Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 83

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Uzyskanie materiału szkółkarskiego o wysokiej jakości możliwe jest na glebach o korzystnych właściwościach fizyczno-biologicznych i zasobnych w składniki pokarmowe. Ze względu na niedostateczne ilości opadów i nierównomierny ich rozkład jednym z najważniejszych zabiegów melioracyjnych w szkółkach leśnych jest nawadnianie, które umożliwia systematyczne uzupełnianie wody dawkami optymalnymi dla młodych roślin. Ekonomicznym rozwiązaniem jest zastosowanie systemu nawadniania kroplowego, dzięki któremu woda dostarczana jest bezpośrednio do strefy korzeniowej roślin. Ważnym wskaźnikiem biologicznej jakości gleby pod plantacjami leśnymi jest aktywność enzymatyczna. W pracy badano wpływ nawadniania kroplowego na wybrane parametry wzrostu roślin sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) poddanej zabiegowi mikoryzacji oraz aktywność enzymów glebowych: dehydrogenaz i katalazy. Badania przeprowadzono w latach 2013-2016 na gruncie porolnym przeznaczonym pod zalesienie zlokalizowanym w Kruszynie Krajeńskim (53°04´53˝N, 17°51´52˝E) koło Bydgoszczy (województwo kujawsko-pomorskie – centralna Polska), zakwalifikowanym do V-VI klasy bonitacyjnej (czarna ziemia zdegradowana zaliczana do kompleksu żytniego słabego i żytniego bardzo słabego). Doświadczenie polowe założono i przeprowadzono jako jednoczynnikowe. Badanym czynnikiem, stanowiącym źródło zmienności było nawadnianie zastosowane w dwóch wariantach: 0 – bez nawadniania (kontrola), K – nawadnianie kroplowe. Eksperyment obejmował łącznie 8 poletek (2 x 4). Do nawodnień kroplowych używano linii kroplującej ‘Euro Drip’ z emiterami rozmieszczonymi co 20 cm. W badaniu wykorzystano 1 roczne sadzonki sosny z zakrytym systemem korzeniowym (produkcja kontenerowa). Sadzonki w trakcie produkcji były poddane połączonej mikoryzacji standardowej z zastosowaniem grzyba Hebeloma crustuliniforme oraz ściółkowaniu ektopróchnicą leśną. Mikoryzowane sadzonki sosny w czteroletnim okresie badań (2013-2016) charakteryzowały się 100% przeżywalnością zarówno na obiekcie nawadnianym kroplowo jak i kontrolnym (bez nawadniania). Nawadnianie kroplowe roślin sosny zwyczajnej istotnie zwiększyło wysokość części nadziemnej, średnicę pędu oraz długość pędu bocznego. Na podstawie pomiarów wykonanych w 2016 roku stwierdzono, iż nawadniane kroplowo sadzonki sosny były o 102% wyższe w porównaniu z kontrolą. Ponadto rośliny sosny uprawiane w warunkach nawadniania miały o 95% większą średnicę pędu od rosnących w warunkach naturalnego uwilgotnienia. Stwierdzono również wyższy o 58% średni przyrost pędu bocznego na ostatnim okółku. Doświadczenie wykazało, że nawadnianie wpływa na oksydreduktazy glebowe i stymuluje ich aktywność, zwłaszcza w głębszych warstwach profilu glebowego. Biorąc pod uwagę deficyt wody w obszarach leśnych Polski, poziom nawadniania przetestowany w tym badaniu jest wystarczający, aby utrzymać zarówno aktywność enzymatyczną gleb, jak i odpowiednią produkcję biomasy przez drzewa sosny zwyczajnej.
EN
High quality forest nursery material is obtained on soils with favorable physico-biological and nutrient-rich properties. Due to insufficient rainfall and uneven distribution, one of the most important melioration treatments in forest nurseries is irrigation, which makes it possible to systematically supplement water with optimum doses for young plants. The economical solution is to use a drip irrigation system, whereby water is delivered directly to the root zone of the plant. An important indicator of the biological quality of soil under forest plantations is enzymatic activity. The effect of drip irrigation of Scots pine (Pinus sylvestris L.) on growth parameters of undergoing mycorrhizal treatment and the activity of soil enzymes dehydrogenases and catalase were evaluated. The research was conducted 2013-2016 on the former land intended for afforestation located in Kruszyn Krajeński (53°04'53˝N, 17°51'52˝E) near Bydgoszcz (Kuyavian-Pomeranian Province, Central Poland), on the soil classified into a quality class V-VI (black-soil-type degraded belonging to very weak and weak-rye-soil-complexes). Irrigation was used in the two variants: 0 – without irrigation (control) and K – drip irrigation.The experiment included a total of 8 plots (2 x 4). Irrigation was done with the drip line “Euro Drip” where the distance between the dripers was 20 cm. In the research 1-year old Scots pine seedlings with covered root system (container production) was used. Seedlings during production were subjected to a standard combined with mycorrhiza fungus Hebeloma crustuliniforme mycorrhization and bedding based ectohumus forest. The Scots pine seedlings subjected to mycorrhizal colonization were characterized by 100% survival in the four-year study period (2013-2016). The drip irrigation of Scots pine (Pinus sylvestris L.) significantly increased the height of the above ground part, the diameter of the shoot, and the lateral shoot length. Also, drip irrigated plants were 102% higher compared to the control in 2016 years. Also, pine plants growing under irrigation conditions were 95% larger in shoot diameter than those grown under natural humidity. Drip irrigation resulted in the significant increase of a lateral shoot on the last circle by 58%. Experience shows that irrigation affects soil oxidase and stimulates their activity especially in the deeper layers of the soil profile. The level of irrigation tested in this study is sufficient to maintain both the enzymatic activity of soils and the appropriate production of biomass by pine trees.
2
EN
Bird cherry (Padus avium Mill.) is a medicinal and ornamental plant. Its flowers, fruits and bark are used in herbal medicine. Bird cherry is planted in parks, along roads and also used in the landscape and reclamation plantations. The first three years after planting determines the seedling survival rate of introduced plants. During this period, the plants should have adequate soil moisture, which can be provided by the properly designed and operated irrigation system. The aim of the research was to assess the bird cherry water needs during the first three years after planting. As a measure of water requirements, the potential evapotranspiration (Etp) of the plants was applied. The modified for Polish conditions by Żakowicz (2010) Blaney-Criddle’s formula using the adjusted crop coefficients was applied. It was assumed that the growing season of plants starts on April 1 and ends on October 31. The estimates were carried out for five agro-climatic regions of Poland during the years 1981-2010. The rainfall deficiency (or excess) in the period from April to October was calculated based on the difference between the plants water needs (showed as Etp) and the precipitation totals. The average water requirements of bird cherry in all studied regions during the period of the highest water needs (July-August) were 233 mm. The highest water requirements (around 242 mm) in the period July-August occurred in the central-north-western and central-eastern regions. The lowest water requirements (227 mm) were noted in the north-eastern and south-eastern regions. In each decade of the long-term, a significant rising tendency of water needs in the period July-August by 5 mm was noted. During the years 1981-2010, the rainfall deficiency in the period July-August occurred in 29 years in the north-eastern and central-eastern regions, in 28 years in the central-north-western region, in 27 years in the south-western region and in 25 years in the south-eastern region. In all studied regions during the long-term, the increasing tendency of bird cherry water requirements during the growing season was noted. The temporal variability of bird cherry water needs, with the exception of the central-north-western region, was important for each region.
PL
Czeremcha zwyczajna (Padus avium Mill.), nazywana również czeremchą pospolitą, jest rośliną leczniczą i ozdobną. Jej kwiaty, owoce i kora są wykorzystywane w ziołolecznictwie. Bywa sadzona w parkach i przy drogach, a także stosowana w zadrzewieniach krajobrazowych i rekultywacyjnych. Decydującym o wysokiej udatności nasadzeń jest zwłaszcza okres pierwszych trzech lat po nasadzeniu roślin wprowadzanych na dany teren. Wymaga to zapewnienia wystarczającej ilości wody poprzez dobrze zaprogramowane nawodnienia. Celem podjętych badań była próba oszacowania potrzeb wodnych czeremchy zwyczajnej w pierwszych trzech latach po nasadzeniu. Jako miarę zapotrzebowania wody przez rośliny przyjęto ewapotranspirację potencjalną. Wykorzystano do tego celu, zmodyfikowany dla warunków Polski przez Żakowicza (2010), wzór Blaney-Criddle’a, z użyciem dostosowanych do niego współczynników roślinnych. Przyjęto, że sezon wegetacyjny czeremchy zwyczajnej rozpoczyna się 1 kwietnia a kończy 31 października. Obliczenia przeprowadzono dla różnych regionów agro-klimatycznych Polski w latach 1981-2010. Niedobory (lub nadmiary) opadów w okresie kwiecień-październik obliczono z różnicy pomiędzy potrzebami wodnymi czeremchy, wyrażonymi, jako Etp dla tego okresu, a sumą opadów atmosferycznych. Potrzeby wodne czeremchy w okresie jej największego zapotrzebowania na wodę (lipiec-sierpień) w 5 regionach Polski wyniosły 233 mm. Największe potrzeby wodne w lipcu i w sierpniu, wystąpiły w dwóch regionach Polaki: środkowo-północno-zachodnim i środkowo-wschodnim (około 242 mm). Najmniejsze potrzeby wodne (średnio 227 mm), stwierdzono w północno-wschodnim i południowo-wschodnim regionie Polski. W każdej dekadzie analizowanego wielolecia zaznaczyła się istotna tendencja wzrostu zapotrzebowania na wodę o 5 mm w okresie lipca i sierpnia. W badanym trzydziestoleciu, niedobory opadów w okresie lipiec-sierpień wystąpiły w 29 latach w regionach północno-wschodnim i środkowo-wschodnim, w regionie środkowo-północno-zachodnim w 28 latach, w południowo-zachodnim w 27 latach, a w południowo-wschodnim niedobory opadów wystąpiły w 25 latach. We wszystkich badanych regionach rozpatrywanego trzydziestolecia, zaznaczyła się tendencja do zwiększenia się potrzeb wodnych czeremchy w okresie wegetacji. Trend zmienności czasowej potrzeb wodnych był, z wyjątkiem regionu środkowo-północno-zachodniego, istotny w przypadku każdego regionu.
EN
The study was conducted in the years 2006-2007 in Białe Błota nursery belonging to Bydgoszcz Forest Inspectorate (53°06'12.3"N; 17°55'41.5"E), Poland. The aim of the study was to determine the effects of mulching with forest litter and organic fertilization (compost prepared from sanitized sewage sludge supplemented with bark or sawdust) on the presence of oribatid mites in the nurseries producing European larch (Larix decidua L.) and Scots pine (Pinus sylvestris L.). The oribatid mites were treated as bioindicators of the effectiveness of soil revitalization treatments in in-ground nursery. The study showed a strong positive effect of mulching larch and pine nurseries with forest litter on the abundance and species diversity of oribatid mites. Dynamics of changes in Oribatida presence in this two-year study revealed positive effects of mulching on soil revitalization, particularly in pine nursery and when combined with fertilization with bark-enriched compost. High abundance and growing population of such fungivores as Oppiella nova and Tectocepheus velatus may indicate positive changes in fungal communities. The study suggests that these species may be good bioindicators of soil biological activity in in-ground forest nurseries.
PL
Badania terenowe prowadzono w latach 2006-2007 w należącej do Nadleśnictwa Bydgoszcz gruntowej szkółce leśnej Białe Błota. Ich celem było określenie wpływu ściółkowania ektopróchnicą leśną i nawożenia kompostem przygotowanym na bazie higienizowanych osadów ściekowych z dodatkiem kory lub trocin na występowanie mechowców w uprawach szkółkarskich modrzewia europejskiego i sosny zwyczajnej. Mechowce traktowano jako bioindykatory zabiegów rewitalizacji gleb szkółki. Z przeprowadzonych badań wynika, iż ściółkowanie upraw modrzewia i sosny miało wyraźny dodatni wpływ na liczebność i różnorodność gatunkową mechowców. Przebieg dynamiki występowania tych roztoczy w 2-letnim cyklu badań świadczy o pozytywnym wpływie ściółkowania na rewitalizację gleb, szczególnie w uprawie sosny i w połączeniu z nawożeniem kompostem z dodatkiem kory. Liczne występowanie i rosnąca liczebność populacji mykofagów – Oppiella nova i Tectocepheus velatus – może świadczyć o pozytywnych zmianach w obrębie zbiorowisk grzybów. Wymienione gatunki mogą być dobrymi bioindykatorami aktywności biologicznej gleb w gruntowych szkółkach leśnych.
PL
Specyficzną cechą śródlądowych dróg wodnych jest ich wielofunkcyjność. Jedną z tych funkcji jest możliwość wykorzystania dróg wodnych do produkcji odnawialnej energii elektrycznej. Możliwość ta nie może być bagatelizowana zwłaszcza w sytuacji, gdy postępuje wzrost emisji zanieczyszczeń powietrza przez sektor energetyczny. Problem ten szczególnie występuje w Polsce ze względu na strukturę zasobów wykorzystywanych do produkcji energii. W 2015 r. w Polsce produkcja energii pierwotnej w 80,0% opiera się na wykorzystaniu paliw stałych, głównie węgla kamiennego, podczas gdy w krajach UE średnio w 18,97% [9]. Możliwość uzyskania ekologicznie czystej energii elektrycznej przemawia za kompleksowym zagospodarowaniem dolnej Wisły, która spośród śródlądowych dróg wodnych w Polsce charakteryzuje się najwyższym potencjałem hydroenergetycznym. Wykorzystanie tego potencjału pozwoliłoby na złagodzenie skutków emisji zanieczyszczeń powietrza w Polsce, ale także na wzrost działu energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii końcowej, który do 2020 r. w Polsce powinien osiągnąć poziom 15%.
EN
Inland waterways are characterised by their multifunctionality. One of the purposes they may be used for is the renewable electricity production. This possibility cannot be underestimated, especially when the air pollution by the power generation sector is growing. This problem is particularly visible in Poland due to the structure of resources used for energy production. In 2015, the production of primary energy in Poland was in 80% based on the use of solid fuels, mainly the bituminous coal, while in Europe it amounted to an average of 18.97% [9]. The possibility to generate ecologically clean energy supports the idea of complex development of Lower Vistula which has the highest potential for hydroelectric power generation among all the inland waterways in Poland. The use of this potential would allow for mitigation of the effects of air pollution in Poland, as well as increase of the share of renewable energy in the total use of final energy, which in Poland should achieve the level of 15% by 2020.
PL
Kompleksowe zagospodarowanie dolnej Wisły ma na celu zaspokojenie potrzeb różnych dziedzin gospodarki, transportu, turystyki, energetyki, ochrony przeciwpowodziowej, rolnictwa i leśnictwa. Celem artykułu jest wykazanie, że kompleksowy rozwój śródlądowych dróg wodnych jest wyzwaniem aktualnym i ważnym dla gospodarki, w tym zwłaszcza dla pozycji konkurencyjnej portów morskich. Problem ten zostanie przedstawiony na przykładzie dolnej Wisły. Do badań zastosowano metodę analizy koszty/korzyści. W świetle problemów, związanych z nadmiernym obciążeniem infrastruktury transportu samochodowego i kolejowego, wykorzystanie transportu wodnego śródlądowego na zapleczu portów morskich Gdańska i Gdyni pozwoliłoby na uzyskanie dodatkowych korzyści związanych ze zmniejszeniem kosztów transportu i degradacji środowiska. Najważniejszym efektem będzie jednak umocnienie pozycji konkurencyjnej portów trójmiejskich oraz zwiększenie dochodów państwa. Badania wykazały, że ekonomiczny wskaźnik koszty/korzyści (Benefit Cost Ratio) kompleksowego zagospodarowania dolnej Wisły kształtuje się na poziomie 6,11, co świadczy o wysokiej opłacalności tego przedsięwzięcia.
EN
Multipurpose development of the lower Vistula will benefit in various areas of the economy in: transport, tourism, energy, flood protection, agriculture and forestry (reduction of losses associated with drought). The aim of the work is to demonstrate that the multipurpose development of inland waterways is a current and important challenge for the economy, especially for the competitive position of seaports. This problem will be presented on the example of the lower Vistula. In the research was used the method of cost / benefit analysis. In light of the problems associated with excessive overload of road and rail transport infrastructure, the use of inland waterway transport in the hinterland of seaports Gdańsk and Gdynia would provide the additional benefit of reducing costs of transport and, external costs, however the most important result, will to strengthen the competitive position of the port of Tri-City and to increase state revenues. Research has shown that the economic cost / benefit ratio of multipurpose development of the Lower Vistula River stands at 6.11, which testifies to the high profitability of the project.
EN
The study of drip fertigation of winter squash ‘Gomez’ was conducted on the very light soil on the experimental field in Kruszyn Krajeński near Bydgoszcz in the years 2007 and 2008. The research was established as one-factorial, using the method of drawn blocks, in four replications. Drip fertigation (DF) as the liquid fertilization supplied nitrogen, potassium and phosphorus to the plants three times during growing season. As the control (DP), the drip irrigation combined with broadcast application was used. The potassium and phosphorus fertilization of control plots was applied before seed sawing. The nitrogen fertilization of control plots was provided in three single doses during vegetation. The liquid and powder fertilizations were performed at the same time. The complex fertilizer ‚Universol Blue’ (N:P:K = 18:11:18) was used. The dose of fertilizer was 3:2:3 (187.5:125:187.5 kg of NPK per ha). The irrigation was conducted using the drip line ‚T-Tape’. The liquid fertilizer was mixed by the ‚Dosatron’ dispenser. The irrigation started when the soil water pressure, measured with the tensiometers, was near - 0.04 MPa. In comparison to the control (powder fertilization), the drip fertigation (liquid fertilization) significantly increased marketable fruit yield, single fruit weight and fruit number. Most of the tested chemical components of ‘Gomez’ fruits (vitamin C, total sugar, monosaccharides, saccharose, total carotenoids and ß-carotin) were not significantly influenced by drip fertigation. However, the level of dry weight of winter squash ‘Gomez’ fruits was reduced by drip fertigation.
EN
The aim of the study was to determine the effect of drip irrigation on yielding of summer squash ‘White Bush’ grown under conditions of two localities: Lipnik near Stargard Szczeciński (soil of quality class IVb, and of good-rye-soil-complex) and Kruszyn Krajeński near Bydgoszcz (soil of quality class V, and of weak-rye-soil-complex). The study was designed as one-factorial trial: drip irrigation as the experimental factor was considered. Drip irrigation was conducted according to soil tensiometer indications (-0.04 MPa). Both, in Lipnik as well as in Kruszyn Krajeński, drip irrigation significantly increased marketable yield of summer squash ‘White Bush’. A higher rise in yields due to irrigation was obtained in Kruszyn Krajeński than in Lipnik. Mean marketable yield of summer squash fruits in Lipnik was higher than that obtained in Kruszyn Krajeński. Drip irrigation significantly increased the single fruit weight in relation to the control, in both crop localities. The system of drip irrigation significantly affected the number of fruits per plant. Summer squash plants grown in Lipnik produced higher number of fruits, than in Kruszyn Krajeński. In addition, essential influence of drip irrigation was affirmed on chemical composition of fruits, i.e. dry matter, vitamin C, monosaccharides, saccharose, content of total sugars and sum of carotenoids and ß-carotin.
EN
The aim of the study was to determine the influence of drip irrigation on the nutritive value of winter squash ‘Rouge vif d’Etampes’ fruits analyzed directly after the harvest and after the storage. The plants were grown on the very light soil in the region of decreased rainfall amounts during the vegetation period. The field experiment was conducted in 2007-2008 at Kruszyn Krajeński near Bydgoszcz on the soil of quality class V-VI (very weak and weak-rye-soil-complex). The field water capacity in the soil layer 0-50 cm was 57.5 mm, while the effective useful retention amounted 29.3 mm. The experiment was designed as one-factorial trial in four replications; drip irrigation as the experiment factor was applied. As the control the plots without irrigation were considered. The single plot area was 11.2 m2. The drip irrigation was conducted according to the soil tensiometer indications (-0.04 MPa). The research material was the eatable parts of fresh fruits that were analyzed directly after the harvest and after the storage for six months at the temperature 10°C and the relative air humidity 75%. The drip irrigation performed during the cultivation of winter squash increased the content of vitamin C, total carotenoids including ß-carotene, as well sugars in the fruits, both after the harvest and after the storage. After six months of the storage the rise of the content of dry matter, total carotenoids including ß-carotene, as well monosaccharides was noted, while the level of vitamin C, total sugar, and saccharose have been reduced.
EN
The aim of the study was to compare the water requirements and the precipitation deficiencies during cultivation of asparagus in the period from June to August in the regions of Bydgoszcz and Wroclaw. The water needs were calculated using the plant coefficient. The reference evapotranspiration was measured by Grabarczyk’s method (1976). The coefficients kc, determined for the Polish conditions by Rolbiecki (2013), were used to estimate the water requirements considered as the crop evapotranspiration. In the studied period (from June to August, 1996-2015), higher water requirements of asparagus were noted in the Wroclaw region (366.1 mm) than in the Bydgoszcz region (288.5 mm). The monthly water needs in June, July and August were 69.8 mm, 128.8 mm and 167.5 mm, respectively, in the Wroclaw region, and 55.5 mm, 98.5 mm and 134.5 mm, respectively, in the Bydgoszcz region. In July, the tendency to increase the water requirements in both observed regions was noted. The monthly crop evapotranspiration in July rose in each decade by 12.3 mm in the Bydgoszcz region and by 21.2 mm in the Wroclaw region. In the 20-year study, the rainfall deficit in June and July during 11-13 years was noted. In August, the precipitation deficiencies were observed during 16 years in the Bydgoszcz region and during 19 years in the Wroclaw region. A higher rainfall deficit during the 20-year period under study was reported in the Wroclaw region (128.5 mm) than in the Bydgoszcz region (87.0 mm). In August, the highest monthly precipitation deficiencies of 100.3 mm (Wroclaw region) and 70.3 mm (Bydgoszcz region) were noted.
EN
The aim of the present research was an attempt to compare apple tree water requirements in the vegetation period in the Bydgoszcz region (Poland) and in the Isparta region (Turkey). The paper refers to the 1984-2014 temperature and precipitation values in the Bydgoszcz and Isparta regions. To determine the reference evapotranspiration (ET0), the calculation model by Hargreaves modified by Droogers and Allen was applied. Potential evapotranspiration, identified with apple tree water requirements, was determined using the method of plant coefficients proposed by Doorenbos and Pruitt. In each of the seven months considered (April-October) higher apple tree water requirements occurred in the Isparta region. The highest apple tree water requirements were noted in July and for that month during the thirty-year period they were 167.3 mm and 286 mm, on average, in the Bydgoszcz and Isparta regions, respectively. Daily water requirements of apple trees in July were more than 9.2 mm in the Isparta region and 5.4 mm in the Bydgoszcz region. Apple tree water requirements throughout the vegetation period (April-October) were much higher (by 120 %) in the Isparta region than in the Bydgoszcz region. The highest precipitation deficits occurred in July and amounted to 95.5 mm and 269.1 mm for the Bydgoszcz and Isparta regions, respectively. The differences in the irrigation requirements for apple tree, next to water requirements differences, were affected by a different precipitation distribution in time in the regions com pared. In the Isparta region higher precipitation occurred at the beginning (April, May) and at the end (October) of the vegetation period, while in the Bydgoszcz region - just opposite - in summer months (June, July, August).
PL
Dla międzynarodowej drogi wodnej E70 (MDW E70) strategicznym odcinkiem jest dolna Wisła. Celem artykułu jest wykazanie, że dolna Wisła, dzięki swojemu potencjałowi i wyjątkowemu położeniu, jest odcinkiem, który determinuje znaczną część popytu na przewozy całą drogą wodną, a jednocześnie stwarza możliwości osiągania częściowych efektów już w trakcie modernizacji MDW E70, wpływając tym samym na efektywność całego przedsięwzięcia.
EN
Lower Vistula is a strategic section of the E70 International Waterway (E70 IW). The aim of the article is to prove that the Lower Vistula, due to its potential and unique location, is a section that determines a huge part of the demand in transport along the entire waterway, while offering the possibility to achieve partial results already during the modernization of the E70 IE, thus influencing the effectiveness of the entire undertaking.
PL
Jedną z najpopularniejszych metod opisu zmian aktywności gospodarczej są wskaźniki klimatu koniunktury (General business climate indicator), obliczane na podstawie wyników metody testu koniunktury. Wskaźniki te są przede wszystkim odzwierciedleniem nastrojów i oczekiwań przedsiębiorców w zakresie zmian podstawowych mierników charakteryzujących koniunkturę gospodarczej. Z badań wynika, że w transporcie najwyższy spadek aktywności gospodarczej miał miejsce w 2009 roku i 2012 roku. W tych latach wśród przedsiębiorców w transporcie i gospodarce magazynowej odnotowany został najwyższy poziom odczuć pesymistycznych. Aktualnie spośród analizowanych czynników opisujących koniunkturę gospodarczą, optymistyczne nastroje występują w odniesieniu do ogólnego klimatu koniunktury, zmian popytu i sprzedaży. Jednak wyniki te są odzwierciedleniem nastrojów średnio w całej branży transportowej. W transporcie lądowym nadal bowiem utrzymuje się negatywny klimat koniunktury w odniesieniu do wszystkich analizowanych aspektów aktywności gospodarczej.
EN
Subjective frame of mind, observations and expectations of entrepreneurs remain an important factor of business activity. They influence present business activity as well as future decisions of entrepreneurs. One of the methods of business tendencies' measurement, which allows for considering of general mood and expectations, is a business condition test. In Poland, regular monthly business tendencies' measurement in transportation and storage sector is conducted since January 2003, on the country level and voivodeship level by the Central Statistical Office of Poland. The aim of the article is to synthetically present the nature of a business condition test and to describe the changes in business tendencies in transportation and storage, featuring land transport modes, on the basic of Central Statistical Office's data as well as to indicate the turning points in the level of business activity in this sector in Poland.
EN
The aim of the experiment presented in this paper is to assess the relationship between the height and diameter increase rate and the thermal conditions and precipitation during its growth. The experiment was carried out in the Agro- and Hydrometeorology Observatory of the Wrocław University of Environmental and Life Sciences in 2013–2015. The height and diameter measurement was made each time on the same 43 plants, randomly selected at the stage of setting up the experiment in 2012 and specially marked. Plants included in further analyses were divided into 5 classes and the classification criterion was their height in the 3rd year of cultivation. Initially, an analysis of relationships of selected morphological parameters of Scots pine was carried out, i.e. of the heights and diameters against the changing weather conditions, i.e. precipitations and air temperatures. Subsequently, an effect of the thermal conditions and the amount of precipitation on growth of Scots pine was assessed with the use of the two meteorological parameters mentioned above. These parameters were used as their accumulated sums, calculated as of the dates of biometric measurements, made at the end of each month (the last ten days of a month) in the summer half-year period. Multiple regression analysis was applied to evaluate the effect of thermal conditions and precipitation on the growth of Scots pine in both variants and the significance of the relationships under study was examined with the use of an adjusted coefficient of determination R2. The analyses and calculations indicate a close significant relationship between the height of pine trees and their diameter at the base on any measurement date. Analyses of different measurement periods indicated a decrease in significance of the relationships between the height of pine trees and their diameter at the base. A decrease in these relationships is becoming more and more pronounced with the age of the trees. Of the two weather parameters, i.e. total air temperature and total precipitation, the precipitation dominates in the relationship with the trees height and air temperature – with the trees diameter.
EN
This study examined the effect of fertilisation with compost prepared from hygienised sludge with an addition of pine-tree bark and mulching with fresh forest ectohumus on selected growth parameters in two – and three-year seedlings of common beech and the occurrence of mites (Acari) in soil. The experiment was carried out in 2009-2010 in the Białe Błota forest nursery (Bydgoszcz Forest District) on proper rusty soil. The entire area of the experiment was irrigated with a stationary sprinkler. The beech seedlings on the plots where compost had been used as fertiliser were significantly taller than those growing on the plots where mineral fertilisers had been applied. Mulching increased the height of the seedlings significantly only in the last, third year of the study. The tallest three-year-old seedlings were found on the plots in which both of the tested procedures had been carried out. Neither of the factors under study had a significant effect on the diameter of the root neck in the second year of the nursery cultivation, but they increased it significantly in the third year. Fertilisation with compost with an addition of pine-tree bark increased the number of leaves per plant and the leaf area in two – and three-year-old seedlings. A beneficial and significant effect of mulching on these parameters was found in the third year of cultivation. A significantly positive effect of mulching on the mite gathering density was recorded in the second year of the nursery cultivation. However, both of the experimental factors had a positive effect on the occurrence of those arthropods in the third year of the study. Oribatid mites were the most numerous mite order and they were found in the greatest density on plots where mulching had been applied. Fertilisation and mulching increased the Oribatida/Actinedida ratio, which may indicate an improvement of the biological balance in the soil environment.
EN
This study examined the effect of fertilisation with compost prepared from hygienised sludge with an addition of pine-tree bark and mulching with fresh forest ectohumus on selected growth parameters for two - and three-year-old Scots pine trees and on the incidence of mites (Acari) in the soil. The experiment was carried out in 2009-2010 in the Białe Błota forest nursery (Bydgoszcz Forest District) on proper rusty soil. The entire area of the experiment was irrigated with a stationary sprinkler. Organic fertilisation with compost prepared from hygienised sludge with an addition of pine-tree bark resulted in a significant increase in the plant height and the diameter of the root neck in two-year-old pine trees. The effect of mulching on these parameters was not significant. The synergistic effect of the factors on the plant height and the diameter of the root neck was not significant. Organic fertilisation significantly increased the height of 3-year-old pine trees, whereas it did not have a significant effect on the root neck diameter. Mulching increased the plant height significantly, but no statistical effect on the diameter of the root neck was demonstrated. Although no significant interaction of either experimental factors in their effect on the plant height and the diameter in the root neck was observed, the parameters tended to increase in the experimental option, which included organic fertilisation and mulching. Mulching had a significant effect on the presence of soil mites, especially oribatid mites (Oribatida). Their density increased greatly after the procedure. This growth, as well as an increase in the ratio of Oribatida to Actinedida could be a sign of improvement of the biological balance of the soils under study and their biological activity.
EN
A field experiment was carried out in two vegetation seasons in the years 2012 and 2013 on very light soil at Kruszyn Krajeński, in the vicinity of Bydgoszcz, Poland. The aim of the study was to characterize morphological achenes and determine the fertility potential and real of cup plant (Silphium perfoliatum L.) plants derived from micropropagation grown under irrigation. Low fertility real of cap plant resulted from the participation of infertile fruit-achenes it means devoid of the seeds. Due to the fact that this plant is entered on the list of invasive species, this property may be desirable during plantation establishment. As a result, the plant will not be so easy to penetrate into the ecosystem and will not pose a threat to native biodiversity.
PL
Kompleksowe zagospodarowanie drogi wodnej dolnej Wisły pozwoli na uzyskanie licznych korzyści gospodarczych, których beneficjentem będą przede wszystkim podmioty bezpośrednio zaangażowane w działalność produkcyjno-usługową oraz budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego. Korzyści wymierne wystąpią przede wszystkim w transporcie, energetyce, rolnictwie i leśnictwie, ochronie przeciwpowodziowej i turystyce. Istotne znaczenie w ocenie tego przedsięwzięcia mają także efekty trudno wymierne, które można pogrupować w zależności od celu, jakiemu służą, na korzyści zmierzające do wdrażania standardów unijnych w Polsce, przyspieszenia rozwoju gospodarczego, zaspokojenia potrzeb społecznych. Badania uwzględniające koszty i korzyści wymierne wykazały, że Kaskada Dolnej Wisły jest przedsięwzięciem inwestycyjnym o bardzo wysokiej opłacalności. Gdy uwzględni się dodatkowo efekty trudno wymierne, które w określonych warunkach społeczno-gospodarczych mogą mieć priorytetowe znaczenie dla gospodarki, opłacalność przedsięwzięcia będzie jeszcze wyższa.
EN
A complex development of the lower Vistula waterway will allow achieving numerous economic benefits, mainly by the entities directly involved in the manufacturing and services activities, as well as the state and local administration budgets. Tangible benefits will be achieved mainly in the transport and power generation industries, agriculture and forestry, flood protection and tourism. An important element of the assessment of this venture are also benefits that are difficult to quantify, which may be grouped, depending on the goal they serve, into benefits aiming at implementation of the EU standards in Poland, acceleration of the economic development and fulfilment of social needs. The research taking into account the costs and tangible benefits indicates that the Lower Vistula Cascade is a high-yield investment. If we also take into consideration the benefits that are difficult to measure, which in given social and economic conditions may be of key importance to the economy, the profitability of the venture is even higher.
PL
W krajach Europy Zachodniej rozwój transportu wodnego śródlądowego jest postrzegany jako jeden ze sposobów usprawnienia procesu funkcjonowania łańcuchów logistycznych. Ta gałąź transportu w związku z tym umacnia swoją pozycję na zapleczu portów morskich w obsłudze przewozów kontenerowych. W Polsce, w świetle założeń „Dokumentu implementacyjnego do strategii rozwoju transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)” szanse na włączenie do obsługi kontenerowej zaplecza portów morskich ma jedynie Odra.
EN
In Western Europe, the development of inland waterway transport is seen as one of the factors that has to improve the functioning of logistics chains. This mode of transport, therefore strengthens its position in certain market segments. A particularly important role is played by inland navigation in the hinterland of seaports in Western Europe, especially in the transport of containers. In Poland, in the light of the “Implementation Document to the Transport Strategy to 2020. (with the perspective of 2030.)” chances of inclusion in the transport of the container to and from maritime ports have only the Oder waterway.
PL
Spośród dóbr ekonomicznych zasoby energii mają strategiczne znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego. Dla gospodarki krajów UE znaczny problem stanowi zbyt duże uzależnienie od dostaw ropy naftowej. Szczególnie od dostaw ropy naftowej uzależniony jest sektor transportu. W 2012 r. udział ropy naftowej i jej produktów w ogólnym zużyciu energii w transporcie wynosił 95%. Dlatego też w procesie zwiększania bezpieczeństwa energetycznego krajów UE ważną rolę powinny odgrywać innowacje w transporcie mające na celu, m.in. szersze zastosowanie paliw alternatywnych. W tym procesie uczestniczy również transport wodny śródlądowy. Z badań wynika, że gałąź ta jest szczególnie predestynowana do zastosowania skroplonego gazu ziemnego (LNG) jako paliwa alternatywnego do napędu statków żeglugi śródlądowej. Jednak ze względu na ograniczenia ekonomiczne i techniczne, innowacje w zakresie zastosowania LNG w żegludze śródlądowej będą dotyczyły dużych statków o tonażu 2750 ton i większym oraz pchaczy o mocy ponad 2000 kW.
EN
Energy resources are of a strategic importance to socio-economic development. For EU’s economy, dependency on imported crude oil is an significant problem. Transport sector is especially dependent on crude oil supply. In 2012 the share of crude oil and its products in overall energy usage in transport amounted to 95%. Therefore innovations in transport directed to alternative fuels usage, play an important role in the process of energetic safety improvement. Inland shipping also takes part in the process. As research shows, this mode of transport is especially prone to Liquefied Natural Gas (LNG) usage, as an alternative fuel for inland ships. However, due to economic and technical restrictions , innovations in the field of LNG as a fuel for inland ships will concern the big ships of a capacity exceeding 2750 tones and pushers with a capacity of more than 2000 KW.
EN
Subjective frame of mind, observations and expectations of entrepreneurs remain an important factor of business activity. They influence present business activity as well as future decisions of entrepreneurs. One of the methods of business tendencies’ measurement, which allows for considering of general mood and expectations, is a business condition test. In Poland, regular monthly business tendencies’ measurement in transportation and storage sector is conducted since January 2003, on the country level and voivodeship level by the Central Statistical Office of Poland. The aim of the article is to synthetically present the nature of a business condition test and to describe the changes in business tendencies in transportation and storage, featuring land transport modes, on the basic of Central Statistical Office’s data as well as to indicate the turning points in the level of business activity in this sector in Poland.
PL
Jedną z najpopularniejszych metod opisu zmian aktywności gospodarczej są wskaźniki klimatu koniunktury (ang. General business climate indicator), obliczane na podstawie wyników metody testu koniunktury. Wskaźniki te są przede wszystkim odzwierciedleniem nastrojów i oczekiwań przedsiębiorców w zakresie zmian podstawowych mierników charakteryzujących koniunkturę gospodarczej. Z badań wynika, że w transporcie najwyższy spadek aktywności gospodarczej miał miejsce w 2009 roku i 2012 roku. W tych latach wśród przedsiębiorców w transporcie i gospodarce magazynowej odnotowany został najwyższy poziom odczuć pesymistycznych. Aktualnie spośród analizowanych czynników opisujących koniunkturę gospodarczą, optymistyczne nastroje występują w odniesieniu do ogólnego klimatu koniunktury, zmian popytu i sprzedaży. Jednak wyniki te są odzwierciedleniem nastrojów średnio w całej branży transportowej. W transporcie lądowym nadal bowiem utrzymuje się negatywny klimat koniunktury w odniesieniu do wszystkich analizowanych aspektów aktywności gospodarczej.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.