Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 159

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  interoperability
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
W lutym 2020 roku rozpoczęły się prace nad nowelizacją Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności. Przyjęty program prac koncentruje się w tej edycji specyfikacji głównie na wprowadzeniu zmian legislacyjnych, które przyspieszyłyby implementację rozwiązań innowacyjnych z zastosowaniem nowych technologii, zwłaszcza aplikacji teleinformatycznych oraz innowacji w zakresie zmniejszenia oddziaływania transportu kolejowego na środowisko. Z tego powodu nowy program został nazwany „Cyfrowa kolej i zielone przewozy towarowe (Digital rail & Green freight)”. Artykuł przedstawia znaczenie i rolę specyfikacji TSI w procesie reform kolei europejskich i zasady okresowych nowelizacji TSI oraz zamierzenia jakie zostały podjęte dla nowego pakietu TSI 2022.
EN
In February 2020, work began on the amendment of the Technical Specifications for Interoperability. The proposed work program in this edition of the specification focuses mainly on the introduction of legislative changes that would accelerate the implementation of innovative solutions with the use of new technologies, especially ICT applications, and innovation in reducing the environmental impact of rail transport. For this reason, the new program has been called Digital rail & Green freight. The article presents the subject of periodic TSI amendments and the intentions that have been undertaken for the new TSI 2022 package.
PL
Fakt, że na wielkich obszarach Europy przyjęto „stephensonowski” rozstaw szyn jest zapewne pochodną wpływu inżynierii brytyjskiej. Nie przeszkodziła ona przyjęciu innych szerokości toru w niektórych krajach, co może wskazywać na decydującą rolę polityki rządów na wczesnym etapie budowy kolei. Z drugiej strony, ujednolicenie szerokości torów w Ameryce Północnej było najczęściej długotrwałym procesem, choć wyjątkowo stało się też epizodem jednego przedsięwzięcia, stanowiącym majstersztyk organizacyjny. Swoboda doboru rozstawu szyn na terytoriach zależnych od Brytanii, wraz z praktyką budowy wąskotorowych “kolei ekonomicznych”, złożyły się poza Europą na liczne przypadki nieciągłości sieci kolejowych, które wciąż czekają na rozstrzygnięcie. Ujednolicenie skrajni, chociaż nie tak niezbędne, jak w przypadku torów, jest również procesem podyktowanym chęcią bardziej ekonomicznego wykorzystania potencjału przewozowego na całości sieci kontynentalnej. W zakresie systemów elektryfikacji, „interoperacyjność” uzyskuje się przede wszystkim za pomocą taboru wielosystemowego. Historia jednak zna również przypadki przebudowy infrastruktury – największy z nich miał zapewne miejsce we Włoszech.
EN
In spite of the key role Great Britain played in the early age of railways as the exporter of technology and products, universal unification of technical parameters of rail networks was not achieved. This article contains a short history of multiplicity of track gauges, loading gauges and electrification systems. It does not deal with many other features, like coupling types or train control and signaling systems. British influence undoubtedly settled the adoption of an awkward Stephenson’s track gauge on vast areas of Europe. It did not prevent, however, the use of other gauges in some countries which proves the governments had a decisive say in railway construction. On the contrary, track gauge unification in North America was a long process with a remarkable episode of one concerted action, itself a masterpiece of logistics and organization. The ‘inventiveness’ in track gauge in British dependencies, combined with an attempt to build narrow-track ‘economic railways’, contributed to the abundance of break-of-gauge spots outside Europe remaining yet to overcome. Unification of loading gauges, though not a necessity as absolute as in case of tracks, is also a process borne by attempt to use railway transport capacity more evenly across continents. While tackling the differences in electrification is mostly a story of running multi-system rolling stock, some major infrastructure rebuilding was also involved (the biggest occurred in Italy).
EN
Exchange of and access to spatial data is the principal goal of any Spatial Data Infrastructure, therefore, one of the key concepts of SDI is interoperability, especially semantic and syntactic. Whereas application schemas and quality issues are one of the aspects that have to be considered to ensure a successful data interchange in SDI. Two types of application schema are widely used in the European SDI as well as in the Polish SDI. They cover both semantic and syntactic interoperability and are an integral parts of spatial data specifications and relevant regulations in the form of data models. However, working out accurate and correct application schemas may be a challenge. Additionally, faulty or too complex application schemas can influence the ability for valid data interchange, and consequently, prevent achieving interoperability within SDI. Therefore, the capability to examine and estimate the UML and GML application schemas quality seems to be a worthwhile and important issue in the context of semantic and syntactic interoperability in SDI. The main subject of this article it to set out the context of performed studies, among others, the role of application schema in the interoperable data exchange, issues related to the concept of quality and its measures.
EN
This article describes the procedures, standard parameters and control requirements to be performed in order to achieve EC verification of a Control-Command and Signalling On-board Subsystem. An analysis of issues related to the assessment of the on-board subsystem is presented in terms of the necessary checks that must be performed by a notified body and the issues of interoperability tests of the on-board ERTMS with track-side infrastructure. Providing railway interoperability is strictly related to the introduction of unified rules for the assessment and verification of the ETCS and GSM-R subsystems that are part of the European Rail Traffic Management System (ERTMS). The article describes procedures, standard parameters, requirements and necessary controls that must be implemented to carry out EC Verification of a Control-Command and Signalling On-board Subsystem. Reference is also made to the issues of ERTMS on-board compatibility tests with track-side infrastructure.
EN
The article presents the results of the evaluation of the relationship between the way of shaping public space related to ensuring sustainable mobility in the city and the experiences of users influencing the perceptible quality of life. The assessment was carried out for one of the medium-sized cities, which was included in the list of cities threatened with exclusion. The subject of the evaluation was the city multimodal centreorganised around the railway station in Nysa. The aim of the research was to identify a selected, small group of key challenges and recommendations aimed at improving user experience in using a multimodal centre in the city. The article highlights the role of service infrastructure (stops, stations, transfer centres) in the ecosystem of sustainable urban mobility. Each element of this ecosystem (designed in accordance with the idea of universal design) can have a significant impact on the improvement of the perceptible (declared) quality of life in the city, if the applied solutions positively influence the user’s experience (including the sense of comfort and care). The authors focused on the current state of play in order to identify the key areas of intervention needed to improve the user experience in using the multimodal centre in a small and medium sized city. Attention was paid not only to the aspect of infrastructure accessibility, but also to the relations between urban, architectural and engineering solutions in the context of their impact on the assessment of the multimodal centre in terms of its usefulness in three dimensions: functional, rational and perceptible. The summary outlines the process of achieving from the basic solution standard to interoperability. This knowledge will allow better decision making in the planning of user-oriented projects in the city. This may be of particular importance when the conscious objective of the action is to achieve the level of interoperability expected by users of facilities such as, inter alia, a multimodal centre, which is one element of an urban public space with a significant impact on the quality of life of the citizen.
EN
Commutation phenomena related to the processes of changing the amount of power taken or returned by a vehicle affect the frequency spectrum contained within the traction current. The paper presents the influence of selected physical phenomena on the parameters taken for FFT analysis utilized for assessment of the disturbances generated into the traction network. The paper also describes the stands used for measuring disturbances generated into the traction network. The results of the measurements and calculations of the frequency response of simulated signals are presented, as well as signals measured in real conditions during traction vehicle tests, which are useful for assessing the influence of commutational interferences on the analysis of harmonics in the traction current.
EN
Maintaining the railway infrastructure in a condition ensuring safe railway traffic is the basic responsibility of railway infrastructure managers resulting from the Rail Transport Act. Elements of the railway infrastructure are subject to difficult atmospheric conditions as well as changing dynamic loads resulting from the operation of a given part of the infrastructure. The lack of proper maintenance of tracks adversely affects their operation: lowering the permissible speed, reducing driving calm, decreasing the safety of railway traffic, increasing the degradation of aggregate and railway subgrade, as well as increasing the influence of dynamic impacts on the surrounding buildings. The following article presents an analysis of maintenance tasks performed at 5 different locations. For the purposes of the article, data were collected in 2016−2018 on 100 km of track from daily reports performed by qualified supervisors managing maintenance brigades. The aim of the article is to present the results of the collected data, to analyze the most common maintenance tasks, to determine the root causes that result in the need to perform specific tasks and to propose remedies. The aim of the research was to achieve market competitiveness by minimizing costs because today’s performance of duties related to the maintenance of railway infrastructure is characterized by very high costs associated with high workload, repair technology, the need to use specialized equipment, and temporarily exclude a part of the line from traffic. The research was carried out in a company which is a manager of railway infrastructure.
EN
This year, NATO is celebrating its 70th anniversary and the signing of the North Atlantic Treaty. The Alliance was founded in the early days of the Cold War, but found itself in a new geopolitical situation after the collapse of the Soviet Union and the end of the bipolar world. The organization has been transforming ever since and over time this transformation has included both expansion and adaptation to new circumstances. With the return of Russian neo-imperial ambitions in the recent years, NATO has been given new impetus. Emerging threats and challenges, which are mainly of a military nature, have been addressed by NATO through further recent adaptation processes which were based on the return to the core role of the Alliance, namely collective defense and deterrence. This, in turn, has created a boost of NATO activity on the ground, which means that improvement with regard to interoperability and integration is now in high demand.
PL
W tym roku NATO świętuje 70. rocznicę podpisania Traktatu Północnoatlantyckiego. Sojusz został zawarty na samym początku zimnej wojny, jednakże zaraz po rozpadzie Związku Radzieckiego i końcu tzw. świata dwubiegunowego znalazł się w nowej sytuacji geopolitycznej. Wraz z renesansem rosyjskich ambicji neoimperialnych, NATO otrzymało nowy impuls do działania. Pojawiające się zagrożenia i wyzwania, głównie o charakterze wojskowym, wpłynęły na dalszą ewolucję Sojuszu i jeszcze większe zaangażowanie w procesy dostosowawcze. Głównym kierunkiem działania jest powrót do koronnej roli Sojuszu, która skupia się na kwestiach obrony zbiorowej oraz odstraszaniu. Rozwój NATO w zakresie interoperacyjności i integracji jest obecnie wysoce pożądany.
EN
The growth in freight-traffic between Europe and China is driving the quest for new transport routes between these regions. One of the options is to use railway routes. The concept of using railway connections is referred to as the New Silk Route. A number of analyses of freight traffic point to a huge demand for this type of transport since sea freight is marked by seasonality, long travel times and the growing problem of congested ports, both in China and Europe. Currently, there are several railway connections between China and Europe. These connections are hindered by intermodal transport and transhipment, which extend freight travel time, generate extra costs and result in the low capacity of these connections. In order to increase capacity, new connections should be developed using the interoperability of all the railway routes between Europe and China. Many barriers, however, impede this idea. Many of those barriers are technological in nature. This paper looks into technological barriers that constrain interoperability in railway transport between Europe and China. The first section sheds some light on the idea of interoperability, as well as railway connections between Europe and China. The second section points to the technological barriers in this kind of transport. The next section presents some possible solutions for removing the barriers. The final section provides a summary.
EN
The paper starts with a presentation of the conformity proving principles, which are utilized all over the European Union as a basis for the common market. Then, it shows how these principles are being applied in the case of railway transport, taking into account European and national requirements. It describes European requirements applicable before and after implementation of the fourth railway package. It also shows different complementary requirements. The paper ends with a short overview of the Railway Research Institute test capabilities and formal authorisations.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie procesu oceny zdolności bojowej jednostek wojsk lądowych w aspekcie osiągania interoparacyjności w NATO. W pierwszej części pracy przedstawiono i wyjaśniono podstawowe pojęcia i istotę związaną z interoperacyjnością i jej standaryzacji. W dalszej części opisano proces oceny zdolności bojowej jednostek wojsk lądowych zgodnie z Combat readiness evaluation of land HQs and units, Allied Command Operations, Force Standards, który obejmuje: przedstawienie etapów procesu z uwzględnieniem ich faz, głównych uczestników oceny, jej zakres i przyjęty podział kryteriów oceny, a także system oceny.
EN
The aim of the article is to present the process of assessing combat capability of land army units in the aspect of achieving interoparationality in NATO. The first part of the work presents and explains the basic concepts and essence related to interoperability and its standardization. The process of assessing the combat capability of army units in accordance with Combat readiness evaluation of land HQs and units, Allied Command Operations, Force Standards, which includes: presentation of process stages including their phases, main participants of the assessment, its scope and adopted division of criteria are described in the following evaluation as well as the evaluation system.
EN
The textile industry is one of the fastest growing industries which expressively contributes to the economic growth of Malaysia. However, in recent years, the situation has changed and demonstrates a downward trend. The imports are growing faster compared to the exports, consequently resulting in a low contribution to the gross domestic product (GDP). To address the issue, this study aims to investigate the role of Industry 4.0 on the performance of firms engaged in the production and services of the Malaysian textile industry. To achieve the objective, this study adopted a cross-sectional research design. A survey was carried out to collect data from employees of textile firms. Results of the study found that Industry 4.0 positively contributed to the effectiveness of the production and services of the textile industry. Production and services have a positive role in the performance of textile firms. The current study provides an interesting insight into the future direction of research for studies on organisational performance, which can be extended to different manufacturing-based industries. In addition, it provides the rationale for the adoption and implementation of smart technologies in these industries. It has been found that cyber-physical systems (CPS), interoperability, a smart city and a smart product have a positive effect on production and services. Additionally, it is not possible without the effective implementation of technology. Thus, the current study provides valuable insights into the improvement of the textile industry’s performance.
PL
Wśród obowiązków nałożonych przez Komisję Europejską na zarządców infrastruktury modernizujących linii kolejowych jest zapewnienie zgodności z przepisami europejskimi w kwestii interoperacyjności. W podsystemie „Energia” takim aktem jest rozporządzenie Nr 1301/2014, przewidujące certyfikację m.in. układu zasilania, jak i sieci trakcyjnej, przy braku możliwości podziału podsystemu. Ze względu na swoją odrębność od innych wymagań prawnych, jak również niejasność używanych pojęć, precyzyjne wyznaczenie granic oceny nastręcza wielu trudności uczestnikom procesu inwestycyjnego. Sytuacji nie poprawia fakt podziału właścicielskiego podsystemu w Polsce na część zasilania oraz sieci trakcyjnej należące do różnych podmiotów. Agencja Kolejowa Unii Europejskiej (AKUE) w opinii technicznej przedstawiła doprecyzowujące stanowisko w kwestii zakresu weryfikacji inwestycji. W artykule zostanie zaprezentowana jego analiza i komentarz autora w odniesieniu do warunków polskich. Wskazane zostaną również skutki zastosowania podejścia AKUE w odniesieniu do inwestycji w podsystemie „Energia” dotyczących jedynie jego fragmentu.
EN
Among the obligations imposed by the European Commission on infrastructure managers modernizing railway lines is to ensure compliance with European rules on interoperability. In the "Energy" subsystem, such an act is the Regulation No. 1301/2014 requiring the certification of, among others, the power supply and the traction network. It should be noted, that the Regulation No. 1301/2014 does not foresee subsystem division. Due to its separateness from other legal requirements, as well as unclear terms used, precise determination of the boundaries of the assessment poses many difficulties to the participants of the investment process. The situation is not improved by the fact that the Energy subsystem in the Republic of Poland is divided into a part of the power supply and the traction network belonging to different entities. In the technical opinion, the European Union Rail Agency presented a more precise position regarding the scope of the verification of investments. The article will present its analysis and commentary of the author in relation to Polish conditions. The effects of the application of the AKUE approach to investments in the energy subsystem regarding only a part of it will also be indicated.
PL
Obecnie branża kolejowa przeżywa dynamiczny rozwój. W najbliższych latach planowanych jest szereg infrastrukturalnych inwestycji kolejowych w przyjętych zgodnie ze strategiami i planami rozwoju transportu kolejowego w Polsce. Fundamentalnym czynnikiem związanym z procesem inwestycyjnym jest proces certyfikacji, bez którego dana inwestycja nie uzyska dopuszczenia do eksploatacji. Mając na uwadze bezpieczeństwo realizacji inwestycji kolejowych, istotnym staje się certyfikacja podsystemu sterowanie i/lub jego składników, które bezpośrednio odpowiadają za bezpieczeństwo prowadzenia ruchu. Podsystem sterowanie jest określony jako wszelkie przytorowe i pokładowe urządzenia niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa oraz sterowania ruchem pociągów na sieci. Dodatkowo podsystem sterowanie jest najbardziej skomplikowanym i trudnym w ocenie podsystemem. Z tego względu niniejsza publikacja jest poświęcona procesowi certyfikacji i wpływu certyfikacji na realizację procesu inwestycyjnego w podsystemie sterowanie.
EN
Currently, the railway industry is experiencing dynamic development. In the coming years, a number of infrastructural rail investments are planned in accordance with the strategies and plans for the rail transport development in Poland. The fundamental factor associated with the investment process is the certification process without which the given investment will not be released for use. Bearing in mind the safety of railway investments, certification of the control subsystem and / or its interoperability constituents, which are directly responsible for the safety of traffic management, becomes important. The control subsystem is defined as all track-side and on-board equipment required to ensure safety and to command and control movements of trains authorised to travel on the network. In addition, the control subsystem is the most complex and difficult to assess subsystem. For this reason, this publication is devoted to the process of certification and the impact of certification on the implementation of the investment process in the control subsystem.
EN
Railway system infrastructure, including control subsystems, is subject to continuous normative technical and legal regulations as defined by EU directives and European Commission regulations, as well as national railway administrations decrees. The aim of regulation is the optimization, harmonization and pursuit of the full interoperability, among others, of control subsystems, through the Control Command and Signalling Technical Specifications for Interoperability (CCS TSI), thereby providing consistency in terms of safety assurance level improvements. Regardless of TSI and baseline specification sets, it is crucial that certification processes function according to specific rules and procedures. In this publication, certification issues concerning a control subsystem and its elements will be discussed. It is assumed that the certification process should include a complex approach to CCS, starting from the project phase and finishing at the adaptation and trial exploitation phase. It is critical that CCS system adaptation is intensified in the PKP PLK.
EN
NATO standardization documents are the basis for action in many areas of NATO military activity and their affiliated organizations. The development of the NATO standardization documentation has been on-going for more than 60 years, and their content provides a reliable basis for joint action in a unified manner, enabling interoperability in many areas of NATO operations. The article is divided into three parts, the first of which deals with the general principles of NATO standardization, the second part describes the standardization documents related to the measurement of the ship’s signatures in aspect of the mine countermeasures and the third describes the participation in research project of NATO — RIMPASSE 2011 Trial. One of the their task was to verify and update NATO standardization documents including AMP-15.
PL
Dokumenty standaryzacyjne NATO są podstawą działania w wielu obszarach aktywności wojsk NATO i stowarzyszonych z nimi organizacji. Rozwój dokumentacji standaryzacyjnej NATO trwa od ponad sześćdziesięciu lat i ich zawartość stanowi rzetelną podstawę do wspólnego działania w zunifikowany sposób, umożliwiając interoperacyjność w wielu dziedzinach działań wojsk NATO. Artykuł podzielono na trzy części, z których pierwsza przybliża ogólne zasady normalizacji w NATO, druga zawiera opis dokumentów standaryzacyjnych związanych z pomiarami pól fizycznych okrętu oraz obroną przeciwminową, trzecia zaś opisuje udział w projekcie badawczym NATO — badania RIMPASSE 2011, którego jednym z zadań była weryfikacja i aktualizacja dokumentów standaryzacyjnych NATO, w tym AMP-15.
PL
W 2017 r., zgodnie z regulacjami interoperacyjności europejskiego systemu kolejowego państw UE, pojawiło się rozporządzenie, które może ułatwić wprowadzenie dwusystemowego tramwaju w polskich miastach. Szereg wspomnianych w artykule uwarunkowań technicznych ogranicza możliwości do jednego systemu pojazdu dwusystemowego. Prace prowadzone w Polsce nad tramwajem dwusystemowym oraz decyzje o rozwoju kolei aglomeracyjnych przyczyniają się do sceptycznego spojrzenia na przyszłościową aplikację tego środka transportu do polskich warunków, pomimo korzystnych zmian w prawodawstwie.
EN
In 2017, according to the interoperability regulations of the European railway system of the EU countries, a regulation [5] appeared, which may facilitate the introduction of a two-system tram in Polish cities. A number of the technical conditions mentioned in the article limits the possibilities to one system of a dual-system vehicle. Work carried out in Poland on a two-system tram and decisions on the development of agglomeration railways contribute to a skeptical look at the forward-looking applications of this mode of transport in Polish conditions, despite favorable changes in legislation.
PL
W 2015 r. weszła życie specyfikacja interoperacyjności dla podsystemu Energia (Rozporządzenie 1301/2014), stosowana w procesie certyfikacji sieci trakcyjnej na poziomie projektowania i badań dynamicznych. W artykule omówione zostały parametry podlegające ocenie tj. napięcie i częstotliwość, wydajność systemu zasilania, obciążalność prądowa systemów DC dla pociągów podczas postoju, geometria sieci trakcyjnej, skrajnia pantografu, średnia siła nacisku, charakterystyka dynamiczna i jakość odbioru prądu, wielkość przestrzeni na uniesienie przewodu jezdnego, wielkość uniesienia przewodu jezdnego pod wpływem kilku pantografów. Omówiono również sposób oceny: hamowania odzyskowego pojazdów trakcyjnych, organizacji koordynacji zabezpieczeń elektrycznych w całym systemie zasilania, materiału przewodu jezdnego, środków ochrony przed porażeniem elektrycznym i zasady utrzymania sieci trakcyjnej. Parametry te są oceniane na dwóch poziomach: przeglądu Projektu Wykonawczego i badań po montaż sieci trakcyjnej. Certyfikaty odnośnie podsystemu „Energia” i składników interoperacyjności pantograf i nakładki ślizgowe wystawiane są na każdy składnik interoperacyjności, jak również certyfikat końcowy na cały podsystem „Energia” Do analizy niezbędne są dane całego systemu zasilania począwszy od GPZ przez uwzględniającego parametry podstacji trakcyjnych, sieci jezdnej i sieci powrotnej.
EN
The introduction to this article gives the definitions of general terms used in the European Union Directives and Decisions. Subsequently, those interoperability constituents and subsystems which can be assessed by the Electric Power Division of the Railway Institute. Those interoperability constituents are: overhead contact line, pantograph and contact strip. Issues relating to main circuit breaker assessment – which is also performed by the Division – are not a subject of this paper. Moreover, the paper describes the process of assessing the 17 basic parameters that are subject to analysis during the assessment of overhead contact line (OCL) interoperability constituents and the „Energy” subsystem. Due to the limited volume of this paper the pantograph and the contact strip interoperability constituents– which are a part of „Locomotives and passenger rolling stock” subsystem – have only been described briefly. Discussed changes in EU Commission Regulations 1301/2014 for „Energy” subsystem concerning the OCL description which changed from 01.01.2016 and changes in EU Commission Regulations 1302/2014 for „Locomotives and passenger rolling stock” subsystem, for the pantograph and contact strips.
19
PL
W treści niniejszego artykułu zawarte są kontrowersyjne wyrażenia z uwagi na istniejące ciągle wątpliwości, co do zasadności aktualnych regulacji w sferze podziału i nazw obszarów, dziedzin i dyscyplin naukowych, w dziedzinie nauk społecznych, dawnych wojskowych, jak również interpretacji pojęć wywodzących ze środowiska sojuszniczego. W artykule odniesiono się, zatem do tych kontrowersji z racji zbliżającej się reformy nauki i szkolnictwa wojskowego, zwłaszcza dotyczącej działalności naukowej. Szczególnie istotnym będzie miejsce problemów bezpieczeństwa i obronności w tych naukach oraz ranga logistyki cywilnej i wojskowej w bezpieczeństwie narodowym.
EN
The content of this article contains controversial expressions due to the existing doubts about the validity of current regulations in the sphere of division and names of areas, fields and disciplines, in the field of social sciences, old military, as well as interpretation of terms derived from the allied environment. The article refers, therefore, to these controversies due to the upcoming reform of science and military education, especially regarding scientific activity. The place of security and defense problems in these sciences and the rank of civil and military logistics in national security will be particularly important.
EN
This paper aims to present current knowledge on data transmission between smart grids elements using narrow-band Power Line Communications (PLC) technology. One of the published hypotheses suggests that narrow-band PLC technologies cannot co-occur in the same network without interference. This paper demonstrates the results of laboratory tests for transmission capacity of PLC systems that are made using PRIME and OSGP technologies and work in the same network. The methodology for the interoperability assessment of both PLC technologies is presented with regard to the transmission capacity measurements under reference conditions. On the basis of obtained results practical conclusions were formulated.
PL
W artykule omówiono stan wiedzy na temat transmisji danych pomiędzy elementami inteligentnych sieci elektroenergetycznych (smart grids) realizowanych z użyciem technologii Power Line Communications (PLC) w wydaniu wąskopasmowym. Jedną z hipotez wynikłych z przeglądu literaturowego zagadnienia zawiera domniemanie, że różne wąskopasmowe technologie PLC nie mogą współistnieć w tym samym obwodzie sieci energetycznej, gdyż mogą się wzajemnie zakłócać. W artykule przedstawiono wyniki laboratoryjnych badań efektywności transmisji układów PLC, wykonanych w technologiach PRIME oraz OSGP, pracujących w tym samym obwodzie sieci energetycznej. Przedstawiono metodologię oceny interoperacyjności obu technologii PLC w odniesieniu do pomiarów skuteczności transmisji w warunkach referencyjnych. Na podstawie uzyskanych wyników badań sformułowano odpowiednie wnioski praktyczne.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.