Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 32

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nature preservation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Nasze miasta zmieniają się w betonowe pustynie. Coraz gęstsza zabudowa i coraz więcej utwardzonych nawierzchni to przyczyny tego, że z każdym rokiem ubywa miejsca dla zieleni. I choć specjaliści powtarzają, że w środowisku pozbawionym roślin ludzie częściej umierają na choroby cywilizacyjne, nadal jest to "głos wołającego na puszczy".
PL
Przepisy prawa, stanowiące podstawę ochrony przyrody, mają to do siebie, że prawodawca posługuje się w nich zwrotami przynależnymi nie tylko do nauk prawnych, ale również szeroko rozumianych nauk przyrodniczych. W następstwie tego niektóre pojęcia zyskują nieco inne znaczenie niż pierwotne.
PL
Jedną z podstawowych reguł polskiego systemu prawnego ochrony środowiska jest zasada czynnego udziału społeczeństwa w sprawach z zakresu ochrony środowiska.
PL
Któż z nas nie zna słów wypowiedzianych przez Hipokratesa: Primo non nocere ("Po pierwsze nie szkodzić")? Pomimo upływu ponad 2400 lat od ich sformułowania, ciągle chcemy, by były aktualne, i to nie tylko w dziedzinie medycyny.
PL
Za czasów panowania dynastii Piastów i Jagiellonów zaczęły pojawiać się uwarunkowania materialne związane z ochroną przyrody. Pierwszymi symptomami zmierzającymi w kierunku ochrony przyrody w średniowiecznej Polsce były statuty: wiślicko-piotrkowskie króla Kazimierza Wielkiego wydane w 1347 r.; warecki z roku 1423 wydany przez króla Władysława Jagiełłę oraz litewski z 1523 r. wydany przez króla Zygmunta I Starego. W XVIII wieku powstały w Krakowie (1783 r.) i Grodnie (1793 r.) pierwsze ogrody botaniczne w Polsce. W okresie zaborów Polski rozwój ochrony przyrody różnił się w zależności od polityki państw zaborczych w stosunku do ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Z kolei w okresie od 1918 do 1939 roku będącym czasem rozwoju administracji państwowej ochrony przyrody powstały m.in.: Państwowa Rada Ochrony Przyrody (1919 r.) i Liga Ochrony Przyrody (1928 r.). W okresie międzywojennym utworzono pierwsze parki narodowe w Polsce (6 parków narodowych i 180 rezerwatów przyrody).
EN
During the reign of Piast and Jagiellonian dynasties appeared material conditions connected with nature preservation. The first symptoms leading to nature preservation in medieval Poland were the following statutes: Wiślica-Piotrkow statues by king Casimir the Great issued in 1347r.; Warka statutes of 1423 issued by king Wladyslaw Jagiello and Lithuania statutes of 1523 issued by king Sigmund I the Old. In 18th century the first Polish botanic gardens were founded in Cracow (1783) and Grodno (1793). During the annexation of Poland development of nature preservation varied depending on the politics of annexing states towards protection of natural heritage. On the other hand between 1918 and 1939, which was the development time of the nature preservation state administration, the State Council of Nature Preservation (1919) and League of Nature Conservation (1928) were originated. During the interwar period the first national parks were established in Poland (6 national parks and 1800 natural reserves).
PL
Po sześciu latach starań zmienione zostały przez Sejm Rzeczypospolitej Poleskiej przepisy dotyczące wydawania zezwoleń na usuwanie drzew przydrożnych. Tym samym przywrócono kontrolę wycinek i wprowadzono ochronę koron drzew.
PL
Miasta nie są i nigdy nie były przyjaznym środowiskiem dla drzew. Silne zanieczyszczenie powietrza, efekt "wyspy ciepła", zimowa walka ze śniegiem czy spływ powierzchniowy wody to tylko niektóre problemy jakie dotykają drzewa. Dlatego opracowywane sa nowoczesne technologie, które w wiekszym stopniu bedą w stanie zagwarantować jego prawidłowy rozwój.
PL
Zmiana ustawy o ochronie przyrody ma na celu zaprzestanie sporów, które dotyczą przede wszystkim kwestii prawnych związanych z tym, kiedy można mówić o pielęgnacji drzew i krzewów, a kiedy już o zniszczeniu ich poprzez wadliwe przeprowadzenie tego typu prac.
PL
Po wprowadzeniu zmiany ustawy o ochronie przyrody pojawia się wątpliwość związana z tym, że wcześniejszy przepis nie przewidywał opłat za usunięcie drzew z terenów zieleni komunalnej, z parków gminnych, z ogrodów działkowych i zadrzewień, w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i krzewów.
PL
Badania krakowskich drzew rosnących przy szlakach komunikacyjnych wykazały, że rośliny te są w bardzo złym stanie. Jest to spowodowane nadmiernym zasoleniem podłoża, jego alkalizacją oraz zniszczeniem struktury gleby Co można dla tych i innych drzew zrobić w podobnej sytuacji?
PL
Podczas Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu COP 14 rośliny kilka razy odegrały ważną rolę. Po raz pierwszy tuż przed rozpoczęciem imprezy, gdy można było zauważyć w wielu miejscach Poznania prace związane z zagospodarowaniem terenów zieleni.
PL
Drzewa usytuowane w obrębie placów budowy narażone są na oddziaływanie szeregu czynników, które przyczyniają się do obumierania tych roślin. Dlatego tym bardziej należy przestrzegać wszelkich zaleceń odnośnie prawidłowego postępowania z drzewami podczas prac budowlanych. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na ochronę korzeni oraz prawidłowy poziom gruntu i wody.
PL
Największymi wrogami drzew w miastach są; zbyt mała pojemność i ubicie gleby, zasolenie, zanieczyszczone i suche powietrze oraz wandalizm. W obliczu tych zjawisk zachodzi potrzeba stosowania specjalnych technologii upraw. Na rynku dostępnych jest ich kilka, ale którą wybrać?
PL
Wraz z nowymi inwestycjami w miastach zmniejsza się powierzchnia dla nasadzeń nowych drzew. Coraz częściej tylko zastosowanie odpowiednich systemów antykompresyjnych gwarantuje prawidłowy rozrost korzeni drzew w otoczeniu podziemnej infrastruktury.
PL
Prawidłowe ustalenie kręgu podmiotów uczestniczących w postępowaniu administracyjnym w sprawach wymierzenia administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie lub usunięcie drzew i krzewów bez zezwolenia ma charakter bardzo złożony. Jednocześnie błędy popełnione w tym zakresie mogą rzutować na prawidłowość przeprowadzenia całego postępowania.
PL
Nieokreślenie w ustawie o ochronie przyrody jednoznacznych kryteriów, jakimi powinien kierować się organ administracji przy wydawaniu zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, nie jest tożsame z ich brakiem, gdyż mogą być one zrekonstruowane na podstawie innych norm prawnych.
PL
Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, która weszła w życie 15 listopada 2008 r. jest tak rozległa, że od tego czasu dysponujemy niemal "nową" ustawą w tym zakresie. Zmianom podległ również rozdział dotyczący prawnej ochrony drzew i krzewów.
PL
Od wielu lat można zaobserwować wzrost zagrożeń, które zmniejszają trwałość terenów zieleni. Powodem tego jest pozostawienie wielu z nich bez prawnej ochrony.
PL
Ustawa z 3 października 2008 r o zmianie ustaw; ochronie przyrody oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU nr 201 poz, 1237) wprowadziła liczne zmiany, w tym związaną z mechanizmem naliczania i pobierania opłat za usuwanie drzew lub krzewów na podstawie zezwolenia.
PL
Ustawa z 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw wprowadziła do rozdziału 4 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dotyczącego ochrony terenów zieleni i zadrzewień, kilka zmian, z których dwie odnoszą się do wymierzania administracyjnych kar pieniężnych.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.