Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 84

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  comminution
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest omówienie możliwości produkcji kruszyw o zwiększonej zawartości ziaren foremnych na przykładach powszechnie znanych, a także nowych metod produkcji kruszyw.
EN
The aim of the article is to discuss the possibilities of producing aggregates with the increased content of regular particles based on some well-known examples as well as to present novel methods of aggregate production. Traditional aggregate production circuits require the application of three or four grinding stages (depending on the particle size of feed), but in fine particle aggregate fractions, irregular grains are present, on average accounting for approximately 10% of their content. Innovative technological circuits enable producing aggregates with the content of irregular grains below 3%.
PL
Celem artykułu jest omówienie możliwości produkcji kruszyw o zwiększonej zawartości ziaren foremnych na przykładach powszechnie znanych, a także przedstawienie nowych metod produkcji kruszyw. Tradycyjne układy produkcji kruszyw wymagają zastosowania trzech lub czterech stadiów rozdrabniania (w zależności od uziarnienia nadawy), ale w drobnych frakcjach kruszyw występują ziarna nieforemne w ilości średnio ok. 10%. W proponowanych innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych można uzyskać kruszywa z zawartością ziaren nieforemnych poniżej 3%.
EN
The aim of the article is to discuss the possibilities of producing aggregates with the increased content of regular particles based on some well-known examples as well as to present novel methods of aggregate production. Traditional aggregate production circuits require the application of three or four grinding stages (depending on the particle size of feed), but in fine particle aggregate fractions, irregular grains are present, on average accounting for approximately 10% of their content. Innovative technological circuits enable producing aggregates with the content of irregular grains below 3%.
PL
Artykuł jest drugim z cyklu artykułów o energochłonności operacji rozdrabniania i problemach modelowania tej operacji. W pracy przedstawiono uogólnioną postać klasycznych hipotez rozdrabniania i sposoby szacowania parametrów w tych modelach. Omówiono również zagadnienie standaryzacji badać za pomocą różnych technik eksperymentalnych z przykładami własnych badań w tym zakresie.
EN
The paper is the second article in a series on the energy consumption of comminution and problems of modeling this operation for practical purposes. A generalised model of classical hypotheses and methods of assessing their parameters are presented. Moreover, the issue of the standardisation of testing with various experimental techniques, including the selected results of our own experiments, is discussed.
EN
Purpose: The aim of the research was to describe the properties and methods of using limestone for desulfurization of flue gases and to analyse the process of fluidized bed comminution and the influence of selected parameters and stand modification on quality of product of fluidized bed comminution. Design/methodology/approach: Tests of the grinding process on the fluidized bed were carried out using a modified fluid bed mill for operational variable parameters and their results were compared with the results received before modification. The modification of the test stand consisted of increasing the height of the grinding chamber, which ensured an increase in the volume of the fluidized layer where the grinding process takes place. Findings: Main parameters that determined the effects of comminution in the analyzed case were: overpressure of working air and the rotor speed of the classifier. The introduction of the modifications of the test stand ensured an increase in the volume of the fluidized layer in which the grinding process takes place. As well as a greater gravitational classification, which caused larger grains to be stopped in the grinding chamber and shift of characteristics of grain compositions towards finer grains. Research limitations/implications: It is assumed that the diameter of sorbent grains used in the fluidized bed can not exceed 6 mm. The granularity of the offered sorbents ranges from 0.1 mm to 1.2 mm. The quality of the desulfurization process depends on the overall granulation of used sorbent grains. Practical implications: Appropriately selected sorbent grains used in wet and dry flue gas desulphurisation plants ensure improved efficiency of the desulphurisation process and lower operating costs of the installation. Originality/value: Thanks to the comminution method used, a sorbent is obtained without impurities and with an increased specific surface, which can be used in fluidized bed boilers.
PL
Artykuł jest krótkim przeglądem rozwoju nauki o rozdrabianiu skał w kierunku zwiększenia efektywności procesów produkcyjnych na drodze doskonalenia narzędzi analitycznych do projektowania technologii, doboru odpowiedniej wielkości maszyn oraz kontroli procesów w instalacjach przemysłowych przeróbki kruszyw mineralnych.
EN
The article is a short review of the development of the science of comminution towards increasing the efficiency of production processes by improving analytical tools used for designing technologies, selecting the adequate size of machines and process control in industrial installations for mineral aggregate processing.
EN
Selected issues of dust pollution caused by industrial mineral processing operations, were presented in the paper. Two test series of rock material comminution in various crushers were carried out. Dust generation level during operation of each crusher was registered and analyzed from the scope of energy consumption of a device, its throughput and technological effectiveness, measured by achieved comminution degree index (Sx). Results of the analysis show that the proposed indices can help in comparative analysis of effectiveness operation for machines with various capacity or energy consumption. The obtained results also show that the type of comminution forces determines to some extent the dust emission level.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z zanieczyszczeniem pyłami w przeróbce surowców. Przeprowadzono dwie serie testów rozdrabniania surowca w różnych kruszarkach. Dla każdego testu rejestrowano poziom zapylenia a wyniki były analizowane pod kątem energochłonności, wydajności oraz efektywności technologicznej kruszarki, mierzonej uzyskanym wskaźnikiem stopnia rozdrobnienia (Sx). Wyniki analizy wskazują, że zaproponowane wskaźniki oceny zapylenia mogą pomóc w ocenie porównawczej maszyn o różnej wydajności lub zużyciu energii. Uzyskane wyniki pokazują również, że rodzaj sił rozdrabniania w pewnym stopniu określa poziom emisji pyłu.
PL
Prawidłowo zaprojektowane układy rozdrabniania z obiegiem zamkniętym pozwalają kontrolować przepływ materiału oraz podnosić wydajność i efektywność procesów rozdrabniania. W przypadku produkcji kruszyw poprawa jakości produktów dotyczy poprawy kształtu ziaren grubych, jak i ograniczenie ilości powstającej frakcji piaskowej.
EN
The article concerns issues related to the copper ore ball mill grinding process, operating at different technological parameters. The aim of the study was to investigate the influence of various operating parameters and feed characteristics on selected technological effects (comminution degree, yields of the finest particle size classes, ready for downstream flotation operations). The research program included grinding tests of two lithological types of Polish copper ore (dolomite and sandstone) and their mixtures in the proportions: 70% dolomite +30% sandstone and 30% dolomite +70% sandstone. Material was treated under wet and dry grinding in Bond’s ball mill. Three different grinding time were applied together with three levels of mill’s rotational speed. The feed material with three different particle size compositions was used in the rests. The results show that increases in yields of fine particle size fractions for each sample are dependent on the particle size composition of feed, grinding time and rotational speed of mill. Together with increasing of grinding time, fine particle size fraction contents increase too, especially for the coarse feed without fine particles. In general, higher comminution degrees were obtained for ore mixtures, the most favorable results for a mixture of 30% sandstone +70% dolomite, where S50 equaled 358 and S90 = 178. Correlation analysis showed that in fact all technological parameters under investigation were significantly related to the obtained comminution effectiveness.
PL
Artykuł dotyczy zagadnień związanych z badaniem procesu mielenia rud miedzi w młynach kulowych, pracujących przy różnych parametrach technologicznych. Celem pracy było zbadanie wpływu poszczególnych parametrów pracy młyna oraz charakterystyk nadawy na uzyskiwane wybrane efekty technologiczne (stopień rozdrobnienia, wychody klas najdrobniejszych zdolnych do flotacji). Program badawczy obejmował przemiały dwóch typów litologicznych nadawy (dolomit i piaskowiec) oraz ich mieszanek w proporcjach 70% dolomitu +30% piaskowca oraz 30% dolomitu +70% piaskowca, mielonych na sucho i mokro w laboratoryjnym młynku kulowym Bonda. Przemiały były prowadzone dla trzech różnych czasów mielenia oraz trzech prędkości obrotowych młyna, dla nadawy o trzech różnych zakresach uziarnienia. Wyniki badań wskazują, że przyrosty wychodów drobnych klas ziarnowych poszczególnych próbek są uzależnione od składu ziarnowego nadawy, czasu mielenia i prędkości obrotowej młyna. Wraz ze wzrostem czasu mielenia wzrastają udziały klas ziarnowych zwłaszcza w nadawie (gruboziarnistej) pozbawionej drobnych ziaren. Generalnie wyższe wartości stopni rozdrobnienia uzyskano dla mieszanek rudy 30% piaskowca +70% dolomitu (S50 = 358 i S90 = 178). Wykonana analiza korelacji wskazuje na wysoki wpływ wszystkich analizowanych parametrów technologicznych procesu na uzyskiwaną efektywność rozdrobnienia rudy.
EN
Comminution of coal to ultrafine sizes by high-pressure waterjet coupled with cavitation cell provides a novel method for preparation of coal-water fuels for next generation, near-zero emission electric power generation. To establish the fundamental performance of the waterjet mill, the effects of the operating pressure and stand-off distance were comprehensively investigated using a high ash bituminous coal. The comminution products were evaluated in terms of the particle size, particle size distribution, and surface area change. The experimental results indicated that the waterjet-mediated comminution of coal was strongly affected by all these operating parameters. Higher operating pressure led to finer products, while the efficiency of the waterjet mill in terms of particle size strongly depended on the stand-off distance. This research provides a deeper insight into the high-pressure waterjet for coal comminution and a basis for process parameter optimization.
PL
Celem przeprowadzonych badań była ocena możliwości wykorzystania rozdrobnionych ziaren wybranych zbóż rzekomych na cele energetyczne. Za pomocą aparatu Camsizer zbadano rozkład granulometryczny ziaren rozdrobnionych w młynie wielowalcowym, a także oceniono ich wartość opałową za pomocą kalorymetru. Stwierdzono, że rozdrabnianie ziaren zbóż rzekomych wpływa na ich wartość energetyczną. Badane ziarna cechują się zbliżoną wartością opalową do węgla kamiennego słabej lub średniej jakości.
EN
The aim of this research was to evaluate the possibility of using crushed grains of selected cereals for energy purposes. The granulometric particle size distribution of grains crashed in a multilayer mill was tested using the Camsizer analyzer. The calorific value of grains was evaluated employing the calorimeter. It was found that crushing of cereal grains influences their energy value. The grain samples have a similar calorific value as poor or medium quality hard coal.
11
Content available Mass loss of coal particles burning in fluidized bed
EN
W pracy przedstawiono szereg wniosków wynikających z przeprowadzonych badań procesu spalania ziaren wybranych typów węgli i towarzyszącej mu erozji w dwufazowym przepływie materiału inertnego. Przepływ ten miał na celu zamodelowanie warunków panujących w środkowej i górnej strefie komory paleniskowej kotła fluidalnego. W opinii wielu autorów (Basu, 1999; Chirone et al., 1991) proces erozji wynikający z kontaktu ziaren paliwa z ziarnami materiału inertnego odpowiedzialny jest za generowanie drobnych ziaren paliwa mniejszych od 100 mm. Jeżeli ziarna te generowane są w górnej strefie kotła, gdzie panuje deficyt tlenowy to w istotny sposób mogą podnosić one stratę niecałkowitego spalania. Zamieszczone w pracy wyniki badań nie potwierdzają tej powszechnej tezy. Wskazują one, iż proces rozdrabniania w wyniku erozji w warunkach utleniających przyczynia się wprawdzie do zwiększonego ubytku masy ziarna węgla jednak za przyspieszony ubytek masy ziarna podczas spalania odpowiada przede wszystkim proces usuwania popiołu z powierzchni reakcyjnej ziarna paliwa. Natomiast w warunkach deficytu tlenowego rozdrabnianie ziarna w wyniku procesu erozji jest pomijalnie małe.
EN
Crushing processes taking place in high-pressure grinding rolls devices (HPGR) are currently one of the most efficient methods of hard ore size reduction in terms of the energy consumption. The HPGR products are characterized by a fine particle size and the micro-cracks formation in individual particles, which appears in downstream grinding processes, decreasing their energy consumption. The purpose of the paper was to analyze the effectiveness of a ball mill grinding process and flotation operations depending on the changeable conditions of run of the HPGR crushing process. The research programme carried out included crushing tests in the laboratory scale HPGR device at various settings of the operating pressure volume and selected qualitative properties of the feed material (i.e. particle size distribution). On the basis of obtained results the models, defining the grinding process effectiveness as a function of changeable conditions of HPGR process run, were determined. Based on these models the optimal grinding time in a ball mill was specified which is, in turn, the basis for optimization of operation the technological comminution circuits for a given material type. The obtained results proved that the application of HPGR devices in given copper ore comminution circuit may improve the effectiveness of downstream grinding process what leads to improvement of the entire circuit work efficiency through decreasing the process energy consumption and enhancing the product size reduction.
PL
Im większy rozmiar oczka rusztu, tym stopień rozdrobnienia...? Im większa prędkość obrotowa wirnika, tym uziarnienie produktu...? Jaki jest wpływ podstawowych parametrów pracy kruszarki wirnikowej młotkowej na efektywność procesu rozdrabniania?
EN
Comminution in a High-Pressure Grinding Rolls (HPGR) device is considered as one of the most efficient method to break particles, in terms of the energy utilization. Two main types of the rolls linings are applied in hard ore grinding: studded and hexagonal, which show varied characteristics of operation and have different lifetime of service. The article concerns the analysis of HPGR device operation for various linings of the rolls. Two pilot-scale test programmes were run and performance of both types of rolls was tested in terms of energy consumption, technological effects measured by means of comminution ratio, lifetime service as well as economic aspects. Results of investigation show, that much longer lifetime service was obtained for the studded rolls, while hexagonal ones are more favourable from economic scope. The feed material for the HPGR comminution tests was Polish copper ore from two divisions of processing plants of KGHM Polska Miedz S.A. Taking into account that industrial comminution operations in mining and mineral processing sector consume over 50% of total energy utilized for ore treatment operations, the problem is of a major significance, especially in terms of optimization of hard ore crushing and grinding circuits.
PL
Celem artykułu jest omówienie korzyści wynikających z zastosowania mobilnych i stacjonarnych instalacji do produkcji kruszyw. Zwrócono uwagę na niektóre uwarunkowania decydujące o wyborze instalacji, do których zalicza się uwarunkowania geologiczne złóż, eksploatacyjne i produkcyjne. Na podstawie przeglądu branży europejskich producentów maszyn przeróbczych w Marktfocus Brecher omówiono kruszarki stosowane najczęściej w zestawach mobilnych i stacjonarnych.
EN
The aim of the article is a discussion on the benefits of the application of mobile and stationary aggregates production installations. Selected criteria of choosing a specific installation, including geological characteristics of deposits, together with exploitation and production conditions, have been highlighted. Based on a review of European industry manufacturers in Marktfocus Brecher, the crushers most commonly used in mobile and stationary installations have been discussed.
PL
W artykule scharakteryzowano kruszarki stosowane w przemyśle kruszyw mineralnych. Przedstawiono podział kruszarek ze względu na budowę, zdolności przerobowe oraz podano przykłady ich zastosowania.
EN
The article characterizes crushers used in the aggregate industry. The classification of crushers by their construction and processing capacity, as well as the examples of their application have been presented.
PL
W pracy, dla osiągnięcia założonego celu postanowiono rozwiązać problem sformułowany w postaci pytania: Jaki wpływ na wydajność masową, udziały masowe czterech frakcji wymiarowych, a szczególnie frakcji o wielkości ziaren (400 – 800) μm, mają parametry ruchu, celowo sterowane: prędkość obrotowa komór, amplituda drgań zespołu roboczego, częstotliwość drgań zespołu roboczego, stopień wypełnienia komór, czas mielenia? Uzyskano, w badany zakresie, optymalne wartości zmiennych sterowanych z ilością skierowanej frakcji wymiarowej produktu (jakością) <400 – 800> μm.
EN
At work, for the achievement of the objective, it was decided to solve the problem formulated in the form of questions: what is the impact on the performance of the mass, the mass shares of four dimensional factions, and particularly the fraction with the size of product (400-800) μm, have parameters of traffic intentionally controlled: rotational speed, amplitude of vibration of the band, frequency band, the degree of filling of the ventricles, the time of grinding? Obtained in the test area, the optimum values of the variables are controlled with the volume of addressed the fraction dimensional prod-uct (quality) <400-800>μm.
EN
Effective comminution of copper ore for further processing during flotation is still a challenge, both as a technological problem as well as for the high energy costs of such processing. A high-pressure water jet is one alternative method of preparing copper ore for final flotation, causing distinct enlargement of the surface of micronized particles, which could be profitable for copper production. As a consequence of such innovative processing, particles of copper ore become micronized, ensuring grain fractions directly useful for flotation at the exit of the pulverizing apparatus (the hydro-jetting mill).The paper presents some results of simulation as well as describing an analysis of the phenomena occurring inside the high-pressure water and abrasive-water jets of specific structures, elaborated in the aspect of developing hybrid jets of maximum erosive efficiency, potentially useful for effective pulverization.
19
Content available remote Badania porównawcze procesu kruszenia wibracyjnego w kruszarkach szczękowych
PL
Badania procesu rozdrabniania kamienia wapiennego i diabazu o uziarnieniu 0-40 mm przeprowadzono w dwóch wibracyjnych kruszarkach szczękowych o kinematycznym i bezwładnościowym wymuszeniu ruchu drgającego szczęk oraz w typowej kruszarce szczękowej. Kamień wapienny pochodził z Kopalni „Czatkowice” w Krzeszowicach, natomiast diabaz z Kopalni „Niedźwiedzia Góra” w Tenczynku. Celem badań było wyznaczenie wpływu szczeliny wylotowej na uziarnienie produktu kruszenia i wydajność kruszarki. Najkorzystniejsze wyniki badań: stopnie rozdrobnienia i50 i i90, udziały klas ziarnowych 0-1,0 mm i 0-2,0 mm oraz efektywności technologiczne, otrzymano w kruszarkach wibracyjnych.
EN
Research of the crushing process of limestone and diabase was carried out in two vibrating jaw crushers: one of kinematic and one of inertial actuation of the oscillating motion of jaws, and in a typical jaw crusher. The grain size of the crushed material was in the range of 0-40 mm. Limestone came from “Czatkowice” Mine in Krzeszowice while diabase from “Bear Mountain” Mine in Tenczynek. The best results concerning degrees of fragmentation: i50 and i90, outputs of grain classes of 0-1.0 mm and 0-2.0 mm, and technological efficiency were obtained in the vibratory crushers.
PL
W artykule przedstawione zostały wyniki badań dotyczących procesów rozdrabniania w prasie walcowej dla rud miedzi. Przeprowadzono próby kruszenia w laboratoryjnej prasie walcowej dla materiału o zmiennej zawartości najdrobniejszych klas ziarnowych, mianowicie: od 0 do 6 mm, od 0,3 do 6 mm, od 1,5 do 6 mm oraz od 2,5 do 6 mm. Próby przeprowadzono dla materiału o wilgotności naturalnej (tj. blisko 0%) oraz 2%. Uzyskane w tym zakresie wyniki pokazują, że dla materiału wilgotnego efektywność rozdrabniania nieznacznie się zmniejszyła, również pozbawianie nadawy kolejnych drobnych klas ziarnowych miało swój efekt w mniejszym stopniu rozdrobnienia produktów HPGR, jednak w miarę dalszego zwiększania wilgotności nadawy wskaźniki wydajności oraz energochłonności procesu uległy pogorszeniu. Analizując parametry pracy wysokociśnieniowej prasy walcowej można stwierdzić, że zwiększenie wilgotności nieznacznie zwiększa wydajność procesu, również w niewielkim stopniu redukując jego energochłonność. [...]
EN
The article presents the results of investigations over the comminution processes in HPGR for copper ore. Crushing tests were run in a laboratory HPGR device for the material with a variable content of fine particles in following size fractions: from 0 to 6 mm, from 0.3 to 6 mm, from 1.5 to 6 mm and from 2.5 to 6 mm. The tests were performed for the material with moisture content of 0 and 2%. The obtained results show that comminution effectiveness for material with an increased moisture content decreased slightly. Also the removal of individual finest particle size fractions from feed had its effect in a lower comminution efficiency, and increasing the feed moisture caused deterioration of the energy and capacity indices for the process. Analyzing the HPGR operating parameters it can be concluded that together with increasing the moisture content the process productivity slightly increases, together with some reduction of its energy consumption. [...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.