Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 472

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zanieczyszczenie powietrza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
PL
Omówiono dwa projekty o walorach poznawczych i praktycznych, których realizacja umożliwi opracowanie szerokiej gamy elementów z betonów fotokatalitycznych. W jednym będą to prefabrykowane estetyczne, elewacyjne i samoczyszczące się elementy mające zdolność redukcji zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych, a w drugim – elementy nawierzchni z betonu porowatego, które dodatkowo oprócz funkcji zmniejszenia zanieczyszczeń będą miały wpływ na warunki wodne i małej retencji w otoczeniu.
EN
The implementation of two projects with both scientific and practical values has discussed. The projects will enable the development of a wide range of elements made of photocatalytic concrete – in one they will be prefabricated, aesthetic, façade and self-cleaning elements with the ability to reduce organic and inorganic pollutants, and in the second – porous concrete pavement elements, which, in addition to the pollution reduction function, will have an impact on water conditions and small retention in the surroundings.
EN
The Eastern Province of the Kingdom of Saudi Arabia (KSA) is home to almost 5,000,000 people and is a major contributor to Saudi Arabia’s economic strength. The area has experienced population growth of about 3.5% per year and rapid urbanization over the past few decades. With this increase in population has come a significant escalation in automobile traffic, which, in turn, has contributed to poor air quality in the province. Two of the major cities in the area were listed on the World Health Organization’s 2016 top 15 cities with the worst air pollution. Local studies have shown that vehicle traffic is a significant contributor to poor air quality and thus, eventually, climate change. Public transportation could alleviate some of the pollution. Unfortunately, overall past perceptions of public transportation and its negative connotations within the Saudi Arabian cultural setting have discouraged previous attempts to develop public transit services. Currently, KSA is progressing with metro works in the capital city of Riyadh and is considering what services to offer in the Eastern Province. This research involved surveying over 800 Eastern Province residents to determine whether they would use public transportation if it was offered, and what type of service they would expect. The response was positive and provided initial indications that public transportation is needed and would be utilized.
EN
The main purpose of the work is to show the level of air pollution emitted by road transport and its relationship with economic development and transport infrastructure in European Union countries. The study presents the diversity in emissions of road transport by countries, shows the dynamics of changes in this area, determines the relationships between the level of economic development, equipping with road infrastructure and emissions of air pollution in EU countries. The research period concerned the years 2006-2017. The sources of data was EUROSTAT database. The ranking built by means of multidimensional data analysis tools indicated Portugal and Luxembourg as countries with relatively high emissions of air pollutants (group 3), countries with moderate emissions are Bulgaria, Malta, Cyprus and Sweden (group 2). Analysis of data on the rate of change in emissions and the volume of GDP in EU countries also indicates compliance with the Kuznets environmental curve.
PL
Celem głównym pracy było porównanie poziomu zanieczyszczenia powietrza emitowanego przez transport drogowy i jego związku z rozwojem gospodarczym i infrastrukturą transportową w krajach Unii Europejskiej w latach 2006-2017. W pracy przedstawiono zróżnicowanie w emisji zanieczyszczeń przez transport drogowy w krajach UE, ukazano dynamikę zmian w tym zakresie, określono związki i między poziomem rozwoju gospodarczego, wyposażeniem w infrastrukturę drogową, a emisją zanieczyszczeń powietrza. Dane pochodziły z baz i raportów EUROSTAT. Zbudowany za pomocą metod wielowymiarowej analizy danych ranking szeregujący Państwa pod względem emisji związków do atmosfery pochodzących z transportu i uwzględniając infrastrukturę drogową oraz powierzchnię kraju, wskazał na Portugalię i Luksemburg jako kraje o stosunkowo dużej emisji (grupa 3), kraje o umiarkowanej emisji to Bułgaria, Malta, Cypr oraz Szwecja (grupa 2). Analiza tempa zmian emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz wielkości PKB w krajach Unii wskazuje także na zgodność ze środowiskową krzywą Kuznetsa.
EN
Wastewater treatment plants are the source of odour and microorganism emissions to the atmospheric air. Bioaerosol emitted by treatment plants may contain pathogenic microorganisms, antibiotic resistant microorganisms and cause allergies. The aim of the study was to assess the impact of the newly created municipal wastewater treatment plant using the activated sludge method (approx. 20,000 PE, average daily flow of 2,300 m3) on the sanitary state of atmospheric air. Numerous field obstacles (e.g. trees) and natural sources of microorganism emissions to the atmospheric air (e.g. drainage channels) were located in the vicinity of the wastewater treatment plant. Bioaerosol samples (3 replicates) were taken in a wind trail at 10 test stands on the leeward side of the treatment plant and two control stands on the windward side of the treatment plant. Samples were taken by sedimentation on Petri dishes with microbiological mediums. Media was incubated at a temperature appropriate for the type of microorganisms (psychrophilic bacteria, mesophilic bacteria, actinomycetes, mold fungi), and then colonies growing on media were counted. The number of microorganisms per unit volume of air was determined according to the Omelian formula in the Gogoberidze modification. Four series of tests were carried out during the transition months (spring and autumn). The concentration of microorganisms on the leeward side of the treatment plant in the following ranges amouted: psychrophilic bacteria: 156 ± 85 - 6578 ± 1286 cfu/m3, mesophilic bacteria: 87±24 - 6309 ± 1349 cfu/m3, actinomycetes: 0±0 - 719±12 cfu/m3, mold fungi: 52±42 - 4645±425 cfu/m3. These values were similar to those found in the area and in the vicinity of wastewater treatment plants examined by other authors. The concentration of microorganisms in the vicinity of the tested wastewater treatment plant did not show a downward trend as a function of distance from the wastewater treatment plant. This could be due to the presence of other sources of bioaerosol emissions to atmospheric air in the vicinity of the treatment plant (e.g. drainage canals, uncovered soil in plowed fields) and field obstacles that could have affected the movement of air masses (e.g. in-field woodland, forest, embankment Railway). The obtained research results indicate that the emission of bioaerosol from a small wastewater treatment plant, may cause changes in the concentration of microorganisms in the atmospheric air at a level close to natural sources. However, the threats to human health caused by bioaerosol emitted from municipal wastewater may be higher. Therefore, it is justified to monitor the sanitary state of the air and the atmosphere at the wastewater treatment plant and in its vicinity, and conduct research to develop an optimal set of indicator microorganisms of this state.
PL
Oczyszczalnie ścieków są źródłem emisji odorów i mikroorganizmów do powietrza atmosferycznego. Bioaerozol emitowany przez oczyszczalnie może zawierać mikroorganizmy chorobotwórcze, mikroorganizmy oporne na antybiotyki oraz powodować powstawanie alergii. Celem pracy była ocena wpływu nowo powstałej oczyszczalni ścieków komunalnych oczyszczającej je metodą osadu czynnego, (ok. 20000 RLM, średni przepływ dobowy 2300 m3) na stan sanitarny powietrza atmosferycznego. W sąsiedztwie oczyszczalni znajdowały się liczne przeszkody terenowe (np. zadrzewienia) oraz naturalne źródła emisji mikroorganizmów do powietrza atmosferycznego (np. kanały melioracyjne). Próbki bioaerozolu (po 3 powtórzenia) pobierano w smudze wiatru na 10 stanowiskach badawczych po stronie zawietrzenj oczyszczalni i dwóch stanowiskach kontrolnych po stronie nawietrznej oczyszczalni. Próbki pobierano metodą sedymentacyjną na płytki Petriego ze zagaryzowanymi podłożami mikrobiologicznymi. Podłoża inkubowano w temperaturze odpowiedniej dla danego rodzaju mikroorganizmów (bakterie psychrofilne, bakterie mezofilne, promieniowce, grzyby pleśniowe), a potem liczono kolonie rosnące na podłożach. Liczbę mikroorganizmów w jednostce objętości powietrza określano według wzoru Omeliańskiego w modyfikacji Gogoberidze. Wykonano 4 serie badań w miesiącach przejściowych (wiosna i jesień). Stężenia mikroorganizmów po stronie zawietrznej oczyszczalni mieściły się w przedziałach: bakterie psychrofilne: 156±85 - 6578±1286 jtk/m3, bakterie mezofilne: 87±24 - 6309±1349 jtk/m3, promieniowce: 0±0 - 719±12 jtk/m3, grzyby pleśniowe: 52±42 - 4645±425 jtk/m3. Były to wartości zbliżone do stwierdzonych na terenie oraz w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków badanych przez innych autorów. Stężenia mikroorganizmów w sąsiedztwie badanej oczyszczalni nie wykazywało tendencji spadkowej w funkcji odległości od oczyszczalni ścieków. Mogło to być spowodowane obecnością w sąsiedztwie oczyszczalni innych źródeł emisji bioaerozolu do powietrza atmosferycznego (np. kanałów melioracyjnych, odkrytej gleby na zaoranych na polach) oraz przeszkód terenowych, które mogły mieć wpływ na przemieszczanie się mas powietrza (np. zadrzewienia śródpolne, las, nasyp kolejowy). Uzyskane wyniki badań wskazują, że emisja bioaerozolu z małej oczyszczalni ścieków, w niektórych przynajmniej przypadka, może powodować zmiany stężenia mikroorganizmów w powietrzu atmosferycznym na poziomie zbliżonym do źródeł naturalnych. Zagrożenia dla zdrowia ludzkiego spowodowane przez bioaerozol emitowany ze ścieków komunalnym mogą być jednak większe. Dlatego uzasadnione jest monitorowanie stanu sanitarnego powietrza atmosferycznego na terenie oczyszczalni ścieków i w ich sąsiedztwie oraz prowadzenie badań nad opracowaniem optymalnego zestawu mikroorganizmów wskaźnikowych tego stanu.
PL
Bardzo interesujące dane może dostarczyć analiza jakości powietrza atmosferycznego, przeprowadzona przy okazji nietypowych wydarzeń, uroczystości czy masowych imprez. Do takich wniosków doszedł Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
EN
The article presents a comparison of original methods of air quality measurement with a professional device Air Smart-box v. 1.2. The methodology consisted of laser beam analysis from the device. To enable detailed photo analysis for the research, an Android mobile application was developed. The OpenCV library was used to process the images. In the article, the hypothesis was put forward that the method using a binary threshold with a threshold value of 50 allows to obtain results closest to those of the station. This hypothesis was confirmed by the results of the experiments.
PL
Artykuł przedstawia porównanie autorskich metod pomiaru jakości powietrza z profesjonalnym urządzeniem Air Smartbox v. 1.2. Metody polegają na analizie zdjęć wiązki lasera w zanieczyszczonym powietrzu. W celu przeprowa-dzenia badań została zaimplementowana aplikacja mobilna, dedykowana na system operacyjny Android, która umożliwia wykonanie zdjęć oraz ich późniejszą obróbkę i analizę. Do przetwarzania obrazów zastosowano bibliotekę OpenCV. W artykule postawiono hipotezę, że metoda wykorzystująca progowanie binarne z wartością progowania wynoszącą 50 pozwala uzyskać wyniki najbardziej zbliżone do wyników ze stacji. Hipoteza ta została potwierdzona uzyskanymi wynikami badań.
EN
The paper presents the problem of dust pollution in the atmosphere of a typical urban agglomeration. !e influence of natural and anthropogenic factors on airborne dust concentration is described. !e results of air pollution tests with PM2.5 and PM10 particulate matter at five measurement points in the Cracow agglomeration are presented. !e use of statistical methods has shown the relationship between airborne dust concentration and the season of the year. !e highest levels of PM2,5 and PM10 dusts are recorded during the autumn and winter months. During the heating season, the municipal and household sector is mainly responsible for dust emissions. Measures to reduce emissions of air pollution from industrial sources and transportation are proposed.
PL
Artykuł prezentuje problem zanieczyszczenia pyłowego atmosfery typowej aglomeracji miejskiej. Opisano wpływ czynników naturalnych i antropogenicznych na stężenie pyłów w powietrzu. Przedstawiono wyniki badań zapylenia powietrza cząstkami PM2,5 i PM10 w pięciu punktach pomiarowych aglomeracji krakowskiej. Przy zastosowaniu metod statystycznych wykazano zależność między stężeniem pyłu w powietrzu a porą roku. Największe stężenia pyłów PM2,5 i PM10 obserwuje się w miesiącach jesiennych i zimowych. W sezonie grzewczym za emisję pyłów odpowiedzialny jest głownie sektor komunalno-bytowy. Zaproponowano sposoby ograniczenia emisji zanieczyszczeń atmosfery ze źródeł przemysłowych i transportu.
EN
Poland is one of the heaviest users of district heating systems in Europe, and those district heating systems are mainly coal-fired. This study describes the correlation between emission of gaseous air pollutants and the combustion parameters of WR coal-fired water grate boilers (WR-25, WR-10, WR-8M). Air pollution emissions loads were measured during boiler work in conditions other than standard (start-up, extinction, load fluctuations). A negative impact of compounds such as HCl, HF, CO and NH3 in emission standards for various heat sources has been noted.
PL
Polska należy do największych użytkowników systemów ciepłowniczych w Europie, które wciąż w większości opalane są węglem kamiennym. W artykule opisano korelację pomiędzy emisją gazowych zanieczyszczeń powietrza i parametrami spalania węglowych wodnych kotłów rusztowych typu WR (WR-25, WR-10, WR-8M). Wielkości gazowych emisji zanieczyszczeń powietrza były mierzone podczas pracy kotłów w warunkach odbiegających od normalnych (rozruch, wygaszanie, zmiana obciążenia). Zaobserwowano negatywny wpływ związków, takich jak: HCl, HF, CO oraz NH3.
PL
November 2019 marked the 40th anniversary of the adoption in Geneva of the Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution, which aims primarily to reduce the damage to human health and the environment caused by air pollution. Over the years, the Convention has been extended by eight protocols that identify measures to control emissions of basic air pollutants. The efforts undertaken under the Convention have been instrumental in bolstering international cooperation to limit the pollution with sulphur and nitrogen oxides as well as to reduce emissions of other pollutants. The European Monitoring and Evaluation Programme (EMEP) has been developed complete with modelling and forecasting air pollution levels and pollutant fluxes. Robust information has been gathered in the EMEP databases. However, much remains to be done, and air pollution is still a challenge in the UN ECE region.
EN
W 2019 r. minęło 40 lat od momentu podpisania w Genewie Konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości, której podstawowym celem jest ochrona środowiska i człowieka przed skutkami zanieczyszczenia powietrza. W ciągu tych lat do tekstu konwencji przyjęto 8 protokołów dotyczących kontroli emisji podstawowych zanieczyszczeń powietrza. Dzięki działaniom prowadzonym w ramach konwencji udało się rozwinąć współpracę międzynarodową, która przyczyniła się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza tlenkami siarki i  azotu, a także ograniczenia emisji innych zanieczyszczeń. Rozwinięto program badawczy EMEP, modelowanie i prognozowanie stanu powietrza i przepływów zanieczyszczeń, zgromadzono ogromne ilości informacji w bazach danych. Nadal jednak pozostaje dużo do zrobienia a zanieczyszczenie powietrza jest w poważnym problemem w regionie EKG ONZ.
13
Content available remote Assessment of meteorological effects and ozone variation in urban area
EN
The paper presents results of the measurements of the tropospheric ozone (O3) concentration and meteorological parameters: temperature, air pressure, relative humidity, speed and wind direction. The data were collected from January 2016 to December 2016 at station located in locality Centre (Banja Luka), Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina. Ozone is one of the most harmful pollutants to plants and health and highly reactive secondary pollutant. The present study covers investigation of the relationship between the concentration of ozone and meteorological parameters as well as time variations of ozone concentration (by hours, months, seasons). This topic has not been studied up to now in this region, although the recent research data indicates that there is a correlation between them and previously obtained from the world’s relevant scientific centres, as already cited above. Statistical analysis confirms string of rolls, which shows directional connection between tropospheric ozone and meteorological parameters, specially temperature (r = 0.148), air pressure (r = –0.292) and relative humidity (r = –0.292). These parameters are the most important meteorological factors influencing the variation in ozone levels during the research. The correlation ozone concentrations with speed and direction of wind is not significant, like other parameters.
14
Content available remote Analysis of air pollution parameters using covariance function theory
EN
The paper analyses the intensity changes of three pollution parameter vectors in space and time. The RGB raster pollution data of the Lithuanian territory used for the research were prepared according to the digital images of the Sentinel-2 Earth satellites. The numerical vectors of environmental pollution parameters CH4 (methane), NO2 (nitrogen dioxide) and for direct comparison O2 (oxygen gas) were used for the calculations. The covariance function theory was used to perform the analysis of intensity changes in digital vectors. Estimates of the covariance functions of the numerical vectors of pollution parameters and O2 or the auto-covariance functions of single vectors are calculated from random functions consisting of arrays of measurement parameters of all parameters vectors. Correlation between parameters vectors depends on the density of parameters and their structure. Estimates of covariance functions were calculated by changing the quantization interval on a time scale and using a compiled computer program using the Matlab procedure package. The probability dependence between the environmental pollution parameter vectors and trace gas of the territory in Lithuania and their change in time scale was determined.
EN
Currently, air pollution and energy consumption are the main issues in the transportation area in large urban cities. In these cities, most people choose their transportation mode according to corresponding utility including traveller's and trip’s characteristics. Also, there is no effective solution in terms of population growth, urban space, and transportation demands, so it is essential to optimize systematically travel demands in the real network of roads in urban areas, especially in congested areas. Travel Demand Management (TDM) is one of the well-known ways to solve these problems. TDM defined as a strategy that aims to maximize the efficiency of the urban transport system by granting certain privileges for public transportation modes, Enforcement on the private car traffic prohibition in specific places or times, increase in the cost of using certain facilities like parking in congested areas. Network pricing is one of the most effective methods of managing transportation demands for reducing traffic and controlling air pollution especially in the crowded parts of downtown. A little paper may exist that optimize urban transportations in busy parts of cities with combined Markov decision making processes with reward and evolutionary-based algorithms and simultaneously considering customers’ and trip’s characteristics. Therefore, we present a new network traffic management for urban cities that optimizes a multi-objective function that related to the expected value of the Markov decision system’s reward using the Genetic Algorithm. The planned Shiraz city is taken as a benchmark for evaluating the performance of the proposed approach. At first, an analysis is also performed on the impact of the toll levels on the variation of the user and operator cost components, respectively. After choosing suitable values for the network parameters, simulation of the Markov decision process and GA is dynamically performed, then the optimal decision for the Markov decision process in terms of total reward is obtained. The results illustrate that the proposed cordon pricing has significant improvement in performance for all seasons including spring, autumn, and winter.
EN
The article presents a method for assessing emissions of harmful substances and noise from road and air transport, as well as a combined assessment of the emissions of these transport pollutants. The original analytical dependencies reflecting the emissions of harmful substances from road transport, developed as part of the EMITRANSYS project implemented at the Faculty of Transport of the Warsaw University of Technology, were taken into consideration, in which the unit values of the actual road emissions of harmful substances are a function of, among other things, route length or speed of the vehicles. However, the dependencies associated with noise emissions were taken from the applicable international guidelines for assessing environmental pollution by traffic noise. The article also describes a case study in which the impact of Warsaw Chopin Airport on noise along the Warsaw road network and the entire Warsaw agglomeration was assessed. Analyses and discussions were carried out in the scope of the change in transport noise due to air operations carried out in the analysed area. As agreed, the combined impact of road and aircraft noise in the area under study is far more unfavourable than street noise alone. Thus, it can be seen that the assessment of noise levels carried out separately for individual modes of transport (in accordance with applicable regulations) should be supplemented with the assessment of traffic noise from all modes of transport – especially in the case of simulation tests of ecologically friendly changes in the area of transport.
PL
Rośliny to biologiczni sprzymierzeńcy człowieka w walce o czyste powietrze. Ich obecność w mieście warto wykorzystać nie tylko do poprawy estetyki otoczenia, ale też w walce o nasze zdrowie.
18
EN
The aim of the work was to evaluate the possibility of monitoring the work of classical catalytic reactor by its ability to store oxygen. For this purpose, a special research reactor was developed to simulate the loss of its storage capacity of oxygen from 100% to 12.5% in increments of 12.5%. Also a test bench is described. It allows conducting experiments with research reactor, both in terms of his work on the standard, stoichiometric mixture and forced changing rich-poor mixture. In this article the impact of the reactor oxygen storage capacity loss on obtained conversion levels of CO, HC and NOX was described. Also the index of reactor oxygen storage capacity loss was defined and was referred to levels of toxic gases conversion in the catalytic reactor. On the basis of the results of research and its analysis the final conclusions were formulated.
PL
Celem pracy było dokonanie oceny możliwości monitorowania pracy klasycznego reaktora katalitycznego za pomocą oceny jego zdolności do magazynowania tlenu. W tym celu został przygotowany specjalny reaktor badawczy pozwalający symulować utratę jego pojemności magazynowania tlenu od 100% do 12,5% z krokiem co 12,5%. Przygotowano również stanowisko badawcze pozwalające na przeprowadzenie badań eksperymentalnych reaktora zarówno w warunkach jego pracy klasycznie na mieszance stechiometrycznej, jak i na mieszance skokowo zmiennej bogata–uboga. Określono wpływ utraty pojemności magazynowania reaktora na uzyskiwane w nim poziomy konwersji CO, HC oraz NOX, a następnie wyznaczono indeks utraty pojemności magazynowania tlenu, od którego uzależniono spadek konwersji związków toksycznych spalin w reaktorze. Na podstawie otrzymanych wyników badań i analiz sformułowano wnioski końcowe.
PL
Artykuł o charakterze przeglądowym poświęcony wentylacji grawitacyjnej w budynkach mieszkalnych. Przedstawiono w nim wybrane problemy jakości powietrza w takich obiektach, zwracając szczególną uwagę na skutki złej jakości powietrza wewnętrznego określanej jako syndrom chorego budynku. Przywołane zostały zalecenia prawne w zakresie warunków, jakie powinna spełniać wentylacja budynków mieszkalnych, w tym istotne zagadnienie wielkości kanałów wentylacji grawitacyjnej. W publikacji omówiono budowę i działanie systemu wentylacji grawitacyjnej oraz skuteczność jej działania w odniesieniu do mikroklimatu pomieszczeń w budynkach. W końcowej części opracowania przedstawiona została ocena skuteczności działania wentylacji grawitacyjnej na przykładzie wybranego wolnostojącego budynku mieszkalnego. Artykuł opublikowany w nr 8/2008 „TCHiK”.
EN
The paper deals with problems related to the natural ventilation. The question of air quality and sick building syndrome are discussed. Regulations on requirements for ventilation of residential buildings are pointed, including the proper dimensions of air ducts. Design and functioning of natural ventilation systems and their performance are described. Then the performance of natural ventilation in chosen residential building is analysed. The paper was published in „TCHiK” No 8/2008.
EN
Currently, a very big problem of cities in Europe and the world is air pollution with combustion products of car fuels, generation of heat and electricity. These impurities affect the microclimate of cities significantly. Pollution not only affects the area outside buildings, but getting into their interior through ventilation systems, which has an adverse effect on the indoor environment of buildings. High concentrations of CO 2, cause a weakening of concentration in working people, which affects the deterioration of safety and work efficiency. For assessing air quality improvement on “green roofs”, a field study of CO 2 content has been carried out on the “green roof” of a four-storey building, on a completely identical non-greened building, and on a highway with high-density traffic near them in Kiev. It was found that greening the roof significantly reduces the CO 2 content from 501 ppm on the road and 452 ppm on the roof without protection to 410-415 ppm. It improves the conditions in which people work and rest.
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.