Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  relacje międzyorganizacyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Purpose: The purpose of the article was to make an attempt to determine the development opportunities of entities concentrated in specific social and economic conditions of the clusters of the Świętokrzyskie region. The entities operating in clusters are sectorally and geographically concentrated, creating inter-organisational cooperation networks using the factors of common location. Common location factors can be catalysts and inhibitors of the development of entities in clusters, thus they determine the behaviour and strategic responses of the cluster. Design/methodology/approach: The research process used the case study method. Strategies for increasing the competitiveness of entities are created by building multilevel interorganisational relations. These ties take on the character of clusters. Entities seek new competitive opportunities in a global cooperation network and take advantage of location advantages. Findings: Integrating into clusters creates new competitive opportunities, innovative opportunities and eliminates location defects. Scenarios for the development of clusters, together with the determinants of the competitive success of entities, will be described in the organic concept of cluster creation. The new concept of creating clusters was observed on the competitive success of the Świętokrzysko-Podkarpackie Construction Cluster INNOWATOR and Grona Targowe Kielce. Research limitations/implications: The presented analyses and assessments are forms of conceptual reflection that will be verified in the undertaken empirical research of entities operating in the Świętokrzyskie clusters. The results of conducted research on the competitiveness of business entities operating in clusters will be presented in subsequent publications. Practical implications: Inter-organisational relationships through cluster structures shape the competitiveness and innovation of enterprises, which plays a key role in the globalising world. Location advantages and disadvantages are factors supporting competitiveness. Social implications: The methods of supporting and developing inter-organisational relations constitute recommendations for entities creating strategies for increasing competitiveness. The examination and assessment of the advantages and disadvantages of the location of entities is an important source of information for managers of organisations functioning in inter-organisational relations. Originality/value: The article is practical help for managers of organisations who are looking for opportunities to increase competitiveness in building cluster structures and who want to bypass the threats arising from location factors.
EN
The proper Supply Chain Management (SCM) can nowadays determine the competitiveness of organizations. SCM, however, raises a number of challenges such as joint goal setting, measurement of supply chain performance or sensitive information sharing. There is no successful management of supply chains without proper partner relations, and for such relationships to be established, inter-organizational trust is a necessity. The article presents the role of trust in relationship building and presents the results of a research on the subject of trust in the opinion of surveyed companies management.
PL
Właściwe zarządzanie łańcuchami dostaw (SCM) może stanowić w dzisiejszych czasach o konkurencyjności organizacji. SCM rodzi jednak szereg wyzwań takich jak wspólne ustalanie celów, analiza wyników funkcjonowania w łańcuchu czy dzielenie się wrażliwymi danymi. Nie ma udanego zarządzania łańcuchami dostaw bez odpowiednich relacji partnerskich, a żeby takie relacje zostały nawiązane konieczne jest zaufanie międzyorganizacyjne. W artykule przedstawiona została rola zaufania w budowaniu relacji oraz przedstawione zostały wyniki badań na temat zaufania w opinii kadry zarządzającej przebadanych przedsiębiorstw
PL
Postrzeganie jest pojęciem zaczerpniętym z psychologii, zarezerwowanym dla człowieka. Jest podstawą interpretacji i nadawania znaczeń otaczającemu nas światu. Jednak nie tylko ludzie postrzegają siebie, robią to też organizacje. Z przeprowadzonych badań wynika, że to, w jaki sposób wypowiadają się pracownicy organizacji o innych instytucjach jest spójny i wykracza daleko poza pojedyncze stanowiska, budując w ten sposób jednolite grupowe myślenie, które jest podstawą kształtowania stosunków międzyorganizacyjnych. Celem niniejszego artykułu jest zdefiniowanie postrzegania w kontekście organizacji, jako jednostki i ukazanie istoty i wpływu postrzegania na jakość relacji w administracji publicznej na przykładzie jednostek inspekcyjnych nadzorujących bezpieczeństwo żywności.
EN
The perception is a concept derived from psychology, reserved for a human. It’s a basis for interpretation and understanding of the world. However not only people perceive themselves but the organizations do it as well. The research presented show the way in which the staff of one organization express their opinions about another institutions is coherent. What is more it goes far beyond individual thinking, creating unanimous group thinking, which can be the basis for building the relationships of interorganizational nature. The aim of the article is defining of the perception concept in the context of organization, as a unit and showing the essence and the influence of the perception on the quality of the interorganizational relationships in public administration on the example of the inspection bodies supervising food safety in Poland.
EN
Background: Inter-organizational network complexity exists in many forms. Depending on the type of network relationship, we could see different pattern of complexity emerged from the complex interorganizational relations. Yet managing them has taken rather a monotonous approach. However, no previous study has attempted how this complexity may appear in the different type of network structure. Methods: Using the social network analysis methodology, this study embarks on the objective in determining the structure of complexity of inter-organizational structure base on the different type of network relationships. Results and conclusions: Findings of this study indicated that firms' degree of complexity emerged from the firms' involvement differs in the different type of inter-organizational relationships that they are embedded in. Implication of the findings highlights the importance of network management base on type of inter-organizational relations and selective resource allocations management for inter-organizational network.
PL
Wstęp: Międzyorganizacyjna złożoność sieci przejawia się w wielu postaciach. Uwzględniając typ relacji sieciowych, można mówić o wieloelementowym wzorze powiązań związków międzyorganizacyjnych. Niemniej jednak można je analizować w dość schematyczny sposób. Mimo to, brak jest badań jak ta złożoność przejawia się w różnego rodzaju typach struktur sieciowych. Metody: Stosując metodologię analizy sieci społecznych, przeanalizowano strukturę zależności międzyorganizacyjnych w zależności od rodzaju powiązań sieciowych. Wyniki i wnioski: Wyniki otrzymane w trakcie analizy wykazują poziom złożoności w zależności od powiązań danej organizacji z innymi uczestnikami. Sugerują one istotność zarządzania sieciowego zależnościami międzyorganizacyjnymi oraz selektywną alokację zasobów do obszaru zarządzania sieciowego.
5
Content available remote Formation of inter-organizational relationships on the example of small enterprise
EN
Inter-organizational relationships are crucial for the functioning and development of the company, and appropriately shaped give the value of the company and its cooperating entities. The aim of the article is to show the possibility of formation of inter-organizational relationships as part of a three-dimensional model including selected elements of human capital, structural and relational. Based on studies of literature and conducted analysis of the activities of a small enterprise there were shown measures conducive to the formation of inter-organizational relationships.
PL
Relacje międzyorganizacyjne mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa, a odpowiednio ukształtowane dają wartość przedsiębiorstwu i współpracującym z nim podmiotom. Celem artykułu jest ukazanie możliwości kształtowania relacji międzyorganizacyjnych w ramach trójwymiarowego modelu obejmującego wybrane elementy kapitał ludzkiego, strukturalnego i relacyjnego. Bazując na studiach literatury oraz przeprowadzonej analizie działalności małego przedsiębiorstwa ukazano działania sprzyjające kształtowaniu relacji międzyorganizacyjnych.
EN
Background: Multilateral cooperation is an inherent part of any business and one of the most important factors in the success of modern enterprise. Therefore, in this paper the author addresses the problem of building relationships with partners in a supply chain and focuses on the development of relational abilities as well as inter-organizational ties, and his exploration and considerations are applied to small businesses. Methods: In the empirical part of the work the author aims to identify the scope and intensity of the involvement of small businesses in taking measures to build relationships with supply chain partners. The basic source of data is the results of empirical research conducted by the author in 2014 by means of mail and personal surveys. A questionnaire specially designed for this purpose was sent out to 500 randomly selected small businesses from the kujawsko-pomorskie region (Poland). Results: The author provides a positive verification of the formulated hypotheses, which imply that small businesses take action to develop both their ability to establish and maintain relationships and the actual relationships with partners in the supply chain. However, they take various activities into account, but not all, and this is mostly done in a manner that is not systematically, particularly in relation to those undertakings which require more sophisticated skills and tools. Conclusions: Propagating the theory of relational abilities among small businesses and the concepts indicating the forms of their development and use appears to be justified, even if these companies seem to be aware of the impact of the quality of relationships with supply chain partners on the effects of cooperation with them.
PL
Wstęp: Wielostronne współdziałanie jest immanentnym elementem każdej działalności gospodarczej i jednocześnie jednym z najważniejszych czynników sukcesu współczesnego przedsiębiorstwa. Dlatego też autor w niniejszym opracowaniu podejmuje problem budowania relacji z partnerami w łańcuchu dostaw, koncentrując się na kształtowaniu zdolności relacyjnych i więzi międzyorganizacyjnych, przy czym swoje poszukiwania i rozważania odnosi do małych przedsiębiorstw. Metody: W części empirycznej swego opracowania autor stawia sobie za cel dokonanie identyfikacji zakresu i intensywności zaangażowania małych przedsiębiorstw w podejmowanie działań na rzecz budowania relacji z partnerami w łańcuchu dostaw. Podstawowe źródło danych niezbędnych do realizacji przyjętego celu stanowią wyniki badania empirycznego przeprowadzonego przez autora w 2014 r. metodą ankiety w wersji pocztowej i osobistej. Przygotowany w tym celu kwestionariusz ankiety został skierowany do losowo wybranych 500 małych przedsiębiorstw regionu kujawsko-pomorskiego. Wyniki: W artykule autor pozytywnie weryfikuje przyjęte przez siebie hipotezy, w ramach, których zakłada, że małe przedsiębiorstwa podejmują działania mające na celu rozwój zarówno swych zdolności do nawiązywania oraz utrzymywania relacji, jak również samych relacji z partnerami w łańcuchu dostaw. Niemniej jednak ich zaangażowanie w tym zakresie jest istotnie zróżnicowane i raczej niesystematyczne, zwłaszcza w odniesieniu do tych przedsięwzięć, które wymagają zastosowania bardziej wysublimowanych kompetencji i narzędzi. Wnioski: Uzasadnionym wydaje się propagowanie wśród małych przedsiębiorstw teorii zdolności relacyjnych oraz koncepcji wskazujących formy ich rozwijania i wykorzystywania, nawet, jeśli przedsiębiorstwa te wydają się być uświadomione, co do wpływu jakości relacji z partnerami w łańcuchu dostaw na efekty współpracy z nimi.
EN
The purpose of the paper was to characterize the network structure of science-industry cooperation in Poland. Social network analysis (SNA) was applied for graphics and calculation. Network construction was based on POL-on „scientific projects” database supporting Polish governmental organizations. The analysis was focused on scientific entities and was conducted from inter-organizational and inter-regional perspective.
PL
Niniejszy artykuł stanowi opis struktury sieciowej współpracy naukowo-przemysłowej w Polsce. Dla celów opracowania graficznego zagadnienia oraz dokonania podstawowych obliczeń zastosowano metodę analizy sieci społecznych (social network analysis – SNA). Prezentowaną sieć zidentyfikowano na podstawie bazy „projekty naukowe” systemu POL-on. Analiza koncentruje się na podmiotach naukowych i obejmuje zarówno perspektywę międzyorganizacyjną, jak i międzyregionalną.
8
Content available remote Zdolność relacyjna jako determinanta efektów relacji międzyorganizacyjnych
PL
W opracowaniu zidentyfikowano lukę zdolności organizacyjnych i sposoby ich uzupełniania. Przedstawiono także użyteczność jednego z typów zdolności dynamicznych a mianowicie zdolności relacyjnej w kontekście wykorzystywania relacji współdziałania z partnerami zewnętrznymi do budowania przewagi konkurencyjnej.
EN
In the paper, the organizational capability gap and ways of their complementing have been identified. Plus, it presents usefulness of one type of dynamic capabilities, namely - relational capability, in the context of using cooperation with external partners to build competitive advantage.
PL
Relacje międzyorganizacyjne funkcjonują w różnych formach takich, jak: alianse, joint venture, umowy dostawy, porozumienia licencyjne, porozumienia o wspólnym stosowaniu marki, porozumienia franchisingowe, partnerstwo międzysektorowe, sieci międzyorganizacyjne, stowarzyszenia handlowe, konsorcja i inne. Firmy tworzą i wykorzystują relacje międzyorganizacyjne, stowarzyszenia i sieci do uzupełnienia swojej wiedzy i pomysłów innowacyjnych. Relacje międzyorganizacyjne i sieci są aktywami strategicznymi oraz są traktowane jako klucz do sukcesu w nowoczesnym biznesie w turbulentnym otoczeniu. Artykuł prezentuje formy relacji międzyorganizacyjnych, istotę, atrybuty i strategiczny charakter sieci międzyorganizacyjnych jako nowego źródła przewagi konkurencyjnej.
EN
Interorganizational relationships exist in a variety of forms such as alliances, joint ventures, supply agreements, licensing, co-branding, franchising, cross-sector partnership, interorganizational networks, trade associations, consortia and others. Firms specialize and utiiize inter - firm relationships and networks to complement their knowledge and innovate. Interfirm relationships and networks arę strategie assets, and are assumed to be the key to success in modern business and turbulent environmental. The article presents forms of interorganizational relationships, the essence, attributes and strategie character of interfirm networks and interfirm networks as a new source of competitive advantage.
Logistyka
|
2013
|
nr 5
270--275, CD 2
EN
Information systems are becoming helpful in building relationships with customers, suppliers or market partners. The purpose of the article is to present the use of information systems and information technologies (IT) in forming inter-organizational relationships. Due to a dynamic nature of relationships, they require suitable activities to initiate, maintain and develop them.
PL
Pomocne w kształtowaniu relacji z klientami, dostawcami czy parterami rynkowymi stają się systemy informatyczne. Celem artykułu jest ukazanie wykorzystania systemów informatycznych i technologii informacyjnych (IT) w kształtowaniu relacji międzyorganizacyjnych. Z uwagi na dynamiczny charakter relacji wymagają one odpowiednich działań przy ich inicjowaniu, utrzymaniu i rozwoju.
EN
The deliberations included in the article concentrate on the essence of the business model of the enterprise as a tool of building interorganizational relationships. The importance of interorganizational relationships has been indicated, the ones, which stay in a close connection with the business model whose elements are people (employees, owners, suppliers, customers) as well as structures, processes and relationships the enterprise establishes with the environment. The elaboration defines the notion of a business model, presents the components of relational exchange between a purchaser and supplier as well as characterizes the elements of interorganizational relationships model.
PL
Rozważania zawarte w artykule koncentrują się wokół istoty modelu biznesowego przedsiębiorstwa jako narzędzia budowania relacji międzyorganizacyjnych. Wskazano na znaczenie relacji międzyorganizacyjnych, które pozostają w ścisłym związku z modelem biznesu, którego elementami są ludzie (pracownicy, właściciele, dostawcy, klienci) oraz struktury, procesy i relacje, jakie kształtuje przedsiębiorstwo z otoczeniem. W opracowaniu przybliżono definicje modelu biznesu, wskazano na komponenty wymiany relacyjnej pomiędzy nabywcą a dostawcą oraz scharakteryzowano elementy modelu relacji międzyorganizacyjnych.
12
Content available remote Analiza realizacji w klastrach - przegląd wybranych podejść
PL
Celem artykułu jest przedstawienie podejść teoretycznych i praktycznych do analizowania relacji w klastrach. Analiza relacji ukazuje istniejący charakter powiązań pomiędzy podmiotami tworzącymi kłastry lub sieci instytucjonalne. Analiza relacji pozwala również efektywnie zarządzać wiedzą poprzez zdefiniowanie specjalizacji podmiotów oraz samego kłastra. Artykuł prezentuje przegląd podejść do analizy relacji w sieciach instytucjonalnych i klastrach oraz zawiera zestaw rekomendacji praktycznych dla analizy relacji opisanych jako propozycje metodyczne.
EN
The main goal of the paper is presentation of the existing in literature approaches to analysis of interorganizational relations in the clusters. Analysis of the relations enables to understand existing character of relations between entitles creating an industrial cluster or institutional network. The outcomes of the analysis could also be very useful for knowledge management by defining specialization of the cluster members and the cluster itself. The paper presents the review of approaches to mapping relations as well as consists the set of practical recommendation for analyzing relations - methodological proposals. They can be useful for optimization of institutional networks and clusters.
13
Content available remote Zarządzanie relacjami pomiędzyorganizacyjnymi w gospodarce opartej na wiedzy
PL
Artykuł dotyczy problematyki zarządzania relacjami pomiędzyorganizacyjnymi w warunkach tworzonych przez gospodarkę opartą na wiedzy. Efektywnie kształtowane relacje zewnętrzne organizacji są opisywane jako istotny aspekt budowania przewagi strategicznej współczesnych organizacji. Autor analizuje typologię relacji pomiędzyorganizacyjnych, a następnie prezentuje różnorakie podejścia do procesu zarządzania tymi relacjami. Teoria kapitału społecznego jest opisana jako zasadnicza z punktu widzenia efektywnego procesu zarządzania relacjami międzyorganizacyjnymi.
EN
Article concerns the issue of management of inter-organizational relations in knowledge based economy. Effective shaping of inter-organizational relations is considered as meaningful aspect of process of strategic competitive position building of current organization. The typology of inter-organizational relations is presented and different approaches to management process of such relations are ad-dressed in the article. The social capital theory is described as essential from the effective management of inter-organizational relations point of view.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.