Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 130

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  standaryzacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
EN
Reliability of thermographic diagnostics in medicine is an important practical problem. In the field of static thermography, a great deal of effort has been made to define the conditions for thermographic measurements, which is now the golden standard for such research. In recent years, there are more and more reports on dynamic tests with external stimulation, such as Active Dynamic Thermography, Thermographic Signal Reconstruction or Thermal Tomography. The subject of this report is a discussion of the problems of standardization of dynamic tests, the choice of the method of thermal stimulation and the conditions determining the credibility of such tests in medical diagnostics. Typical methods of thermal stimulation are discussed, problems concerning accuracy and control of resulting distributions of temperature are commented. The best practices to get reliable conditions of measurements are summarized.
PL
Wiarygodność diagnostyki termograficznej w medycynie stanowi ważny problem praktyczny. W zakresie statycznej termografii w podczerwieni włożono sporo wysiłku, by zdefiniować warunki pomiarów termograficznych, co stanowi obecnie złoty standard takich badań. W ostatnich latach pojawia się coraz więcej doniesień dotyczących badań dynamicznych z pobudzeniem zewnętrznym, takich jak ADT, TSR czy tomografia termiczna. Przedmiotem niniejszego doniesienia jest dyskusja problemów standaryzacji badań dynamicznych, wyboru sposobu pobudzenia termicznego i warunków decydujących o wiarygodności takich badań w diagnostyce medycznej.
PL
W skali globalnej istnieją różnego typu wytyczne próbujące normalizować i standaryzować oleje silnikowe oraz elementy ich oznakowania. Rozwiązania tego typu przyczyniają się do wzrostu udziału zaawansowanych technicznie olejów silnikowych w rynku i umożliwiają rzetelne porównywanie produktów przez użytkowników końcowych. Celem przeprowadzonych badań własnych było uzyskanie opinii pracowników branży środków smarowych i użytkowników końcowych o zasadności wprowadzenia tego typu regulacji również w Polsce. Jako metody badawcze zastosowano ankietę audytoryjną oraz ankietę internetową. Respondentów pytano o opinię względem zasad- ności postulatu normalizacji olejów silnikowych, zasadności ustalania minimalnych poziomów jakościowych dla olejów silnikowych przeznaczonych do obrotu rynkowego w Polsce, zasadności zdefiniowania pojęcia „olej syntetyczny” i pojęć powiązanych. W obszarze badań dotyczącym znakowania pozyskiwano opinie o postulatach obligatoryjności umieszczania na etykietach olejów silnikowych: informacji o jakości oleju według API/ACEA/OEM, standaryzacji w zakresie wielkości liter do opisu klas jakościowych, standaryzacji w zakresie opisu klas jakościowych mających status nieaktywny, informacji o przeznaczeniu, oznaczenia partii produkcyjnej, informacji o miejscu produkcji, daty produkcji, daty ważności, rodzaju zastosowanej bazy olejowej. Respondenci wyrażali również swoją opinię wobec postulatu standaryzacji informacji marketingowo-technicznych komunikowanych nabywcom usługi – wymiany oleju silnikowego. Na podstawie analizy 87 wypełnionych kwestionariuszy ankietowych stwierdzono, że zarówno pracownicy polskiej branży środków smarowych, jak i użytkownicy postrzegają postulat standaryzacji olejów silnikowych za zasadny. Ponad 80% ankietowanych wyraziło poparcie dla większości zaproponowanych w kwestionariuszu ankietowym obszarów standaryzacji. Obszarem, w którym potrzebę standaryzacji olejów odczuwano w najmniejszym stopniu, jest standaryzacja wielkości liter do opisu jakości oleju na jego etykiecie oraz standaryzacja opisu informującego użytkownika o nieaktywnym statusie klasy jakościowej produktu. W świetle uzyskanych wyników badań zaproponowano rekomendacje dla podmiotów wprowadzających oleje silnikowe do obrotu rynkowego względem zakresu informacji marketingowo-technicznych, który powinien być komunikowany użytkownikom.
EN
On a global scale, there are various types of guidelines trying to unify engine oils and their designation elements. Such solutions contribute to an increase in the market share of technologically advanced engine oils and allow for a reliable comparison of products by end users. The purpose of conducted own research was to obtain opinions of the lubricants industry employees and end users on the rationale of introducing this type of regulation also in Poland. An auditorium survey and an Internet survey were used as research methods. Respondents were asked for their opinion on the legitimacy of the postulate of engine oil standardization, the legitimacy of setting minimum quality levels for engine oils intended for trading in Poland, the legitimacy of defining the term „synthetic oil” and other related terms. In the area of research concerning labelling, opinions were obtained on the postulates of obligatory placing on the labels of engine oils: information on oil quality according to API/ACEA/OEM, standardization in terms of letter size for description of quality categories, standardization in terms of description of quality categories having obsolete status, information on intended use, marking of production batch, information about the place of production, production date, expiry date, type of base oil used. The respondents also expressed their opinion on the postulate of standardization of marketing and technical information communicated to buyers of the service – engine oil change. On the basis of the analysis of 87 completed questionnaires, it was found that both employees of the Polish lubricants industry and users perceive the postulate of standardization of engine oils as reasonable. Over 80% of the respondents expressed support for most of the areas of standardisation proposed in the questionnaire. The area where oil standardization is desirable to the least extent is the standarization of letter size for the description of oil quality on its label and standardization for the description informing the user about the obsolete status of the product quality category. In the light of the obtained research results, recommendations were proposed for entities placing engine oils on the market with respect to the scope of marketing and technical information that should be communicated to users.
3
Content available remote Średnice uprzywilejowane w typoszeregach łączników
PL
Zmniejszenie różnorodności elementów struktury różnych wyrobów jest korzystne na wszystkich jego etapach funkcjonowania: od projektowania, przez wytwarzanie, użytkowanie, obsługę, po likwidację. W technice stosuje się w tym celu m.in. typoszeregi wyrobów ustandaryzowanych, tworzące ciągi arytmetyczne, geometryczne oraz uporządkowanie modularne.
PL
Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 wprowadzają nowe zasady dla laboratoriów badawczych i wzorujących, dotyczące stwierdzeń zgodności produktu/wyrobu na podstawie uzyskanych wyników, z przyjętymi wymaganiami/specyfikacjami.
PL
Wprowadzanie źródeł odnawialnych i restrukturyzacja zapotrzebowania na energię elektryczną powoduje także konieczność monitorowania i oceny przepięć i zaburzeń typu „transients”. Postuluje się również wprowadzenie oceny zaburzeń przewodzonych prądu o częstotliwościach do 150 kHz. Wymaga to pomiarów odnośnych wielkości w urządzeniach mierzących parametry jakości energii elektrycznej (JEE). Bardzo istotny staje się brak standaryzacji protokołów transmisji danych z urządzeń pomiarowych JEE. Wprowadza to szereg ograniczeń w rozwoju systemów do monitoringu i oceny JEE. Daje się zauważyć działania zmierzające do wprowadzenia standardu komunikacyjnego opartego o protokół IEC 61850 do urządzeń pomiarowych JEE. Raport IEC dotyczący odnośnej normy jest już dostępny. Istotnie zwiększają się także wymagania dotyczące bezpieczeństwa informatycznego dotyczące pozyskiwania, transmisji i gromadzenia danych o jakości energii elektrycznej. Konieczne jest stosowanie znormalizowanych i certyfikowanych rozwiązań w tej dziedzinie.
EN
The applying of renewable power sources and electricity demand restructuring involves also the requirements for the overvoltages and transients monitoring and assessment. An assessment of current conducted disturbances in frequencies up to 150 kHz is postulated as well. So, the relevant quantities in devices measuring the quality of electricity (JEE) should be measured. The lack of standarization of data transmission protocols for JEE devices becomes very important. This introduces limitations on the growth of JEE monitoring and evaluation systems. There are activities aimed at introducing the communication standard based on the IEC 61850 protocol to JEE measuring devices. The IEC report on the relevant standard is now available. IT security requirements for the PQ data acquisition, transmission and collection are also increased significantly. It is necessary to use standardized and certified solutions.
PL
Koncepcja BIM, jako projektowania wielobranżowego przy wykorzystaniu inteligentnego, wirtualnego budynku, jest jedną z największych technologicznych Innowacji ostatniej dekady. Nie tylko w zakresie projektowania, ale całej inwestycji. Obecnie w wielu krajach projektowanie zgodne z procesem BIM jest obowiązkowe, ale wykorzystywane jest ono na całym świecie. Czym jest BIM I jak przebiegają prace nad jego standaryzacją?
EN
The article is devoted to the current managerial issues of state financial budgets, particularly, the improvement of financial management processes within state budget execution. Effective budgets execution is very important for every state, especially for developing countries. To ensure that, governments need to provide different managerial types, ways and control techniques of financial management. The research methodology of this paper is based on conducting the comparative analysis of existing patterns of macroeconomic development, political and social issues in the context of the financial management processes within state budget execution. It is also implemented SWOT, systematic vision, causes and consequences analysis and expert assessment. In the research, it is carried out the current analysis of financial management issues in state budgets of Ukraine and Kazakhstan from 2013 to 2017. It is determined the main directions for the development and improvement of financial management over the budgets executions in terms of management, control and standardization processes. It is proposed the classification of financial management standards into organizational, functional and special ones, where the solutions and recommendations are designed taking into consideration the short, medium and long-term perspectives.
PL
Artykuł poświęcony jest aktualnym problemom zarządzania państwowymi budżetami finansowymi, w szczególności poprawie procesów zarządzania finansami w ramach wykonania budżetu państwa. Skuteczne wykonanie budżetów jest bardzo ważne dla każdego państwa, zwłaszcza dla krajów rozwijających się. Aby to zapewnić, rządy muszą zapewnić różne rodzaje zarządzania, sposoby i techniki kontroli zarządzania finansowego. Metodologia badawcza tego artykułu opiera się na przeprowadzeniu analizy porównawczej istniejących wzorców rozwoju makroekonomicznego, kwestii politycznych i społecznych w kontekście procesów zarządzania finansami w ramach wykonania budżetu państwa. Zastosowana jest również analiza SWOT, systematyczna wizja, analiza przyczyn i konsekwencji oraz ocena ekspercka. W badaniach przeprowadzana została analiza bieżących zagadnień zarządzanych z finansami w budżetach państwowych Ukrainy i Kazachstanu w latach 2013-2017. Określa się główne kierunki rozwoju i poprawy zarządzania finansami w zakresie wykonywania budżetów w zakresie zarządzania, procesy kontroli i standaryzacji. Proponuje się klasyfikację standardów zarządzania finansowego na organizacyjne, funkcjonalne i specjalne, w których rozwiązania i zalecenia są projektowane z uwzględnieniem perspektyw krótko-, średnio- i długoterminowych.
EN
Electromobility is becoming an increasingly popular topic mostly thanks to its positive environmental impact. Replacing combustion engine cars with electric vehicles seems to be a matter of time. Electric cars have many advantages, but their impact on a power quality must be taken into consideration. The article describes current status of electromobility and problems related to the influence of charging stations on a power system. The issue of standardisation of electromagnetic compatibility requirements for charging stations is also discussed.
PL
Elektromobilność staje się coraz popularniejszym tematem, między innymi ze względu na jej pozytywny wpływ na środowisko. Zastąpienie samochodów z silnikami spalinowymi samochodami elektrycznymi wydaje się być kwestią czasu. Samochody elektryczne posiadają wiele zalet, niemniej jednak należy wziąć pod uwagę ich wpływ na jakość dostarczanej energii. W artykule opisano obecny stan elektromobilności oraz problemy związane z wpływem stacji ładowania na system elektroenergetyczny. Poruszono również kwestię standaryzacji wymagań kompatybilności elektromagnetycznej odnoszących się do stacji ładowania.
EN
The aim of this article was to compare the influence of the data pre-processing methods – normalization and standardization – on the results of the classification of spongy tissue images. Four hundred CT images of the spine (L1 vertebra) were used for the analysis. The images were obtained from fifty healthy patients and fifty patients with diagnosed with osteoporosis. The samples of tissue (50×50 pixels) were subjected to a texture analysis to obtain descriptors of features based on a histogram of grey levels, gradient, run length matrix, co-occurrence matrix, autoregressive model and wavelet transform. The obtained results were set in the importance ranking (from the most important to the least important), and the first fifty features were used for further experiments. These data were normalized and standardized and then classified using five different methods: naive Bayes classifier, support vector machine, multilayer perceptrons, random forest and classification via regression. The best results were obtained for standardized data and classified by using multilayer perceptrons. This algorithm allowed for obtaining high accuracy of classification at the level of 94.25%.
PL
Celem niniejszego artykułu było porównanie wpływu metod wstępnego przetwarzania danych - normalizacji i standaryzacji - na wyniki klasyfikacji obrazów tkanki gąbczastej. Do analiz wykorzystano czterysta obrazów tomografii komputerowej kręgosłupa (kręg L1). Obrazy pochodziły od pięćdzisięciu zdrowych pacjentów oraz pięćdziesięciu pacjentów ze zdiagnozowaną osteoporozą. Uzyskane próbki tkanki (50×50 pikseli) poddano analizie tekstury w wyniku czego otrzymano deskryptory cech oparte na histogramie poziomów szarości, macierzy gradientu, macierzy RL, macierzy zdarzeń, modelu autoregresji i transformacie falkowej. Otrzymane wyniki ustawiono w rankingu ważności (od najistotniejszej do najmniej ważnej), a pięćdziesiąt pierwszych cech wykorzystano do dalszych eksperymentów. Dane zostały poddane normalizacji oraz standaryzacji, a następnie klasyfikowane przy użyciu pięciu różnych metod: naiwny klasyfikator Bayesa, maszyna wektorów wspierających, wielowarstwowe perceptrony, las losowy oraz klasyfikacji poprzez regresje. Najlepsze wyniki uzyskano dla danych na których przeprowadzono standaryzacje i poddano klasyfikacji za pomocą wielowarstwowych perceptronów. Taki algorytm postępowania pozwolił na uzyskanie wysokiej skuteczności klasyfikacji na poziomie 94,25%.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie procesu oceny zdolności bojowej jednostek wojsk lądowych w aspekcie osiągania interoparacyjności w NATO. W pierwszej części pracy przedstawiono i wyjaśniono podstawowe pojęcia i istotę związaną z interoperacyjnością i jej standaryzacji. W dalszej części opisano proces oceny zdolności bojowej jednostek wojsk lądowych zgodnie z Combat readiness evaluation of land HQs and units, Allied Command Operations, Force Standards, który obejmuje: przedstawienie etapów procesu z uwzględnieniem ich faz, głównych uczestników oceny, jej zakres i przyjęty podział kryteriów oceny, a także system oceny.
EN
The aim of the article is to present the process of assessing combat capability of land army units in the aspect of achieving interoparationality in NATO. The first part of the work presents and explains the basic concepts and essence related to interoperability and its standardization. The process of assessing the combat capability of army units in accordance with Combat readiness evaluation of land HQs and units, Allied Command Operations, Force Standards, which includes: presentation of process stages including their phases, main participants of the assessment, its scope and adopted division of criteria are described in the following evaluation as well as the evaluation system.
PL
Przepisy stosowane w ruchu zakładu górniczego dopuszczają wykonywanie map górniczych w postaci dokumentów elektronicznych, nie określając jednak standardów obowiązujących przy ich sporządzaniu. Oznacza to, że dokumenty te mogą być przygotowane w dowolnym formacie zapisu danych. Brak opracowanego standardu zapisu danych geologiczno-górniczych znacznie ogranicza wymianę informacji między różnymi systemami. W artykule opisano technikę standaryzacji wybranej treści map górniczych przy użyciu języka GML (Geography Markup Language). Opracowano schemat aplikacyjny dla potrzeb przechowywania danych kopalnianych. Na podstawie schematu sporządzono dokument GML z wybraną treścią mapy górniczej i wizualizację obiektów zawartych w tym pliku.
EN
The development of geographic information systems provides the possibility of interaction of various IT systems, which is aimed at joint performance of specific tasks related to processing and transferring information. The provisions applicable during mining plant operation allow for using mining maps in the form of electronic documents; they do not, however, determine the standards applicable during their preparation. This means that these documents can be prepared in any data saving format. The lack of developed standard of saving geological and mining data significantly limits the exchange of information between various systems. It is, therefore, necessary to develop standards regarding an unambiguous and normalised method of the saving, transfer, and shared use of data in the extractive industry. This article explains the technique of standardising selected mining map content using the standardised GML language, providing a developed application schema designed for storing mining data (Fig. 1). A sample GML document with selected content of a mining map (Fig. 2 and 3) and a visualisation of the objects included in the file (Fig. 4) were prepared on the basis of the schema.
EN
Organizations employ process standardization to reduce process variability and to ensure customer satisfaction. However, excessive standardization may hinder company competitiveness due to the lack of an ability to meet varying customer needs. There is a dearth of research regarding the impact of standardization on customer satisfaction as well as the organizational practices that can potentially foster this relationship. The present research proposes an alternative approach to understanding the practices that foster standardization in organizations: the research builds upon the notion of the closeness of process standardization and continuous improvement, and further proposes the framework of the standardization - customer satisfaction relationship within the wider network of organizational practices. The present study is one of the few attempts in the current literature to frame process standardization within the wider context of the continuous improvement process in the organization and thus makes a theoretical contribution to the advancement of the scant field of knowledge on process standardization in the areas of quality engineering and production systems management.
PL
Organizacje stosują standaryzację procesów, aby zmniejszyć zmienność procesów i zapewnić zadowolenie klientów. Jednak nadmierna standaryzacja może utrudnić konkurencyjność firmy ze względu na brak możliwości zaspokojenia zróżnicowanych potrzeb klientów. Brak jest badań dotyczących wpływu standaryzacji na zadowolenie klienta, a także praktyk organizacyjnych, które mogą potencjalnie wspierać tę relację. Niniejsze badanie proponuje alternatywne podejście do zrozumienia praktyk, które sprzyjają standaryzacji w organizacjach: badanie opiera się na pojęciu bliskości normalizacji procesu i ciągłego doskonalenia, a ponadto proponuje ramy standaryzacji - relacje satysfakcji klienta w ramach szerszej sieci praktyk organizacyjnych. Niniejsze badanie jest jedną z nielicznych prób w obecnej literaturze, aby ujednolicić proces normalizacji w ramach szerszego procesu ciągłego doskonalenia w organizacji, a zatem stanowi teoretyczny wkład w rozwój niewielkiej dziedziny wiedzy dotyczącej standaryzacji procesu.
EN
Bio-based products can make the economy more sustainable and lower its dependence on fossil fuels. For this reason, the EU has declared the bio-based products sector to be a priority area with high potential for future growth, reindustrialization, and addressing societal challenges. An assessment made by the European Commission has indicated that bio-based products and biofuels represent approximately EUR 57 billion in annual revenue and involve 300,000 jobs. According to forecasts, the bio-based share of all chemical sales will rise to 22% by 2020, with a compounded annual growth rate of close to 20%. Taking into account that bio-based products represent an important part of the circular and bio-economy as a major source of the economic growth and employment in Europe of 21st Century some basic information on bio-based products is presented in this paper. In this paper particular attention has been paid to standardization process of bio-based products and to their labelling in order to promote the uptake of these products by consumers and to implement “green procurement policies”.
EN
Socio-economic development of local government units (communes, poviats and self-government voivodships) is not possible without efficient administration. The activities of each local government unit (l.g.u.) consist of its basic tasks as well as auxiliary processes, so-called support functions (eg. accounting, personnel, training, archives, IT, property management, e-administration). Centralization of the support function is one of the more frequently used tools to optimize this area of activity. The article presents the possibilities of creating Local Government Shared Service Centers (LGSSC) as a way to optimize costs and standardize the processes taking place in the activities of local governments. A detailed LGSSC analysis shows the advantages of a modern approach to how to deliver better quality services by l.g.u.
PL
Rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorial-nego (gmin, powiatów i samorządowych województw) nie jest możliwy bez sprawnie działającej administracji. Na działalność każdej jednostki samorządu terytorialnego (j.s.t.), składają się podstawowe jej zadania, jak i procesy pomocnicze tzw. funkcje wsparcia (np. księgowość, kadry, szkolenia, archiwum, IT, zarządzanie majątkiem, e-administracja). Centralizacja funkcji wsparcia jest jednym z częściej wykorzystywanych narzędzi do optymalizacji tego obszaru działalności. W artykule przedstawiono możliwości i efekty jakie niesie ze sobą stworzenie Samorządowych Centrów Usług Wspólnych (SCUW) jako sposobu na optymalizację kosztów i standaryzację zachodzących w działalności samorządów procesów. Szczegółowa analiza SCUW pokazuje zalety nowoczesnego podejścia do sposobu dostarczania lepszych jakościowo usług przez j.s.t.
15
Content available remote Normalizacja w ewolucji systemów
PL
W pracy przedstawiono w ogólnym zarysie istotę systemów i ich przybliżoną ewolucję oraz znaczenie systemowego podejścia na efektywność budowy przewagi konkurencyjnej. Bardziej szczegółowo przedstawiono zasady i podstawy normalizacji w systemach oraz ich nieuświadomione wykorzystywanie w ewolucji systemów biologicznych oraz świadome wykorzystywanie norm dobrowolnych w systemach technicznych i gospodarczych oraz norm obowiązkowych w postaci przepisów prawa w tych systemach. Wskazano również wykorzystywanie zasad normalizacji w postaci praktycznego wykorzystywania obowiązkowych standardów wewnątrzorganizacyjnych.
EN
The paper presents an overview of the essence of the systems and their approximate evolution and the importance of a systemic approach to the effectiveness of building a competitive advantage. More specifically, the rules and basics of standardization systems and their unconscious use of the evolution of biological systems and the conscious use of voluntary standards in technical systems and economic and compulsory standards in the form of the law in these systems. It also identifies the use of the principles of standardization in the form of a practical use of mandatory standards within the organization.
PL
Czy zdawaliście sobie sprawę z tego, jak obszerne są instrukcje stanowiskowe, sterowania procesem oraz cała dokumentacja niezbędna do realizacji procesów produkcyjnych? Otóż tych dokumentów jest sporo, w zależności od specyfiki produkcji i złożoności procesów. Człowiek nie jest w stanie spamiętać wszystkich istotnych szczegółów z obszernych dokumentów Jesteśmy wzrokowcami, dlatego też powinniśmy jak najwięcej istotnych szczegółów wizualizować za pomocą standardów - krótkich opisów wspartych zdjęciami, które dotyczą istotnych informacji niezbędnych do realizacji procesów produkcyjnych.
PL
Przedstawiono strategie dostarczania klientom rozwiązań chmurowych „pod klucz” przez wiodących dostawców. Oracle i IBM kierują swoją ofertę do klientów, którzy chcą mieć dostarczone gotowe rozwiązania „szyte na miarę”, zgodnie z wymaganiami klienta i przetestowane przed instalacją. Charakterystyczną cechą rozwiązania Oracle jest możliwość transparentnego przeniesienia w stosunku 1:1 całej zawartości chmury prywatnej do chmury publicznej i odwrotnie, bez konieczności instalowania dodatkowych wtyczek programowych, Jest to możliwe dzięki stosowaniu w obu tych chmurach tej samej architektury, standardów i produktów. Budowa chmury, w ofercie firmy Oracle, opiera się na trzech filarach: standaryzacji (infrastruktury i usług), konsolidacji (sprzętu i oprogramowania) i automatyzacji czynności zarządzających chmurą. W podejściu stosowanym przez IBM proces wdrażania usług w modelu chmury obliczeniowej IBM Cloud jest procesem transformacji IT (Information Technology), w którym technologia CC (Cloud Computing) jest tylko narzędziem. Kluczowe elementy projektu technologicznego takiej transformacji to standaryzacja, wirtualizacja, automatyzacja, samoobsługa i model kosztów oparty na użyciu.
EN
The article presents the strategies to provide customers cloud "tailored” solutions adopted by leading suppliers. Oracle and IBM companies target its offer to customers who want to have a “turnkey” solution according to customer requirements and tested before installation. Characteristic feature of solution offered by Oracle is the ability to transparently transfer 1:1 the entire contents of private cloud to a public cloud and vice versa, without having to install additional plug-ins. This is possible because both of these clouds are based on the same architecture, standards and products. Cloud offering from Oracle is based on three pillars: standardization (infrastructure and services), consolidation (hardware and software) as well as automation of management activities. In the IBM approach, services implementation process in the IBM cloud computing model is a process of IT transformation where Cloud Computing (CC) technology is only a tool. The key elements of such a technological transformation project are standardization, virtualization, automation, self-service and usage-based cost model.
PL
Według „ISO Survey 2017” na świecie funkcjonuje ponad półtora miliona certyfikatów zgodności z normami ISO, z czego ponad milion to certyfikaty na zgodność z normą ISO 9001. Zasadniczo studia nad efektywnością wdrażania systemów zarządzania jakością według normy ISO 9001 [6 ][1 0][12] wykazują, że wprowadzenie takiego systemu przynosi w większości pozytywne efekty zarówno w ujęciu organizacyjnym, jak i ekonomicznym. Pomimo tego wyklarował się w 2017 roku ujemny trend w liczbie ważnych certyfikatów zgodności z tym systemem. Co prawda globalny spadek wyniósł 4%, lecz na poszczególnych kontynentach oscylował od 11 do 16%. Wyjątkiem były kraje Wschodniej Azji i Pacyfiku, gdzie jedynie w tym regionie odnotowano 7% wzrost. Jedną z przyczyn spadku popularności certyfikacji systemów zarządzania na zgodność z normą ISO 9001 jest wdrażanie i certyfikacja bardziej szczegółowych i restrykcyjnych systemów zarządzania na zgodność z alternatywnymi normami do normy ISO 90 01 [17]. Inny trend to wdrażanie systemów zarządzania, gdzie system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001 jest tylko częścią systemu, natomiast posiada większą liczbę norm. Poniższe opracowanie stanowi studium wdrażania zintegrowanego systemu zarządzania i certyfikacji jego części dotyczącej jakości na normę EN 9100:2016/AS 9100D w firmie Zakłady Mechaniczne Kazimieruk sp. z o.o. sp. k. W poniższym opracowaniu przedstawiono standard EN 9100:2016/AS 9100D, jego zasięg oraz przesłanki, zagrożenia, proces, trudności, korzyści z wdrażania powyższego systemu.
EN
According to “ISO Survey 2017”, there are over one and a half million valid ISO certificates in the world, more than one million are the certificates for compliance with ISO 9001. In general, studies on the effectiveness of the implementation of the quality management systems according to the ISO 9001 [1][4][5] show that the implementation of the system mostly brings positive effects both in organizational and economic terms. Despite this, a negative trend in the number of valid certificates of the compliance with that system has cleared up in 2017. The global decline in the number of valid ISO 9001 certificates has reached 4%, but on the individual continents has fluctuated from 11 to 16%. The exception was East Asia–Pacific countries, that was the only region that has achieved 7% increase in the number of certificates. One of the reasons for the decline in the popularity of the management system certification for compliance with the ISO 9001 standard is the implementation and certification of more detailed and restrictive management systems for compliance with alternative standards to the ISO 9001 system [3]. Another trend is the implementation of management systems where a quality management system compliant with the ISO 9001 standard is only a part, but it has a larger number, the following study is a study on the implementation of the integrated management and certification system of its quality section in the compliance to the EN 9100:2016/ AS 9100D in the company Zakłady Mechaniczne Kazimieruk sp. z o.o sp.k. The following paper presents the standard EN 9100:2016/AS 9100D, its scope and premises, threats, process, difficulties, benefits of implementing the above system.
PL
Prowadzona na szeroką skalę informatyzacja administracji publicznej generuje tyle samo szans, co i zagrożeń dla efektywności tego procesu. Jednym z takich zagrożeń są realizowane niezależnie, niestandaryzowane procesy, których wyniki różnią się pomiędzy sobą w sytuacji, kiedy powinny być identyczne, albo co najmniej porównywalne. Automatyzacja takich procesów prowadzi do utrwalenia ich mankamentów, a w przypadku wdrażania systemu zintegrowanego powoduje problemy i zmniejsza efektywność całego wdrożenia. Proponowanym w niniejszym artykule rozwiązaniem jest przeprowadzenie wnikliwej analizy oraz standaryzacji procesów przed przystąpieniem do wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego. Celem artykułu jest przedstawienie metody standaryzacji procesów oraz wykazanie jej użyteczności na wybranych przykładach jednostek instytucji publicznych. Prezentowana metoda jest jednym z produktów projektu NCBiR pt. Wysoko-specjalistyczna platforma wspomagająca planowanie cywilne i ratownictwo w administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej oraz w jednostkach organizacyjnych Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.
EN
Conducted on large-scale computerization of public administration generates as many opportunities and threats for the efficiency of this process. One of these risks is independent, non-standardized processes with different results, which should be identical or at least comparable. The automation of such processes leads to the fixation of their shortcomings and in the implementation of the integrated IT system causes problems and reduces the efficiency of the implementation (by extending the time and cost, and sometimes even by blocking im-plementation). The proposed solution is to conduct in-depth analysis and standardization of processes before implementing an integrated IT system. The aim of the article is to present a method of standardization of processes and to demonstrate its utility on selected examples of units of public institutions. The presented method is one of the NCBiR project products, titled: A highly specialized platform supporting civilian planning and rescue in the public administration of Poland and in organizational units National Firefighting and Rescue System.
PL
Układy Wprowadzenie standaryzacji zmechanizowanych obudów ścianowych jest kluczowym punktem zwiększenia efektywności produkcyjnej w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej S.A. Wprowadzone zmiany zwiększą bezpieczeństwo pracy górników, a także wpłyną na wyniki ekonomiczne związane z prowadzoną eksploatacją węgla. Głównym celem standaryzacji jest usystematyzowanie rozwiązań konstrukcyjnych obudów w zakresie hydrauliki siłowej i sterowniczej, przy uwzględnieniu wszystkich warunków technicznych, jakie muszą spełniać obudowy zmechanizowane pracujące w podziemnych zakładach górniczych zagrożonych wstrząsami górotworu. W artykule przedstawiono sposób standaryzacji zmechanizowanych obudów ścianowych, remontowanych, modernizowanych oraz produkowanych przez Zakład Remontowo-Produkcyjny w ramach Polskiej Grupy Górniczej S.A.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.