Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 36

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  deklaracja zgodności
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono aktualne przepisy dotyczące bezpieczeństwa wyrobów oświetleniowych.
EN
The article presents current regulations regarding the safety of lighting products.
PL
W ostatnim dziesięcioleciu asygnowane w Polsce środki finansowe na modernizację infrastruktury kolejowej przynoszą wymierne korzyści, w postaci zwiększenia długości linii kolejowych, na których nastąpił wzrost prędkości pociągów. Oprócz modernizacji torów kolejowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą urządzeń i sieci elektroenergetycznych lub urządzeń sterownia ruchem kolejowym, nowo budowane linie kolejowe są wyposażane w urządzenia przytorowe systemu ERTMS/ETCS. Zgodnie z przepisami prawa europejskiego i krajowego, wszystkie modernizowane lub doposażone linie kolejowe podlegają procesowi certyfi kacji. Wśród linii z systemem klasy A, mających certyfikat weryfikacji WE, zdarzają się przypadki, w których należy podjąć działania polepszające parametry eksploatacyjne infrastruktury kolejowej. W artykule przeanalizowano różne procesy inwestycyjne i podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jaki wpływ mają realizowane przetargi na zabudowane urządzenia przytorowe systemu ERTMS/ETCS, które legitymizują się ważnością wydanego certyfikatu weryfikacji WE i czy te urządzenia mają zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji wydane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.
3
Content available remote Deklaracja zgodności WE dla maszyny – niebezpieczna rzeczywistość
PL
W opracowaniu przedstawiono luki w zapisach Dyrektywy Maszynowej, jako wynik bardzo negatywnej ekspertyzy elementu konstrukcyjnego linii technologicznej przetwórstwa spożywczego. Przedstawiono również propozycje zapewnienia sobie przez zamawiającego akceptowalnego poziomu jakości konstrukcji w istniejącej sytuacji.
EN
The article presents regulations or gap in regulations regarding welding in Machinery Directive 2006/42/EC. The base of the article were tests and analysis of destroyed construction part of transportation line in food industry. The way to ensure right quality of welding structures are presented.
PL
Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością, w tym opakowania do żywności, muszą spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawnych w zakresie ich bezpieczeństwa w kontakcie z żywnością. W artykule przedstawiono rodzaje dokumentów potwierdzających zgodność materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, wprowadzanych do obrotu handlowego, które muszą im towarzyszyć. Omówiono obowiązki przedsiębiorców działających na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w odniesieniu do wystawienia i dysponowania deklaracją zgodności oraz dokumentami uzupełniającymi. Przedstawiono również wymagania dotyczące znakowania i systemu zapewnienia identyfikowalności materiałom i wyrobom w całym łańcuchu dostaw.
EN
The materials and articles intended for contact with food, including food packaging must meet the requirements of existing legislation in the field of safety in contact with food. The article presents the types of documents confirming the compliance of the marketed materials and articles intended to come into contact with food that must accompany them. It discusses the responsibilities of business operators of materials and articles intended for contact with food in relation to the issuing and disposing of the declaration of compliance and supporting documents. It also presents the requirements for labeling and traceability system for materials and articles throughout the whole supply chain.
PL
W niniejszej publikacji przedstawiono wymagania dla deklaracji zgodności, jakie stawia dyrektywa Unii Europejskiej 2014/34/UE – nowa dyrektywa ATEX, która weszła w życie z dniem 20 kwietnia 2016 roku. Wskazano jakie elementy powinien dokument ten zawierać, przedstawiono kilka szczególnych przypadków z jakimi można mieć styczność przy tego rodzaju dokumentach, a także omówiono najczęstsze zagadnienia problematyczne. W artykule dokładnie omówiono deklarację zgodności UE wydawaną dla maszyn i napędów elektrycznych oraz zestawów w skład których mogą one wchodzić.
EN
This publication presents the requirements for the declaration of conformity of the European Union Directive 2014/34/EU – a new ATEX Directive, which came into force on 20 April 2016. In this paper there are indicated items which should contain this document, there are showed several particular cases which can be used in this kind of documents. There are also given many details about problematical situation. Declaration of conformity issued for machines and electrical drives, and also assemblies are elaborated particularly in this article.
PL
W niniejszej publikacji przedstawiono wymagania dla deklaracji zgodności, jakie stawia dyrektywa Unii Europejskiej 2014/34/UE – nowa dyrektywa ATEX, która wchodzi w życie z dniem 20 kwietnia 2016 roku. Wskazano jakie elementy powinien dokument ten zawierać, przedstawiono kilka szczególnych przypadków z jakimi można mieć styczność przy tego rodzaju dokumentach, a także omówiono najczęstsze zagadnienia problematyczne. W artykule dokładnie omówiono deklarację zgodności UE wydawaną dla maszyn i napędów elektrycznych oraz zestawów, w skład których mogą one wchodzić.
EN
This publication presents the requirements for the declaration of conformity of the European Union Directive 2014/34 / EU - a new ATEX Directive, which comes into force on 20 April 2016. In this paper there are indicated items which should contain this document, there are showed several particular cases which can be used in this kind of documents. There are also given many details about problematical situation. Declaration of conformity issued for machines and electrical drives, and also assemblies are elaborated particularly in this article.
7
Content available remote Wyroby budowlane dziś i jutro
PL
W artykule przypomniano zasadę swobodnego przepływ towarów jako fundamentu jednolitego rynku i ważny czynnik wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw Unii Europejskiej. Omówiono aspekt zapewnienia również wysokiego poziomu ochrony konsumentów i użytkowników, dzięki zasadzie, że jedynie bezpieczne wyroby mogą zostać wprowadzone do obrotu na terenie Unii Europejskiej. Od roku 1985 w Unii Europejskiej powstało pojęcie harmonizacji technicznej i pojęcie Dyrektyw Nowego Podejścia. Treść tych dyrektyw zaczęto ograniczać do zasadniczych wymagań. Omówiono sposób spełnienia tych wymagań poprzez zastosowanie norm zharmonizowanych. Pokazano drogę do wystawienia Deklaracji Zgodności według różnych modułów procedowania i końcowe naniesienie oznakowania CE na produkt. W dalszej części artykułu opisano rozszerzenie znaku CE na nowe wymagania:- energooszczędności produktowej ECO-DESIGN- Ekoprojektowanie, - Dyrektywy RoHS II w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz, - Rozporządzenia CPR - Construction Products Regulation- ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych.
EN
The article reminded of the principle of free movement of goods as the foundation of the single market and an important factor in increasing the competitiveness of EU enterprises. The aspect of ensuring a high level of protection of consumers and users was also discussed, based on the principle that only safe products may be marketed in the European Union. Since 1985 the European Union established the concept of technical harmonization and the concept of the New Approach Directives. The contents of these directives began limited to essential requirements. It was also discusses how to meet these requirements through the use of harmonized standards. Presented the way to issue a Declaration of Conformity according to the different modules of proceeding and the final drawing of the CE marking on the product. The remainder of this article describes the extension of the CE mark on the new requirements: - Efficiency of the product ECO -DESIGN - Ecodesign, - RoHS Directive II on essential requirements for the restriction of the use of certain hazardous substances In electrical and electronic equipment and - Regulation of the CPR - Construction Products Regulation- down harmonized conditions for the marketing of construction products.
11
Content available Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych
PL
W artykule omówiono stan normalizacji w zakresie wyrobów i systemów do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Podjęto zagadnienia wspólne dla wszystkich kategorii wyrobów i systemów opisanych w serii norm PN-EN 1504. Przedstawiono zadania producenta materiałów i systemów do napraw konstrukcji betonowych przed wprowadzeniem wyrobu na rynek budowlany. Omówiono takie zagadnienia, jak wstępne badania typu, zakładową kontrolę produkcji, systemy oceny zgodności oraz deklarację zgodności i oznakowanie wyrobu znakiem CE.
EN
State of normalization in the area of products and systems for protection and repair of concrete structures is presented in the paper. In the present part 1 of the paper problems common for all categories of products and systems described in series of standards PN-EN 1504 are discussed. Duties of producers of materials and systems for protection and repair of concrete structures before bringing product on the building market are presented. Such a problems as initial type testing, factory production control, evaluation of conformity systems as well as declaration of conformity and CE marking of the product are discussed in the paper.
PL
Obowiązkiem państw członkowskich jest zagwarantowanie, że budowane na ich terytorium obiekty inżynierii wodnej i lądowej są zaprojektowane i wykonane w taki sposób, że nie zagrażają bezpieczeństwu ludzi, zwierząt i mienia oraz - w interesie dobra publicznego - spełniają wymogi dyktowane przepisami innych regulacji.
EN
The article describes the issues related to conformity assessment of construction products in the European Community, including classification standards in accordance with the construction Directive, demonstrating compliance procedures and the Declaration of compliance and its importance for the European market.
15
Content available remote Praktyczny przykład oceny zgodności zautomatyzowanego systemu wytwarzania
PL
Zautomatyzowana linia produkcyjna zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE powinna być traktowana jak maszyna, tak więc przed wprowadzeniem na rynek lub do użytkowania powinna być wystawiona dla niej deklaracja zgodności. Maszyny i urządzenia wchodzące w skład linii podlegać mogą postanowieniom różnych dyrektyw, np. maszynowej, niskonapięciowej, ciśnieniowej. Obowiązkiem inwestora jest określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych uczestników inwestycji. W artykule zademonstrowano, na przykładzie zautomatyzowanej linii do produkcji waty szklanej firmy SAINT-GOBAIN Construction Products Polska Sp. z o.o., sposób postępowania przy ocenie zgodności takiej linii.
EN
According to machinery directive 2006/42/WE, "assemblies of machinery which, in order to achieve the same end, are arranged and controlled so that they function as an integral whole" are considered as a machine. It means that an automated production line should be considered as a machine, therefore the declaration of conformity should be prepared before putting that line into service. Usually, an automated production line comprises several machines made by different manufacturers. Each machine should be accompanied by the declaration of conformity or declaration of partly completed machinery.The main manufacturer of the automated production line for own use is responsible for assembling all machines and devices made by particular manufacturers into the integral whole. Different directives, e.g. machinery directive, low voltage directive, pressure equipment directive, etc. may apply to the machines and devices forming an automated production. It is a duty of the main manufacturer to appoint the responsibility to particular manufactures of machines and devices. Using the automated production line for production of glass wool, built by the SAINT-GOBAIN Construction Products Polska Sp. z o.o., as a study case the general rules for conformity assessment of such have been presented in the paper.
PL
Polska Norma określonego wyrobu szklanego stosowanego w budownictwie stanowi specyfikację techniczną wymagań dla oceny zgodności, a na jej podstawie są możliwości wystawienia Deklaracji Zgodności i stosownego oznakowania wyrobu.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.