Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cutting machine
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wrażenia z dorocznej imprezy Open House jaką organizuje czołowy w skali światowej producent obrabiarek – firma DMG MORI w swojej siedzibie w Pfronten. W relacji wskazano trendy, które wdraża w swojej produkcji firma, a także te, które sama wyznacza. Na podstawie obserwacji można jednoznacznie stwierdzić, że obrabiarki firmy DMG MORI reprezentują najwyższy światowy poziom rozwiązań konstrukcyjnych.
EN
In the paper impression from annual Open House event organized by the worlds' leading machine tools manufacturer DMG MORI in its headquarter I Pfronten were presented. The relation indicates the trends that the company implements in its production, as well as those that it sets itself. On the ground of observations it can be clearly stated that DMG MORI machine-tools represent the world's highest level of constructional solutions.
2
Content available Mechanized shaft sinking system
EN
Development of mineral deposits located at significant depth may be carried out by means of vertical shafts. Shaft sinking technology usually requires a number of works to be carried out, including the selection of appropriate excavating techniques adapted to geological and hydrological conditions, including natural hazards. The production technology and the machines used determine the level of sinking costs and execution period. The article discusses the excavating technologies currently used across the world. Then the assumptions, concept and construction of a new generation of shaft sinking system were presented. The proposed new solution of the system and the excavating technology allow for parallel execution of key processes related to winning, loading, transport and shaft wall-side lining, which significantly increases the progress of sinking. The shaft sinking system was created by scientists from AGH in cooperation with KOPEX – Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S. A. and Instytut Techniki Górniczej KOMAG.
PL
Znaczący wpływ na wybór systemu wykonywania szybu, jak i metody drążenia ma przyjęta technika urabiania. Można wyróżnić dwie techniki drążenia szybów: tradycyjną metodę górniczą czyli wiertniczo-strzelniczą oraz technikę mechanicznego urabiania dna szybu. Głównym czynnikiem determinującym wybór metody urabiania są własności fizykomechaniczne urabianych skał. Jednak istotne są również możliwości techniczno-ekonomiczne i organizacyjne. Stosowane obecnie i w przeszłości technologie głębienia szybów, niezależnie od stopnia zmechanizowania poszczególnych procesów charakteryzują się szeregiem wad, głównie w aspekcie urabiania w górotworze trudnourabialnym. Uzyskiwane rezultaty nie spełniają oczekiwań przyszłego użytkownika tak w zakresie stopnia mechanizacji procesów jak i postępów drążenia. Na podstawie przeprowadzonej analizy, uwzględniając jednocześnie oczekiwania przyszłego użytkownika stwierdzono, że konieczne jest poszukiwanie nowego rozwiązania, w postaci unikatowego kompleksu szybowego urabiająco-odstawczego. Mając na uwadze powyższe jak również zapotrzebowanie rynku na w pełni zmechanizowany system, zaproponowano koncepcję nowej generacji kompleksu szybowego. Kompleks ten będzie realizował równolegle procesy urabiania, ładowania i transportu urobku oraz montażu obudowy szybowej. Spełnienie tego założenia wymagało zaprojektowania zupełnie nowego systemu maszyn. Przedmiotowy kompleks przedstawiono schematycznie na rysunkach 1 i 2. Dla przyjętych założeń konstrukcyjnych maszyny takich jak: • zabiór organu urabiającego (szerokość urabianej warstwy) wynosząca Z = 0,8 m, • głębokość urabiania warstwy skalnej wynosząca Hu = 0,3 m. oraz ustalonych parametrów geometrycznych szybu i prędkości urabiania, przeprowadzono między innymi analizę możliwego do uzyskania postępu drążenia. Wyniki tej analizy wskazują, że zastosowanie proponowanego kompleksu szybowego pozwoli na osiągniecie postępu drążenia dochodzącego do 3,3 m/dobę. Drążenie wyrobisk szybowych jest procesem trudnym i skomplikowanym. Uwzględniając dodatkowo określone przez użytkownika wymiary szybu, czyli średnica około 9 m i głębokość około 850 m, należy liczyć się z trudnościami związanymi z wprowadzeniem zupełnie nowej maszyny urabiającej, zespołu ładowania i odstawy urobku oraz zespołu montażu obudowy przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa załogi. Przedstawiony w artykule projekt rozwiązania kompleksu szybowego spełnia postawione wymagania w zakresie założonych warunków pracy maszyn i urządzeń jak i możliwości realizacji procesów pomocniczych (zabezpieczanie wyrobisk, odwodnienie, mrożenie) nie związanych bezpośrednio z podstawowymi funkcjami kompleksu (urabianie, ładowanie, transport, zabezpieczenie ociosów). Szeroko przeprowadzona analiza efektywności przedmiotowego rozwiązania wykazała możliwość osiągnięcia dużego postępu, który spełnia postawione założenia. Przedmiotowy kompleks szybowy charakteryzuje budowa modułowa z szerokimi możliwościami modyfikacji co przekłada się na wiele wariantów dostosowanych nie tylko do różnych średnic, ale także różnych warunków pracy, potrzeb i wymagań przyszłych użytkowników. Kompleks ten znacznie różni się od dostępnych na rynku i znanych z literatury zestawów maszyn do drążenia szybów.
PL
Na przykładzie dwóch kopalń węgla kamiennego przedstawiona została awaryjność w procesie wydobywczym, ze szczególnym uwzględnieniem maszyny urabiającej. Analizie poddane zostały dwa kompleksy wydobywcze: strugowy oraz kombajnowy. Aby obniżyć koszty generowane przez awarie, służby utrzymania ruchu powinny na bieżąco prowadzić kontrolę racjonalnego oraz efektywnego użytkowania i obsługiwania maszyn. Konsekwencją tych działań będzie zmniejszenie przerw w pracy, a tym samym obniżenie kosztów produkcji, czyli zwiększenie efektywności działania zakładu górniczego. W niniejszym artykule do oceny awaryjności urządzeń górniczych wykorzystano jedno z tradycyjnych narzędzi zarządzania jakością – diagram Pareto-Lorenza.
EN
Basing on the examples of two coal mines, the reliability (failure analysis) in the extraction process, with particular stress laid on a cutting tool, has been presented. The analysis has included two mining sets: cutting, machine and plow- system. In order to reduce the costs generated by failures, the maintenance staff should continuously control the rational and efficient usage and maintenance of the equipment. The consequence of these activities should be the reduction of production costs – i.e. the increase of the efficiency of a mining company. In this article the breakdown rate (failure rate) assessment has been performed with the use of the Pareto- Lorenz diagram – one of the traditional quality management tools. Application of quality management tools in the assessment of the reliability of mining equipment in the extraction process
4
Content available remote Otwarty modułowy system sterowania obrabiarki CNC
PL
W pracy przedstawiono innowacyjną koncepcję otwartego modułowego, w pełni rekonfigurowalnego i modyfikowalnego systemu sterowania obrabiarki sterowanej numerycznie. Zastosowane w pracy podejście umożliwia implementację w systemie sterowania zarówno dynamicznych jak i statycznych korekt wartości zadanych poszczególnych osi ruchu podczas realizacji procesu obróbko­wego. Prace te prowadzone są w ramach projektu badawczego rozwojowego „Opracowanie i badania prototypu obrabiarkowego zespołu posuwowego z napędami liniowymi sterowanego w dwóch osiach z układu CNC o otwartej architekturze".
EN
The new innovative conception of the open, modular, My reconfigurable and modifiable control system of the computer numerical controlled cutting machine is presented in the paper. Used here approach lets the potential user to implement dynamic and static corrections within the cutting process. The presented paper is financed from the research grant number R03 042 02 entitled "Research and Development of the prototype of the CNC's motion unit based on the linear servodrives controUed in two axis by the open architecture system".
7
Content available remote Możliwości doboru głównych napędów obrabiarek skrawających
PL
Napędy w obrabiarkach służą realizacji ruchów względnych przedmiotu obrabianego i narzędzia. W wypadku obrotowego głównego ruchu roboczego na konwencjonalny układ napędowy składają się: silnik (najczęściej elektryczny), przekładnia oraz wrzeciono, w którym mocowane jest narzędzie bądź przedmiot obrabiany.
PL
Rosnący poziom życia społeczeństwa ma coraz większy wpływ na poziom popytu. Konkurencja z kolei wymusza konieczność szybkiego reagowania na potrzeby rynku. Nowe produkty powinny być dostarczane na rynek w możliwie krótkim czasie, cena ich powinna być relatywnie niska, a jakość najlepsza. Konsekwencją tego jest zapotrzebowanie przemysłu wytwórczego na nowoczesne obrabiarki o dużej wydajności i szerokich możliwościach technologicznych. Tę nowoczesność parku maszynowego można uzyskać nie tylko przez zakup nowych maszyn i urządzeń, ale także przez modernizację nie nowoczesnych, ale sprawnych technicznie i nadal eksploatowanych obrabiarek [1].
9
Content available remote Kształtowanie charakterystyk głównych napędów obrabiarek skrawających
PL
Obróbka ubytkowa zajmuje wiodącą pozycję wśród technik wytwarzania stosowanych w przemyśle maszynowym. Stawia się jej coraz wyższe wymagania odnośnie do dokładności i wydajności przy równoczesnym zmniejszeniu zagrożeń dla środowiska. Podstawowymi maszynami wytwórczymi są więc nadal obrabiarki skrawające, których konstrukcja ulega ciągłym zmianom.
10
Content available remote Stateczność parametryczna ruchu piły taśmowej bez końca w procesie cięcia
PL
W pracy przedstawiono model drgań parametrycznych ruchu taśmy przecinarki bez końca. Określono warunki stabilności ruchu taśmy ze względu na parametry eksploatacyjne - prędkość roboczą i naciąg taśmy dla różnych wartości parametrów. W wyniku obliczeń numerycznych wyznaczono przebiegi drgań, w tym rezonansowych, taśmy przecinarki w funkcji czasu.
EN
In the paper the model of the parametrical vibrations for the moving of the ban saws is presented. There the conditions of the stability of the moving band saws regard to the exploitation parameters - the worked velocity and the axially loads of the band are formulated. The kinematical magnitudies of the moving band saws in function of the time for different values of the parameters are shown.
11
PL
Przedstawiono argumenty uzasadniające potrzebę modernizowania obrabiarek. Porównano cechy obrabiarek nowych i używanych. Omówiono ekonomiczne aspekty modernizacji tych maszyn. Przedstawiono problem oceny kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo przy modernizacji obrabiarek.
EN
Arguments justifying the need of machine tools remanufacturing are presented. The features of the new and retrofitted machine tools are compared. The economical aspect of remanufacturing are presented. The issue of remanufacturing costs estimation borne by the enterprise is presented.
PL
Przedstawiono sposób połączenia układu sterowania przecinarki do cięcia termicznego z biurem programowania, w celu bezpośredniego przesyłania programów cięcia poprzez zakładową sieć komputerową typu Ethernet. Omówiono konfigurację komputera układu sterowania, programy obsługi klienta i serwera oraz badania przesyłu informacji i uzyskane rezultaty.
EN
It has been presented the way of connection of control systems of thermal cutting machines to programming offices in order to transmit the cutting programs directly through the local computer network of the Ethernet type. It has been discussed the configuration of the control computer, the programs for customer's and server service, testing of information transmission and its results.
13
Content available remote Rozwój napędów obrabiarek skrawających
PL
Wiodącą pozycję wśród technik wytwarzania stosowanych w przemyśle maszynowym zajmuje obróbka ubytkowa. Podlega ona dalszemu intensywnemu rozwojowi zmierzającemu do podwyższenia dokładności i wydajności przy równoczesnym zmniejszeniu obciążenia środowiska. Podstawowymi maszynami wytwórczymi są więc nadal obrabiarki skrawające, których konstrukcja również ulega ciągłym zmianom, aby sprostać wymaganiom wynikającym z wymienionych tendencji rozwojowych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.