadowych. To z pewnością dobry moment, aby ponownie rozpatrzyć możliwości i opłacalność odzyskiwania wody szarej i deszczowej w różnych typach obiektów.
PL
Świeża woda jest naturalnym zasobem i jako taka stanowi 2,5% całkowitej ilości wszystkich wód na świecie. Z powodu rosnącej liczby ludności na świecie, zwiększenia komfortu życia ludzkiego i wzrostu gospodarczego obserwujemy wzrost zużycia wody do picia. Ze względu na te fakty stwierdzamy ciągły wzrost zainteresowania alternatywnymi źródłami pozyskiwania wody. Jednym ze sposobów jest wykorzystywanie oczyszczonych ścieków szarych w budynkach. Dynamiczny rozwój budownictwa i wdrażania nowych technologii wodnych spowodował pewne problemy prawne w Polsce. Brak spójnych przepisów legislacyjnych do wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań umożliwiających recykling zasobów naturalnych opóźnia projektowanie systemów wodnych z wykorzystaniem oczyszczonych ścieków szarych. Dzisiejsze budownictwo koncentruje się na minimalizacji zużycia energii i materiałów zapominając o możliwości integracji dostępnych rozwiązań, jeśli chodzi o projektowanie systemów gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Kluczowym aspektem, zaspokajanym w budynkach jest dostawa wody potrzebnej do picia, gotowania, mycia oraz higieny osobistej, natomiast w sposób marginalny odnosi się do alternatywnych źródeł wody innej niż przeznaczonej do spożycia przez ludzi, które mogą częściowo zastąpić jej cenne zasoby. Tradycyjne systemy są oparte na zużyciu wody do picia i nie biorą pod uwagę możliwości wykorzystania oczyszczonych ścieków szarych. W artykule omówiono zasady obliczania bilansu wodnego na przykładzie budynku w Warszawie, krotką charakterystykę ścieków bytowych oraz metodę szczegółową i uproszczoną projektowania omawianych systemów w budynku.
EN
Fresh water is a very high quality resource, and as such represents only 2.5% of the total quantity of all water in the world. Because of growing world population, increase of human lives comfort and the economic growth we have observed continuous increase of water consumption for past years. Due to these facts, we experience accelerating interest in alternative sources of obtaining potable water. One of the ways of saving this scarce resource is using greywater. The dynamic development of the construction and implementation of new technologies in the European Union caused certain legal problems in Poland as it comes to putting certain buildings into use and the usage of greywater. Lack of coherent legislation blocks the introduction of innovative solutions that enable the recycling of natural resources, to which drinking water is classified. Today’s construction industry focused on minimizing Energy and materials forgets about the possibility of the integration of available solutions when it comes to designing water management system. Key features of the system include the supply of drinking water required for cooking, drinking, washing, personal hygiene, and its re-use, reducing the burden on sewage and drainage network. Traditional systems based on the consumption of fresh water limit the design options and do not consider the usage of greywater. The paper describes the legal arrangements concerning the recycling of greywater existing in Poland based on example of the new building in Warsaw.
PL
W pracy przedstawiono wyniki analizy ekonomicznej dotyczącej oszacowania opłacalności stosowania instalacji umożliwiających oczyszczanie szarych ścieków w celu powtórnego wykorzystania odzyskanej wody w toaletach. W analizie zastosowano dwa wskaźniki ekonomiczne, a mianowicie prosty czasu zwrotu (SPBT) oraz wskaźnik opłacalności inwestycji (NPV). Wartości wskaźników obliczono zakładając możliwość odzysku wody z szarych ścieków w domu jednorodzinnym zamieszkałym przez 4 osoby i porównawczo w hotelu 4* o 170 miejscach noclegowych. Założono także, że systemy oczyszczania szarych ścieków będą oparte na procesie ultrafiltracji poprzedzonej wstępnym oczyszczaniem przy użyciu filtrów polipropylenowych. Na podstawie wyników przeprowadzonej analizy stwierdzono, że przy obecnym poziomie cen dostawy wody i odprowadzania ścieków, zastosowanie systemu odzysku wody w pojedynczym gospodarstwie domowym jest ekonomicznie nieuzasadnione. W przypadku zastosowania instalacji odzysku wody w hotelu uzyskano dodatnią wartość wskaźnika NPV, a wartość SPBT oszacowano na ok. 5 lat.
EN
The article presents the results of an economic analysis of the use of gray water treatment installation to reuse water for toilet flushing. For analysis were used economic indicators: simple payback time (SPBT) and net present value (NPV). Water recovery system was based on membrane filtration process, preceded by a preliminary purification using polypropylene filters. The system was analyzed in a household and a 4* hotel. It was finally determined that the use of water recycling system in a single household is economically unjustified at the current level of unit prices of water supply and sewage disposal. A positive NPV index value was obtained in the case of a hotel, and the value of SPBT was estimated to approx. 5 years.
EN
Pig slurry is a by-product of non-bedding pig farming. It is a heterogeneous liquid mixture of faeces, urine, spilt feed and water used for waste removal. As it carries large amounts of organic and biogenic substances, slurry can pose a risk for the natural environment; therefore, it should be properly managed. This paper presents methods for the recovery of water and fertilising components from pig slurry using low-pressure (microfiltration, ultrafiltration) and high-pressure (nanofiltration, reverse osmosis) membrane techniques.
PL
Gnojowica świńska jest produktem ubocznym powstającym w warunkach bezściółkowego chowu trzody chlewnej. Stanowi ona niejednorodną płynną mieszaninę kału, moczu, resztek paszy oraz wody używanej do usuwania odchodów. Ze względu na niesiony ładunek substancji organicznych oraz biogennych gnojowica może stwarzać zagrożenie dla środowiska naturalnego, dlatego należy ją właściwie zagospodarować. W artykule przedstawiono metody odzysku wody i składników nawozowych z gnojowicy świńskiej z zastosowaniem nisko- (mikrofiltracja, ultrafiltracja) i wysokociśnieniowych (nanofiltracja, odwrócona osmoza) procesów membranowych.
PL
Przypominacie sobie państwo tegoroczne lato? Suche, upalne, wręcz męczące, zaskakujące nas od czasu do czasu gwałtownymi burzami i nawałnicami. Chwilowe zalania czy podtopienia ani na moment nie poprawiły sytuacji. Wręcz przeciwnie. Wyschnięta, spękana ziemia nie była w stanie przyjąć wody. Ile to wówczas pojawiło się projektów, jak będziemy zabezpieczać się w przyszłości...
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych mających na celu ocenę skuteczności oczyszczania szarej wody pochodzącej z prania domowego w układzie obejmującym filtrację przez filtr polipropylenowy (PCF), a następnie membranę ultrafiltracyjną (UF). Wyniki badań nad wstępnym oczyszczaniem modelowej szarej wody z użyciem filtrów PCF o mikronażu 1, 50 i 100 μm interpretowano w oparciu o równanie Rutha. Zmniejszanie się strumienia permeatu w trakcie procesu UF modelowano wykorzystując model relaksacyjny. Badano wpływ ciśnienia transmembranowego i temperatury na wielkość strumienia permeatu. W ocenie skuteczności oczyszczania wykorzystano podstawowe wskaźniki, w postaci chemicznego zapotrzebowania na tlen (ChZT), biochemicznego zapotrzebowania na tlen (BZT5), mętności i stężenia detergentów niejonowych. Zastosowanie PCF umożliwiło całkowite usuwanie zawiesin. Zastosowanie procesu UF pozwoliło na zmniejszenie ChZT o ok. 80%, BZT5 o ponad 90% i całkowite usunięcie detergentów niejonowych.
EN
This paper presents the results of laboratory tests conducted to assess the effectiveness of domestic laundry gray water treatment in the system consisted of the polypropylene filter (PCF) and ultrafiltration membrane (UF). The results of the preliminary purification of gray water model using the PCF filters 1μm, 50 μm and 100 μm were interpreted on the basis of the Ruth equation. The reduction of the permeate flux during the UF process was modeled using the relaxation model. The effect of a transmembrane pressure and temperature on the permeate flux was under the consideration. Evaluation of the effectiveness of treatment was based on the obtained values of chemical oxygen demand (COD), biochemical oxygen demand (BOD5), turbidity and concentration of non-ionic detergents. The use of PCF allowed complete removal of suspended solids. The UF process made it possible to reduce the COD of about 80%, BOD5 by more than 90% and a complete removal of non-ionic detergents.
EN
The aim of the study was to determine the effectiveness of integrated system: ultrafiltration and two-step reverse osmosis to recover water from pig slurry. The natural separation ie sedimentation and floatation were used to prepare feed for membrane treatment. Obtained supernatant was introduced to pilot scale installation for membrane filtration equipped with ceramic tubular UF membrane of pore size 5 nm. The cleaned stream was polished on polyamide RO membranes. The capacity of the process and the quality of cleaned streams were used to evaluate the effectiveness of the treatment. Washing of the ceramic membrane via back flushing with water and chemicals ie 0.5 % solutions of sodium hydroxide and nitric acid was also performed. The study revealed that proposed system is suitable to recover water from pig slurry. The final product quality is suitable to reuse it on farms eg for washing animals, farmhouses or in heating/cooling systems. The advantage is also the concentration of organic compounds and nutrients in the form of retentate, which can be still used for fertilization or agricultural biogas production.
PL
Celem przeprowadzonych badań było określenie efektywności zintegrowanego system złożonego z ultrafiltracji i dwustopniowej odwróconej osmozy do odzysku wody z gnojowicy trzody chlewnej. W przygotowaniu nadawy do filtracji membranowej wykorzystano naturalnie zachodzące procesy separacji, tj. sedymentację i flotację. Otrzymaną w ten sposób ciecz nadosadową wprowadzono na instalację pilotową wyposażoną w ceramiczne rurowe membrany ultrafiltracyjne o średnicy porów 5 nm. Otrzymany strumień permeatu doczyszczano na poliamidowych membranach osmotycznych. Do oceny efektywności zastosowanego systemu wykorzystano wydajność procesów filtracji membranowej oraz jakość oczyszczanych strumieni. Dodatkowo, w przypadku membran ceramicznych zbadano wpływ mycia wstecznego wodą oraz środkami chemicznymi, tj. 0,5 % roztworami wodorotlenku sodu oraz kwasu azotowego na przywrócenie początkowej wydajności membran. Badania wykazały, że proponowany system oczyszczania może zostać wykorzystany do odzysku wody z gnojowicy trzody chlewnej. Jakość końcowego produktu pozwala na jego ponowne wykorzystanie na farmie do np. mycia zwierząt i obiektów hodowlanych czy też w systemach chłodząco/grzewczych. Dodatkową zaletą procesu jest zatężenie związków nawozowych i organicznych w postaci retentate, który może zostać wykorzystany do celów nawozowych lub w produkcji biogazu rolniczego.
EN
Slurry that is produced during high density livestock farming requires proper utilization methods. Nowadays, it is mainly used as a fertilizer or as a substrate for biogas or compost production. However, these methods are often very limited and do not allow to utilize the total amount of produced slurry, thus it is still treated as a problematic waste. High water content in slurry leads to the assumption that it can be treated as a water source. This assumption is quite realistic if application of low and high pressure membrane techniques is considered. Such a solution would allow not only to recover water that could be further reused on farms, but also to obtain valuable concentrated nutrients solution which can be used as a fertilizer and easily transported to agricultural areas. The aim of the study was to determine the effectiveness of water recovery from pig slurry using integrated system: centrifugation/two step ultrafiltration/nanofiltration. The first step ultrafiltration was performed using PVDF membrane of cut off 100 kDa while the second step using PES membrane of cut off 10 kDa. During the polishing process i.e. nanofiltration, hydrophilic composite membrane of cut off 200 Da was used. The effectiveness of the process was determined basing on the change of values of such parameters like: BOD5, COD, contents of TOC, IC, TC, Ntot, concentrations of + 4 NH , Cl–, 2− 4 SO , 3− 4 PO , Mg2+, Ca2+, K+, while the capacity of the treatment was determined using volumetric permeate streams. Obtained results allow to conclude that the proposed system can be used to recover water of an industrial quality.
PL
Gnojowica powstająca podczas wielkoprzemysłowej hodowli zwierząt wymaga stosowania odpowiednich metod utylizacji. Obecnie jest ona wykorzystywana jako nawóz bądź też substrat do produkcji biogazu oraz kompostu. Jednakże metody te są często ograniczone i nie pozwalają na zagospodarowanie całkowitej ilości powstającej gnojowicy, stąd też wciąż jest ona traktowana jako uciążliwy odpad. Wysoka zawartość wody w gnojowicy pozwala założyć, iż może być ona traktowana jako źródło wody. To założenie jest całkiem realne w przypadku zastosowania nisko- i wysokociśnieniowych procesów membranowych. Takie rozwiązanie pozwoliłoby nie tylko na odzysk wody, która mogłaby zostać ponownie wykorzystana na farmie, ale także na otrzymanie wartościowych, stężonych roztworów substancji odżywczych, które mogłyby zostać wykorzystane jako nawóz i łatwo transportowane na tereny rolnicze. Celem przeprowadzonych badań było określenie efektywności odzysku wody z gnojowicy trzody chlewnej, wykorzystując zintegrowany system: wirowanie/dwustopniowa ultrafiltracja/nanofiltracja. Pierwszy stopień ultrafiltracji prowadzono z użyciem membrany z PVDF o cut off 100 kDa, drugi zaś stopień z wykorzystaniem membrany z PES o cut off 10 kDa. Podczas etapu doczyszczania, tj. nanofiltracji, zastosowano kompozytową membranę hydrofilową o cut off 200 Da. Efektywność procesu określono, bazując na zmianie wartości parametrów, jak: BZT5, ChZT, zawartości OWO, WN, OW, Ncał, stężenia jonów + 4 NH , Cl–, 2− 4 SO , 3− 4 PO , Mg2+, Ca2+, K+, wydajność zaś wyznaczono na podstawie objętościowych strumieni permeatów. Przeprowadzane badania pokazują, że zaproponowany system może zostać wykorzystany do odzysku wody o jakości przemysłowej.
PL
Intensyfikacja hodowli trzody chlewnej powoduje powstawanie dużych ilości odpadów w postaci gnojowicy. Obecnie jest ona po stabilizacji beztlenowej wykorzystywana jako nawóz rolniczy oraz, w nieznacznym stopniu, jako substrat w produkcji biogazu i kompostu. Metody te są jednak niewystarczające, a także posiadają znaczne ograniczenia.Celem przeprowadzonych badań było zastosowanie zintegrowanego procesu filtracji tkaninowej/ dwustopniowej ultrafiltracji/nanofiltracji do odzysku wody z gnojowicy świńskiej. Zastosowano membrany ultrafiltracyjne z polifluorku winylidenu (PVDF) oraz polieterosulfonu (PES) o granicznej rozdzielczości (ang. cut-off) odpowiednio 100 kDa oraz 10 kDa. Etap doczyszczania prowadzono na membranie nanofiltracyjnej z poliamidu (PA) o współczynniku zatrzymania chlorków na poziomie 30-50%. Dzięki zaproponowanej technologii uzyskano wodę o jakości odpowiedniej do ponownego wykorzystania technologicznego (np. nawadnianie pól, mycie obór). Stosunek objętości oczyszczonego strumienia do objętości surowej gnojowicy wyniósł 30%.
EN
The intensification of pig farming results in the production of huge amount of wastes in the form of slurry. Nowadays, it is applied as a fertilizer and, in much lower extent, as a substrate for biogas and compost production. However, these methods are not enough sufficient to utilize to total amount of the slurry, and also very often limited. The aim of the presented study was to apply the integrated system of cloth filtration/two-step ultra-filtration/nanofiltration for recovery of water from pig slurry. Ultrafiltration PVDF and PES membranes of cut-off 100 kDa and 10 kDa, respectively, were used. The polishing step was performed with the use of PA nanofiltration membrane of chlorides retention 30-50%. The proposed system allowed to recover water of useable quality (field irrigation, farmhouses washing). The ratio of the finally treated stream volume to the crude slurry volume was equal to 30%
EN
Liquid manure that is produced during high density livestock farming requires proper utilization methods. Nowadays, it is mainly used as a fertilizer or as a substrate for biogas or compost production. However, these methods are often very limited and do not allow to utilize the total amount of produced liquid manure, thus it is still treated as problematic waste. High water content in liquid manure leads to the assumption that it can be treated as a water source. This assumption is quite realistic if application of low and high pressure membrane techniques is considered. Such a solution would allow not only to recover water that could be further reused on farms, but also to obtain valuable concentrated nutrients solution which can be used as a fertilizer and easily transported to agricultural areas. The aim of the study was to determine the effectiveness of water recovery from pig liquid manure using integrated system: centrifugation/two step ultrafiltration/nanofiltration. The first step ultrafiltration was performed using PVDF membrane of cut off 100 kDa while the second step using PES membrane of cut off 10 kDa. During the polishing process ie nanofiltration hydrophilic composite membrane of cut off 200 Da was used. The effectiveness of the process was determined basing on the change of values of parameters like: BOD5 and COD, contents of TOC, IC, TC and Ntot, concentrations of NH4 +, Cl–, SO4 2–, PO43–, Mg2+, Ca2+ and K+, while the capacity of the treatment was determined using volumetric permeate streams. Obtained results allow to conclude that the proposed system can be used to recover water of an industrial quality.
PL
Gnojowica powstająca podczas wielkoprzemysłowej hodowli zwierząt wymaga stosowania odpowiednich metod utylizacji. Obecnie jest ona wykorzystywana jako nawóz bądź też substrat do produkcji biogazu oraz kompostu. Jednakże metody te są często ograniczone i nie pozwalają na zagospodarowanie całkowitej ilości powstającej gnojowicy, stąd też wciąż jest ona traktowana jako uciążliwy odpad. Duża zawartość wody w gnojowicy pozwala założyć, iż może być ona traktowana jako źródło wody. To założenie jest całkiem realne w przypadku zastosowania nisko i wysokociśnieniowych procesów membranowych. Takie rozwiązanie pozwoliłoby nie tylko na odzysk wody, który mogłaby zostać ponownie wykorzystana na farmie, ae także na otrzymanie wartościowych, stężonych roztworów substancji odżywczych, które mogłyby zostać wykorzystane jako nawóz i łatwo transportowane na tereny rolnicze. Celem przeprowadzonych badań było określenie efektywności odzysku wody z gnojowicy trzody chlewnej, wykorzystując zintegrowany system: wirowanie/dwustopniowa ultrafiltracja/nanofiltracja. Pierwszy stopień ultrafiltracji prowadzono z użyciem membrany z PVDF o cut off 100 kDa, drugi zaś stopień wykorzystaniem membrany z PES o cut off 10 kDa. Podczas etapu doczyszczania, tj. nanofiltracji zastosowano kompozytową membranę hydrofilową o cut off 200 Da. Efektywność procesu określono, korzystając ze zmiany wartości parametrów procesu: BZT5, ChZT, zawartości OWO, WN, OW, Ncał stężenia jonów NH4+, Cl-, SO42-, PO43-, Mg2+, Ca2+ i K+, wydajność zaś wyznaczono na podstawie objętościowych strumieni permeatów. Przeprowadzane badania pokazują, że zaproponowany system może zostać wykorzystany do odzysku wody o jakości przemysłowej.
16
Content available remote The treatment of manure with the use of pressure-driven membrane techniques
EN
High-density livestock farming causes many difficulties connected with proper management of produced manure. The application of membrane technologies seems to be an attractive solution to this problem. It enables to obtain concentrated nutrients solutions and also recovery of proper quality water which can be further reuse on a farm, what would be a great advantage in areas, where water deficiency takes place. The aim of the study was to determine the effectiveness of integrated centrifugation and two-step-ultrafiltration processes used as manure pretreatment before reverse osmosis. The final permeate obtained during the process was characterized by significantly lower values of parameters like: ChZT, BZT5, OWO, WN, OW, N-NH4+, PO43- . However, it still required further treatment via reverse osmosis.
PL
Wielkoprzemysłowa hodowla zwierząt stwarza wiele trudności z odpowiednim zagospodarowaniem produkowanej gnojowicy. Zastosowanie technologii membranowych wydaje się atrakcyjnym rozwiązaniem tych problemów. Z jednej strony stwarza możliwości otrzymywania wysoce skoncentrowanych produktów nawozowych, z drugiej zaś pozwala na odzysk odpowiedniej jakości wody, która mogłaby być ponownie wykorzystana w miejscu hodowli. Odzysk wody byłby szczególnie korzystny w obszarach, które borykają się z jej niedoborem. Celem przeprowadzonych badań było określenie efektywności zintegrowanych procesów wirowania i dwustopniowej ultrafiltracji jako etapu wstępnego przygotowania gnojowicy przed procesem odwróconej osmozy. Otrzymany w końcowym etapie permeat charakteryzował się znacznie niższymi wartościami parametrów jak: ChZT, BZT5, OWO, WN, OW, N-NH4+, PO43- w odniesieniu do surowej gnojowicy.
17
Content available remote Opory permeacji w procesach odzysku wody za pomocą membran rurkowych
PL
Badano zmiany szybkości i oporów permeacji podczas procesów ultra-(UF) i nanofiłtracji (NF) wody po płukaniu instalacji procesowych w zakładzie mleczarskim. Stosowano polimerowe membrany rurkowe o zdolności rozdzielczej 200 kDa w procesie UF i 75% CaCL, (NF). Wy-, kazano istotny wpływ koncentracji suchej masy w nadawie na szybkość foutingu membran i charakter zmian oporu z czasem procesu.
EN
Permeation rate and resistance during uttra- (UF) and nanofittration (NF) of wastewater after rinsing of dairy processing equipment were investigated. Tubutar membranes with cut-off value of 200 kDa (UF) and 75% CaCL2 (NF) were used. A significant effect of total solid con-centration in feed on membranę fouling rate and characteristics of resistance changes with process time was demonstrated.
18
Content available remote Zastosowanie procesu nanofiltracji do odzysku wody z popłuczyn mleczarskich
EN
The tubular nanofiltration membrane AFC30 has been used for separation of washings obtained durind rinsing operation applied as the first step of cleaning process in dairy plants. The permeate flux and permeation resistance as variables dependent on separation time have been evaluated. It has been shown, that nanofiltration of washings enables efficient recovery of water and milk solids.
EN
A statistical description of process variables for an industrial two-stage reverse osmosis (HO) station used for water recovery from permeate remaining after whey nanofiltration was obtained. The permeation rates and resistance, mineral component content in the feed, RO permeate and retentate were evaluated.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.