Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Jednym z czynników stresogennych poważnie zakłócającym równowagę biologiczną gleby jest pożar. Charakter zaburzeń powodowanych przez pożar zależy od siły, czasu trwania, sezonu i częstotliwości jego pojawiania się. Pożary wpływają na fizyczne, chemiczne i biologiczne własności gleby. Przyczyniają się do zmniejszenia liczebności mezo – i makrofauny oraz wpływają na mikroorganizmy glebowe. Celem podjętych badań była ocena wpływu intensywności pożaru na liczebność wybranych grup edafonu glebowego w tym bakterii heterotroficznych, grzybów mikroskopowych oraz mezofauny glebowej roztoczy (Acari) i skoczogonek (Collembola) w ściółce i w glebie na pożarzysku w Puszczy Kampinoskiej. Podczas pożaru powierzchniowego (jaki miał miejsce w Puszczy Kampinoskiej) organizmy zasiedlające wierzchnie warstwy gleby, są bezpośrednio narażone na działanie pożaru. Założono, że liczebność organizmów związanych z warstwą organiczną gleb powinna być znacznie niższa na obszarach wypalonych w porównaniu z niewypalonymi. Do badań wytypowano stanowiska po mocnym i słabym pożarze oraz nie objęte ogniem oddalone o 10 m od linii ognia – stanowiące kontrolę, każda o łącznej powierzchni 10 m2. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że właściwości chemiczne i biologiczne gleby ulegają stopniowej regeneracji w glebie i ściółce w 15 miesięcy po pożarze. Ponadto intensywność pożaru ma istotne znaczenie w odtwarzaniu liczebności mikroorganizmów i mezofauny. Słaby pożar działa bardziej selekcjonująco na mikroorganizmy i mezofaunę, niż pożar mocny. Uzyskane wyniki badań uprawniają do stwierdzenia, że pożar może być jednym z czynników stymulujących liczebność grzybów zarówno w poziomie organicznym, jak i mineralnym gleb leśnych.
EN
One of the stressors that seriously disturbs the biological balance of soil is fire. The nature of disorder caused by the fire depends on the strength, duration, season and the frequency of occurrence. Fires affect physical, chemical and biological properties of soil. They contribute to reducing the population of meso- and macrofauna and affect micro-organisms living in the soil. The purpose of the study was to evaluate the effect of fire intensity on the number of selected soil edafon groups including heterotrophic bacteria, microscopic fungi, Acari and Collembola, both in the leaf litter and soil in Kampinos Forest. During the surface fire (which took place in Kampinos National Park) organisms inhabiting the surface of the soil were directly exposed to fire. It was assumed that the number of organisms in the organic layer should be considerably lower in areas burned compared to non-burned. Research was conducted on sites that had encountered high severity fires, low severity fires and on those not affected - 10 m from the fire line - each with a total area of 10 m2. Based on the obtained results, it was found that the chemical and biological properties of soil gradually recovered in the soil and litter within 15 months from the fire. In addition, the intensity of the fire is important in reproducing the population of microorganisms and mesofauna. A low severity fire works more selectively on microorganisms and mesofauna than a severe one. The results of the research indicate that the fire can be one of the factors stimulating fungal growth both in the organic and mineral layers of the forest soils.
PL
W artykule przedstawiono wpływ haloizytowych nanorurek (HNT) na strukturę poliamidowej osnowy (PA6) oraz właściwości cieplne i mechaniczne kompozytów PA6/HNT. Zawartość nanonapełniacza w kompozytach wynosiła 1,5; 3; 5; 10 i 20 % mas. Kompozyty wytłaczano z użyciem wytłaczarki dwuślimakowej współbieżnej. Znormalizowane próbki do badań wytwarzano metodą wtryskiwania. W celu określenia stopnia zdyspergowania HNT analizowano mikrofotografie uzyskane metodą skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) oraz na podstawie map rozkładu atomów krzemu w kompozytach. W celu określenia właściwości tych materiałów badano: wskaźnik szybkości płynięcia, rzeczywistą zawartość HNT w kompozytach, cechy wytrzymałościowe w próbie statycznego rozciągania, strukturę metodą skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC) i dynamicznej analizy termomechanicznej (DMTA). Stwierdzono, że zdyspergowanie HNT w osnowie polimerowej zależy od ich zawartości, oraz że HNT wpływają na proces krystalizacji PA6 w kompozytach.
EN
In the article the effects of halloysite nanotubes (HNT) on the structure of polyamide 6 matrix (PA6) as well as thermal and mechanical properties of PA6/HNT composites were presented. The percent contribution of HNT in composites were 1,5; 3; 5; 10 and 20 wt. %. Composites were twice extruded in a single-screw extruder. Samples were injection molded into standard specimen. HNT dispersion degree was determined by analyzing photomicrographs obtained by scanning electron microscopy (SEM) method and based on maps of silicon atoms distributions in composites. In order to characterize the properties of these materials, melt flow rate, the actual content of HNT in the composites, tensile strength, the structure by differential scanning calorimetry (DCS) and dynamic mechanical thermal analysis (DMTA) were examined. It was found that HNT dispersion in polymer matrix depends on their content and that HNT presence influences the process of PA6 crystallization in composites.
3
Content available remote Badania DMTA kompozytów poliamid 6/haloizytowe nanorurki
PL
Zbadano wpływ haloizytowych nanorurek (HNT) na strukturę kompozytów na bazie poliamidu 6 (PA6/HNT). Zawartość HNT w kompozytach wynosiła 1,5; 3; 5; 10 i 20% mas. Kompozyty wytwarzano metodą wytłaczania z użyciem wytłaczarki dwuślimakowej, współbieżnej. Dla porównania badano niemodyfikowany PA6. Po oznaczeniu rzeczywistej zawartości HNT w kompozytach (badanie zawartości popiołu), zbadano ich strukturę metodą dynamicznej analizy termomechanicznej (DMTA). Badania DMTA prowadzono w zakresie od -135°C do 150°C. Stwierdzono, że HNT wpływają na temperaturę przejść relaksacyjnych oraz moduł zachowawczy matrycy poliamidowej. Haloizytowe nanorurki w całym zakresie temperatury zwiększają sztywność matrycy poliamidowej, przy czym im większa zawartość HNT, tym moduł zachowawczy kompozytów jest większy.
EN
The influence of halloysite nanotubes (HNT) on the structure of composites based on polyamide-6 (PA6/HNT) has been investigated. The content of HNT in the composites was 1.5, 3, 5, 10 and 20wt. %. The composites were prepared by extrusion using a co-rotating twin screw extruder. For comparison, unmodified PA6 was studied. After determining the actual content of HNT in the composites (study of ash content), we examined their structure by dynamic mechanical thermal analysis (DMTA). DMTA study was carried out in the range of -135°C to 150°C. It was found that HNT affected the temperature of relaxation transitions and the storage modulus of the polyamide matrix. Halloysite nanotubes throughout the temperature range increases the rigidity of the polyamide matrix, wherein the larger the content of HNT, the composite storage modulus is higher.
5
Content available remote Modyfikacja poliamidu 6 haloizytowymi nanorurkami
PL
Zbadano wpływ haloizytowych nanorurek (HNT) na strukturę, właściwości cieplne i mechaniczne kompozytów na bazie poliamidu 6 (PA 6/HNT). Zawartość HNT w kompozytach wynosiła 2, 4 lub 6 % mas. Kompozyty otrzymano na drodze dwukrotnego wytłaczania przy użyciu wytłaczarki jednoślimakowej. Stopień zdyspergowania HNT w poliamidowej matrycy analizowano na podstawie map rozkładu atomów krzemu w kompozytach. Oznaczano: wskaźnik szybkości płynięcia (MFR), rzeczywistą zawartość HNT w kompozytach, cechy wytrzymałościowe w próbie statycznego rozciągania, strukturę — metodą skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC) i dynamicznej analizy termomechanicznej (DMTA). Stwierdzono, że stopień zdyspergowania HNT w matrycy polimerowej zależy od ich masowego udziału oraz, że nanorurki haloizytowe wpływają na proces krystalizacji PA 6 w kompozytach. Wykazano, że dwukrotne wytłaczanie powoduje częściową degradację makrocząsteczek PA 6.
EN
The effect of halloysite nanotubes (HNT) (Fig. 1) on the structure as well as thermal and mechanical properties of the composites based on polyamide-6 (PA 6/HNT) has been studied. The content of HNT in the composites was 2, 4 or 6 weight percent. The composites were prepared by double extrusion using a single-screw extruder. The degree of dispersion of HNT in polyamide matrix was analyzed by mapping the distribution of silicon atoms in the composites. The melt flow rate (MFR, Table 1), actual content of HNT in the composites (Table 1), strength properties in a static tensile test as well as the structure by differential scanning calorimetry (DSC, Fig. 3, Fig. 4, Table 2) and dynamic mechanical thermal analysis (DMTA, Fig. 5, Fig. 6, Table 3) were examined. It was found that the degree of HNT dispersion in the polymer matrix depended on their weight content and that the presence of HNT affected the process of PA 6 crystallization in the composites (Fig. 2, Table 2). It was indicated that the double extrusion resulted in a partial degradation of PA 6 macromolecules (Table 1).
PL
W artykule opisano badania właściwości kompozytu bimodalnego polietylenu dużej gęstości (PE-HD) z haloizytowymi nanorurkami (HNT). Jako kompatybilizator stosowano polietylen szczepiony bezwodnikiem maleinowym (PE-gratf-MA). Zawartość HNT w kompozytach wynosiła 2% wag., a stężenie VE-graft-MA 5% wag. Kompozyty wytłaczano z użyciem jednoślimakowej wytłaczarki Brabender z zamontowanym mieszalnikiem statycznym. Próbki do badań wytwarzano z użyciem wtryskarki Engel, która była wyposażona w mieszalnik dynamiczny, zwiększający intensywność mieszania składników. Zbadano: wskaźnik szybkości płynięcia, cechy wytrzymałościowe w próbie statycznego rozciągania oraz udarność próbek z karbem metodą Charpy'ego.
EN
The properties of bimodal high density polyethylene (PE-HD) composite with halloysite nanotubes (HNT) were investigated in the work. Polyethylene grafted with maleic anhydride (PE-g--MA) as a compatibilizer was used. The percent contribution of HNT in composite was on 2 wt. % and PE-g-MA in composite was on 5 wt. %. Composites were extruded in a Brabender single-screw extruder, equipped with the static mixer. Samples were produced using injection moulding Engel machine, which was equipped with dynamic mixer, increasing the intensity of mixing components. There were carried out following tests: melt flow index, tensile strength and Charpy notched impact strength.
7
PL
Badano strukturę kompozytu bimodalnego polietylenu dużej gęstości (PE-HD) z haloizyto-wymi nanorurkami (HNT). Jako kompatybilizator stosowano polietylen szczepiony bezwodnikiem maleinowym (PE-gra/f-MA). Zawartość HNT w kompozytach wynosiła 2% wag., a stężenie PE--grafi-MA 5% wag. Kompozyty wytłaczano z użyciem jedno ślimakowej wytłaczarki Brabender z zamontowanym mieszalnikiem statycznym. Próbki do badań wytwarzano z użyciem wtryskarki Engel, która była wyposażona w mieszalnik dynamiczny, zwiększający intensywność mieszania składników. Zbadano: rzeczywistą zawartość HNT w kompozytach, powierzchnię przełomów metodą skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) i metodą skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC).
EN
In the work the structure of bimodal high density polyethylene (PE-HD) composite with hallo-ysite nanotubes (HNT) was investigated. Polyethylene grafted with maleic anhydride (PE-g--MA) as a compatibilizer was used. The percent contribution of HNT in composite was on 2 wt. % and PE-g-MA in composite was on 5 wt. %. Composites were extruded in a Brabender single-screw extruder, equipped with the static mixer. Samples were produced using injection moulding Engel machine, which was equipped with dynamic mixer, increasing the intensity of mixing components. There were carried out following tests: study the actual content of HNT in the composite, studies by scanning electron microscopy (SEM) breakthroughs and studies by differential scanning calorimetry (DSC).
8
Content available remote Spektroskopia EPR w biopomiarach płynności lipidów błonowych
PL
W referacie przedstawiono metodyką biopomiarów płynności lipidów błonowych metodą spektroskopii elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR). Zastosowano trzy znaczniki spinowe 5-, 12- oraz kwas 16-doksylostearynowy, które lokują się na różnych głębokościach lipidów błonowych. Wykazano istotny statystycznie (odpowiednio: p < 0,01; p < 0,001) wzrost płynności lipidów błonowych w płytkach krwi pochodzących od osób z chorobą niedokrwienną serca w głębszych regionach łańcucha węglowodorowego kwasu stearynowego.
EN
The methodology of biomeasurements of lipid membrane fluidity using electron paramagnetic resonance (EPR) spectroscopy has been shown. Three spin labelled fatty acids: 5-, 12- and 16-doxylstearic acid, which are located at different depths in the lipid membrane have been used. The blood was taken from ischaemic heart disease (IHD) patients. Results showed a significant increase (p < 0,01; p < 0,001 respectively) in lipid membrane fluidity of human blood platelets in deeper regions of hydrocarbon chains of stearic acid.
PL
Podstawowym naturalnym źródłem energii w przyrodzie są procesy fotosyntezy, przetwarzające energię słoneczną u roślin autotroficznych gromadzoną w różnego rodzaju produktach (celuloza, lignina, cukry oraz oleje). Na naszym globie rośliny produkują rocznie od 170 do 200 miliardów ton biomasy, z których około 3% jest wykorzystywana przez człowieka. Ogólnie z 200 tyś. form roślin kwiatowych około 300 wykorzystuje się jako źródło pokarmu i różnego rodzaju surowców, z tego tylko 200 gatunków ma praktyczne znaczenie gospodarcze.
10
Content available remote Wycena nieruchomości PKP przy zastosowaniu sieci neuronowych
PL
Prezentacja metody ustalania ceny nieruchomości za pomocą systemu komputerowego, który na podstawie danych dotyczacych nieruchomości dokonuje wycen automatycznie. Charakterystyka sieci neuronowych. Architektura i uczenie sieci. Potwierdzenie celowości zastosowania sztucznych sieci neuronowych do wyceny nieruchomości.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.