Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 31

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  lina
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W pracach konstrukcyjnych nad pociskami rakietowymi jednym z istotnych zadań, na etapie procesu projektowania, jest konstrukcja układu odzyskiwania. Prawidłowo zaprojektowany układ odzyskiwania zapewnia odzyskanie pocisku testowego po wystrzale, w stanie nieuszkodzonym, co znacznie redukuje czas i koszt prowadzenia badań. Do kluczowych elementów układu odzyskiwania, które mają wpływ na jego prawidłowe działanie, zaliczają się spadochron i jego mocowanie do pocisku, który chcemy odzyskać. Ze względu na występujące wysokie wartości sił podczas rozłożenia spadochronu i wyhamowania obiektu dobór odpowiednich zawiesi jest ważnym czynnikiem, bez którego nie jest możliwe skuteczne odzyskanie obiektu. W ramach niniejszego artykułu przedstawiono badania różnych typów zawiesi łączących obiekt i spadochron pod względem siły zrywającej.
EN
Design of a recovering system is one of crucial tasks in development work over the rocket projectiles. Properly designed recovering system secures the recovery of testing projectile after firing in undamaged state, what significantly reduces the time and cost of conducted tests. A parachute with its fixation to a projectile which has to be recovered are key components of the recovering system providing its proper operation. Due to the presence of high values of forces acting at the parachute opening and deacceleration of the object the proper selection of suspension is important factor for its efficient recovery. The paper present tests of breaking force for various types of suspensions connecting the object and the parachute.
EN
This article presents a model of a rope, which is an example of a rope used when a glider takes off by means of towing with the use of an aerial winch, winding the rope attached to the glider. The finite element method used in MESH software was used for the model. This method allows us to take into account not only bending flexibility but also longitudinal flexibility. Such an approach to the subject of simulation allows for obtaining results relatively quickly while maintaining an appropriate level of accuracy. This allows for further exploration of the phenomena occurring in the glider towing process. The construction of a fast algorithm enables its implementation in the glider towing process control systems. The aim of this article is to present numerical analyzes of commonly used tow ropes. This paper presents the results of the analysis of the synthetic rope commonly used in gliding, comparing the obtained results with the classic steel rope.
EN
The work is devoted to the diagnostic issues of the possibilities of technological balancing of steel shaped strand ropes of lifting and transport equipment, which is of great scientific and practical importance, since it will improve their performance. A literature review showed that this topic is practically not covered and only the issues of straightening (bending) strands, which are not effective enough, are considered. The research objective and the problem that must be solved to obtain ropes with better quality characteristics (greater durability and strength) have been formulated. A more accurate expression for the technological torque of shaped strands is presented. The ways of reducing the torque as a harmful factor are indicated. Diagnostics of possible options for technological balancing of ropes was carried out. Rational modes of manufacturing shaped strand ropes have been determined.
EN
The paper concerns the computations of mast guys taking into account both geometric and physical nonlinearities. Experimental studies have been conducted, the aim of which was to determine δ - ε (stress - deformation) relation for steel rope and to determine the value of modulus of elasticity after its pre-stretching. Results of the research were used to create appropriate computational cable models within the elastic and inelastic range in SOFiSTiK software, based on FEM. The computational cable models were then used to perform parametric analyses of single cables with horizontal and diagonal chords and computations of a lattice guyed mast. The computational single cables results obtained in the SOFiSTiK software were confronted with the results obtained by the analytical method, based on the cable equation. The FEM analyses performed for single cables have proven usefulness of presented analytical procedure for computation of structures with cable elements (e.g. guyed masts) taking into account both the geometric and physical nonlinearity of the cables. It has been shown that while using steel ropes without pre-stretching, permanent deformations in the cables may occur, which affect the shape of the cable and may significantly reduce values of forces in the cables. This phenomenon can be particularly dangerous in the case of guyed masts, as it may affect the reduction in rigidity of the mast structure.
PL
Praca dotyczy obliczen odciagów masztu z uwzgędnieniem zarówno nieliniowości geometrycznej, jak i fizycznej. Przeprowadzono badania doświadczalne pewnej liny spiralnej. Celem badań było określenie zależności δ - ε liny (naprężenia - odkształcenia) oraz ustalenie modułu sprężystości liny po jej wstępnym przeciągnięciu. Wyniki badań wykorzystano do utworzenia odpowiednich modeli obliczeniowych cięgien w zakresie spreżystym i pozaspreżystym w środowisku programu SOFiSTiK, opartym o FEM. Modele obliczeniowe cięgna posłużyły do przeprowadzenia parametrycznej analizy porównawczej cięgna płaskiego, cięgna ukośnego oraz kratowego masztu z odciągami. Rezultaty obliczeń pojedynczych cięgien uzyskane w programie SOFiSTiK skonfrontowano z wynikami uzyskanymi metodą analityczną, na podstawie równania cięgna (techniczna teoria cięgna). Uzyskane wyniki okazały się zadowalające - różnice w obliczonych wartościach sił naciągu cięgna S w obu przykładach dla E = const nie przekraczały 1%. Dla E ≠ const różnice były nieco większe (około 2%), co można uzasadnić różnymi iteracyjnymi metodami przybliżonego rozwiązania. Niezależnie od kąta nachylenia cięciwy cięgna do poziomu, wyniki obliczeń cięgien w zakresie liniowo sprężystym i pozasprężystym różnią się istotnie. W pierwszym przypadku cięgna charakteryzują się mniejszymi odkształceniami i większymi siłami naciągu, a w drugim - większymi odkształceniami i mniejszymi siłami naciągu. Ponadto w linach pojawiają się trwałe odkształcenia (im większe obciążenie, tym większe wartości tych odkształceń), które nie znikają po odciążeniu. W przypadku masztów z odciągami zjawisko to może być na tyle niebezpieczne, że może spowodować znaczne zmniejszenie sztywności konstrukcji i utratę jej pionowości, a tym samym niekorzystnie wpłynąć na właściwości użytkowe masztu. Jak pokazuje praktyka projektowa, wstępne rozciąganie nowych lin o dużych długościach i średnicach jest często trudne do wykonania. Dlatego uzasadnione jest przeprowadzenie analiz konstrukcji masztów z uwzględnieniem nieliniowości fizycznej odciągów w przypadku, gdy odciągi wykonano z lin bez wstępnego przeciągnięcia. Przedstawione w artykule wyniki obliczeń dotyczą określonego typu lin stalowych, które były badane w warunkach laboratoryjnych i nie należy ich uogólniać. W przypadku lin stalowych o innej konstrukcji efekty nieliniowe mogą być inne - im więcej drutów w linie, tym charakterystyka naprężenia - odkształcenia jest bardziej nieliniowa. Uniwersalny charakter ma natomiast przedstawiona w pracy metoda postępowania w przypadku wykorzystania do konstrukcji lin bez wstępnego przeciągnięcia.
PL
W artykule opisano rozwiązanie problemu inżynierskiego dotyczącego opracowania projektu wciągarki ręcznej z myślą o użytkownikach samochodów terenowych. Opracowanie projektu takiego urządzenia ma na celu zapewnienie możliwości samodzielnego wyciągnięcia ugrzęzłego w błocie lub piasku samochodu terenowego niewyposażonego we wciągarkę elektryczną. Koncepcja powstawała w oparciu o dokonany przegląd dostępnych na rynku rozwiązań i analizę ich wad i zalet. Projekt wykonano na podstawie obliczeń przeprowadzonych w myśl zaleceń z literatury i analiz wytrzymałościowych MES przeprowadzonych na modelu utworzonym w programie Autodesk Inventor Professional 2020. Opracowane urządzenie jest w stanie zapewnić uciąg wynoszący ponad 50 kN przy masie własnej równej 35 kg, ponadto zapewnia możliwość kontrolowanego opuszczania ciężaru.
EN
The article describes a solution to an engineering problem concerning the development of a design of a manual winch for off-road vehicle users. The aim of the design is to provide the possibility of extracting an off-road vehicle which is not equipped with an electric winch in the event it becomes stuck in mud or sand. The concept was based on a review of available solutions on the market and an analysis of their advantages and disadvantages. The design was based on calculations performed in accordance with the literature recommendations and FEM strength analyses carried out on a model created using Autodesk Inventor Professional 2020. The developed device is able to provide a pulling force of over 50 kN with an unladen weight of 35 kg, and also provides the possibility of controlled lowering of the load.
6
EN
The article describes a solution to an engineering problem concerning the development of a design of a manual winch for off-road vehicle users. The aim of the design is to provide the possibility of extracting an off-road vehicle which is not equipped with an electric winch in the event it becomes stuck in mud or sand. The concept was based on a review of available solutions on the market and an analysis of their advantages and disadvantages. The design was based on calculations performed in accordance with the literature recommendations and FEM strength analyses carried out on a model created using Autodesk Inventor Professional 2020. The developed device is able to provide a pulling force of over 50 kN with an unladen weight of 35 kg, and also provides the possibility of controlled lowering of the load.
PL
W artykule opisano rozwiązanie problemu inżynierskiego dotyczącego opracowania projektu wciągarki ręcznej z myślą o użytkownikach samochodów terenowych. Opracowanie projektu takiego urządzenia ma na celu zapewnienie możliwości samodzielnego wyciągnięcia ugrzęzłego w błocie lub piasku samochodu terenowego niewyposażonego we wciągarkę elektryczną. Koncepcja powstawała w oparciu o dokonany przegląd dostępnych na rynku rozwiązań i analizę ich wad i zalet. Projekt wykonano na podstawie obliczeń przeprowadzonych w myśl zaleceń z literatury i analiz wytrzymałościowych MES przeprowadzonych na modelu utworzonym w programie Autodesk Inventor Professional 2020. Opracowane urządzenie jest w stanie zapewnić uciąg wynoszący ponad 50 kN przy masie własnej równej 35 kg, ponadto zapewnia możliwość kontrolowanego opuszczania ciężaru.
EN
This article deals with a dynamic simulation of the movement and fall of persons working at a height, using the rope belaying system. The input data, which are necessary for a created simulation model, were obtained from experimental measurements realised from the concrete belaying system. The simulation analyses were performed for three different values of the rope pre-load level. Consequently, the outputs from the simulations presented in this article were applied in a real design proposal of the rope anchoring arrangement for a horizontal belaying system.
EN
One of the variable parameters in steel cord twisting technologies is the steel cord tension before final reel. Changing this parameter is used to produce steel cord with high quality of straightness. Steel cord straightness is the most important technological parameter after tensile strength. It is simple to change the value of steel cord tension with special mechanisms or devices in composition of cable machines and twisting machines. It is very important to know the measures of tension setting. Low tension causes bad quality of steel cord and defects. High tension may brake steel cord during the twisting and lapping. Also high tension may change the mechanical properties of steel wire in the steel cord construction. The influence of steel cord tension in the range from 9 N to 30 N on active equivalent stresses in wire cross section and macro displacements of wire contact points in steel cord construction was shown. Effect of steel cord tension during the lapping on steel cord straightness after lapping was shown. In this research the optimal tension for producing steel cord 2x0.30HT was defined with numerical simulation, finite element analysis and criteria method. The optimal value of tension for other steel cord constructions will change, because of number of wires and its hardness.
PL
W artykule przedstawiono ocenę podatności wykładzin ciernych dwóch wybranych producentów tychże wykładzin. Badania te są niezwykle istotne przy ocenie bezpieczeństwa już istniejących i nowo projektowanych wyciągów szybowych oraz narciarskich kolei linowych. Badania przeprowadzono na aparaturze pomiarowej w Katedrze Mechanizacji i Robotyzacji Górnictwa Politechniki Śląskiej, gdzie od lat prowadzone są tego typu badania. Do badań wykorzystano wzmacniacz pomiarowy, przetworniki drogi, przetworniki siły oraz hydrauliczną maszynę wytrzymałościową, dzięki której zadawano nacisk na linę, na którą nałożona była okładzina cierna. Pomiary rejestrowane były na komputerze, stanowiącym stację rejestrująco-pomiarową, po czym zostały one przetworzone, zapisane w tabelach i przedstawione czytelnikowi w formie wykresów. Głównym celem tychże badań było otrzymanie wyników dających informację o przemieszczeniu liny przy określonym jej nacisku do rowka wykładziny ciernej. Warto także wspomnieć, że czynnikiem mającym istotny wpływ na osiągane wartości przemieszczeń jest czas wykonywania próby. Jest to związane z właściwościami materiału, z którego wykonane są wykładziny cierne stosowane jako bieżna dla lin nośnych.
EN
The article presents an assessment of the susceptibility of friction linings from two selected manufacturers. These tests are extremely important when assessing the safety of existing and newly designed shaft lifts and ski cableways. The research was carried out on measuring equipment at the Department of Mining Mechanization and Robotization of the Silesian University of Technology, where this type of research has been conducted for years. A measuring amplifier, road transducers, force transducers and a hydraulic testing machine were used for the tests, thanks to which the pressure was applied to the rope on which the friction lining was applied. The measurements were recorded on a computer, which was a recording and measuring station, after which they were processed, saved in tables and presented to the reader in the form of graphs. The main purpose of these tests was to obtain results giving information about the rope displacement at a specific pressure to the groove of the friction lining. It is also worth mentioning that the factor that has a significant impact on the achieved values of displacements is the time of the test. It is related to the properties of the material of which the friction linings are made that are used as a running track for the ropes.
EN
The article presents an assessment of the susceptibility of friction linings from two selected manufacturers. These tests are extremely important when assessing the safety of existing and newly designed shaft lifts and ski cableways. The research was carried out on measuring equipment at the Department of Mining Mechanization and Robotization of the Silesian University of Technology, where this type of research has been conducted for years. A measuring amplifier, road transducers, force transducers and a hydraulic testing machine were used for the tests, thanks to which the pressure was applied to the rope on which the friction lining was applied. The measurements were recorded on a computer, which was a recording and measuring station, after which they were processed, saved in tables and presented to the reader in the form of graphs. The main purpose of these tests was to obtain results giving information about the rope displacement at a specific pressure to the groove of the friction lining. It is also worth mentioning that the factor that has a significant impact on the achieved values of displacements is the time of the test. It is related to the properties of the material of which the friction linings are made that are used as a running track for the ropes.
PL
W artykule przedstawiono ocenę podatności wykładzin ciernych dwóch wybranych producentów. Badania te są niezwykle istotne przy ocenie bezpieczeństwa już istniejących i nowo projektowanych wyciągów szybowych oraz narciarskich kolei linowych. Badania przeprowadzono na aparaturze pomiarowej w Katedrze Mechanizacji i Robotyzacji Górnictwa Politechniki Śląskiej. Wykorzystano do nich wzmacniacz pomiarowy, przetworniki drogi, przetworniki siły oraz hydrauliczną maszynę wytrzymałościową, dzięki której zadawano nacisk na linę, na którą nałożona była okładzina cierna. Pomiary rejestrowane były na komputerze, stanowiącym stację rejestrująco-pomiarową, po czym zostały one przetworzone, zapisane w tabelach i przedstawione czytelnikowi w formie wykresów. Głównym celem tychże badań było otrzymanie wyników dających informację o przemieszczeniu liny przy określonym jej nacisku do rowka wykładziny ciernej. Warto także wspomnieć, że czynnikiem mającym istotny wpływ na osiągane wartości przemieszczeń jest czas wykonywania próby. Jest to związane z właściwościami materiału, z którego wykonane są wykładziny cierne stosowane jako bieżna dla lin nośnych.
11
Content available Effect of wire material properties on wire rope use
EN
Steel ropes cannot be refurbished through repairs, and wear processes during their use are cumulative. These processes include material fatigue, aging of the core, grease, and elements made of plastics, mass losses due to friction and corrosion, structural deformation, and changes in geometry. They are designed to perform specific functions under specific conditions. When the wear level is reached that significantly affects the safety of the operation of the equipment and of the operators, the specific elements of the equipment are replaced. The objective of the paper is to present the results of material tests on steel rope strands operated in the design systems of the basic machines used in surface mining. The presentation is focused on the ropes used in bucket wheel excavators (BWEs). These are the basic machines in surface mines and their proper operation is highly important in ensuring continuity of mining. The authors present the results of material tests on the basis of which the conclusions were drawn about the quality of the production of steel wires that affect the rope use process.
PL
Liny stalowe są elementami nieodnawialnymi poprzez naprawę, a w trakcie eksploatacji podlegają procesom zużyciowym o charakterze kumulacyjnym. Procesy te to zmęczenie materiału, starzenie rdzenia, smaru i elementów wykonanych z tworzyw sztucznych, ubytki masowe poprzez starcia i korozję, deformacje struktury i zmiany geometrii. Przeznaczone są do wykonywania określonych funkcji w zadanych warunkach pracy. Po osiągnięciu poziomu zużycia mającego znaczący wpływ na bezpieczeństwo pracy urządzenia i osób obsługujących i korzystających z danego urządzenia są wymieniane na nowe. Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań materiałowych drutów lin stalowych pracujących w układach konstrukcyjnych maszyn podstawowych w górnictwie odkrywkowym. Przedstawiony materiał dotyczy lin, które pracowały w koparkach wielonaczyniowych (BWE). Urządzenia te należą do maszyn podstawowych w kopalniach odkrywkowych i ich poprawna praca ma bardzo duże znaczenie dla zapewnienia ciągłości wydobycia. Przedstawiono wyniki badań materiałowych, na podstawie których sformułowano wnioski końcowe dotyczące jakości produkcji drutów stalowych mający wpływ na proces eksploatacji lin.
12
Content available Locking the movement of persons on the bridge crane
EN
This article describes the design of a horizontal rope system for increasing the safety of work and movement on a specific device operating in height. This system is designed to be installed on a conventional existing crane footbridge or crane track structure and this system enables a free pass along the rope, without unclamp of spring hook on prolongation rope. The calculation was made by non-linear dynamic FEM analysis.
EN
The paper presents a description of the mechanical construction, measuring and control systems and the possibilities of a new type tribological testing device. The design was developed and built at the Department of Fundamentals of Machine Design and Tribology of Wroclaw University of Science and Technology. Described tester allows the investigate a friction and wear of components such as fibrous tapes, ropes, plaitings or fibers themselves in contact with solid materials. The paper describes in detail the construction of drive and the load pneumatic system. The innovative system of the device such measurement equipped with piezoelectric sensors and an experimental fixing unit of tested components also have been described. Work includes diagrams of used control and measurement systems and the central lubrication system. As a test the polyethylene cable in contact with brass rods has been examined. The results of this studies were been also presented in the paper.
PL
W pracy przedstawiono opis konstrukcji, układów kontrolno-pomiarowych i możliwości nowego typu tribologicznego urządzenia badawczego. Konstrukcja została opracowana i zbudowana w Katedrze Podstaw Konstrukcji Maszyn i Tribologii Politechniki Wrocławskiej. Opisane stanowisko pozwala na prowadzenie badań tarcia i zużywania komponentów włóknistych takich jak taśmy, liny, plecionki lub same włókna podczas kontaktu z materiałami stałymi. W pracy opisano szczegółowo budowę mechaniczną urządzenia wraz z układem napędowym i pneumatycznym układem obciążającym. Przedstawione zostały również zastosowane w urządzeniu nowatorskie rozwiązania układu pomiarowego wyposażonego w czujniki piezoelektryczne oraz innowacyjny sposób mocowania badanych komponentów. Praca zawiera schematy zastosowanych systemów kontrolno-pomiarowych oraz centralnego układu smarowania badanych węzłów tarcia. W ramach testów przeprowadzone zostały badania lin polietylenowych we współpracy z prętami mosiężnymi, a wyniki ww. badań zostały również przedstawione w pracy.
EN
In the article, the problem of designing and preliminary tests on experimental test bench was taken into account. Proposed test stand allows us to carry out a series of studies concerning the dynamic phenomena accompanying the lifting of the load. Presented test bench allows, among other things, measurements of data such as the acceleration of selected points of the girder and also of cargo, displacement of cargo and centre of the girder, along with measurement of stress in selected locations and the coefficient of dynamic surplus. The electronic part of the test bench was made using the PHIDGET and the Arduino platform. Owing to the full miniaturization and implementation of control and measurement systems from the application level, test stand allows testing new mechanisms for implementing control algorithms and studying the influence of control parameters on the values of dynamic coefficients characterizing the selected dynamic mechanisms. Such an approach provides the possibility, among other things, of full control of the systems using a computer, and thus an immediate analysis of the data, which is extremely important in process of verification in the phenomenological model creation of the analyzed crane mechanisms. The proposed approach enables the development of existing ones and testing new design solutions in scale (experimental) and pure software solutions (analytical).
EN
The basic materials used for the construction of anchor lines for personal equipment protection against falls from a height are ropes and textile webbing. During fall arrest, horizontal anchor lines significantly affect the forces acting on the worker and the work site elements, as well as the fall arrest distance. Manufacturers of the equipment are required to estimate those parameters for various conditions of use by numerical simulations with a validated model. The model discussed in this paper reflects the mechanical structure of the line (whether singles-span or multi-span) taking into account Maxwell’s and Kelvin-Voigt’s non-linear rheological models for viscoelastic materials. The model consists of a system of seven non-linear differential equations with the parameters describing static load-elongation characteristics and time-courses of dynamic loading forces for selected ropes and textile webbing. The numerical model developed was used to simulate the performance of horizontal anchor lines of different constructions. The model was validated by comparing the numerical calculations with laboratory test results and was shown to be sufficiently accurate to be used for designing fall protection equipment.
PL
Podstawowymi materiałami stosowanymi do produkcji poziomych lin kotwiczących dla indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości są liny i tkane taśmy włókiennicze. Poziome liny kotwiczące wpływają w istotny sposób na przebieg sił działających na człowieka podczas powstrzymywania jego spadania, drogę na jakiej to zachodzi oraz przebieg sił działających na konstrukcję stanowiska pracy. Z tego względu producent sprzętu ochronnego musi szacować te wielkości dla różnych warunków użytkowania np. stosując symulację numeryczną wykorzystującą zweryfikowany model. Model przedstawiony w artykule opiera się na zależnościach mechanicznych opisujących konstrukcję poziomej liny oraz nieliniowych modelach reologicznych obiektów lepko sprężystych Maxwella i Kelvina-Voigta. Strukturę modelu opisano układem nieliniowych równań różniczkowych z parametrami wynikającymi z charakterystyk statycznych siła obciążająca – wydłużenie oraz czasowych przebiegów siły obciążającej wybrane liny i tkane taśmy włókiennicze. Model został użyty do symulacji zachowania różnych wariantów konstrukcyjnych poziomych lin kotwiczących. Porównanie zasymulowanych numerycznie odpowiedzi modelu z wynikami badań laboratoryjnych wykazało zadowalającą jego dokładność, a co za tym idzie możliwość wykorzystania do projektowania sprzętu ochronnego.
PL
W pracy dokonano analizy porównawczej cech użytkowych lin nośnych wyciągu górniczego, określonych za pomocą badań magnetycznych (nieniszczących) i wytrzymałościowych (niszczących). Porównano siły zrywające: linę w całości – jej podstawową cechę eksploatacyjną, a także druty, tworzące splotki. Stwierdzono, że wartości uzyskane w analizowanych badaniach są zróżnicowane. Dokonano także analizy przyczyn, które taki obraz kształtowały. Na podstawie przeprowadzonych badań doświadczalnych stwierdzono, że istnieją przesłanki opracowania sposobu wyznaczania poprawek minimalizujących różnice między wartościami uzyskanymi w badaniach magnetycznych i wytrzymałościowych.
EN
In this paper comparative analysis of operational features of shaft hoist rope is conducted. These features were determined by means of investigations: magnetic (non-destructive) and strength (destructive). Tensile forces: whole rope and rope strand wires are compared. It seems that values obtained by analyzed investigations are differential and depend on kind of investigations. Analysis of reasons which such image creates is realized too. On the base of conducted experimental investigations, it was found that exist premises of method determination of corrections estimation which minimize differences between features values obtained by means of magnetic and destructive strength research.
PL
Autorka prezentuje specyfikę innowacyjnego rozwiązania z zastosowaniem zdalnie sterowanego robota umożliwiającego prowadzenia badań magnetycznych oraz konserwacji lin odciągowych, zwłaszcza w miejscach trudno dostępnych. Robot jest urządzeniem transportowym, spełniającym kilka funkcji, w zależności od potrzeb i opcji sprzętowych.
PL
Wyłączane z eksploatacji kopalnie odchodzą od działalności wydobywczej na rzecz turystycznej. Chodniki dostosowywane są do spełniania funkcji tras turystycznych. Duże natężenie ruchu wymaga zastosowania urządzeń transportowych zapewniających bezpieczny i komfortowy transport. Konieczne jest też zapewnienie możliwości transportu osób niepełnosprawnych. Zakup i montaż dźwigów osobowych okazał się mniej kosztowny niż tradycyjny wyciąg szybowy przeznaczony do transportu ludzi. Dodatkowo koszt eksploatacji w dłuższym okresie może okazać się niższy ze względu na zastosowanie najnowszej generacji napędów i podzespołów. Instalowanie dźwigów w obszarach przemysłowych, w których dotychczas nie funkcjonowały, powoduje konieczność dostosowania ich wymogów związanych z dozorem, badaniami i próbami, jakim podlegają ich elementy podczas eksploatacji, do nowych warunków pracy.
EN
Mines where mining operations have ceased are often turned into tourist attractions instead of mining activities. Underground galleries and gates are adapted to meet the requirements that underground tourist routes have to satisfy. High-intensity passenger transport requires the use of reliable, safe and robust hoisting installations and the needs of disabled persons should be provided for. The purchase and installation of passenger lifts bas proved to be a less costly option than a conventional shaft hoist intended for man transport. Furthermore, in the long-term the operating costs may turn out to be lower thanks to the application of state-of-the-art. drive systems and sub-assemblies. When such lifts are installed in industrial regions where they were not present before, the requirements associated with lift supervision, inspection and testing of lift components whilst in service need to be adapted to account for the new operating conditions.
PL
Model Bouca-Wena jest sformułowaniem teoretycznym, umożliwiającym odzwierciedlenie rzeczywistej pętli histerezy modelowanego obiektu, jakim może być lina nośna występująca w mechanizmie podnoszenia suwnicy, gdzie dla przyjętej, zmodyfikowanej wersji modelu występuje dziewięć parametrów. Wyznaczenie takiej liczby parametrów jest zagadnieniem złożonym i problematycznym. W niniejszym artykule przedstawiono zatem metodykę identyfikacji oraz przykładowe wyniki symulacji numerycznych. Otrzymane wyniki porównano z danymi uzyskanymi na podstawie badań laboratoryjnych lin [3] i na ich podstawie stwierdzono zgodność wyników i możliwość zastosowania w układach dynamicznych zawierających w swej strukturze cięgna [4].
EN
Bouc-Wen model is theoretical formulation that allows to reflect real hysteresis loop of modeled object. Such object is for example a wire rope, which is present on equipment of crane lifting mechanism. Where adopted modified version of the model has nine parameters. Determination of such a number of parameters is complex and problematic issue. In this article are shown the methodology to identify and sample results of numerical simulations. The results were compared with data obtained on the basis of laboratory tests of ropes [3] and on their basis it was found that there is compliance between results and there is possibility to apply in dynamic systems containing in their structures wire ropes [4].
PL
Zagadnienia przedstawione w niniejszym artykule dotyczą oceny właściwości mechanicznych liny. Punktem wyjściowym było przeprowadzenie badań laboratoryjnych, które zrealizowano w Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. w Mysłowicach-Brzezince. Niezbędne badania lin przeprowadzono na specjalistycznej maszynie wytrzymałościowe przy różnych wartościach współczynników bezpieczeństwa, obciążając ją cyklicznie. Na podstawie zarejestrowanych danych sporządzono charakterystyki siłowo-przemieszczeniowe, będące podstawą identyfikacji współczynników rozproszenia energii oraz charakterystyk statycznych.
EN
Issues taken in this article, are devoted to the identification of the mechanical properties of the wire rope. The starting point was to carry out the necessary laboratory tests, which were carried out at the The Research and Supervisory Centre of Underground Mining Co. Ltd in Mysłowice-Brzezinka. Stress tests were performed on a specialized testing machine. Test were performed as repeatedly loading and unloading the rope with different safety factors. On the basis of the recorded experimental results, characteristics of strength and displacement were made, which was the basis for identifying the energy dissipation coefficient and static characteristics.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.