Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  działalność badawcza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Na tle historii powstania i działalności Sekcji Konstrukcji Metalowych w poprzednich kadencjach przedstawiono problematykę naukową planowaną do realizacji w nowej kadencji oraz wyzwania badawcze stojące przed członkami Sekcji. Opisano również udział członków Sekcji w europejskich i krajowych komitetach normalizacyjnych, współpracę z Europejską Konwencją Konstrukcji Stalowych ECCS, współpracę z otoczeniem gospodarczym, stowarzyszeniami i pzremysłem. Wspomniano at kże o eralizowanej w ramach działalności popularyzatorskiej współpracy z czasopismem „Inżynieria i Budownictwo”.
EN
On the background of the history of the establishment and operation of the Metal Structures Section in previous terms, the scientific issues planned to be implemented in the new term as well as research challenges facing the members of the Section were presented. The participation of Section members in European and national standardization committees, cooperation with the European Convention for Constructional Steelwork ECCS, cooperation with the economic environment, associations, and industry was also described. The cooperation with the Inżynieria i Budownictwo magazine was also mentioned as part of the popularization activity.
EN
The article presents the searching and designing activity of Lviv architecture school on the example of the department of architectural environment design (AED)* in the creation of architectural types of buildings, important for Ukraine at the beginning of the 21st century.
3
Content available Muzea : nauka, edukacja, popularyzacja
EN
The purpose of this article is to outline some issues discussed during the conference organized by JuraPark Solec Kujawski as part of the celebrations of the 10th anniversary of its existence. This text is not a report on the agenda of the conference, but is intended to include the content presented in a wider context of the changes in Polish museology in the last decade. These considerations will include such aspects as the attempt to define a contemporary museum, the research activity of these institutions and museum education, and the promotion of knowledge.
PL
W artykule opisano wybrane wyniki badań, przeprowadzonych w latach 2016–2017 w ramach międzynarodowej sieci badawczej IRNet (www.irnet.us.edu.pl) przez naukowców z instytucji partnerskich z różnych krajów. Wyniki te dotyczą analizy profilu działalności badawczej i jej oceny uzyskanej na Uniwersytecie Śląskim (Polska) i Uniwersytecie im. Borysa Grinchenki w Kijowie (Ukraina). Badania były prowadzone wśród wykładowców, doktorantów i studentów studiów I stopnia. Artykuł opisuje pewne aspekty teoretyczne kompetencji w zakresie ICT oraz porusza temat kompetencji miękkich, w tym – dotyczących działalności badawczej ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania narzędzi IT do wyszukiwania informacji. Na końcu zaprezentowane wnioski.
EN
This article describes some of the results of research carried out in 2015-2017 as part of the international research network IRNet (www.irnet.us.edu.pl) by researchers from partner institutions from different countries. These results relate to the analysis and research of the research activity profile and its evaluation obtained at the University of Silesia, Poland and at the Boris Grinchenko Kyiv University in Kyiv, Ukraine among lecturers and students. The article contains the theoretical aspects of competence in the field of ICT as well as soft skills, including competences related to research activities with particular emphasis on the use of IT tools and the results of surveys and their analysis. At the end, the conclusions and comments presented.
5
Content available remote Instytut Nowych Syntez Chemicznych : innowacje dla przemysłu
PL
Przedstawiono działalność Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w ostatnich latach. Zaprezentowano działalność badawczą i wdrożenia w przemyśle. W ostatnim okresie Instytut może się poszczycić wieloma sukcesami w zakresie modernizacji instalacji przemysłowych w celu zwiększenia ich efektywności. Specjalnością Instytutu stała się kompleksowa realizacja kontraktów modernizacyjnych "pod klucz". Przedstawiono przykłady innowacyjnych projektów z obszaru "inteligentnych nawozów" realizowanych w Instytucie we współpracy z przemysłem. Zaprezentowano także działalność Instytutu w Centrum Kompetencji Puławy, jednego z pierwszych think-tanków łączących działalność naukową i biznesową dla przedsiębiorców rolnych.
EN
A review, with 9 refs., of industrial achievements of the Institute in the area of NH₃ and HNO₃ and pilot plant prodn. of hop exts. and catalyst. An efficient catalyst for decompn. of N₂O was lately developed and implemented.
PL
Jednym z parametrów oceny jednostek naukowych jest działalność badawcza pracowników naukowych. Jest ona udostępniania w formie publikacji naukowych, raportów, informacji o kierunkach badań, prac dyplomowych itp., które gromadzone są w różnego typu systemach komputerowych m. in. można tutaj wymienić: bazy bibliograficzne, repozytoria lub tzw. bazy wiedzy uczelni wyższych, których integralną część bardzo często stanowią repozytoria archiwizujące dorobek naukowy pracowników danej szkoły wyższej. Artykuł ma na celu zaprezentowanie w jaki sposób wybrane systemy wspierają parametryzację jednostek naukowych w uczelniach wyższych. Zostaną przedstawione przykłady baz wiedzy i repozytoriów akademickich, które gromadzą informację instytucjonalną i przetwarzają ją na potrzeby różnego rodzaju sprawozdań, ankiet i zestawień bibliograficznych. Tego typu systemy rozbudowywane są o dodatkowe funkcjonalności np. identyfikację pracowników uczelni, informację o afiliacji i zatrudnieniu, funkcję do tworzenia zestawień bibliograficznych na potrzeby ocen okresowych, punktację ministerialną, informację na temat otwartego dostępu. W szczególności celem badań było ustalenie czy wymienione funkcje są zastosowane w wybranych systemach i w jaki sposób są prezentowane użytkownikom. Zostanie również przedstawiona problematyka implementacji otwartego dostępu w tego typu bazach.
EN
One of the parameters of scientific institutions evaluation is an academic research activity. It is shared to public in the form of scientific publications, reports, information about directions of research, theses, etc., which are collected in different types of systems, like bibliographic databases, repositories or the university knowledge base. Often they are an integral part of scientific achievements repositories of university employees. This paper aims to present how the selected systems support the parameterization of research units. They will be presented examples of knowledge bases and academic repositories that gather institutional information and process it to the needs of various types of reports, surveys and bibliographic lists. Such systems are extended with additional functionality, eg. identification of university staff, information about the affiliation and employment functions to create bibliographic lists for a need of periodical evaluations, also for ministerial assessment and to provide information about open access. In particular, the aim of the research was to determine whether these functions are applied to selected systems and how they are presented to users. It will also be presented the issue of the implementation of open access model in this type of databases.
7
Content available remote LCA in Poznań and Poland. Research teams and their achievements
EN
Increasing interest of different organisations (industrial companies, governmental authorities, consultancy agencies and non-governmental organisations) in the environmental evaluation of products has caused the need of tools for its realisation. Some attempts have already been made in this field in the world, mainly for every-day life consumer products (packaging, hygiene wares and cleaners, simple household equipment, etc.). In the paper, the history and actual situation in research on LCA in Poznań (in detail) and in Poland (briefly) is presented. The main LCA research centres, key figures working there, and their professional activities are characterised.
PL
Wzrastające zainteresowanie różnych organizacji (przedsiębiorstw przemysłowych, władz administracyjnych, firm konsultacyjnych i organizacji pozarządowych) środowiskową oceną produktów wywołało potrzebę powstania metod dla jej realizacji. Pewne próby w tym zakresie zostały już dokonane na świecie, a dotyczyły one głównie przedmiotów codziennego użytku (opakowań, środków higienicznych i czystości, drobnego sprzętu gospodarstwa domowego itd.). W artykule zaprezentowana jest historia i aktualna sytuacja w zakresie badań z dziedziny LCA w Poznaniu (szczegółowo) i w Polsce (skrótowo). Scharakteryzowano ważniejsze centra badawcze i istotniejsze osoby działające w tym zakresie, przedstawiając zakres ich zaangażowania.
PL
W artykule opisana została historia Katedry Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków od momentu jej powstania w roku 1922, aż do chwili obecnej. Przedstawiono istotne momenty decydujące o losach Katedry oraz krótkie notki biograficzne pracowników, którzy wywarli istotny wpływ na jej profil naukowo badawczy. Zamieszczono także życiorysy naukowe kolejnych kierowników Katedry. Końcowa część artykułu poświęcona jest opisowi stanu aktualnego oraz prezentacji zainteresowań naukowych i możliwości badawczych Katedry. Omówiono także udział Katedry w procesie kształcenia studentów na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH.
EN
The Faculty of Metals Engineering and Industrial Computer Science is the successor to the Faculty of Metallurgy. This brief article celebrates the 85year anniversary and describes the history of the Department in the context of the history of the AGH, viewed through the biographies of its staff and students. Based on the history, this paper details the 85 years growth of the Department (earlier known as Department of Metallography and Thermal Treatment) from its founding on 3 rd April 1922. The article traces the development of the Department into a large academic and research institution. The main mission of the Department is to do the educational and scientific work and give direction on the problem development of the theoretical bases in material science and engineering. Nowadays six scientific groups within the Department, led by professors, offer professional courses in material science and engineering. The activity of the Department, from its beginnings in the 20's to the present day, together with its most important milestones, is summarised in the following paragraphs.
PL
Przedstawiono charakterystykę dzialalności Instytutu Metalurgii Żelaza w obszarze badawczym I doradztwa gospodarczego na rzecz restrukturyzowanego sektora hutnictwa żelaza i stali. Omówiono rodzaje wykonywanych projektow oraz strukturę ich odbiorców. Zaprezentowano zestawienie wykonanych projektów.
EN
The characteristic of research and consulting activity of Instytut Metalurgii Żelaza for restructured steel sector is presented. The types of projects and customer structure is described. The list of completed projects is presented.
PL
Podano wybrane przykłady 'nowoczesności' w różnych okresach rozwoju inżynierii lądowej. Wyrażono pogląd, że stopień wykorzystania technik komputerowych określa obecnie stopień nowoczesności działań i stopień nowoczesności wytworów tego działania. Podjęto próbę wykazania prawdziwości tego poglądu na przykładach z praktycznej działalności inżynierskiej oraz działalności badawczej i dydaktycznej.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.